DE EEMLANDEli BELANGRIJKSTE NIEUWS PRIJS DER ADVERTENTIEN 1 m ,°'*anp uvunnap. Dinsdag 30 Juni 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaarganq No. 305 DE VLUCHTEN VAN DE GRAF ZEPPELIN BOMMEN ONTPLOFT TE GENUA BLOEMWEELDE KWEEKERIJHORSE WEIDE VADER SLAAT ZIJN VIER KINDEREN DOOD BRUNING SFREEKT VOOR DE BANKIERS De solidariteit der wereldeconomie LICHT OP 9 uur 54 min. L. J. LUYCX ZOON HITTEGOLF EISCHT 75 MENSCHENLEVENS AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS At.«r«foOf< t 2.10 po o»u<) I O.ri. pat amk {on I r.rl, «rukotag «tg» osgel.kkal f 0.I71/» BlaoealBDd franco per post per I aaaaitaa k Afloaderll)kt oummer» I OM. rOCTKEKENING «7910 TZLKVOON 1NTERC. «I r «Ikt regel toet» f 0.25 LiefdadtQheidA-edvcneoiite voor ét totft via des prl)* - Klom Advtrttottt» .KBIT1ES' b# voorairbetaltso -9 ragek 90 (ML «Dm regel m» 10 eest, driemaal plaataca f Bcan^aomcet exen OM Balkanverklezingen ln Hon garije. Hoe do oppositie wordt geringeloord. Zondag zijn in Hongarije do verkiezingen begonnen, die tot en met vandaag voort duren. Reeds nu ia hot zeker, dat de rege ring een.groot, maar op den keper be schouwd zeer goedkoop succes hielt behaald. Dat haarzege onbetwistbaar is, dankt zij aan een systeem van weergalooze knoeierijen, zoodat Hongarije in dit opzicht nog geheel kan worden beschouwd als één der Balkanl^nden, waar de verkiezingen steeds gekenmerkt worden door allerlei misbruiken. Er is in Hongarije dan ook in de verst» verte geen sprake geweest van een volks stemming in den góeden zin. van het woord. Dc verkiezingen'zijn niets anders geweest dan een wassen neus en waren vrijwil een overbodige en weinige stichtelijke vertoo ning; om tegenover West-Europa echter nog don s c h ij n te bewaren, dat Hongarije oen democratisch land is, konden de ver kiezingen moeilijk achterwege blijven. Dit zou bij de beschaafde landen een ongunsti- gen indruk hebben gemaakt en zou Hon garije te ccniger tijd in politiek of flnan ciecl opzicht kunnen schaden. Te Boedapist is men echter wei wat on- noozel, wanneer men daar aanneemt, dal Wést-Europa de komedie, die in Hongarije vyordt opgovoerd, als volkomen ernstig op vat; daarvoor werd het spel te miserabel gespeeld. Het stelsel der aanbevelingslijsten en het bngohoorde misbruik, dat de organen der regeering bij de verkiezingen hebben go- maakt, stempelen deze tot een droeve grappenmakerij, daar den kiezers het vrije lijk uitbrengen van hun stem ten cenen- male onmogelijk is gemaakt. Tal van berichten lichten or ons ov»r in, dat in een buitengewoon groot aantal ge vallen do aanbevelingslijsten van dc rcgec- ringscandidatcn werden vervalscht door daarop de namen der oppositioncele kie zers, ja: dikwijls zelfs die van de leiders der oppositie, tc vermelden. Van dc aan bevelingslijst der oppositie werden dan een voudigweg Zooveel namen geschrapt, dat 't aantal on'dêrteekenlngon, welke door do ■wet worden voorgeschreven, wil een tijst geldig zijn, te klein was geworden. Zoo kon het dan ook gebeuren, dat in 2es en zestig kiesdistricten in het gchesl zijn er 2-45 in liet geheel geen verkiezin gen worden gehouden, daar dc regeerings candidaat, nadat zijn mededinger weg was gewerkt, als „eenstemmig gekozen" werd verklaard. Op deze wijzo zijn zeer zotte situaties ontstaan; als uitvloeisel van vorengeschct- ste .verkiezingsmethode komt bijvoorbeeld de staatssecretaris ln li at ministerie van binncnlandsche zaken, Sztranyavski, .als vertegenwoordiger der mijnwerkers van Salgo-Tarjan en de vroegere minister van oorlog Gömbós als vertegenwoordiger der radicale boeren van Szcntcs in het parle ment. Opdat de komedie niet nog door zichtiger wordt, wordt er natuurlijk ook voor gozorgd, dat enkele personen, die deel uitmaken van de oppositie (liberalen, agra riërs en sociaal-democraten) hun intrede doen in h#et Huis van Afgevaardigden. Zoo tracht men dc argeloozen in West-Europa bij den neus te nemon. De verkiezingspropaganda der oppositie js natuurlijk ook dc oene na do andere moeilijkheid in don weg gelegd. De gendar merie past gewoonweg een terreur toe. Van het ruwe geweld werden niet alleen de sociaal-democraten het slachtoffer, die m de provincie in het geheel niet mochten agiteeren, maar ook do candidaten der agrarische partij en de legitimisten. Een merkwaardige gebsurtenis is dan ook, dat twee legitimisten, de markgraaf Pallavicini en do graaf Moritz Esterhazy, de candida ten der regeering hebben kunnen verslaan. Ook Gaston Gaal, do 1 aider der agrarische partij, word gekozen, maar overigens word dc zctelbuit onder de partij van Bothlon en de Christelijk-socialen, diens coalitie- genootcn, verdeeld. heeft do Nederlandsche regeoring doen weten, dat do Belgische rogeering, op voor stel van den minister van Koloniën, hoeft besloton een gedeelte van het Belgische paviljoen op dc Internationale Koloniale Tentoonstelling te Parijs ter beschikking te stellen van het Nederlandsch Comité, om daarin een nieuwe Nederlandsche afdeeling onder te brengen. TREIN GRIJPT EEN AUTOBUS, Boekarest, 30 Juni. Nabij het station Nagosaia is do sneltrein Boekarest—Con- êfanza in botsing gekomen met een volle autobus, doordat do afsluitingsboom niet gesloten waren. Do bus word onderste bo- von geworpen en raakte in brand met het verschrikkelijke gevolg, dat vijf inzittenden gedood en 18 zwaar gewond worden. Ook de chauffeur behoort tot do slachtoffers. VIER PERSONEN VERDRONKEN. Kettwig, 2 9 Juni. (V. D.) Bij het baden m de Roer zijn gisteren vier arbei ders verdronken. Tot nu too zijn tweo lijken geborgen. DE BRAND TE PARIJS. Belgisch aanbod aan Nederland. Brussel, 3 0 Juni. (V. D.) Het Belgi sche ministerie van buitenlandsche zaken Een tocht naar de Noordkaap Friodrlch6hafen, 29 Juni. (H. N.) Bij de landing van de Graf Zeppelin op het vliegveld van Böblingcn bij Stuttgart was ook het groote Junkersvliegtuig D. 2000 aan wezig, dat bij de 40,000 toeschouwers groote belangstelling wekte. De Graf Zeppelin landde om kwart voor zes en vertrok, na dat van passagiers verwisseld wa6, om half zeven. F ri edrichsh a f en. 30 Juni (V.D.) liet luchtschip Graf Zeppelin is Dinsdag ochtend te 5.35. uur onder commando van dr. Eckener voor een vlucht naar het Noor den vertrokken. Aan boord bevinden zich 12 passagiers o.w. twee Nederlandsche koop- vaardijofficiéren, do Amerikaansche lucht- schepcncommandant Smith en de directeur van de Duitsche zeewacht te Hamburg dr. Karl. Soltan. Het luchtschip zal langs de kust van Noorwegen tot de Noordkaap vliegen. Boven Reikjavik zal post worden afgegeven en opgenomen. Dc terugvaart zal waarschijnlijk langs de Engelache kust ge schieden. Het luchtschip wordt Donderdag middag in Reikjavik cn in do loop van Vrijdag weer in Fricdrichshafcn verwacht, Nederlandsche deelnemers. Het persbureau Vaz Dias verneemt, dat met het luchtschip Graf Zeppelin, dat he denmorgen van Friedrichshafcn voor een tocht naar het Noorden is vertrokken, zijn meegegaan de heeren G. B. J. Zorgdrager, inspecteur van de Stoomvaart Mij. Neder land tc Amsterdam en H. G. J te Mar^ch, Inspecteur, van iie.JlaUetdönïsche Lloyd. Jjo Rotterdam. Beide heeren maken deze vlucht mede in opdracht van het syndicaat, dat zich heeft gevormd ln verband met het tot stand brengen van een evcntueele verbin ding met Ned. Indiö door middel van lucht schepen, in welk syndicaat beide genoein do scheepvaartmaatschappijen zitting heb ben. De reis dezer heeren is bedoeld als studiereis, om kennis te maken met de wij ze van reizen aan boord van een lucht schip. Id de richting van de Neder landsche grens. Keulen, 3 0 Juni. (V. D.) Het lucht schip Graf Zeppelin, op weg naar IJsland, is vanmorgen te 10.35 uur Ameterdamsche tijd Keulen gepasseerd en kwam te 11 uur boven Düsseldorf. Te 11.35 uur vloog het luchtschip boven Crefeld en verdween in de richting naar do Nederlandsche grens. Gericht tegen het fascistisch regime Rome, 2 9 Juni. (V. D.) In den nacht van Zaterdag op Zondag is Genua opge schrikt door bomaanslagen tusschon half drio en vier uur; er ontploften met tus- schenpoozen van een half uur vier bom men. De lading der bommen was zoo zwaar, dat dc ontploffing in een groot deel der stad werd gehoord en de meeste bewoners er door ontwaakten Voor zoover bekend, kwamen persoonlijke ongevallen niet voor. In een groot gedeelte der stad zijn alle rui ten gesprongen, terwijl een aantal huizen zoodanig werd beschadigd, dat zij gevaar voor instorting opleverden en moesten wor den ontruimd. Vermoedelijk heeft men hier met politieke aanslagen te doen, gericht tegen het fascistisch regime. JACHT OP SIGARETTEN- SMOKKELAARS. Aken, 20 Juni. (V. D.) Door survoil- leorendo douaneambtenaren zijn na een zeer moeilijke achtervolging aangehouden een automobilist en drie motorrijders, die in totaal 31.700 gesmokkelde sigaretten ver voerden. Bij smokkclaarsbenden te Beeck en Solingcn werden resp. 33.500 en 24.U00 sigaretten in beslag genomen. NOODWEER BIJ ZELL. W e e n e n, 29 Juni. (V. D.) Na^a*1 uit Salzburg gomcld wordt, is hot gebied van Zeil am See hedenmiddag door een hevig noodweer geteisterd. Tijdens dit noodweer stortte een lawine neer van Imbachhorn, waardoor talrijke huizen van het dorp Kaprun, ton Zuiden van Zeil am See, wer den verwoest. UTRECHT 27.' 6. 31. Dc huisvrouw slaakt op sommige tijden van het jaar vaak dc verzuchting: ,.\Vat zul» len we boden eten?" En terecht, want dik» wyls is er zeker niet veel verscheidenheid tc brengen. Dc Andijvie brengt echter in vele gevallen uitkomst cn redding. Kan men ze niet in allerlei vormen eten en ook zclfa rauw? Dc gewone Ajidijvie die in den nazo» mcr goed is cn dan ook dikwijls wordt ingc» maakt, wordt nu gezaaid op een beschut plekje van den tuin. ln vele gevallen hecit men wel een hoekje ervoor, waar erwten op gestaan hebben of andere vroege groente. Dc Drccdbladige volhartsoorten worden het meest gezaaid. Dc soort genaamd „Breed» blad»voThart" blijkt" nog steeds een der bes» ten te zijn. De samengebonden gele kroppen zijn prachtig voor den inmaak en natuurlijk ook voor het onmiddellijke gebruik in het najaar. Men heeft natuurlijk ook vroegere soorten, die men binnenkort wel op dc kar» ren zal zien liggen, b.v. Krop Andijvie. Deze bindt men desnoods niet od, daar zc uit zich zelf reeds geel zijn. Vooral de „Gclc»brccd« blad»volhart" munt door geelheid, uit. Men zaait op een gemest plekje van den tuin in rijtjes uit, vooral niet te dicht. Zijn dc plantjes ongeveer 10 cM. hoog, dan kan men met uitplantcn beginnen. Men neemt hiervoor een stukje van den wortel en ook van het blad af cn plant ze op 30 cM. af» stand onderling. Na het uitplantcn» wat men het best in den namiddag doet, worden ze flink aangegoten. Men mest den grond voor men uitplant, goed met ouden mest Ook kunstmest is vooral ter aanvulling tc gebrui» ken cn Chili Salpeter speelt hier een voor» name rol ter ontwikkeling van het blad. Zc echter maar met mate aanbrengen en niet meer dan een paar vingerhoeden vol bij cl» ken plant. Het gieren met verdunde mest zal hun gedurende den groei ook veel goed doen. Als dc planten volgroeid zijn, bindt men dc niet zclfblcckcndc soorten samen met een stukje raffia. Het hart wordt dan malsch cn beter voor dc consumptie. Men bindt telkens slechts zooveel planten op, als men denkt noodig tc hebben. In den zomer zijn ze reeds in eon achttal dagen geel. Opbinden doet men liefst met niet tc vochtig weer, daar anders het hart wel eens wil rotten. Men kiest ook de grootste pfcmten hier voor uit. In den nazomer duurt het geel worden langer cn zijn hier soms een paar weken mee gemoeid. Door ze ln een kouden bak op tc kuilen, kan men ccn groot deel van den winter vercche andijvie hebben. Over het inmaken ervan in zout cn dergelijke hoef ik hier niet tc schrijven. „Krulandijvic" zaait men in Mei of ook nu nog wel uit. Zc dient met haar mooi gekruld blad alleen om rauw als sla tc gebruiken en is hiervoor bijna onovertrefbaar. Vooral nu ieder over vitaminen zich zenuwachtig maakt, moet zc maar veel gezaaid worden. Zc mpet een macht van deze bestanddcclcn bcvjsiQbn. Om zc tc hlcekcn legt men cr ccn rabar» bcr» of koolblad over als ze groot genoeg zijn, daar zc bij opbinden wel eens willen rotten. Een beste soort natuurlijke goudkleur is de „Gele Krul". Dc „Fijne Italiaanschc" in Mei gezaaid is in Juli reeds tc gebruiken. Men teelt de Krulandijvic op dezelfde ma» nier als dc andere. J. O. W. F. RENS. Natuur toont de pracht gste kleuren Geen denkbare of deze ie er bij Thane ie deze geheele verzameling tc zien in de Ncumark, 29 Juni (V.D.). Do 31rjarige weduwnaar Michael Sticgler, een metselaar uit Folianten in den Obor-Pfalz. kwam gisteravond laat in beschonken toestand thuis. Hedenmorgen togen zes uur verliet hij reeds weer zijn woning. Korten tijd later ontdekte mon. dat de man tijdens het ver blijf in zijn woning zijn vier slapende kin deren in den ouderdom van 8, 9, 10 en 12 jaar met een bijl had doodgeslagen. De man is voortvluchtig is waarschijnlijk in de richting van Neumark gevlucht. NIEUWE STRIJD TUSSCHEN BOLIVIA EN PARAGUAY. Buenos Aires, 27 Juni (V.D.) De Pren- sa meldt, dat het reeds sedert Jaren bestaan- do conflict tusöchen Bolivia en Paraguay om het bezit van de Gran Chaco opnieuw in een verscherpt 6tadium is getreden. Paraguay heeft de aanspraken van Bolivia definitief afgewezen, aangezien zij vergezeld gingen van dreigementen, die Paraguay niet kon dulden. Aan beide zijden van de grens heb ben de twee regeeringen trocpon geconcen treerd on rcods is het tot een schietpartij gekomen tusschen de aan verschillende zijde strijdende Indianenstammen. BUITENLAND. De vluchten van de Graf Zeppelin. (Eerste Blad. pag. I). Talrijke slachtoffers van een hittegolf in Amerika. (Eerste blad, pag. 1). BINNENLAND. De verwoesting van ons Paviljoen. (Tweede Blad. pag. 1.1 Tweo personen verbrand te Amsterdam (Tweede blad pag. 1). Bclgié en onze steenkolen. (Tweede Blad, pag. 2). UIT DEN OMTREK. De moordzaak Sono. i \..e Blad, pag. Drama in dc Valkstraat (i€.".e Blad, pag. Zaterdag heeft voor dc Bestuursvergade rig van het centraal verband voor het Duit sche bank- en bankiersbedrijf rijkskanselier dr. Brüning een rede gehouden. Hij verklaar de dat zich wel niemand zou kunnen ont trekken aan dc erkenning, dat Duitschland in do laatste weken in groot gevaar heeft verkeerd door het groote gebrek aan kapi taal en de sterke daling van buitenlandsche gelden. Het ingrijpen van den president der Verecnigde Staten van Amerika was een daad van wereldhistorische beteekenis. Het bcdrijsflcvcn van alle cultuurstaten hoopt, dat deze daad den stoot zal geven tot nieuwe economische opleving. liet voorstel is tevens een openlijke erkenning .vn de solidariteit der wereldeconomie. ITct is een directe recht zetting van dc dwaling, dat de druk en noorl van een groot land en van zijn voortbren gende en vérhruikendo bevolking op den langen duur in werkelijkheid ooit een ander land ten voordeel zou kunnen zijn. Het voorstel van president Hoover belce- kent voorts oqk een verblijdend bewijs van hot vertrouwen, dat Duitschland van de ge dane tegemoetkoming het juiste gebruik zal maken. Dit vertrouwen van dc geheele we reld is noodzakelijk, omdat slechts daardoor een ommekeer in de publieke opinie aan dc andere zijde van de grens bereikt kan wor den. Deze ommekeer is door de Vereenigde Staten veroorzaakt, wat spr. met dank en vreugde constateerde. Voor Duitschland is het van de grootste beteekenis, dat van de ontstane verlichting het juiste gebruik zal worden gemaakt voor de inwendige verster king van het Duitsche bedrijfsleven In de eerste plaats moet .komen een gezonde cn veilige financieele politiek van alle openbare lichamen. Zoo moeten ook de in de noodverordening opgenomen maatregelen begrepen worden. Een gezonde, sociale politiek is slechts mo gelijk op den veiligen bodem van stabiele economischc-cn financieele omstandigheden Zoolang het buitenland dcor het opnemen van op korten termijn gedeponeerde gelden de openbare cn particuliere financiën in ernstig gevaar kan brengen, ontbreekt de noodigo veiligheid voor eiken socialen maat regel. De strengste spaarzaamheid moet het richtsnoer vormen voor alle daden van pu blieke lichamen cn particulieren. De rijkskanselier verwees ter herinnering naar de oorlogsperiode en den inflatietijd na den oorlog, alsmede naar de fouten, die toen waren gemaakt. Het voorbeeld der Verecnig de Staten verdient navolging, wanneer mon zonder erbarmen de in 't particulier finan cieel beheer gemaakte fouten erkent en in samenwerking met de regeering naar mid delen en wegen zoekt om dergelijke fouten .n de toekomst te vermijden. Wanneer de regeering over ecnigen tijd ccn dergelijk initiatief neemt, dan moge het bedrijfsleven dat in dezen geest opvatten als een poging tot verbetering der omstandigheden, zooals het ook aan den ovorkant van den Oceaan is geschied. Want ook de staat alleen is niet hij machte een goede oplossing voor alle din gen te vinden. De eenvoudige formule om het productievermogen der Duitsche indus trio slechts te verbeteren door loonsverla ging en steeds verder gaande loonsverlaging, kan goen verbetering brengen. Het consump tlevermogon van de bevolking zou bij zulk een proces steeds verder dalen en Ha produc tie zou er slechts door geschaad worden, wanneer niet tegelijkertijd ook de bMiken haar spontane medewerking verleencn. Ilct zal haar taak zijn cr voor te zorgen, dat dc credieten op korten termijn niet boven een bepaald bedrag uitgaan en door onze eigen volkskracht kunnen worden aangevuld Maatregelen dienen getroffen te worden, om de noodzakelijke credieten, wanneer men ze uit het buitenland moet opnemen, althans ou langen termijn te krijgen. Om het huidige systeem tc bewaren voor verdere dreigende gevaren dient ook het kapitaal, een ruime en groote opvatting van zijn taak te hebben. p|yaj:i=nnw;»g Hoogste Barometerstand: 770.1 te Cnoydont. Laagste Barometerstand: 750ij te Haparanda. Verwachting: Meest zwakke wind uit Westelijke richtingen in hel Noorden, tn het Zuiden uit Oostelijke richtingen, licht tot half bewolkt, weinig of geen regen in het Noorden, in het Zuiden droog weer, iets wanner. Langestraat 49-51 Tel. 190 WOLLEN MOUSSELINES en TWEEDSTOFFEN voor halven prijs. DUITSCH GOUD IN AMERIKA AANGEKOMEN. New Vork, 27 Juni (V.D.) Het s.s. New York van de Hamburg—Amcrika-lijn is gisteravond te New York aangekomen met aan boord een lading Duitsch goud ten be drag. van 11.600.000 dollars, bestemd voor de New Yorkschc Federal Reserve Bank. Steeds meer slachtoffers. New-York, 29 Juni. (H. N.) De hittegolf in-dc- Verwmgtte -Statcrr-bHjft -nog-etced* aanhouden, ln het geheel zijn reeds ruim 200 personen daarvan het slachtoffer ge worden. Zij zijn óf door een zonnesteek om txet leven gekomen óf vonden, den dood door verdrinking. DE POOLSCHE REGEERING BEZUINIGT. Warschau, 28 Juni. (V. D.) De natio- naal-democratieche ABC meldt, dat door de tot nu toe ten uitvoer gelegde bezuinigin gen op de begrooting voor het loopende dienstjaar reed6 430 raillioen konden wor den geschrapt. Door salarisverlagingen en het schrappen toelagen op salarissen zijn 200 millioea zloty- bespaard. Verder zullen door de inkrimping van buitengewone uitgaven voor de afzon derlijke ministeries en de staatsbedrijven nog 230 millioen zloty worden bezuinigd. Er blijft dan nog een deficit van 20 millioen zloty, dat gedekt zal moeten worden. De to tale bezuiniging op de begrooting moet, vol gens een raededeeling van den minister van financiën, 450 millioen zloty bedragen. Naar verluidt, zullen vijftien procent van alle ambtenaren cn beambten in staats dienst worden ontslagen, hetgeen ten gevol ge zal hebben, dat het aantal werkloozen met 70,000 zal worden vermeerderd. 2^ MILLIARD FRANKEN VOOR DE FRANSCHE GRENSVERDEDIGING. Parijs, 26 Juni (V.D.) Vrijdagmorgen heeft de Kamer met 430 tegen 155 stemmen besloten voor de grens verdediging op de loopende begrooting een crediet toe te staan van 2M milliard franken. De rapporteur bracht in herinnering, dat reeds zes credieten zijn toegestaan tot een totaal bedrag van 3.827.000.000 franken. TWEE ARBEIDERS BEDOLVEN. Salzvvedcl, 2 8 Juni. (V. D.) In het plaatsje Altmersleben zijn hedenavond twee arbeiders, juist toen de aanleg voor oen brandweerpomp gereed was, bedolven, door dat het geheele bovendeel van de 10 M. diepe put instortte. Een der beiden werd op slag gedood, dc ander zwaar gewond. Toe geschoten personen, die hulp wilden bren gen, werden door een nieuwe instorting eveneons bedolven. Dezen, drie in getal, konden echter allen gered worden. HET CONFLICT TUSSCHEN LITAUEN EN HET VATIC AAN. Rome, 27 Juni (H.N.). De Osservatoro Romano meldt, dat de protcetnota aan de regeering van Litauen over de uitzetting van nuntius Bartolonl geenszins heftig la, zooals in sommige berichten beweerd Is doch integendeel behoorlijk en waardig, zoo- ala dat in de lijn van den H. Stoel ligt Er wordt ln de nota geen intrekking van het uitzcttlngsbcvel gevraagd, doch wel in over eenstemming met do internationale gewoon te om preciseering van de klachten tegen (len nuntius, nu dc Lltauscho regeering heeft verklaard, dat de nuntius niet langer persona grata is. Deze preciseering is intus- schen tot nu toe niet ontvangen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1