DÉ ÉEMLANDÉU BELANGRIJKSTE NIEUWS Dinsdag 7 Juli 1931 Uitgave: VALKHOFF Go. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30 e Jaargang No. 6 DE BEGRAVEN SCHATTEN VAN DE BOEKANIERS POLITIEKE ACTIVITEIT VAN AMBTENAREN FASCISTISCHE WALEN ALS ONRUSTSTOKERS ERNSTIGE ONLUSTEN OP KOREA BLOEMWEELDE KWEEKERIJ HORSE WEIDE DROEVIG EINDE VAN EEN VLIEGFEEST LICHT OP 9 uur 49 min. L. J. LUYCX ZOON BOLIVIA LIGT MET PARAGUAY OVERHOOP AMEKSFOORT5CH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 tnaafld«0 voor Am«r«fooit f2.10. per tnawd f 0.73,j*t week (roei gr «tl* vtrzekcriag ttgco ongelukken) f O.IT1/* Binnenland franco per post per 3 om enden f 3b-. Afzonderlijke nummers f 0j0I. POSTREKENING 47910 TELEFOON IN TELG US PRIJS OER ADVERTENTIEH 1 v» «wf)«oa ii rege] meer f0.25. Ltefdedlgbdds-advertentlêa voor kalft van den prijs. Kleine Advertentie» „KEITJES" bg vooruitbetaling 1—3 90 cent, alk* tegel aaar 10 cent, driemaal plaataan f 1.—. Bewtlsaommer extra f OM Een Fransch-Amerikaansch accoord. Alle regeeringen hebben thans het plan-Hoo- ver aanvaard. Reeds enkele dagen geleden werd van Fransche zijde het bericht verspreid, dal Washington cn Parijs het eens waren ge worden over het plan-Hoover, doch deze medcdeeling was wel een beetje voorbarig, daar achteraf bleek, dat er nog moeilijkhe den te over waren, waarvoor men nog geen oplossing had gevonden. Gisteravond echter is de overeenkomst tusschen Frankrijk cn de Vcrecnigdc Staten inderdaad gesloten. Dit beteckent, dat dc betaling van de schul den tusschen dc geallieerden onderling en eveneens de schadevergoedingsbetalingen door Duitschland van 1 Juli 1931 tot 30 Juni 1932, dus een jaar lang, niet zullen plaats hebben, zoodat het moratoriumdenk beeld van den Amerrkaanschen staatspre sident thans werkelijkheid zal worden. Dat tenslotte nog een accoord tot 6tand kwam, is mede tc danken aan het feit, dat de Amerikaansche regccring een nieuwe vereenvoudigde formule aan dc hand deed, welke slechts behelsde, dat dc beide onder handelende 6taten het principieel eens zijn over de nog niet opgeloste geschillen; om trent sommige vraagstukken, zooals dat der herstelleveringcn, zouden do deskundi gen der verschillende landen achteraf tot overeenstemming moeten komen in den geest van 't plan-Hoover. Dit betcekent dus, dat dc onderteekenaars van het plan-Young nog een conferentie waarschijnlijk te Parijs zullen moeten beleggen om die punten van geschil tc regelen, waarbij Amc rika, dat niet rechtstreeks bij het plan- Young is betrokken, niet in de eerste plaats belang heeft. Frankrijk heeft wel getracht Amerika verplichtingen te doen annvaar den, wat betreft het verschaffen van lec- ningen aan Europcesche staten, die zich bij de toepassing van het plan-Hoover offers moeten getroosten, doch dit is door de re geering der Vercenigde Staten van dc hand gewezen, omdat dit „buiten haar sfeer" lag. Het is nu maar tc hopen, dat, nadat Frankrijk en Amerika op „een verkleinde basis" tot overeenstemming zijn gekomen, de mogendheden, die bij Het Young-plan zijn betrokken Duitschland inbegrepen een voor alle partijen bevredigende re geling kunnen treffen inzake dc hcrstellc veringen cn het garantiefonds. Frankrijk verlangde tot dusver, dat Duitschland ge woon door zou gaan met het leveren van herstelkolen, doch Engeland heeft laten uitkomen, dat deze vorm van leveranties in natura ook valt binnen het kader van Hoover's moratoriumvoorstcl. In het Lager huis is dan ook van regeeringszijdc mede gedeeld, dat overeenkomstig den geest van 't plan-Hoover Duitschland een jaar lang niet alleen geen contante betalingen behoeft tc doen, maar tevens ontslagen dient te worden van zijn verplichting om aan Frank rijk cn de andere crcditeurstaïen waren, derhalve ook kolen, te leveren. Ondcrtus- echcn valt reeds tc beschikken over een be richt uit Parijs, hetwelk inhoudt, dat dc herstelbetalingen cn de leveranties in na tura van middcn-Juli af zullen worden stop gezet. Dit zou in den geest van Hoover's voorstel zijn. daar dc Amerikaansche regee- ïing steeds heeft laten uitkomen, dat met betrekking tot dc leveranties in natura Frankrijk geen uitzonderingspositie kan in nemen, daar andere staten, zooals Enge land en Italië, dan zouden kunnen eischen op dezelfde wijze tc worden behandeld. Frankrijk zal vermoedelijk dan ook, zooals reeds in een Parijsch telegram wordt ge suggereerd, evenals in het geval der onbe schermde annuïteit, dc tegenwaarde der le veranties in natura ter beschikking van Duitschland moeten stellen. De Fransch nationalisten zijn verre van ingenomen met dezen gang van zaken en overladen Hoover met schimpende cn smalende woorden, doch het mag een geluk worden geacht, dat dr regeering-Laval zich niet door deze heet hoofden op sleeptouw laat nemen. Wat ove rigens den aard der overeenstemming bc treft, die tusschen Frankrijk cn Amerika is bereikt, verwijzen wij naar de telegram men-rubriek, waarin gedetailleerd dc kern der getroffen schikking wordt aangegeven. tegen den speaker en den sergeant-at- arms. Men verwacht, naar aanleiding van een :!oor hemzelf gedane aankondiging, dat James Maxton, dc leider van den oppositio- neclen I.L.P.-vlcugel in het lagerhuis, Dins dag in het huis zijn verontschuldiging zal aanbieden voor het optreden van hem cn eenige fractiegenootcn tijdens het incident met Mc. Govern. Een expeditie naar het Cocos^eiland M o n t r c a 1, 6 J u 1 i. (V. D.) In Augustus a.s. zal uit Vancouver een expeditie van Canadeezcn onder leiding van J. E. Leckic vertrekken naar Cocos Eiland, aan de Zuid- Amerikaanschc kust ter hoogte van Colum bia. Op Cocos Eiland zal de expeditie op gravingen verrichten naar een voorraad schatten, bestaande uit goud en juwcelen, die daar in de zestiende en zeventiende euw zouden zijn begraven door de boeka niers, de zeeroovers, die indertijd dc zeeën van Middcn-Amerika onveilig maakten. Er schijnen verschillende documenten te zijn, afkomstig uit den tijd der boekaniers, waar in deze schatten en dc plaats, waar zij be graven zouden zijn, beschreven worden. Naar aanleiding van deze documenten heb ben reeds vaker onderzoekers op Cocos Eiland opgravingen verricht. Een hunner is de bekende Engcl6chman Sir Malcolm Campbell, houder van liet w.ercldsnelheids- rccord voor race-automobielen. In 1925 heeft hij een week op Cocos Eiland doorgebracht, zich met zijn expeditie met houweel en bijl een weg banend door het oerwoud bij een temperatuur van 115 graden in dc 6chaduw. Ook hij verklaarde, voornemens te zijn in den komenden zomer wederom een poging op Cocos Eiland te willen wagen. Belangrijke principieele uitspraak Lub eek, G Juli. (V. D.) ITct disciplinaire scheidsgerecht voor ambtenaren tc Lübeck heeft Zaterdag een belangrijke principieele uitspraak gedaan bij de behandeling van de zaak van den uit zijn functie ontheven leer- aar Barlen van het Katharincum tc Lübcck die ervan beschuldigd werd als lid van de X.S.D.A.P. voorzitter van een afdecling dc zer partij tc zijn en in nationaal-socialisti sche bladen tc schrijven. Het O. M. vroe; ontslag uit den dienst, doch het scheids gerecht 6prak den beklaagde vrij op grond van artikel 130 van dc rijksgrondwet, waar in de vrije mecningsuiting van ambtena cn wordt gewaarborgd. Dc voorzitter ver klaarde, dat dit artikel niet slechts aldus mag worden geïnterpreteerd, dat een amb tenaar vrij is om er een politieke overtui ging op na te houden, doch dat hij daar aan ook uiting mag geven. Dc functies, die de ambtenaar in een partij waarnam, wa ren een interne aangelegenheid van dez partij. Men zou van meening kunnen ver schillen over dc doeleinden van dc X. S. D A. P., doch voorloopig zijn ér geen gronden om deze onwettig tc verklaren. DE INCIDENTEN IN HET LAGERHUIS. Een verklaring van Mc. Govern over zijn optreden. Londen, G Juli. (V. D.) liet socialist! sche lagerhuislid voor Shettleston, J. Mc. Govern, die dc vorige week na een zeer rumoerige scène uit het lagerhuis werd ver wijderd wegens inbreuk op dc discipline, heeft gisteren tc Glasgow een rede gchou den, voor een gehoor van meer dan 10,000 menschep. „Ik zie liever alle autoriteiten naar de hel loopen, dan dat ik mijn ver ontschuldiging zal indienen", verklaarde McGovern onder daverend applaus. Aan de hand van het reglement van orde van het lagerhuis lichtte hij toe, waarom zijn ver wijdcring uit het huis onwettig was cn dat de wet hem recht gaf tot zijn optreden WAT VALT ER IN DEN TUIN TE BEWONDEREN? Dc laatste wekuu is oc natuur wel op haar mooist cn steeds komt cr weer meer in oloci. Uien zou naast van ovcrtiaau kun» nen spreken maar oaar storen do planten zich niet aan. Ze gaan maar kalm hun gang. liet gevolg van het zoo gunstige weer in üc vorige maanden blijtt aan ook niet uit. Net op tijd hadden wc regen en dc vacantics beginnen, houdt het er mee op en wc kunnen volop genieten van alles, wat zich ontwikkelt. Het eerst viel me dejer dagen op, dc bloeiende Monnikskap cn wel de gewone ..Aconitum praccox". Haar bloei valt in de maanden Juni cn Juli. Ze bloeit helder blauw op stevige stengels van ongeveer 1 M. hoog cn mag in geen tuin ontbreken, omdat ze zoo weinig eisehcn stelt. In com» binatic hiermee zal nu ook spoedig in bloei komen het duizendblad oi wel „Achillea Barkers," met haar gele bloemhoofdjcs. Ook zij wordt ongeveer 1 M. hoog. Wat kan men niet aardige groepen van deze twee maken, b.v. tegen schuur ot prieel op een goed lichte standplaats. 'Toch weer niet pal in dc zon, want dan zijn zc zoo spoedig verwelkt. JJe uitgebloeide bloemen direct wegsnijden, dan krijgen dc overige meer sap, om zich tc ontplooien. Bovenuicn ver* welkt het blad ook niet zoo spoedig, cn houdt men dientengevolge trisschere plan» ten. Ook dc „Anchusa italica" met haar blauwsel kleurige bloemen is cr gelukkig ook nog. Zc bloeit in tegenstelling met dc beide vorige wel drie maanden. Plant men zc in een lange rij met b.v. een donker houten schutting als achtergrond cn een rand Roze Armcrias er\oor, dan is het ai. hen laagblijvendc varic.eit hebben we cr ook van cn wel dc Kaapschc Vergcetmij» niet. Deze maakt torsen blad, wat uen ge» heelen zomer goed blijft. Dc Anchusa s moeten 's winters dat ge» dekt worden met turfmolm. De „Spirea Aruncus", bloeit nu met lan» gc trossen met een ontelbare menigte witte bloemen. Vooral langs tic oevers van het water cn ook als groep apart geplant, ver» dient ze aanbeveling. Laten wc vooral dc Zonneroosjcs niet vergeten, die zoo aardig dc stapclmuurtjcs begroeien aan dv n zonnc» kant. Men heeft dc variëteiten: dubbel geel, firclflame, die natuurlyk vuurrood is, oranje Double, cn vele andere. Alles bloeien zc rijk met lange, hangende, op roosjes ge- lijkende bloempjes cn meestal grijs gc» kleurd blad. Voor een weinig kalk in den grond zijn zc dankbaar. Ook neme men den grond niet tc licht en menge cr als men het kan krijgen, wat klei door. Dc „Heucncra sanguinca", bloeit als rand met ontelbare roode bloempjes, \ooral dc var. Pluic dc Feu, kan ons erg bekoren. Zc houden het ook op minder zonnige plaatsen best uit. Hier blijft ook hun blad veel langer groen. Dc Japanschc Iiris is weer een Japansch product, wat dit volk tot eer strekt. Ze blijven afgesneden lang goed cn vormen ccn prettige variatie op dc gewone Duit» sche Irisen. Beide zijn zc tevreden met lichten grond Alen houdt zc echter wat vochtig, of plant ze aan den oever van heek, of ander water. Ten slotte noem ik U nog dc „Lavatcra olbia," die ons leven veraangenaamt met haar grootc paarse klokken, waar zc haast niet mee op kan houden, zich tc tooien. Afgesneden blijven deze bloemen wel drie weken goed. Een volgend maal nog cenige uitblinkers. J. O. W. F. RENS. BUITENLAND. Dc overeenkomst tusschen Frankrijk en Amerika gesloten. (Eerste Blad, pag 2}. Ongeregeldheden op Korea. (Eerste blad, pag. 1). Eernstigc vliegramp in Frankrijk. (Eerste Blad, pag. 1). Relletjes Ruurlo. BINNENLAND. op de werkverschaffing bij (Tweede Blad, pag. 2). Grootc brand te Amsterdam. (Tweede Blad. pag. 2.) STADSNIEUWS. Uitvoering van de Amersfóortsche Mu ziekschool. (Eerste Blad, pag. 3). Reclame voor onze gemeente. (Eerste blad, pag. 3). Ernstige botsingen te Hasselt. 37 dooden en 130 gewonden Londen, G Juli. (Y.D.) 'Je Ping Yang Y\Y.-Korea) is het in den nacht op Maan dag opnieuw tot botsingen gekomen tus schen Koreancn cn Chincezcn; hierbij zijn 37 Chineczcn gedood en 137 gewond. Koreaansch gepeupel bestormde Zondag avond Chinecsche winkels en warenhuizen, sleurde de Chinecsche bewoners de straat op, waar zij hen mishandelden. Politie en brandweer trachtten de woedende menigte tc kalmeeron. Meer dan 100 arrestaties werden verricht. Dc excessen duurden evenwel tot de morgenuren voort. Maandag zijn te Iloijo opnieuw ongere geldheden voorgekomen. 1900 Koreancn plunderden Chinecsche winkels cn staken deze later in brand. Natuur toont dc prachtigste kleuren Geen denkbare of deze is cr bij Thans is deze geheele verzameling te zien in de ELLSWORTH NEEMT DEEL AAN DE ZEPPELIN-POOLTOCHT. P r i c d r i c h s li a f c n, 6 Juli. (V.D.) Dc vriend cn metgezel van Amundsen tijdens diens Póolvluchten, Ellsworth, zal als des kundige op liet gebied van do navigatie in het Poolgebied cn nis vertegenwoordiger van de „American Geographical Society deelnemen aan den Pooltocht van dc Graf Zeppelin. Verwacht wordt dat Ellsworth de volgende week scheep zal gaan naar Duitschland. Machine temidden van de menigte: vijf dooden Parijs, G Juli (V.D.) Gistermiddag heeft op het vliegveld van Hirson dicht bij de Belgische grens nabij de Ardennen een ern stig ongeluk plaats gehad tijdens een vlieg- feest. Terwijl alle belangstelling der toe schouwers, die in dichte menigten om het vliegterrein stonden, g?hccl in beslag werd genomen door liet kunstvliegen van een aantal luchtacrobaten, werd de aandacht plotseling getrokken door ccn ander vlieg tuig. dat passagiersrondvluchten maakte cn dat met een aantal personen aan boord juist zou opstijgen. Het toestel was -echter blijkbaar te zwaar belast om van den grónd tc komen. Het taxiede cenige malen over het veld cn plotseling op een moment, dat de piloot vol gas gaf, draai Ie het om zijn eigen as cn suisde met een razende snel heid in d3 menigte toeschouwers. Vijf per sonen werden door dc propeller op slag gc dood, terwijl tien andere personen ernstig werden gewond. Een aantal gewonden werd in levensgevaarlijken toestand naar liet ziekenhuis overgebracht. Het. vlicgfeest werd terstond afgebroken. De correspondent van de X. R. Ct. tc Brussel meldt aan zijn blad: Groepjes Waalsche en Brusselsche fas cisten, behoorende tot de „Jeunesses Natio nals Beiges" hebben Zondag te Hasselt ernstige wanordelijkheden uitgelokt bij de opening aldaar van het Vlaamsche Huis, dat bestemd is om het centrum te worden der radicale Vlaamsche beweging in dc provincie Limburg. Hoewel sommige anti- Vlaamsche cn fascistische groepeeringen uit de naburige provincie Limburg en ook en kele Limburgsche Fransch-gezinden onder bedreiging met gewelddadig verzet bij de plaatselijke -autoriteiten en zelfs bij de re geering op het verbiedeh van deze Vlaam sche betooging hadden aangedrongen, was dit verbod uitgebleven, waar de Vlaamsch nationale leider aan minister-president Ren kin de verzekering had gegeven, dat de ust door dc Vlamingen niet zou worden verstoord. Van anti-Vliamsche zijde was de bevol king van Hasselt echter aangespoord de blinden van hun winkels neer te laten, ter wijl de hooge geestelijkheid alle deelne ming van priesters of leerlingen der bis schoppelijke colleges en andere katholieke scholen had verboden. Toch namen vele honderden personen, talrijke delegaties van Vlaamsche oud-strijdersafdcclingen cn an derc Vlaamsch-nationale verecnigingen met 6 muziekcorpsen cn 53 leeuwenvaandels aan den optocht deel. Toen de stoet zich in/ beweging stelde, werd hij door een groep jonge fascisten uit Luik op gefluit en gejouw onthaald. Do fascisten schreeuwden: Weg met de Mof fen! Ga naar Berlijn! enz. De deelnemers aan den stoet antwoordde met den kreet „Leve Vlaanderen" of met het zingen van den Vlaamschon Leeuw, maar hielden zich verder rustig. Op de grootc markt trachtten enkelen di> het fascistische insigne droegen, door den stoet tc dringen, wat tot een hotsing met een afdecling van het Vlaamsch Verweer aanleiding gaf. De politic moest de hulp inroepen van dc brandweer om do vech tende betoogers cn tegen-hetoogers door middel van een flink stortbad tot andere gevoelens tc brengen. Even later moest el ders in dc stad op dezelfde wijze een paar malen worden ingegrepen. Tijdens dc openluchtvergadering na den tocht door dc stad werden de Vlamingen door de Kamerleden Romsee cn Dcbacker, den senator van Dioren cn Kindekens cn door Joris de Leeuw toegesproken. Van naburige huizen uit wierpen do fas cisten met flcsschcn, die een bijtend vocht bleken tc bevatten, wat tot ccn nieuw ge vecht aanleiding gaf. Een fascist werd door dc Vlanyngcn uit een der naburige huizen gehaald cn tot bloedens toe geslagen. Zijn wonden moesten door ccn dokter worden genaaid. Verscheidene andere personen werden eveneens zeer zwaar verwond. De gendarmerie maakte tenslotte op krachtda dige wijze een einde aan dc relletjes, maar tot laat in den avond bleef het zeer rumoe rig in het centrum der stad. Hoogste Barometerstand: 770.8 Vardö. Laagste Barometerstand; 753.9 Dresden. Verwachting: Zwakke veranderlijks wind, betrokken tot zwaar bewolkt met opklaringen, waarschijnlijk regenbuien met kans op onweer, weinig verandering in temperatuur. OVERZICHT DER WEERSGESTELDHEID. Over het vasteland en de Britsche eilam den ligt een vlak gebied van lagen lucht druk, met minima over de Noordzee en Midden-Duitschland, dat zich voortzet tot in Centraal- cn Zuicl-Europa en aan da Noord- en Westzijde begrensd wordt door ebied van hoogen luchtdruk. Over Skan- dinavië cn Oo6t-Duitschland beweegt zich een zeer warme luchtmassa naar het N.W.; koelere luchtmassa's dringen lang zaam vanuit het W. over Frankrijk in Duitschland naar het Oosten door. In het grensgebied tusschen deze beide stroomin* en vielen zware onweersregens, te Gro ningen 34, te Hamburg 37. te Frankfort en Kaarl6ruhc 14, te Dyon 10 m.M.; Scilly meldt 30, Lerwick 16 m.M. Langestraat 49-51 Tel. ISO UITVERKOOP LINGERIE KOUSEN, CORSETTEN. De betrekkingen af gebroken Asuncion, G Juli. (V. D.) Het conflict tusschen Bolivia en Paraguay heeft thans een zoodanigon omvang bereik^ dat de ge zant van Bolivia te Asuncion opdracht heeft ekregen naar La Paz terug te keeren, ter- ijl ook dc regeering tc Asuncion haar ge zant te La Paz heeft teruggeroepen. De Boliviaansche regeering heeft den Volken bond mcdedceling gedaan van het afbreken der diplomatieke betrekkingen met Para guay. Het conflict gaat nog steeds om het bezit van dc Gran Chaco. ii ANTI-CHINEESCHE -JNLUSTEN IN KOREA. Londen, 6 Juli (V.D.). Naar uit Tokio wordt gemeld, zouden in alle sleden van Korea ernstige anti-Chineesche onlusten zijn uitgebroken, waardoor het verkeer op het schiereiland ernstige stagnatie onder vindt. OVERSTROOMINGSRAMP IN CHINA. 100 dooden. Londen, 6 Juli. (V.D.) Naar uit Kan ton wordt gemeld, zijn tengevolge van een overstrooming in de Chinecsche provincie Kwantoeng 100 personen om het leven ge komen. VLIEGTUIG NEERGESTORT. Zes dooden. Ncw-York, 6 Juli. (V.D.) Ten gevolge van ccn vliegongeluk in de omgeving van Luzern (California) zijn zes personen ge dood. HOOVER VOOR DE ONAFHANKE LIJKHEID DER PHILIPPIJNEN? Londen. 6 Juli. (V.D.) De „Observer" maakt melding van de te Washington do ronde doende geruchten, volgens welke president Hoover voornemens zou zijn, in tegenstelling tot de tot nog toe door de republikeinen gevolgde politiek, den wenscli der Philippijnen naar politieke onafhanke lijkheid te ondersteunen. De minister van oorlog Hurley hooft zich naar Manilla be geven om ter plaatse den toestand te on derzoeken cn de mogelijkheden te bcstudee- ren. BLOEDIGE BOTSING IN BURMA. Londen, 7 Juli. (V.D.) Rij een botsing tusschen opstandelingen en militaire poli tie in No'örd-Burma werden 40 opstandelin gen van een uit 150 man bestaande troep gedood. CYCLOON TEISTERT SYDNEY. Londen, 7 Juli. (V.D.). Een hevige cycloon heeft Sydney geteisterd en groote materieele schade aangericht; bovendien werden vier personen gedood en negen ernstig gewond. De wind bereikte een snel heid van 70 mijl per uur. terwijl er in 18 uur tijds 13 c.M. regen viel. Dc regenval houdt nog steeds aan. TELEFOON. EN TELEGRAAFSTAKING. P a rijs, 6 Juli (II. N). Te Barcelona is een staking der telefoon- en telegraafambtena ren uitgebroken. Men vreest, dat de ötaking ook naar Madrid zal overslaan. De noodige maatregelen voor de handhaving van het verkeer zijn getroffen. In twéé steden heb ben stakers getracht het telegraafkantoor te bestormen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1