DE EEMIANDEU BELANGRIJKSTE NIEUWS JOH.DE HEER Woensdag 8 Juli 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30 e Jaargang No. 7 ONS PETITIONNEMENT AAN GENEVE Voor Internationale Ontwapening PETITIONNEMENT VOOR INTERNATIONALE ONTWAPENING Piano's, Orgels, Radio STËRILISEERKETEL PKlEROP N0BILE OP ZOEK NAAR AMUNDSEN HEVIG ONWEER BOVEN BERLIJN LICHT OP 9 uur 47 min.- WERELDVREDESCONGRES TE BRUSSEL L. J. LUYCX ZOON NOODWEER IN HET ERTSGEBERGTE AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 TO<" 12.10. p« nud 1 o.7j. 1 w«ek (nxrt gratl» vcrztlccrUg tegen oogelakkca) f 0.I71/* Binnenland franco per post pe/ 3 adta f 3.-. Ahonderlljke nommera f OjOI POSTREKENING 47910 TELEPOON INT EEC PRIJS OER AOVERTENTIEN 1-4 «9*11.05 ma «b^npmgnw elke rtgel meet f 0.25. Lkldadlgheldi-advtrtentila voor ketft van den prijs. Klein* AdvcrtntHo .KEITIES" b$ «ooroltbetallag 1—3 rtfila SO ent, afia regel mmm 10 cut, OrtaaaJ plaatau I 1.—ScrQatouKx estn f OjM Nederland's voorbeeld van Eenheid Wij vragen u, al onze lezers en lezeressen boven den leeftijd van achttien jaar, de for mule vóór Internationale Ontwapening die wij vandaag afdrukken te ondertcekencn en aan ons bureau te bezorgen, per post toe te zenden of aan onze courantcnbezorgers mee te geven. Dit petitionnement moet de uiting zijn van den ccndrachtigen wil van het Nederland sche Volk. Deze formule is dan ook in vol komen overeenstemming vastgesteld door vertegenwoordigers van alle richtingen in de Dagbladpers, en het petitionnement wordt door de geheele Ncderlandsche Dagbladpers gehouden. Het zal aan de Internationale Ontwapeningsconferentie te Genève worden aangeboden, een antwoord geven op de vraag van vele Staatslieden orn uiting van den volkswil, die Genève de drijvende kracht moet geven die het tot daden zal brengen, ei} als voorbeeld van Eenheid ook in andere landen grootcn indruk kunnen maken. Zegt niet: Wij zijn maar een klein volk, en wat helpt liet? Zet scepticisme op zij. Daarmee is nog nooit iets bereikt. Dóet wat gij kunt, om den grootsten kanker der menschheid, den oorlog, te helpen uitroeien. Uw stem helpt wèl! Wij kunnen haar niet missen. Denkt aan de toekomst van uw kinderen, en beseft wat van het welslagen van deze In ternationale Ontwapeningsconferentie af hangt! Juist omdat wü een klein volk zijn, juist omdat bij ons de eendrachtige overtuiging heérscht dat Genève tot daden moet komen, moeten wij onze 6tcm verheffen en toonen hoezeer wij den diepen ernst van dit mo ment beseffen. Er is, in dc dertien jaren verloopen 6inds do wereldramp van 19141918, nog nimmer ben internationale conferentie gehouden waarop de aandacht, dc verwachting, de hoop van het mcn6chdora zóó 6terk waren geconcentreerd als op deze. Van haar wor den de bezinning, de kentering, de daden verwacht. Zij heeft reeds, door middel van verscheidene staatslieden die er een belang rijke rol bij zullen vervullen, om ons aller steun gevraagd. Onthoud haar die niet! Geef uw antwoord. Bedenk ook dat het woord der Nederlandsche gedelegeerden in Genève zoo veel zwaarder zal wegen als zij met tros kunnen zeggen: In ons land hebben alle geestesrichtingen eenheid gezocht en gevon den om u gemeenschappelijk te antwoor den! Het moment tot handelen is nu gekomen. Dc tijd i6 er rijp voor. Er is een wassend getij in de gansche wereld, waarvan de tee kenen 6teeds duidelijker worden. Er wordt van on6, van de Hollanders, die een grooten naam hebben en van wie men weet dat zij onafgebroken naar internationale eenheid hebben gestreefd, een Daad venvacht. Helpt die Daad verrichten! De ondcrtcekeningsperiode van dit peti tionnement zal tot en met 20 Juli voortdu ren. Wij zullen het formulier dagelijks blij ven publiceeren en het voortdurend met on- zo krachtige aanbevelingen 6teunen, om ieder in de gelegenheid te stellen het te tee kenen en in te leveren. Maar wij vragen u met nadruk: teekent NU, teekent zoo spoe dig mogelijk! Stel het niet onnoodig uit. Doe het ons dadelijk toekomen. Dc stroom moei dadelijk krachtig zijn. Dit petitionnement, door alle richtingen gesteund, is een unicum in de geschiedenis van «de Ncderlandsche Dagbladpers. Laat het antwoord, door dc lezers en lezeressen gegeven op het beroep, dat hun dagbladen thans op hen doen, evenzeer een unicum der historie worden door zijn kracht! Ilcbt gij niet vc'.c malen u dc vraag ge steld: „Wat kan ik er aan doen?" Doet het nu! Vult allen onderstaand for mulier in! van het Nederlandsche Volk aan de Ontwa peningsconferentie in Februari 1932 te Genève te houden. Georganiseerd door de Nederlandsche Dagbladpers. Ik verzoek Uwe Confercnlie met den moesten aandrang, in naam der menschelijk- ïieid, dao maatregelen ie nemen die lot ontwapening der naties zullen leiden. Naam: adres; H Naam:, w m Adresf »X Naam: m Adres: »- Naam: f i.v k«v 'Adres Wf Km Nogmaals do Fransch-Ame- rikaansche overeenkomst. Het was de hoogste tijd, dat het accoord tot stand kwam. •Zooals men weet, heeft Frankrijk, wat dc Overeenkomst van dit land met Amerika inzake liet moratorium vraagstuk betreft, één politieke voorwaarde gesteld, n.I. dat Duitschland zal verzekeren. dat dc bedragen, welke door liet bctalingsuitstcl vrijkomen, alleen zal gebruiken voor eco nomische doeleinden. In sommige Fransche kringen werd namelijk de vrees gekoesterd, dat men te Berlijn de bedragen, die op de begrooting werden gespaard, misschien zou besteden ter versterking van leger cn \looi. I)c Duilschc pers is van oordcol. dat dit Fransche voorbehoud feitelijk overbodig is, omdat geen sterveling in Duitschland er aan denkt dc bewapening uit tc breiden, zooals trouwens ook reeds door rijkskanse lier Brüning tegenover den Amerikaan- schcn gezant to Berlijn* is vastgesteld, op een wijze, die niet verkeerd kan worden be grepen. Aannemelijk wordt het geacht, dat Brüning op verlangen den tekst dezer ver klaring Frankrijk ter beschikking zal stel Ion; verzekeringen van verder strekking zoo redeneert men tc Berlijn kunnen noch met betrekking tot de begrooting der rijkswoerbaarheid noch in ander opzicht worden geëisch t Oridertusschcn is liet. voornaamste, dal Frankrijk en Amerika het eens zijn gewor den: bet was overigens, zoo verklaart een blad als de Frankfurter Zcitung, de hoog ste lijd, dat dit accoord een feit werd. Im mers: Duitschland moest in tie laatste vijt weken, wat buitcnlandschc credicten be treft, meer terugbetalen dan het. gedurende een jaar als schadevergoedingsbedrag had tc storten, liet buitenland toch, opgeschrikt 'dooi- dc gebeurtenissen bij do Oostenrijk- sche Cïcditansütclt cn verrast door dc actie Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Reeds 27000 Instrnmonten werden door ons geleverd. Zegt U dit niets. Compleet met 5 glazen en boekje f 4.15. UlA'eriSï». 90Jfei~288 BUITENLAND. Fascistische kritiek op het jongste pau selijke rondschrijven. (Eerste Blad, pag 2) Wereldvredcscongres te Brussel. (Eerste Blad. pag. 1.) BINNENLAND. Ernstig geval van vleeschvergiftiging te Erica. Voorloopig verslag der Tweede Kamer over het ontwerp inzake godslastering. (Tweede blad, pag. 1). STADSNIEUWS. De actie voor internationale ontwape ning. (Eerste Blad, pag. 3.) Hij vertrekt nog deze maand naar Frans Jozefs/and. Overwintering niet onmogelijk Londen, G Juli. (Volk). Men seint uit Moskou, dat generaal Nobile, wiens rol tij dens de vlucht van het luchtschip „Italia" men zich nog wel zal herinneren, zich in den loop van deze maand aan boord van den ijsbrekcr „Malygin" naar het Frans Jo- zefsland zal -begeven, in gezelschap van Russische onderzoekers. Hij boopt aldaar nog levend to kunnen aantreffen den Noorschen ontdekkingsreiziger Amundsen, die het leven verloor, althans spoorloos zoek raakte, bij pogingen om Nobile en zijn makkers te redden. Deskundigen beweren, dat het zelfs na drie jaar nog mogelijk is, dat Amundsen en de zijnen zich in leven bevinden cn wel in den omtrek van kaap Slora. van IToover, waaruit ieder makkelijk kon afleiden, dat zij slechts geschiedde als ge volg van den uitersten nood, trok reusach tige credicten uil. Duitschland terug. Bovendien zouden in dc naaste toekomst opnieuw een cn een kwart milliard zijn vervallen, wanneer men ten slotte niet een definitieve overeenstemming had bereikt. Een en ander betcekent. dat Duitschland, hetwelk men meende uitstel \an betaling tc moeten veiiecnen voor dc schadevcrgoc- lingssóm gedurende een geheel jaar, groot 1.0 milliard, in iiet zesde deel van een jaar door het plotseling terugtrekken van het buitcnlancVéchc kapitaal de exodus van kapitaal der DuilsChcrs zelf begon pas dc laatste dagen een zekere rol te spelen de tegenwaarde van twee licrstcltcrrnijncn uaar het buitenland zou hebben zien af vloeien, Dit zou te pijnlijker zijn geweest, d'aar juist nu het Duitsche bedrijfsleven zoo zeer behoefte heeft aan kapitaal. Gen land tor wereld had een dergelijk ge concentreerd wegvloeien van kapitalen zon der ernstige stoornissen kunnen verdragen ii liet Duitsche economische le\en had een dergelijke beproeving hcclemaal niet kun nen doorstaan. Wanneer nu. tegelijk met het in werking treden van het plan-Hoover. een nieuw cre- dict door dc buitcnlandschc banken wordt verstrekt cn levens liet op 26 Juni tot 16 Juli verleende eerste crcdiet van 100 mil- lioen dollar wordt verlengd, zal vermoede lijk liet wantrouwen, dat Duitschland nog moer schaadt dan do reparaties, verdwijnen Hoe dit ook zij: er is nu eon belangrijke beslissing gevallen. M af drie weken ge leden geen nienseh mogcliijk had geacht, is gebeurd. Een jaar lang behoeft Duitsch land behalve, wat de betalingen van dc Young- en Daweslceningen betreft, niets op rekening der schadevergoeding af te staan. Dit is een geweldig succes, maar dit neemt niet weg, dat Duitschland nog een moei lijken winter tegemoet gaat, zoodat tijdig zal moeten worden onderhandeld, over het geen er dient te geschieden na afloop van hel nioratoriumjaar. AMUNDSEN Siala, de Arnerikaanschc ontdekkingsrei ziger, heeft kort geleden verklaard, dat hij Amundsen voor diens vertrek heeft mcegc deeld op sommige plaatsen, nader voor Amundsen beschreven, levensmiddelen to hebben vergaard, met het oog op mogelijke latere overwinteringen in deze streken. B e r 1 ij n, 8 Juli (V.Di). Gisteravond woéd- do boven Berlijn een lievig- onweer. Tcgc lijkertijd vial er zooveel regen, dat de brandweer 180 maal gealarmeerd werd om assistentie to Vorlcenen. Vooral in liet. Zui den der stad overstroomde het water vele woningen. De bliksem sloeg in een aantal schoorstcenen en richtte e< nige matcriaelc schade aan. Persoonlijke ongevillen kwa men niet voor. ARRESTATIE VAN NAZI-LEIDERS. T-3 Kiel. Kiel, 7 Juli. iV.D.) Hedenmorgen is de plaatselijke leider der nationaal-isocialisti- sche partij te Kiel, Sunckcl, in zijn woning gearresteerd. Dc politie deed een onderzoek in de kantoorlokalen der partijafdceling en verzegelde de vertrekken! Later in den mor gen werd ook dc nationanl-socialistischc leider, het gemeenteraadslid I'riedrich, ge arresteerd. PAUL VAN OSTAYEN. Tc Antwerpen, zoo wordt aan dc „N.R.CL bericht, is onder voorzitterschap van mi'. Jozef Muls en met medewerking van d Vlaamscho Vorceniging van Leltcrkundi gen een comité gesticht met het doel he stoffelijk overschot van den jongen Vlaam schcn dichter Paul van Ostayen, die in 1923 tc Amay in dc provincie Namen overleed naar dc Scheldestad over tc brengen. liet 7a 1 in October a.s. gebeuren. Hoogste Barometerstand; 765.6 te Toulouse. Laagste Barometerstand.* 748-0 te Kopenhagen. Verwachting; Meest matige, W tot Z. \V. wind, zwaar bewolkt tot be trokken, later opklarend, aanvaiiKeliiK nog regen buien, weinig verandering -in temperatuur. Ter voorkoming van den zelfmoord der volkeren Brussel, 6 Juli (V.D.). Ter inleiding van het 28ste wcreld-vrede-congres, georgani seerd door het internationaal vredesbureau (bureau international de la paix) te Genève, werd Zondag onder voorzitterschap van Henri La Fontaine, Belgisch senator, een plchtige openbare bijeenkomst gehouden in het Palais des Académies tc Brussel. De oorzitter deelde mede, dat Paul IIymans, Belgisch minister van buitcnlandschc za ken, wegens lichte ongesteldheid geen ge volg kon geven aan zijn voornemen de ope ningsbijeenkomst bij te wonen. In zijn openingsrede bracht de voorzitter dank aan de Belgische regeering voor de gastvrijheid, aan het cóngre6 verleend. Hij legde er den nadruk op, dat na alle ellende, door den wereldoorlog over Europa ge bracht, de nieuwe oorlogstoerustingen voort gaan die ellende nog te vermeerderen. Hadden voor 1914 dc corlogsbegrootingcn der groote mogendheden een totaal van elf milliard goudfranken bereikt, op den hul digen dag wordt liet totaal reeds tot liet dubbele opgevoerd. Hij wees er op hoe wei tot dusver door de onderlinge samen werking der volken in het belang van den vrede was tot stand gebracht, omdat hot ware gelo^ in de vervulling van dc gestelde idealen had ontbroken. Paul Oblet, directeur van liet Palais Mon dial te Brussel, werd daarna het woord ver leend. Ook deze, in vredeskringen zoo be kende cn zoo algemeen gewaardeerde nestor deed een beroep op het gezond verstand. Hij memoreerde dc plannen lot stichting der Cite Mondiale,, van het wereld-parlement der volkeren. Vervolgens werd het woord gevoerd dooi de vice-presidenten van het internationale vredesbureau, prof. Ludwig Qiiiddc namens de Duitsche, Reverend Dunnico namcn6 de Engelsche en Lucien Le Foycf, namens de Fransche vredesbeweging. Prof. Quiddc uit Münclien wees er in het bijzonder op, dat liet Europeesch probleem voor een groot gedeelte kan worden opgelost door het tot stand komen van een Fransch —Duitsche overeenkomst Het is het onder ling wantrouwen, dat dc toenadering der volkeren in den weg staat. Verdwijnen moet de zucht tot „hcenschcn", ingang moet vin den de overtuiging, dat alleen liet, „dienen" der menschheid tot betere onderlinge ver houdingen kan leiden. Al moge in deze lij den van ontzettende depressie een geeft il rif tig optimisme in dc oogen van velen een dwaasheid schijnen, dit optimisme in de eenig-mogelijke geesteshouding, want voort gaan in dc huidige richting zou leiden lot zelfmoord der volken. Daarna werd diet woord gevoerd door ma dame Arsil Dc Sa in teCroix, van den in ternationalen vrouwenraad, die dus sprak namens een vrouwen-federatie van vele mil liocncn leden; door pasteur Henri Ahet, namens den wereldbond der kerken en ten slotte door Charles Prichet, president, van den Conseil National dc la Paix te Parijs. De bijeenkomst werd opgeluisterd door muziek en zang en werd door talrijke ver tegenwoordigers van v redes verceniginge n van vele naties bijgewoond. Heden vingen de openbare zittingen van liet congres aan. WEEROVERZICHT. De depressiekern in Duitschland ver plaatst zich naar de Oostzee en wordt die per, die op dc Noordzee trok een weinig Westwaarts en-bedekt thans Schotland en Ierland. Over Frankrijk stee* de luchtdruk, in 't N.W. verandert de toestand weinig. Het gebied van groote hitte trok zich ver der naar het Oo6ten en uit Scandinavië te rug, behoudens in het hooge Noorden. In Duitschland vielen nog zware onweersre gens, te Dresden 40, te Hamburg 37, te Ber lijn 33, Breslau 16 m.M.; Vlissingen meldt 33, Blaavandshuk 14 m.M. Langestraat 49-51 Tel. 190 UITVERKOOP LINGERIE KOUSEN, CORSETTEN. Het water spoelt bruggen en huizen xveg Gistermiddag ontlastte zich boven Joha. Georgenstadt in het Saksisch Ertsgèbergv een hevig onweer, gepaard gaande met een wolkbreuk, waardoor de beken spoedig zwollen tot wilde rivieren die bruggen en huizen wegspoelden. Het anders zoo kalme Schwarzvvasser was een bruisende-vloed ge worden. Het huis van een arbeider werd weggerukt. De man werd onder .de puinho.o- pen bedolven en zijn kinderen worden ver mist. Tengevolge van grondverschuivingen is het spoorwegverkeer geheel stopgezet; de stad is zonder licht en zonder telegraaf- en telefoonverbindingen. Ook de stad Schvvar- zenberg werd door de ovefetroóming geteis terd. Hoewel de schade, die het noodweer in het Saksisch Ertsgebergte heeft aange richt, nog niet te overzien is. vreest men een ramp, die de natuurrampen van 1907 en 1895 in de schaduw zal stellen. De spoor dijk van Schvvarzcnbcrg naar Jolian Geor genstadt is door het water geheel onder koeld. Eeiiige treinen ziin onderweg blij ven steken. Het walor stortte met een vloed golf van zestig meter breedte in het dal- De kracht was zóó sterk, dat een hout-op slagplaats omver gerukt werd. waarbij kostbare machines vernield werden. In d* lokalen van een fabriek van zuur- en wa terstofgas staat het water meters hoog. Ook in ecnigc straten van SchwaVzcnbërg slaat meters water, liet plaveisel i6 od vele plaat sen weggerukt. Dc brandweer moest ver scheidene personen uit huh .benarde, positie bevrijden. Hoe groot dè aangerichte-schade is, valt niet te schatten. Ho water stijgt nogstecd6 met onheilspellende kracht. „DIE ROTE FAHNE VERBODEN. Berlijn, 7 Juli. (II.N.) liet communis tisch blad ,.Die Rote Fahne" is vandaag op grond van dc wet tot bescherming van de republiek, w egens grove beleediging van de Berlijnsclic politic voor den tijd van 11 da gen verboden. POST EN GATTY TE WASHINGTON. Ni\v York, 6 Juli (H.N.) De wereldvlic- gors Post en Gatty hebben vandaag het be zoek aan Washington gebracht, waartoe zij officieel uitgenoodigd waren. Hun tocht was een ware triomftocht. Op het Witte Huis werden zij door president Hoover ont vangen, die hen tot den lunch uitnoodigdc. LAGERHUIS-LEDEN BIEDEN EXCUUS AAN. Londen, 6 Juli (V.D.) In hef Lag?rliuis hebben de vier leden van don linkervleugel van de Labour Partij, die zich Donderdag 1.1. verzet, hebben tegen liet verwijderen van Mc. Govern, hun excuses aangeboden. Maxton zeide, dat. hij zijn diepen spijl wenschte uit te drukken aan den speaker en aan het Huis voor"het feit, dat hij zicli door zijn gcvoaléns cn dc omstandigheden van het oogcnblik heeft laten mees le epen tot handelingen, waarvan Hij in kalme stemming wist, dat zij onverdedigbaar zijn. ZES JAREN VVOR HET „NACHTSPOOK". Berlijn, 7 Juli. (V D.) De eerste straf kamer van Landsgericht III heeft Janoschka die als „uachtspook" zich aan een reeks inbraken te Wilmersdorf en Charlotten.- biirg had schuldig gemaakt, wegens hn. braak en het dragen van vuurwapenen veroordeeld tot zes jaren tuchthuisstraf, 6 jaren eerverlies en onder toezichtstelling van de politie. In eerste Instantie werd het „nachtspook" veroordoeld tot een ge vangenisstraf van drie jaren en zes maan den.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1