DÉEEMLANDEU BELANGRIJKSTE NIEUWS OUDERS, TEEKENT ONS PETITIONNEMENT ABONNEMENTSPRIJS 3 ■*"d*a 2.10. p«r mund0.73. p*> Donderdag 9 Juli 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30 e Jaargang No. 8 PETITIONNEMENT VOOR INTERNATIONALE ONTWAPENING NU HET PLAN-HOOVER IS AANVAARD Duitsche dank aan Italië LICHT OP 9 uur 45 min. L. J. LUYCX ZOON GEDUCHTE REGENVAL TE HAMBURG DE ANTI-CHINEESCHE RELLETJES IN KOREA AMERSFOOR15CK DAGBLAD week (ra*t fratte verzckerlag lego ongelukkta) f 0.171/* Blnnealend franco per post per 3 aa—dea f 3»-. Afsooderltjke nommera f OM, POiTKEKENING 47910 TELEFOON INT EEC CU PRIJS OER AOVERTENTIEN ««•I»' 105 "begrip v» ee» bcwl)»nucii« - 1 elke regel mee» f0.25. Ltefdadigbelds-adveruntlèo voo» 1 helft van den prijs. Kleine Advtrtentito „KEIT|£S" btf vooruitbetaling 1—5 90 cent, dk» regel meer 10 cent, driestal plaatecs f l.Beatjscommcr cxm I 0j04 Hebt go wel eens doorgedacht over het geen „de volgende oorlog", waarover som migen zoo luchtig cn oppervlakkig, anderen met ccn soort cynisme kunnen praten, voor uw kindei'en zou beteekenen? Gij moet dat eens doen, als gij on6 peti tionnement aan do Internationale Ontwa peningsconfercntie niet reeds onderteekend hebt. Daarna zult gij liet teekenen, dadelijk! Want niets mag onbeproefd gelaten worden om dit ontzettende gevaar, dat hen in do toekomst bedreigt, af te wenden. Het hangt van onze generatie af, dat te. doen. Wij, de volwassenen van thans, in de kracht van ons leven en tot daden geroc pen, hebben den plicht het te doen. Slechts enkelen onder ons kunnen directe beslissin gen daarin nemen. Maar zij zijn machteloos als wij niet met onzen wil, onze energie, ons enthousiasme achter hen staan. Daar van hebben hun woorden, heeft hun her haaldelijk beroep op de volken getuigd. Zij vragen onzen steun, uw steun. Geef hun dien Waartoe brengt gij uw kinderen groot? Beseft gij wel ten volle dat „ccn volgende oorlog" in zijn strijdmethoden nog veel wreeder en meedoogcnloozcr dan de massa slachting van, 19141918 zou zijn. Iedere volgende oorlog is steeds wreeder dan de vorige geweest. Pogingen om het gebruiken van bepaalde strijdmiddelen bij voorbaat uit te schakelen, liet per overeenkomst te ver bieden, hebben in de oorlogswerkclijkheid nimmer uitwerking gehad. Integendeel. Als de oorlog uitbrak werden ze weldra toege past niet alleen, maar „geperfectionncerd" bovendien, cn de strijdende partijen gaven elkaar de schuld, er mee begonnen te zijn. Het gifgasrapport van den Volkenbond heeft verschrikkelijke feiten in nuchtere, zakelijke taal vastgesteld. De gifgassen zijn in den vorigen oorlog al gebruikt. Duizen den, tienduizenden zijn er onder de afgrijse lijkste martelingen aan bezweken. Sommi gen hebben maanden van het gruwelijkste lijden doorgemaakt eer dc dood hen ver loste. Talloozen zijn in krankzinnigengc stichten geëindigd. Brengt gij dkarvoor uw kinderen groot? Kijk hen eens goed aan, en bedenk eens, dat een dergelijk lot hen zou kunnen tref fen. Kijk er niet alleen uw zoons op aan, want wij weton allen wat oen volgende oor log zou brengen: aanvallen uit de lucht, met gasbommen cn zelfs bacillen, op bevol kingscentra die daartegen niet verdedigd kunnen worden. Herinnert gij u hoe het vèrdragende ge schut in 1918 van honderd kilometers af stand weerloozc steden beschoot, hoe bom men ontploften in huizen, in 6tratcn cn op pleinen, in kerken zelfs, cn honderden men- schen aan 6tukken roten? Brengt gij daarvoor uw kinderen groot? Weet gij het. r.iog hoe weerloozc passagiers schepen door naderslüipehdc duikbooten ge torpedeerd werden, hoe zij op verborgen mijnen liepen, hoe duizenden wecrloozcn mannen niet alleen, maar vele vrouwen en kinderen met hen in wilden doodsstrijd in de golven omkwamen? En dc gruwelen van den loopgraven- strijdherinnert gij u die wel? Sla er Remarque's hoek nog eens op na, of een an der werk van één die het meemaakte, en wien het gegeven was het in waarheid te doen herleven. Ofraadpleeg alleen maar uw eigen herinnering. Brengt gij daarvoor uw kinderen groot? Neen en nog eens neon! Dit petitionnement, is ondernomen om in Gcnève te getuigen met allo kracht. Luister niet naar geleuter van „wat helpt het". Erken dat geen poging ongeproefd gela ten mag worden, dat het onze plicht is te genover onze kinderen cn onszelf, te doen wat in ons vermogen is. Laat een golf van eendrachtig willen van ons volk uitgaan. Ons volk, dat door zijn cultuur cn zijn go zonde energie een hooge reputatie in de be schaafde wereld geniet. Wat wij doen helpt wel, kan in deze tijdsomstandigheden, bij het huidige wassende getij tegen den ooi- log, dc groote kentering brengen, de bc slissende factor zijn. Wat dc wereld behoeft is ccn Eenheids front der volken tegen den oorlog. Wij Nederlanders van allo gezindten, verecnigd in dit petitionnement, geven het voorbeeld van dat Eenheidsfront. Gij moogt niet nalaten haar te steunen Gij zijt het aan uw kinderen verplicht. Ouders, teckcnt ons Petitionnement! R. P. van het Nederlandsche Volk aan de Ontwa peningsconferentie in Februari 1932 te Genève te houden. Georganiseerd door de Nederlandsche Dagbladpers. Ik verzoek Uwe Conferentie met den mee sten aarxlrang, in naam der mcnschclijk- hoid, c'.ic maatregelen te nemen dio tot ontwapening der naties zullen leiden. Naam: i\di es Naam: s.v Adres Naam: ..a 5.. Naam: lAdres5.. w? ^dres: Merkwaardige verklaring van Stalin. Niet langer een zuiver communistische economische po litiek. Dc voornaamste machthebber van Rus land, Slatin, heeft dezer dagen een rede gehouden, die alom de aandacht hoeft ge trokken, hij schetste daarin dc nieuwe taai; der sovjet-Russische economische politiek en uit zijn woorden kon worden afgeleid, dat hij althans voorloopig afziet van de ver werkelijking der zuiver communistische denkbeelden. Natuurlijk; gaat Stalin niet zoo ver om dc communistische sociale orde nis doel, waaraan all? krachten dienen te worden gewijd, nadrukkelijk te verwerpen, maar de verwerkelijking ervan verschuift hij naar ccn heel verre-toekomst. Voor het oogenblik wenscht hij terug te kecren tol een stelsel, dat misschien nog hot best kan worden aangeduid als staalskapitalismc Met het beginsel der „gelijke inkomens" wordt thans officieel gebroken. Stalin toch heeft verklaard, dat ook de Russische rcgec- ring hot streven van den mcnsch naar lioo- gcr inkomsten niet kan ncgecrcn. Dc con sequentie hiervan is: de betere betaling der geschoolde tegenover do ongeschoolde arbeidskrachten, do invoering van loon- cn Bala-Isschalcn, die wijdmazig genoeg zijn om door matcricelc belooning het doel verhoogde arbeidsprestatie - - te hereiken. Van belang is ook liet streven om leden 'der bourgeoisie aan zich te verbinden. Dc motiveering ervan noemt de Deutsche Allg. Zeitung geraffineerd. Zij veronderstelt, dat de kringen der bourgeoisie de waarde van het bolsjewistisch stelsel en de daarmee be haalde successen hebben ingezien, niet meer kwaadwillig daar tegenover staan cn thans „rijp" zijn voor medewerking. Stalin wil in hel bedrijfsleven ook weer het beginsel der rentabiliteit invoeren, ter wijl hij zich tevens een voorstander be toont van decentralisatie cn invoering van "ïoqter persoonlijke verantwoordelijkheid der,leidende krachten. liet geciteerde Duitsche blad wil geens zins beweren, dat Rusland op het punt slaa lot het kapitalisme in Wcst-Huropccschei trant terug te koeren, maar van het com niunismc blijft ondertusschen evenmin een poor over. wanneer Stalin zijn programma verwerkelijkt. Dat hij do machtsmiddelen daartoe in handen hooft, valt niet te bclwij leien en met personen, die met dogniati schc bezwaren voor don dag kwamen, heeft Stalin nooit veel complimenten gemaakt. Natuurlijk bestaat ook dc mogelijkheid dat het Stalin erom te doen is op grond van zijn hervormingsprogramma crcdiclen lo verkrijgen of om n eer sympathie voor iiel bolsjewisme in een tot wanhoop ge raakt Midden-Europa deelachtig tc worden Waarschijnlijk speelt ook het feit een rol dat de ineenstorting van het vijfjarenplan dat alleen mogelijk was op den grondslag van slavenarbeid, vlak voor de.deur stond, een gevaar, dat de economische raadgever van Stalin zeker evengoed als hij zelf heb ben beseft. Rij deze gelegenheid moge er aan wórden herinnerd, .dat dc zoogennam de liquidcering der koclakcnklassc reeds enkele maanden geleden werd stopgezet om liet zaaien cn den oogst niet te bedre gen. Hoe dit/ook zij, in Rusland kunnen zich wat dc naaste toekomst betreft, nllerlc verrassende dingen voordoen. Het Russ schc volk heeft twaalf jaren lang honge geleden en voor de levensmiddelenwinkel1 in lange rijen gestaan.om zich thans door zijn eersten leider tc laten zoggen, dat het communisme met kapitalistische methodes moot werken, m.a.w.: dat tot het kapitalis me moet worden teruggekeerd. Wanneer overigens een ander dan Stalin den moed had bezeten deze ketterijen te verkondigen dan zou hij stellig onmiddellijk naar dc 'J'sjcka ter „fysieke vernietiging" zijn ve Frankrijk bereid deel Ie nemen aan een conferentie te Londen N e w-Y o rk, 7 Juli. (H.N.) Onderstaats- iccretaris Castle heeft vandaag verklaard, dat zelfs indien de Engclschc regeering een internationale conferentie der ministers van buitcnlandsche zaken mocht bijeenroe pen, toch nog een conferentie der financiee- le deskundigen van dc betrokken landen noodig zal zijn. olgens de meening van Castle is de vraag te behandelen of do termijn van terugbeta ling, welke aan Duitschland is toegestaan, iet te kort is. Daarentegen kan de vraag van een her ziening der verdragen voor de schuldrege- ng thans nog niet aan dc orde worden gesteld. Voor de formeele inwerkingtreding van Hoover's plan is thans nog slechts de offi- cicele verklaring van instemming der ver schillende mogendheden noodig met uit zondering van Frankrijk, dat reeds loegc stemd heeft. Dit alles is slechts een vormkwestie. In werkelijkheid is liet moratoriumjaar reeds begonnen. Parijs, 7 Juli. (H.N.) De Fransche re geering maakt bekend, dat zij zich op wensch van dc Engelsche regeering bereid beeft verklaard aan de Londensclic confe- entic van finaniceele deskundigen deel te nemen. De tijd daarvoor is og niet definitief vastgesteld,; waarschijnlijk zal deze confe- entic do volgende week "Woensdag bijeen komen om de financiecl-tc hnjselie vraag stukken tc behandelen, die in de Fransch- Amcrikaansehe overeenkomst nog niet go- egeld zijn. Parijs, 7 Juli. (Il.N.) De Fransche mi nister van financiën, Flandin, heeft van daag in een verklaring aan de Fransche ournalisten gezegd, dat die Franschcn, die den financieelen toestand m Duitschland niet kenden, aanvankelijk verrast zij ge weest, door liet voorstel van president Hoo ver. De Fransche regeering heeft rekening ehouden met het initiatief van president Hoover cn zich daarbij aangesloten. Frank- ijk heeft cr bij de onderhandelingen naar gestreefd dc handhaving van het Young- lon in overeenstemming le brengen -met het voorstel voor een algemeen moratorium voor den lijd van een jaar. Binnenkort zullen zeer zeker verdere on derhandelingen worden gevoerd. Frankrijk neemt zijn deel in de te bren gen offers en hoopt, dat andere landen het- zelfde zullen doen. BUITENLAND. Credietgarantie van 't Duitsche bedrijfs leven ten behoeve van de gouddisconto- bank. (Eerste blad, pag. 2). Koning Faisocl bezoekt Turkije. (Eerste blad, pag. 2). BINNENLAND. Overleden Prof. Mr. W. L. P. A. Molen graaf f, oud-hoogleeraar aan de Utrechtsche Universiteit. (Derde Blad, pag. 1). Ruim 300 patiënten te Erica lijdende aan vergiftiging. (Derde Blad, pag. 1). Een rapport aan B. en W. van Den Haag over minder validen in Gemeentedienst. (Derde Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Zitting van het Kantongerecht. (Eerste Blad, pag. 3). Concert op het terras van Amicitia. (Eerste Blad, pag. 3). Verschillende aanrijdingen. (Eerste Blad. pag. 3). R o in c, 7 Jul (H.N.) Mussolini heeft vandaag den minister van buitcnlandsche zaken Grandi cn den Italiaanschen gezant te Berlijn in audiëntie ontvangen. De gezant, die naar Rome ontboden wordt om rapport uit le brengen, overhandigde Mussolini een schrijven van dr. Brüning. waarin deze Duitschlands dank voor liet initiatief van president Hoover betuigt en <r op wijst, dat de actie van den president der Ver. Staten geheel in dc lijn ligt van do vooruitziende en krachtige politiek, wel ke sedert geruimen tijd door Italië onder de ieiding van Mussolini is gevolgd. Dc rijkskanselier wijst verder op de ge voelcns van dankbaarheid, welke de onmid dellijke aanvaarding van Hoover's plan door Italië in geheel Duitschland heeft ge wekt. De voldoening van hel Duitsche volk daarover is des le -grootcr, daar Duitschland beseft, welke offers Iialië moet brengen iengevolge van dc goedkeuring van het plan van den Amcrikaanschcn president. Engeland en de internatio nale linanciccle conferentie. Londen, 7 Juli. (WD.) Dc offieieelc kringen- hebben aan de verklaring van Mac donalcl, waarin hij de vroegere uitnoodiging der Engclschc regeering tot ccn internatio nale schuldcnconfercntic le Londen her haalt, niets toe le voegen. Er wordt echter verklaard, dat deze uitnoodiging ook bc trekking heeft op Duitschland. Dc Engel sche regeering hoopt «pocdig toestemmende antwoorden tc ontvangen, zoodot de confe rentie reeds in de volgende weck mogelijk zou worden. Het staat nog niet vast of hier een samenkomst van ministers, don wel een bijeenkomst van deskundigen bedoeld wordt. liet bezoek van Macdonald en Hen derson zal door do cvenlueele conferentie niet worden beïnvloed. Dc Engelsche regee ring heeft ook het bepalen der le behande len punten open gelaten. De bedoeling schijnt echter tc zijn de problemen van het garantiefonds cn de leveringen iir natura te bespreken. Mochten andere landen nog an M— Hoogste Barometerstand: 7G3.S tc Clermont. Laagste Barometerstand: 736.S tc Skagen. Verwachting: Matige tot krachtige, later afnemende W. tot Z. wind, zwaar bewolkt met tijdelijke opklaring, waarschijnlijk nog regenbuien met kans op on weer, aanvankelijk iels war mer. OVERZICHT DER WEERSGESTELDHEID De depressie bij de Oostzee is sterk blij ven toenemen en trok slechts langzaam N.O.-waarts, zoodat de drukverschillen nog toenamen en zware storm over Denemar ken heerscht, waarbij zeer zware regen viel. Ondiepe secudairen vertoonen zich in het Kanaal cn ten Z.W. van Ierland. De temperatuur steeg in Duitschland cn Frank rijk cn daalde sterk in Zuid-Skandinavië. Blaavandshub had 81,' Kopenhagen 615, Hamburg 37, Andaftcs 30, Skagen en Shields 26 m.M. regen. dere punten op het programma willen bren gen, dan zal de Engclschc regeering deze ernstig in overweging nemen. In regecringsKringen wordt met nadruk verklaard, dat voor Engeland slechts een gedeelte van dc Fransch-Amerikaanschc overeenkomst bindend is. Het plan-Young „zal moeten worden gewijzigd''. New York, 8 Juli. (V.D). De New York Times waarschuwt in ccn hoofdartikel, dat het komende moratoriumjaar een periode van dc grootste activiteit moet worden. L is volgens het blad geen internationaal mi akcl of profeet noodig om te kunnen voor spellen, dat het Young-plan zal moeten wor den gewijzigd. In zijn ouden vorm kan het plan niet'gehandhaafd blijven. Niemand kan er \an wórden beschuldigd liet plan te hebben gesaboteerd. Het i6 ineengestort ten- evolge van de wereldcrisis. Geen geestdrift in Frankrijk over de Londensche confe rentie. Parijs, S Juli. (V.D) In de Parijsche ochtendbladen wordt met weinig geestdrift gesproken over de Engelsche uitnoodiging. De meeste bladen zijn van meen ing, dat Pa-, •ijs als plaats der besprekingen veel gunsti ger zou zijn geweest. Dc Echo de Paris wijst erop, dat het programma der conferentie nog geenszins vaststaat. Men weet zelfs nog niet, of Duitschland op deze conferentie vertegen woordigd zal zijn evenmin als men thans reeds vooruit kan zeggen, of de deskundi gen zich slechts met financicel-technische vraagstukken zullen bezig houden, of ook de juridische kwestie's zullen overwegen. Met blad acht een bijeenkomst van deskun- digen in zooverre raadzaam, dat dezen de mogelijkheid hebben in volledige vrijheid van handelen ecu regeering te desavouceren wat bij regeeringspersoncn niet het geval is. De Oeuvre meent le weten, dat Briand een beslissing over liet Engelsche voorste! voor een latere bijeenkomst van ministers der bij het Yourigplan betrokken landen niet heeft uitgesteld, maar het voorstel direct heeft afgewezen. Dc Engelsche gezant bezoekt Laval en Briand. Langestraat 49-51 Tel. 190 UITVERKOOP LINGERIE KOUSEN, CORSETTEN. Hamburg, 8 Juli. (V.D-) Boven Ham burg en de beneden-EIbe ontlastte zich gis teren een zware wolkbreuk, gepaard gaan de inèt een hevig onweer*, dc regen hield den geheelcn nacht aan en duurde ook he denmorgen vroeg nog voort. De goten en iolcn konden de watermassa niet verwer ken. Heele straten kwamen blank te staan, waardoor op sommige plaatsen het verkeer moest worden stop gezet. In alle deelen van dc stad alarmeerde men de brandweer, die onafgebroken aan het werk was om de door het water aangerichte schade te herstel len. In 250 gevallen moest zij ondergeloo- pen kelders en benedenwoningen leeg pom pen. In 24 uur tijds viel le Hamburg 95.2 c.M. water. Parijs. 8 Juli (H.N.) De Engelsche ge zant lord Tyrrell bracht gisteren achtereen volgens een bezoek aan ministerpresident Laval en minister Briand. Volgens dc och tendbladen heeft hij daarbij den wcnsch van de Engelsche regeering te kennen ge geven, om reeds Maandag le Londen een commissie van financieolc deskundigen te doen bijeenkomen om over dc kwesties in verband met dc uitvoering van IToover's plan te beraadslagen, vooral over het vraag stuk der leveringen in natura en dat van liet garantiefonds. Het zullen vooral do ver tegenwoordigers der departementen van .'i nancicn zijn, die deze besprekingen zullen voeren. In aansluiting daarop wcnsch te d Engelsche regeering dan later een confe rentie der ministers van buitcnlandsche za ken, teneinde over vraagstukken van alge meen politiakcn aard te beraadslagen. Het Fransche antwoord hierop zal vandaag te Londen overhandigd worden. Naar verluidt, heeft Briand in zijn antwoord aan den En- gelschen gesant le kennen gegeven, öat dc Fransche regeering ds bijeenkomst der fi nanciecle deskundigen liever op Woensdag of Vrijdag van de volgende week vastge steld zou zien, terwijl zij ten opzichte van het voorstel eencr conferentie der ministers van buitenlandscho zaken nog voorbehoud heeft gemaakt. De Fransche regeering is n.l van opvatting, dat de vraagstukken der al- gemeona politiek ook besproken kunnen worden bij bet bezoek der Duitsche mi nisters cn dat van minister Henderson aan Parijs, zoodat een algemeene ministercon ferentie wellicht overbodig zou zijn. Londen, 7 Juli. (H.N.) De Chineesche regeering heeft aan de Japansche regeering een protest-nota doen toekomen in verband met de onlusten in Korea, waar bij een bot sing ongeveer 100 personen gedood en 350 gewond moeten zijn. onder wie zich vele Chineezen bevonden. De Chineesche regee ring verlangt volledige veiligheid voor de Chineezen, die in Korea wonen. DE NIEUWE ADEL. Moskou, 7 Juli. (V.D.) Het presidium van het centraal executief comité heeft den titel van „held van den arbeid" toegekend aan verscheidene arbeiders, werkzaam in dc beste fabrieken, als erkenning van hun diensten als werklieden in sociaal en revo- lutionnair opzicht. DE GRAF ZEPPELIN NAAR DE NOORDPOOL. Berlijn. 9 .Juli. (V.D.) liet luchtschip Graf Zeppelin zal zeer waarschijnlijk op 34 Juli van Friedrichshafcn vertrekken voor (lc vlucht naar de Noordpool. Dc vlucht gaat over Berlijn (Staaken), waar het luchtschip waarschijnlijk 8 uur zal blij ven en waar post zal worden ingenomen, vervolgens naar Leningrad voor liet op nemen cn afgeven van post. Van Leningrad zal ongeveer de volgende route worden gevlogen: Leningrad, Ar changel, Nova-Zembla in Noordelijke rich ting naar den in de IJszee liggende ijs- l>rek-r Malygin, met .welk schip post zal worden uitgewisseld; verder vliegt het luchtschip over het eiland Kamcncf en de nieuwe Siberische eilanden. De poststukken voor Rusland cn verder zullen ccn bijzonder Russisch stempel dra gen. Voordal de Graf Zeppelin de groote vlucht naar dc Noordpool gaat maken, zal nog een vlucht naar Engeland worden onder nomen. Op 16 Juli zal het luchtschip naar Londen gaan waar een landing zal plaats hebben; van daar zal post worden meege nomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1