DE EEMLANDEü Petitionnement voor Internationale Ontwapening BELANGRIJKSTE NIEUWS GIJ ZIJT VOOR INTERNATIONALE ONTWAPENING? JOH.DE HEER Maandag 13 Juli 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 11 TOON HET DAN NU! LICHT OP 9 uur 45 min. L. J. LUYCX ZOON VREDES-DEMQNSTRATIE TE LONDEN Piano's, Orgels, Radio AMERIKA WIL REDDING BRENGEN AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS po maaodco voor Amersfoort f 2.10 per maand 0.73. per week Irael gratie verzekering tegen ongelukken! f 0.171/» Binnenland franco per post per 3 tmaaatkp I 1- Afzonderlijke nummert f 0.03. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC «13 PRIJS DER ADVERTENTIEN "Bo i -1 regel» 09 oei inbegrip va» ee» bewijsnummer elke regel mee» f0.25 Liefdadlgheids-adverteottèn voor de htih vu du prijs - Klem. AdvtrWmito .KËIT1ES' btl «oorultbelclmp n«.U 90 cut rik* rcjtl mml 10 cut, dnuuel pluuu 1 l.— Bcwljinammci utf. 0.05 I In dit nummer van ons blad vindt U opnieuw liet formulier voor Internationale Ontwapening afgedrukt, dat de Nederlandsche Dagbladpers sinds enkele dagen aan baar lezers aanbiedt. Wij vragen al diegenen, die dat nog niet gedaan hebben. Toeken het nu dadelijk. Doe het vanavond nog. Toeken liet met Uw liuisgcnooten en Uw dienstpersoneel. Al len, die ouder dan 18 jaar zijn, wordt dit gevraagd. Het is maar een klein steentje dat wij elk voor ons kunnen bijdragen, maar het is onmisbaar. Het helpt tot liet op trekken, van een machtig gebouw. Dagelijks wast do. stroom \an gctcekcnde formulieren, die de bureaux van de Nc- derlandsclie Dagbladpers binnenstroomt Is het Uwe er bij? Zoo niet, wacht dan geen moment langer, en voeg liet eraan toe. Hoe vaak licht gij niet gedacht en gezegd: Wat kan ik doen om een einde aan den oorlogskanker te helpen maken. Welnu: Dit kunt gij doen. Doe het dan ook zonder aarzelen, zonder uitstellen. Spreek er met Uw fa milieleden, vrienden en kennissen over. Zorg dat er overal over gesproken wordt, dat de wassende stroom steeds niaclitigcr wordt. Ook dat kunt gij doen. Ieder Dagblad weel, dat zijn lezers zijn beste en trouwste propagandisten zijn. Wij ook. Wij roepen U thans te hulp om als propagandisten op te treden, niet voor ons blad. maar voor een zaak, die door alle dagbladen in Nederland bevorderd en nagestreefd wordt: het Petitionnement aan Genèvc tot een machtig succes te maken. Gij zijl toch voorstander van Internationale Ontwapening? Natuurlijk zijt gij dat. Dan is bet ook zeker Uw plicht hierbij te helpen. Weet gij, dat dc jaarlijkschc uitgaven der naties aan bewapening nu, in 1081, tien milliard bedragen? Tien duizend milliocn guldens? Beseft gij hoeveel er ten goede gedaan zou kunnen worden als dit fabulcuse bedrag aan opbouw inplaats van vernie tiging besteed werd? Het is duidelijk genoeg. Welnu, met dat doel komt dc Ontwape ningsconferentie straks in Genève bijeen. Als zij den uitgesproken wil der Volken ach ter zich heeft, zal zij slagen omdat zij dan moet. De staatslieden, die in Genèvc bij een plegen te komen, nebben dat zelf steeds duidelijker gevoeld, en liet geuit, zij heb ben gevraagd, telkens dringender, om de uiting van onzen wil, van Uw wil. XodeÉand moet daarin con voorbeeld geven. Helpt ons loonen. "noc ernstig wij dat wHlon, hoezeer wij ervan overtuigd zijn, dat dit moet gebeuren! Denkt aan uw kinderen! „De mislukking van deze Ontwapeningsconferentie zou een ramp .zijn beeft de Nederlandsche voorzitter van de voorbereidende commissie in Genève, Loudon, ge zegd. Dat is het waarschuwend woord van een man, die den toestand kent. Wij mogen geen poging achlcrwogo laten, om die ramp te helpen voorkomen. En wat wij u daartoe vragen is toch wel heel eenvoudig. Teekent het formulier, zendt het aan ons per pest (het kan als drukwerk verzonden worden, zoodat de kosten pre cies 1V: cent gedragen), of bezorgt liet aan onze bureaux of bij ons agentschap Socs- tonveg 107. Denk aan de talloozen millioenen, die sneuvelden in den vorigen oorlog, aan die andere lallooze millioenen, die voor het leven verminkt werden of in krankzinni gen-gestichten belandden. Denkt ook aan dc verschrikkelijke ontwrichting der gun- schc wereld, die er liet gevolg van is geweest. De voortdurende wedstrijd in bewapening mag niet blijven voortgaan! Er moet een einde aan komen! Fr zal een einde aan korncn, als wij allen onzen w il daartoe zetten. Lakschheid. onverschilligheid, scepticisme, kuddegeest vormen den voedingsbo dem voor een volgenden oorlog, dié nog veel ontzetlender dan de vorige zou zijn, die de vernietiging van Europa zou bctee kenen. Aan die lakschheid maakt gij u mede schuldig, als gij dit Petitionnement teckcnl. Het Nederlandsche volk is vredelievend, wil Internationale Ontwapening. Gij dat dus ook. Welnu, toon het! Toon het ons nu! Uw stem kan niet gemist worden! niet wilt van het Nederlandsche Volk aan de Ontwapeningsconferentie in Februari 1932 te Genève te houden. Georganiseerd door de Nederlandsche Dagbladpers. Ik verzoek Uwe Conferentie met den meesten aandrang, in naam der menschelijkhMd, die maatregelen tc nemen die tot ontwapening der naties zullen leiden. Naam:i Adres Naam: Naam: Adres Adres r! d res Dit formulier ingevuld cn geteckcnd loe tc zenden door personen IS jaar en ouder aan Administratie van het Amersfoortsch Dagblad, met vermelding op do enveloppe „Petitionnement". Engclscne beioooinn voor de ontwapening. De leiders der politieke partijen voeren het woord. Zaterdag vond tc Londen een reusach tige betooging plaats ton gunste van de ont wapening. welke op touw was gezet door dc league of nations union. Zij begon met een oploclit van tienduizenden mcnschen van Embankment over Trafalgar Square, Piccadilly en Hyde Park Corner naar de Albert Hall, die aan tienduizend "personen plaats bood. De redevoeringen werden door luidsprekers verspreid, zoodat dc meer dan 20000-koppigo menigte, die voor het ge bouw in Kensington Garden was verza meld. ze kon hooren. De redevoeringen wor den in 23 talen overgebracht: bovendien werd een spreekfilm van dc demonstratie opgenomen, die in 36 landen zal worden afgedraaid. Voorzitter der vergadering was veld maarschalk sir W illiam Robertson, die on der meer opmerkte, dal liet doel der dc inonstratie was dc belangstelling van het publick voor dc ontwapeningsconferentie tc wekken en te verlevendigen. Het grootc ge vaar, dat door liet getreuzel met dc ont wapening ontstaat, was volgens Robertson dat Duitschland op don duur dc diepe ver ncdcring ccner eenzijdige ontwapening niet zou dulden, liet wcord werd daarna ge voerd door den Erigclschen premier Mac donabl, die eerst eenigc cijfers ten beste gaf over dc matclooze verwoestingen, die dooi den jongslcn oorlog zijn aangericht. Vol geus hem i< thans de lijd aangebroken waarop Engeland een vooraanstaande rol moet spelen. Een grootc natie, die haar eigen veiligheid door tic wapens tracht 1 waarborgen, kan, volgens Macdonald, niet SNBJBOONSVIOLENS 2 gaats verstelbaar f 2,65. Wortel- en Aaardappelschrap- machi.ic: 4S75. JLrLXGJ6ST&. &ÖJÏ-L.280 alleen alle andere van hel streven naar vrede afhouden, maar zelfs allo andere te gen haar wil stuwen naar de onvermijde lijke catastrophe van' een nieuwen oorlog Ken volk, dat zijn veiligheid in dc wapens zoekt, vergeleek Macdonald met een man, die zich bij onweer onder een boom in vei ligheid stelt. OnUvapening, zoo betoogde dc Kngclsche premier verder, is ccn ideaal, waartoe Engeland zich telkens opnieuw heeft verplicht. liet heeft het artikel van het Volkenbondsverdrag onderteekend, de préambule bij deel V. van het verdrag van Versailles en alle resoluties, welke het ver drag van Locarno behelst. Te Versailles heeft de voorzitter der geallieerden ver klaard, dat men Duitschland tot ontwape ning dwong om den eersten slap op den weg naar de algeiheeiïc ontwapening tc doen. Als een goed burger, verklaarde Mac donald, wil ik zelf den plicht op mij ne men, welken diegenen op zich namen, die in ij als burger op d<^ conferentie tc Vcrsail les vertegenwoordigden; wanneer wij niet de soldaten, kanonnen, schepen, luchtstrijd krachten cn alle andere wapens, die de ver nietiging dienen, verminderen, wanneer wij geen programma's voor dc ontwape ning opstellen met cijfers, die lager zijn dan de tegenwoordige, zullen wij in Fe bruari te Genève niet onzen plicht hebben gedaan. Genève moet zoo besloot de La bour-premier, Macdonald, resultaten ople veren. liet woord werd vervolgens gevoerd door den conservatieven leider Baldwin, die ver klaarde het volkomen eens tc zijn met het geen dc eerste minister had gezegd over de erplichtingcn, die Engeland door verdra gen cn verzekeringen op het gebied der ontwapening op zich Leeft genomen. In de aatste jaren beeft aldus Baldwin wanneer men Japan tot op zekere hoogte itzondcrl, alleen Engeland zijn bewapc- innsuitgaven verminderd in tegenstelling tot \ele naties, die dc laatste vijf jaren aar bewapeningsuitgaven in zeer buiten- öyvone mate hebben verhoogd. In dc rede an Baldwin werd vooral ccn vergelijking emaakl tussehen den tegenwoordigen tand der bewapening van Engeland cn dien der anclcre mogendheden. Tenslotte deed bij ccn beroep op Amerika om tot den olkenboncl toe te treden. Elk internatio naal vraagstuk, dat sinds liet verdrag van "èrsailles opduikt, is. naar Baldwin te ken nen gaf. voor de Europeanen ontzettend cel moeilijker geworden, doordat Amerika ii Leden Volkenbond ontbreekt. Bovenal is bet de houding van Amerika in het geval eoner blokkade een houding, die van tc voren niet bekend is welke don Volken bond berooft van een zijner belangrijkste middelen ter voorkóming van den oorlog. I)e laatste spreker was dc leider der li beralen, Lloyd George, die er eveneens bij stil stond, dat Duitschland to Versatile: toezeggingen waren gedaan op bet stuk der algcmccne ontwapening. Deze verplich tingen zijn niet nagekomen. Integendeel sindsdien cn ondanks alle grootc inani festaties ten gunste van den vrede on de otnwapening zijn dc bewapeningen in alle landen der wereld van jaar tot jaar ver meerderd. Men heeft het daarom met een ander idee willen probecrcn. liet land met de grootste bewapening heeft voorgesteld den oorlog als zoodanig in den ban te doen. Zestig andere landen hebben dit ver drag onderteckend. Zij alle hadden, aldus Lloyd George, groolo legers cn hebben, sinds zij hun handteekening plaatsten, nog grootcrc cn machtiger legers in liet. leven geroepen. Sinds het land. dut het grootste leger der wereld heeft, dat ooit in de we reld heeft bestaan, het Ivelloggpact heeft onderteekend, heeft het zijn bewapening op enorme wijze opgevoerd. Al deze landen hebben den oorlog buiten dc wet gestold, naar zij hebben vergelen dc voorbereidin gen voor dep. oorlog in den ban te doen. Volgens Lloyd George moest bet onder scheid tussehen dc toepassing van gcwelc! in bet particuliere leven cn in de samen leving der volkeren verdwijnen. Laat ons geen poging nalaten, zoo besloot dc liberale leider, de geesten in deze richting dc be ïnvloeden. W anneer dit bereikt is. zal het pact tot buiten-dc-wct-stelling van den oor log een werkelijkheid werden. De Volken bond zal dan dc meest effectieve factor worden cm dc mcnschheid de ellende en et afschuwelijke van een tiorlog tc be sparen. BUITENLAND. Amerika wil redding brengen. (Eerste Blad, pag. 1). Dr. Nathan Söderblom, aartsbisschop van Zweden overleden. (Eerste Blad, pag. 2). BINNENLAND. Zondag Bij Wassenaar zijn ineis verdronken. (Tweede Blad pa drie zwem- SL _0 Hoogste Barometerstand: 763.5 tc Lacoruna: Laagste Barometerstand: 718.8 te Stornoway. Verwachting: Matige, Z. \V. tot Z. wind. meest half tot zwaar be wolkt, waarschijnlijk enkele regenbuien met kans op on weer, zelfde temperatuur. 1). liet Ned. Paviljoen tc- Parijs. (Tweede Blad pag. 1). Overleden llendrix. is bet Eerste Kamer-lid J N (Tweede Blad pag UIT DEN OMTREK. 1). De wegen rondom Hilversum bezaaid met kopspijkers. (Eerste Blad pag. 3). STADSNIEUWS. van de Ned. Natuurhistorische Langestraat 49-51 Tel. 190 Excursie Verceniging. (Eerste Blad pag. 3). UITVERKOOP LINGERIE KOUSEN, CORSETTEN. Tentoonstelling van parochiewerk in Sint Vechter. (Eerste Blad pag. 3). SPORT. De Tourist Trophy-races te Assen. (Tweed3 Blad pag. 3). Vergadering van den Ned. Korfbalbond. (Tweed2 Blad pag. 3). Walcrpolo-wcdstrijd van A.Z. en PC. Redevoeringen van Macdonald, Baldwin en Lloyd George GROOTE DORPSBHAND. Kwaadwilligheid de oorzaak. Keulen, II Juli. (V.D.) In liet plaats je Lindónschcid heeft een hevigo brand gewoed. liet vuur ontstond in een schuur en groccp binnen zeer korten tijd 5 andere schuren en een woonhuis aan. liet vee kon gedeeltelijk worden gered. Alle oogstvoor- rnden, landbouw w erktuigen,etc. werden door bei vuur verteerd. De schade is bui- irngowoon groot. Kwaadwilligheid is ge bleken. dc oorzaak van dezen ramp te zijn Dc brandstichter is echter zelf in het door hem aangestoken vuur omgekomen. Zijn verkoold lijk werd onder dc overblijfselen gevonden. Londen. 11 Jul i. (V.D.) De groote vrc- des- -en ontwapcningsdcmonslratio in dc Alberlhall is heden met een incident be gunnen. Een vrouw stond plotseling op en wierp met stinkbommen naar den minister president Macdonald. Een dezer bommen viel vlak bij Lloyd George neer, waar hij explodeerde. Dc zaalwachters grepen dc vrouw cn ver wijderden haar uit dc zaal, waarbij zij hevi gen tegenstand bood cn nog meer stink bommen wierp. In dc Alberlhall waren ongeveer 6000 personen aanwezig, om dc redevoeringen van Macdonald. Lloyd George cn Baldwin aan tc hooren. Deze redevoeringen werden door middel van luidsprekers naar het Ilydepark overgebracht. Dc ontwapeningsvrienden waren tegen 12 uur aan dc oevers van den Theems bijeen gekomen. In gesloten gelederen marcheer den zij naar den Alberlhall. In den stoet zag men ook ceni groep van 56 vrouwen, die de leden van den Volkenbond vcrbccld- len. Talrijke leden van het Corps Diplo matique waren aanwezig. Dc vergadering werd guopend door Maar schalk Sir William Robertson, die een ver maning uitsprak voor dc staatslieden om dc tegenwoordige stemming in de wereld uit tc buiten cn maatregelen tc nemen ter voorkoming van toekomstige slachtingen De redevoering van Macdonald was po pulair gesteld. Hij verklaarde, dat de ont wapening op grond van internationale ver dragen moest, geschieden. Engeland kan niet alleen verder ontwapenen. Veiligheid is niet het gevolg van bewapeningen, maar daarvan, dat men die oorzaken wegneemt die tot dusverre tot oorlogen gevoerd heb ben. Engeland is om der wille van zijn eer verplicht een vermindering van bewape ningen tot stand tc brengen. Baldwin wees op de verplichtingen, die Engeland op grond van dc verdragen heeft ten opzichte van de ontwapening. Lloyd George herinnert eveneens aan d bestaande verdragen en legde den nadruk op de pogingen, die Engeland tot dusverre gedaan had in dc richting van ontwapc- nig. Verder sprak Lloyd George over de grootc werkloosheid, die een gevolg is geweest van dien oorlog, wees op de hoo- ge bewaperiingsuitgavcn van tegenwoordig en verklaarde ten slotte, dat ontwapening slechts mogelijk is. wanneer de mcnschen werkelijk den oorlog uit ganschcr harte afwijzen. Onder groolcn bijval werd ton slotte een motie aangenomen, waarin de a.s. ontwa peningsconferentie wordt begroet en de re gieringen worden opgeroepen om alles te doen wat in hun macht is om een werke lijke vermindering der legers, drr vloten cn der luchtstrijdkrachten van de wereld tot stand tc brengen. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Kwaliteit wint altijd. an <Ic laatste (lagen in liet gebied van de benoden-Elbe aangericht, is gedeeltelijk nog rooter dan aanvankelijk werd aangeno men. Ook menschenlcvens zijn te bedreu en. Twee kinderen, een 11-jarige knaap cn een 1-jarig meisje, zijn verdronken. Dc lij ken zijn nog niet gevonden. Bij Rendsburg zijn op verschillende plaatsen de dijken van Eider doorgebroken, waardoor groote oppervlakten onder water zijn gezet. Ook een stuk van den spoordijk van Ottern- dorf naar Altenbruch weggeslagen. IIet wil een financieele cala> strophe in Duitschland verhinderen New-York, 12 Juli. (V.D.) De rcgce- ringskringen tc Washington beramen, naar lieden officieus verluidde, de mobilisecring der Amerikaanschc financiën ter verhinde ring van een "financieele catastrophe in Duitschland. President Hoover, die ook thans verblijf houdt op zijn buitengoed, is voortdurend in telefoon-verbinding met de bondshoofdstad. Tot nu toe worden te New-York slechts twee mogelijkheden voor financieele hulp overwogen 1. Beperkte credictcn der Federal Be- serve Bank aan dc Rijksbank. Gemeenschappelijke garanties voor een grootc leening door particuliere banken. 3. Directe credieten door de Bank of England. Niettemin neemt men aan, dat Hoover stappen zal ondernemen bij de Federal Re serve Bank, ten einde een catastrophe in Duitschland te vermijden. SCHADF. DOOR NOODWEER EN OVERSTROOMINGEN. II a m b u r g1 1 I u 1 i. (H.N.) Do schade door het noodweer en do overslroominsftö LUCHTSCHIP VERNIELD DOOR ONTPLOFFING. Londen, 13 Juli (V.D.) Het Amcrikaan- sclie kleine luchtschip Mayflower is Zon dagavond hij Kansas City door een ontplof fing totaal vernield. Dc bestuurder kreeg ernstige brandwonden. Ook ccn passagier werd vrij ernstig gewond. DE ACTIE DER COMMUNISTEN IN BULGARIJE. Sofia, 10 Juli (V.D.) Dc ministerraad heeft bevel uitgevaardigd lot onmiddellijke sluiting van alle communistische avbciders- partijclubs. Tevens werd het houden van openbare vergaderingen evenals van beslo ten bijeenkomsten door communisten verbo den. Deze strenge maatregelen zijn het ge volg van de voortdurende stakingen in het geheclc land cn de onlusten en bloedige bot singen met de politic te Sofia. DE STRIJD TUSSCHEN KERK EN STAAT IN ITALIË. Rome, 11 Juli. (II.X.) Volgens de La- voro fascista zal de 'eiding van de Katho lieke Actie worden overgebracht naar de Vntieaansche Stad.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1