BALANS-OPRUI 1 n g ¥imm burger DE ÊEMIANDEÜ UIT MOOI Amersfoort JOH. DE HEER BIJKANTOOR SOESTERKWARTIER SOESTERWEG 107 J. j. MOLENAAR PRIJZEN ENORM LAAG Zaterdag 2 Januari 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 158 Beiteolandsch Buitenland NIET-AANVALSUERDRAGEN WH RUSLAND ONRUST EN SPANJE Belangrijkste L. J. LUYCX ZOON GROOTE BALANS* UITVERKOOP Weerbericht Licht op 4 uur 26 min. Piano's Orgels, Radio Hij, die een PLYMOUTH berijdt, Bewijst op de hoogte te zijn m et zijn tijd TELEPH. 1210 Districts-importeur STATIONSPLEIN 5 ARNHEMSCHE WEG 26 DAMESMODEZAAK AMERSFOGRIStH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pci 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand 0.75, per iweek (met gratis verzekeriog tegen ongelukken) f 0.17Yj» Binnenland franco per post per 3 maanden f X-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Llefdadighelds-odvertcnticn voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regelt 50 «ent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 De toestand in Britscli-Indiü pjespannen. De aanhouding van Gandhi aanstaande? Toen op liet einde van 1931 do ronde ta fel-conferentie vrijwel op een mislukking uitliep, uitten vele Engelschen dc vrees, dat dc toestand in Indiè zich in zeer on- gunstigen zin zou ontwikkelen. Deze be ducht beid was inderdaad op liaar plaats. Wij hebben nog maar weinig dagen gele den er te dezer plaatse aan herinnerd, dat de autoriteiten in Indie zich genoodzaakt zagen allerlei anti-terreurmaatregelen tc nemen, daar in een deel der Biitsche ka- lonic zich ernstige ongeregeldheden voor deden en alle teekenen erop wezen, dat elk oogenblik nieuwe gevaarlijke botsingen zouden kunnen plaats vinden. GANDHI. Sinds Gandhi te Bombay, na zijp vor. blijf in tb Bj];gejSche hoo/dstad, weer voet •a'iin w al zotte, gingen zich bDveii Indie nog donkerder wolken samenpakken en dat binnen afzienbaren tijd liet onweer zal los breken, kan worden opgenaakt zoowei uit verklaringen van den M; ïatma zelf, die voorspelde, dat zijn aa hangers in het nieuwe jaar het zonder li m zouden moe ten stellen, als uit raectdcclingcn van Gandhi's medewerkers, die/den nadruk leg gend op den ernst van Jen toes!and. d noodzaak bepleitten „zielten oorlog voor te bereiden Met spoedig uitbreken /an don strijd valt tevens op te maken uil tiet feit, dat dc voorzitter van het AI-Ii/dische congres dc machtiging heeft verkiegen oen opvolger voor Gandhi aan te wizen, indien deze in verzekerde bewaring Anocht worden stcld. Aandacht trekt tevens do resrlulio, die Vrijdagavond door li/t Al-Indische congres is aangenomen en waarin dc vrije voikc- ren der wereld vvoiden uitgcnoodig.l re- gceringsvertegenvvoordigers i.aar Indiè te zenden, teneinde de vorrderingen der In dische vrijheidsbeweging na te gaan en, ;:oo wordt eraan loeaevoegcl, de :-.ctie oen nóg krachtiger en uitgebreider steun tc ver- lecnen dan tot dusverre, wanneer zij over tuigd zijn van de juistheid der middelen, die het congres aanwendt, teneinde bet na tionale doel tc bereiken. Bovendien aan v aardde het congres pen reeks resoluties, waarin nauwkeurig het plan voor een nieuwe ongchoo'rzaamlieidsenmpagnc wordt uiteengezet. Dat bet overigens wel dra zal gaan spannen, is een conclusie, die tevens gewettigd wordt door dc twee vol gende feiten: dc eigendommen van liet AI Indische congres zijn overgebracht naar een veilige plaats en de onderkoning is per vliegtuig van Calcutta naar Delhi te ruggekeerd. De actie der burgerlijke ongehoorzaam heid zal dus van nu af in heel haar omvang ten uitvoer worden gelegd. Dc verwerke lijking daarvan brengt mee, dat dc boycot zich zal l ichten tegen het post- en telegraaf- verkeer, de gerechtshoven en tal van an dere openbare diensten, terw ijl ook dc Brit- sclie goederen ev natuurlijk door zullen worden getroffen. Ondertussclicii zit do Britsch-Indischc regeering evenmin stil. Nadat zij in 't Noor den van Indiè, in verband met dc woelin gen, die daar vielen vast te stellen, een lijdje geleden reeds bizondore maatregelen trof, raag thans worden aangenomen, dat spoedig een speciale verordening zal wor den uitgevaardigd, die den overheden uit gebreide bevoegdheden verleent, opdat de zen terstond krachtdadig kunnen optreden en onder meer door arrestatie der leiders de anti-EngelSChe beweging gevoelig kun nen treffen. Niet andere woorden: de onder koning, die blijkbaar \an zins is ccn ener gieke politiek tc voeren, zal alles in liet werk stellen om onrust en wanorde tc voorkomen. Trouwens: in een brief aan Gandhi heeft dc onderkoning, er bij den leider der Indische nationalisten op aan dringend al zijn invloed aan tc wenden, opdat er een einde komc aan dc agitatie der onruststokers en een basis voor samen werking tc scheppen, aangekondigd, dat krachtig zal worden opgetreden tegen alle oproermakers en bovental tegen organisa ties, wier doel liet is verwarring in het lo ven tc roepen en dc economische opleving tegen te houden. Lord Willingdon, dc onderkoning, heeft Gandhi tevens te verstaan gegeven, dat hij bereid is met hem van gedachten tc wis selen, maar alleen constitutionecle vraag stukken te willen aanroeren, die verband houden met de rondetafelconferentie. Kwes ties, die echter verband houden met de jongste anti-terrcurverordcningen, wil Wil lingdon geenszins tot een punt van dis cussie zien gemaakt; dit antwoord is niet in den smaak van Gandhi gevallen, die alleen een onderhoud wenscht, waarbij niet vooraf bepaalde voorwaarden worden ge steld. Daar nauwelijks kan worden aange nomen, dat lord Willingdon rekening zal houden met Gandhi's verlangens, is liet uitbreken van den strijd, die volgens som migen zeer goed lot een bloedbad kan lei den, vermoedelijk zeer aanstaande. In be ginsel kan liet conflict een geweldigen om vang aannemen, daar Indiè een zielental heeft van honderden millioencn, en liet zeer dn vraag is, of de leiders, die togen gewelddadig verzet zijn, hun volgelingen steeds in toom zullen kunnen houden. Met spanning wacht heel dc wnreld af, lioc dc geweldige worsteling in Indiè zich zal ont wikkelen. Boekarest, 30 Dcc. (V.D.) Het Roe- meenscho ministerie van buitenlandsche zaken deelt officieel" mede. dat in verband LïiêU iii> i'raBacii-IukNSische oiluCï'Inïnuelin- gen over bet afsluiten van een non-agrea- siepact onderhandelingen over een soortge lijk verdrag gaande zijn tusschen Polen en sovjet-Rusland. Als natuurlijk gevolg daar van zijii thans ook onderhandelingen tus schen do Roemeensche regeering cn dc sov jet-unie begonnen. Moskou, 30 Dec (V.D.) Naar.aanleiding van het Roemeensche bericht over Rus- 6i s ch-Ro c m oenaeh c onderhandelingen in zake ccn non-agressiepact wordt van Rus sische zijde meegedeeld, dat de sovjet-regee ring vanzelfsprekend haar etandpunt in zake de Bessarabisclio kwestie niet opgeeft. Het bezit van Bessarabiè door Roemenie wordt door dc Russische regeering niet er kend De sovjetregeering heeft voorgesteld, dat dc onderhandelingen te Moskou ge voerd zullen worden. Door Roemenie is hierop nog niet geantwoord. MINISTER MAGINOT ERNSTIG ZIEK. Parijs, 1 Jon. (V.D.) Dc toestand "\an den Franschcn Minister van Oorlog, Magi- not, die reeds eenig.cn tijd ziek is. is zeer bedenkelijk. Het jongste medische onder zoek heeft urtgemaakt dat hij lijdende is aan buiktvplius. TREINAANSLAG IN POLEN. Warcchau, 31 Dec. (H.N.) In Oostelijk Polen is gisteren een trein ontspoord, waar bij drie ambtenaren gewond werden. Bij liet ingestelde onderzoek js gebleken, dat men met een misdadigen aanslag te doen had. Men is de daders nog niet op het «•'poor kunnen komen. HULSTBESSEN. Men vraagt mij, waarom sommige hulst- struiken nooit bessen dragen, zelfs al is het, zooals andere heesters met hun volgeladen takken bewijzen, een goed hulstjaar. Wel, dat zit zoo: U weet natuurlijk wel, dat, om vruchten te vormen, een plant zoowel de mannelijke als de vrouwelijke bloemdeelen ontwikke len, dus meeldraden en stampers. Zulke planten hceten cenhuizig. Het kan dan zijn, dat de beide geslachtsvormen in één bloem aanwezig zijn, die dan tweeslachtig heet, of dat ccnslachtige bloemen, dus of enkel met meeldraden óf met stampers alleen, op de zelfde plant voorkomen, waardoor dc plant dan óók ëénhuizig is. Maar het kan ook zijn, dat een plant alleen maar meeldraadbloemen of enkel stamperbloemcn heeft. Zoo'n plant heet dan tweehuizig. Zulke planten hebben elkaar noodig: het stuifmeel van de ccne moet op de stempels van de andere worden gebracht Met dit transport bemoeien zich gewoonlijk dc insecten, vooral de bijen cn hommels. De hulst nu, dc Aucuba en de duinboom zijn voorbeelden van zulke tweehuizige planten. Een eenzaam staande duinboom kan dus nooit vruchten dragen. Wil men ze zien, dan moet men meerdere struiken (vrouwe lijke en mannelijke) bijeenplaatsen. Bij dc hulst is het nogal ingewikkeld, om dat cr soorten bestaan, die eenhuizig zijn, doch andere, die maar een der beide ge slachten vertooncn. Vooral bij dc schcrp- bladerige soorten komt dat voor. Bij het uit kiezen der planten behoort men daarop tc letten cn er de leveranciers op te wijzen, dat men persé bessen wil oogsten. In plant soenen en parken plaatse men liever soor ten, welke nooit dragen, omdat ze anders tegen Kerstmis nogal aan vernieling bloot staan. Tenslotte nu ik toch over besdragers schrijf wil men in den winter graag van rijkdragende heesters met honderden mooie roode kraaltjes genieten, dan plante men eens een paar struiken Cotoneaster. Op het oogenblik kan men die in vele stadstuintjes bewonderen. A. JOMAN. Dr. Petersen, die wederom tot eersten burgemeester van Hamburg werd ge kozen, na een jaar het ambt van twee den burgemeester te hebben bekleed. De nieuwe minister-president van China, Seen To. Madrid, 30 December (V.D.) Tc Madrid schoolden Dinsdagavond vele werkloozen samen. Het gelukte do politie de mehigto ic verstrooien. Hierbij werd een politiebe ambte door een schot gewond. In den loop van den nacht werd een politiepatrouille, die verdachte personen onderzocht, of zij wapens bij zich hadden, beschoten. Een po litiebeambte werd ernstig gewond. In ccn dorp in de provincie Cuenca be zetten dc socialisten het raadhuis en heschcn de roode vlag. Zij bodmi aan de politie gewapendun tegenstand. Do politie maakte van de vuurwapens gebruik. Een man werd gedood, een andere gewond. In een dorp bij Granada veroorzaakten de syndicalisten onlusten. Hierbij werden vier politiebeambten gewond. SIR HERBERT SAMUEL HEEFT EEN AUTO-ONGEVAL. Londen, 30 Dec. (V.D.) De minister van binnenlandsche zaken, sir Herbert Samuc-l, die een deel zijner vacanlie te Torquay heeft doorgebracht, heeft heden per auto een bezoek willen brengen aan de Dart- moor-gevangenis te Princetown. De auto reed tengevolge van de gladheid van den weg evenwel in een sloot. Sir Herbert en zijn chauffeur zijn ongedeerd, doch de wa gon is beschadigd, zoodat dc minister te voet den tocht moest \oortzeltcn. MUNT-UNIE TUSSCHEN HET VATICAAN EN SAN MARINO. Rome, 30 Dec. (V D.) In dc Vaticaan stad is heden door den Gouverneur van Vaticann-Stad Serafini cn den gevolmach tigden Minister van dc dwergrepublick San Marino tic conventie ondertcekcnd inzake, een munt-unio tusschen het Vaticaan cn genoemde republiek. Dc beide onderteeke naars waren in gala-uniform en de onder- teckcning geschiedde met het gebruikelijke ceremonieel. Beide» staten hebben hun eigen muntstelsel en hebben beide den gouden standaard. De nieuwe conventie ötclt dc pariteit tusschen beide muntstelsels vast cn de conventie bevat maatregelen, waar door speculatie cn daardoor fluctuatie van de koerswaarde van het wederzijdc?che geld wordt voorkomen. Voorts zijn maatregelen legen vervalsching van geld erin opgeno men. Beide staten hebben een sluitende bc- grooting. Die van het Vaticaan sluit met 180 miHiocn lire, die van San Marino met VA millioen lire. GASONTPLOFFING NABIJ DE BANK VAN ENGELAND. Londen. 30 Dec. (V. D.) Hedenmiddag togen drie uur ontstond in de Throgmor- tohstreét; één der drukke straten in de Londcnsehc city dicht bij de Bank van En geland, ccn paniek onder voorbijgangers cn bewoners, doordat in de onderaardsche gas leiding plotseling een aantal explosies plaats vonden. Dc deksels van dc putten in de straat werden weggeslingerd cn meters- hooge steekvlammen sloegen naar buiten. Een groot aantal vensterruiten werd door den luchtdruk vernield. De straat werd Ier- stond afgezet cn dc brandweer werkte twee en een half uur ononderbroken door om ernstiger ongevallen te voorkomen, aange zien de explosies nog niet ophielden cn dc straat op vele plaatsen over grootc afstan den scheurde. COMMUNISTISCHE STAKINGSPROPA- GANDA TE DORTMUND. Dortmund, 30 De c. (V. D.) In den afgeloopen nacht hebben communisten w dërom vlugschriften verspreid, thans aan den ingang van de mijn Minister Stein. In de verspreide manifesten werd, als ant woord op de loonsverlagingen, opgeroepen tot al gem ccne staking, demonstraties en h'uurdèrssfaking. Dc politic deelt mede, dat op vele plaat sen in lint centrum der stad volksverzame lingen van communistische werkloozen ont stonden. die tegen de politie, welke deze verzamelingen uiteen wilde drijven, ccn dreigende houding aannamen. Er rukte versterking aan, die de drukste verkeers straten ontruimde. Vijf personen werden gearresteerd. PROTECTIONISME IN POLEN. W arschau. 30 Dec. (H. NOp 1 Jan. treden verschillende invoerverboden in werking, terwijl tevens voor verschillende artikelen een verhooging van invoerrechten van kracht wordt. Vuur machinerieën, die in Polen niet vervaardigd worden, zal het invoerrecht tot 10 35 pet. van bet nor male recht worden verlaagd. HET TEKORT OP DE AMERIKAANSCHE BEGROOTING. Wash ili g t o n, 31 Dc-c. (V.D.) Het te kort op de begrooting voor het. kalender jaar 1931 zal naar schatting 2.350.000.000 dollar bedragen, zooals uit dc statistieken over het fiscale ha'Ifjaar van 1931 blijkt. POSTBODEN DOOR GEMASKERDE ROOVERS OVERVALLEN. Koennern a. cl. Saai c, 30 Dcc. (V D.) Woensdagmiddag werden twee postboden, die met een handkar dc postzakken van het station hadden gehaald, op weg naar hot postkantoor door drie gemaskerde roo- vers overvallen. De roevers trachtten onder bedreiging met revolvers den beambten dc postzakken te ontrukken. Zij konden echter slechts eén postzak buit maken. Men ver moedt, dat in dezen postzak papieren van waarde zullen zijn. Van de roovers ont breekt ieder spoor. BUITENLAND. Hindenburg epreekt het Duitscho volk toe. (Derde Blad, Pag. 1). BINNENLAND. Veldwachter te Kerkdriol vermoord. (Tweede Blad, pag. 1). - Drama op Oudejaarsavond aan den Ach terburgwal to Amsterdam. (Tweede Blad, pag. 1). Indische expositie to tien Haag? (Vierde Blad, Pag. 1). STADSNIEUWS. Teraardebestelling van den heer L. Eysink. (Eerste Blad, pag. 3.) LECTUUR IN HET ZONDAGSBLAD. Dr. O. Vink: „Zijt gij werkelijk zenuw achtig Herman Poort: „Hcnriötte Roland Holst over Guido Gczelle. Bengali Hormat „Tanende welvaart in Indiè." II. G. Canncgieter„Het Vredesjaar." Met dc camera naar. liet „dak van de wereld." Pc natuurbockcn van Bengt Berg. Langestraat 49-51 Tel. 190 K. N. M. I. te De Bilt Hoogste barometerstand 77L0 tc La Co- i una. Laagste barometerstand 737.1 tc Ilcrnö- sand. Verwachting: Matige, tijdelijk krachtige, W. tot Z.W. wind, zwaar bewolkt tot betrok ken, tijdelijk regen, aanvankelijk zachter. De Donderdag genoemde depressie bij IJs land is gisteren en vannacht vergezeld van krachtige tot stormachtige winden ten N. van ons land langs getrokken cn ligt thans over dc Bothnische golf en Zweden. Op de Oceaan nadert een nieuwe depressie. De hó'ogc druk heeft zich naar Z.-Frankrijk te ruggetrokken. Dc inval van den W. wind had in bijna geheel West-Europa een aan zienlijke temperaluursstijging tengevolge. In Z.-Zwedcn steeg de temperatuur plaat selijk 20 gr. C. In Parijs 12 gr. C., in ons land gemiddeld 6 gr. C. In bijna geheel W.- Europa heerscht thans zacht weer. Slechts in N.-Zweden is dc vorst nog streng, terwijl in O.-Duitschland en Zwitserland nog lichte tot matige vorst wordt aangetroffen, die echter ook wel spoedig door dc warmere lucht, uit liet Westen verdrongen zal won den. In bijna het gelicelc waarnemingsge bied viel sneeuw en regen, die aanvankelijk aanleiding tot ijzelvorming gaf. Het is waar schijnlijk dal hot zachte weer nog ccnigcn tijd zal aanhouden. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Billijke siemabonnementen. Vakkundige stemmen. Voor het Soesterkwartier kun nen abonnementen, adreswijzigin gen en advertenties opgegeven worden aan ons Bijkantoor:

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1