DË ËEMLANDEU JOH, DE HEER BIJKANTOOR SOESTERKWARTIER SOESTERWEG 107 Maandag 4 Januari 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 159 GANDHI GEARRESTEERD JAPAN MEESTER VAN TSJINTSJAU Groote opwinding in China VREDE GEBASEERD WAPENGEWELD 1932 ZAL EEN GROOT JAAR ZIJN DE VOLKSSTEMMING IN FINLAND 4 uur 26 min. L. J. LUYCX ZOON GROOTE BALANS* UITVERKOOP Piano's Orgels, Radio AMERSFGORÏSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS Per maanden voor Amersfoort 2.10, per maand 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17Vs» Binnenland franco per post per 3 maanden f i-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Liefdadighelds-advertentiën voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regela 50 ocat. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen i I.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Nieuwe strijd in Britsch-Indië te verwachten. Gandhi ge arresteerd. Wat verwacht werd, is geschied: niet al leen de Bengaalschc leider Subhas Bose en Patel, de voorzitter van het Al-Indisch con gres, zijn gearresteerd, maar hetzelfde lot heeft Gandlii, dc populaire leider der Indi sche vrijheidsbeweging, ondergaan. Men ziet dus, dat de Britscb-Indische autoritei ten trachten de leiders „onschadelijk" tc maken en aangenomen kan worden, dat deze eerste arrestaties dc inleiding zullen vormen van een grootc reeks aanhoudin gen. Sinds lord Irwin door lord Willingdon als onderkoning is vervangen en sinds het Labour-ministerie in Engeland heeft plaats gemiakt voor een concentratiekabinct, waarin de conservatieven de voornaamste rol spelen, kan men staat maken op een straffer politiek der Engelsch-Indische autoriteiten tegenover diegenen in. Indic. die aansturen op volkomen onafhankelijk heid. Het feit, dat Gandlii en dc zijnen een nieuwe ongehoorzaamheidscampagne heb ben aangekondigd, is voor lord Willingdon aanleiding geweest Gandhi een onderhoud te weigeren, waarbij alle vraagstukken kon den worden besproken. De afweermaatrege- len der autoriteiten, die tot doel hadden de terreur het hoofd tc bicden, wilde Willing don buiten de besprekingen houden. Dc mahatraa vond de voorwaarden, die wer den gesteld, vernederend cn zoodoende werd de deur voor verder overleg dicht ge slagen. De kans, dat het van nu af haro tegen hard zal gaan cn dc strijd geruimen tijd met felle verbittering zal worden ge streden, is, zooals vanzelf spreekt, aanmer kelijk vergroot. De autoriteiten hebben dui delijk te verstaan gegeven, dat zij niet met zich zullen laten spelen en dat zoowel Gan dhi als het congfUB verantwoordelijk zullen worden gesteld voor al hetgeen er voort vloeit uit de anti-Engelsche gedragingen der Britsch-Indische nationalisten. Uitge sloten is het dan ook niet, dat de regeering zi^h niet tot arrestaties zal bepalen in Pesjawar zijn vele tientallen roodhemden ingerekend maar tevens het congres tot een onwettige organisatie zal verklaren cn op de gelden, welke het bezit, beslag zaï leggen. Wij hebben er wel eens vaker op gewe zen, dat Gandhi zelf liet beginsel der ge weldloosheid huldigt en alleen den strijd voor zelfbestuur tracht te winnen door vreedzame middelen toe te passen, maar dc spanning, die zelfs een ongehoorzaamheids- campagne in het leven kan roepen, kan heel gemakkelijk leiden tot buitensporig heden en wanneer eenmaal excessen plaats maken, zal het antwoord daarop vermoede lijk geen kalmccrend betoog, maar het ge- rikketik van mitrailleurs cn het gefluit van kogels zijn. Nog kort voor zijn arrestatie heeft Gandlii cr bij zijn aanhangers op aange drongen de bewindvoerders zelf ongemoeid te laten cn alleen zich tc keeren tegen hun provocecrende handelingen, doch het is dc vraag, of de menigte steeds zooveel beliccr- sching en onderscheidingsvermogen bezit om personen cn zaken als twee afzonder lijke aangelegenheden te zien. Bovendien mag men niet vergelen, dat er onder de Britsch-Indische nationalisten ook niet weinigen zijn, die wel hetzelfde einddoel als Gandlii voor oogen hebben, doch, extre- mistisen als zij zijn^ voorstanders zijn van een forscher verweer tegen dc Britsche ..onderdrukkingsmaatregelen". Dc sobere opsomming van deze feiten wettigt dus reeds dc conclusie, dat cr momenteel in Indic geweldige hoeveelheden conflictstof fen liggen opgestapeld en het dus ccn won der mag heetcn, wanneer niet vandaag of morgen een geweldige explosie plaats vindt, temeer nu dc Britsch-Indische auto riteiten op elke gebeurtenis voorbereid zijn en in verband daarmee door politie- cn mi litair vertoon indruk trachten te maken. Dit vertoon kan tweeërlei uitwerking heb ben: of de bevolking wordt er door geïnti mideerd, of zij wordt erdoor geprikkeld tot felle daden van verzet. Aan den anderen kant verluidt dat het boycotten door de Indische nationalisten ^an Engelsclic waren en dc ongehoorzaam- Jie:dsoampagnc in het algemeen, van regec- aingsweg© eveneens zal worden beantwoord door een non-coöperatie-actie, welke onder meer zou meebrengen, dat den Indischcn nationalisten, die de vrijheidsbeweging daadwerkelijk steunen, hetzij financieel of op een krach tig-moreele wijze, allerlei rechten worden ontzegd. Zoo zouden zij bij- x oorbeeld geen gebruik mogen maken van de post, telegraaf, telefoon, spoorwegen, j enz., terwijl ook reeds het gerucht do ronde heeft gedaan, dat do regeering de inbeslag neming van bun bezit overweegt. Ook deze en dergelijke berichten bewij zen, dat van beide zijden stappen worden gedaan of in overweging genomen, welke het. aantal spanningen cn de intensiteit daarvan doen toenemen. Inmiddels worden ook reeds pogingen gedaan om het conflict tot geringer afme tingen terug te brengen en wordt met na druk gewaarschuwd tegen overijlde maat regelen, ook van regceringezijde, die den toestand voorgoed bederven. Vooral de Britsch-Indische handelskringen, die zich libera;nl oriënteeren, zijn van gevoelen, dat lord Wel'Iingdon niets mag nalaten om groote onheilen af to wenden en met name fesbben zij er bij hem op aangedrongen zijn weigering om Gandhi, anders dan onder be paalde voorwaarden, te ontvangen, onge daan tc inaken. Afgewacht moet nu wor den, wat dc actie der liberale bemidde laars, die vtfn dc tenuitvoerlegging der on gehoorzaamheidsbeweging fatale gevolgen verwachten voor den Britschcn handel, zal uitrichten. Ook is cr raeda sprake van, dat dc inter ventie van Macdonald, den leider van het Engelsche nationale kabinet, zal worden ingeroepen, tcrwij'I, zooals men weet, ook dc leider der Engeleche Labour Party, Lansbury, een beroep op den onderkoning heeft gedaan, niet bij zijn weigering, om Gandhi tc -woord tc staan, tc volharden, doch rustig met hem ook de jongste anti- terreurverordeningen te bespreken. Lansbu ry huldigt blijkbaar dc opvatting, dat een accoord geenszins is uitgesloten, wanneer lord Wcllingdon dc deur opnieuw wijd openzet om Gandlii binnen tc laten, tc meer, daar dez.j, naar Lansbury betoogt, van goeden wille is cn niet6 liever wcnsclit dan een vreedzame samenwerking. Er worden dus pogingen gedaan om groote gevaren af tc wenden, doch het is do vraag, of beide partijen de macht, den moed en de bereidheid bezitten, op hun schreden terug tc koeren. Valsche of gemo tiveerde vrees voor prestigeverlies zou zeer goed een beletsel kunnen vormen. Bombay, 3 Jan. (V.D.) De Indische on der-koning Lord Willingdon heeft het laat ste verzoek van Gandhi hem ccn onvoor waardelijk onderhoud toe te staan gewei gerd met de motivcering, dat hij dit onder dc huidige omstandigheden niet meer ge schikt acht. Dc onderkoning verklaart zich lot een dergelijk onderhoud niet meer be reid te kunnen verklaren met het oog op den druk die het Congres niet dc bedrei ging van een nieuwe ongclioorzaamhcids- campagnc oefent Mandsjoerije een zelfstandige republiek Tokio, 2 Jan. (V. D.) Naar uit Mock- den gemeld wordt, heeft de hoofdstrijd macht van de Rengo^brigade onder gene raal Kamoc do stad Tsjintsjau op Zater dag om 7 uur (middon-Europeeschc tijd) be zet. Er werd geen tegenstand geboden. Daar ook de Chinecsche overheid de stad ver laten had, namen de Japanners, op aanwij zing van generaal Honjo, dc politiemacht over. In dc stad moet alles rustig zijn. Naar uit Charbin wordt gemeld, heeft ge neraal Tsjang Tsjoeng Iloei Zaterdag do zelfstandige Mandsjoerijsehc republiek uit geroepen. In een telegrafische circulaire heeft hij de geheele overheid in Mandsjoc- rije gesommeerd slechts de verordeningen van de Mandsjoe-regcering uit te voeren en geen relaties meer te onderhouden met dc regeering van Nanking cn Peking. Amerlkaansch officier gear resteerd. Volgens berichten uit Mockden is een Amerikaanscli officier, deel uitmakend van de onzijdige militaire commissie in Mand sjoerije, door Japansche militairen aange houden. De arrestatie moet het uitvloeisel zijn van do beduchtheid der Japanners, dat de Amcrikaanschc officier de strategi sche positie der Japanners wereldkundig zou kunnen maken. Volgens Russische berichten uit Tokio heeft de Amcrikaansche gezant tegen do arrestatie verzet aangcteckend. Het Japan sche ministerie van oorlog heeft daarop verklaard, dat deze kwestie door de Japan sche militaire overheid zal worden onder zocht. Uil Sjanghai wordt gemeld: De bezetting van Tsjintsjau door de Japanners heeft in geheel China groote opwinding teweeg ge bracht. Veelvuldig wordt de meening uit gesproken dat de Cliincesche regeering thans beslissende stappen tegen Japan moet ondernemen, ten einde de regeering te Tokio te dwingen den opmarsch van haar troepen te doen staken. De Cliince sche studentenorganisaties verklaren, dat zij ccn der dagen van dc volgende weck als rouwdag zullen door brengen en Y°.n de regeering zullen eischcn dat zij Japan den oorlog zal verklaren. Tc Tsjintsjau, dat Zaterdag door de Ja pansche troepen is bezet, is tot nader order do staat van beleg afgekondigd. Door de Japanners is een ontwapeningsactie uit gevoerd. Meer dan 6000 Chineesche solda ten zijn voorloopig geinterneerd. Dc opperbevelhebber der Japansche strijdkrachten, generaal Honjo, zal Zondag te Tsjintsjau aankomen, vanwaar hij de verdere operaties tegen het terugtrekkende Chineesche leger zal leiden. Te Tsjintsjau is een uit 41 toestellen bestaand eskader bombardementsvliegtuigen geland. ERNSTIG ONGELUK IN CIRCUS. Parijs, 3 Jan. (V.D.) In liet grootc cir cus Medrano is Zaterdag tijdens de voor stelling oen ernstig ongeluk gebeurd, waar bij 11 bezoekers min of meer ernstig werden gewond. Een groote schijnwerper, die op het dak van het gebouw vis aangebracht, ge raakte door nog onbekende oorzaak los en kwam midden in de toeschouwers terecht. Een ernstig gewond meisje verkeert in le vensgevaar. 6 - LORD WILLINGDON In liet anlwoordschrijven worden Gandhi en het Congres verantwoordelijk gesteld voor alle situaties die ontstaan zouden uit dc aangekondigde ongehoorzaamheidscam pagne. De Indische regeering zal ze*-' scher pe maatregelen treffen tegen iedere inbreuk op de gehoorzaamheid. Gandhi heeft ver klaard, dat hij de wjigcring hc-m hot on derhoud toe tc staan als^een der grootste fouten der regeering beschouwt cn als oen schending van het verdrag \an Delhi. Een der meest vooraanstaande leiders van» het Congres, Subhas, Bose, is in een trein op weg van Bombay naar Kalvan door de Engelsche politic gearresteerd cn naar ccn onbekend gebleven plaats van bestem ming overgebracht. Londen, 3 Jan. (V. D.) Naar uit. Bom bay wordt gemeld, zijn in verband met de ongehoorzaamheidscampagnc van het Al-Indische congres, Gandlii cn de voorzit ter van het congres door dc regeering ge arresteerd. EEN BLOEDBAD BIJ SPRINGFIELD. Zes detectives gedood. N c W-Y o r k, 3 Jan. (V.D.) Gp oen farm m de omgeving van Springfield (Missouri) heeft zich een ontzettend drama afgespeeld. Een langgezochtc moordenaar, die tenslot te door de politie werd ontdekt, barrica deerde zich in een farm cn opende uit een machinegeweer het vuur op zijn achtervol gers. Daarbij weiden 6 detectives en de she riff gedood. Het is den moordenaar ten slotte nog gelukt te ontkomen. Het vrecse- lijk gebeuren heeft bij de bevolking "\an dc geheele omgeving ontzaglijke opwinding veroorzaakt. De poliiic heeft een achtervol ging aangevangen, waarbij zij door talrijke burgers wordt bijgestaan. BLOEDIGE BOTSING IN SPANJE. Madrid, 2 Jan. (V.D.) In een dorp in dc provincie Badajoz hebben communistische elementen dc bewoners tegen dc autoritei ten opgehitst. Een demonstratieve optocht, waarin vele gewapende mannen meeliepen, volgde niet de aanwijzigingen van de poli tie. Er werd uit, den optocht op de politie geschoten, waarop de politie terugvuurdc. Vier politie-agenten werden gedood en vele personen gewond. De regeering heeft versterking gezonden om de orde te handhaven. Bij een dergelijke botsing in een ander dorp van dezelfde provincie werd een arbei der gedood, cn werden twee polille-agcnten gewond. VERKEERSSTAGNATIE EERLIJN. TE Het weer de oorzaak. Berlijn, 2 Jan. (V.D.) Zaterdagochtend vielen hevige ijsregens en bedekten alles met een korrelachtige ijsmassa. Het verkeer op straat werd op vele plaat sen belemmerd, daar de rails der trams vol ijs kwamen cn het uitzicht voor dc be stuurders belemmerd werd. Ernstige ongevallen hebben niet plaats gehad. Tot hedenmorgen 9 uur, waren drie licht gewonden geholpen. HOOFDREDACTEUR SCOTT OVERLEDEN. Londen, 2 Jan. (H. N.) De vroegere hoofdredacteur van de Manchester Guar dian, Scott, is in den ouderdom \an 85 jaar overleden. IIij heeft het hoofdredacteur schap tot 1929 bekleed. BOMAANSLAG OP ITALIAANSCH CONSULAAT. New-York, 31 Dec. (V.D.) ITet Italiaan- sche consulaat te Cleveland heeft Donder dagavond uit New-York een postpaket ont vangen, dat een zeer explosieve bom bevat te, De pglitie freeft een pnd,erzock ingesteld. Borah voor wijziging van 't verdrag van Versailles Kopenhagen, 1 Jan. (V.D.) liet Deen- sclic dagblad Politikcn brengt ter gelegen heid van dc jaarwisseling verklaringen van verschillende vooraanstaande personen om- irent zaken, die in het brandpunt der pu blieke belangstelling staan. De Amcrikaansche senator Borah geeft als zijn persoonlijke meening te kennen, dat dc Luropeesche vraagstukken niet opgelost kunnen worden, zoolang liet verdrag van Versailles niet zekere wijzigingen heeft on dergaan en do oorlogsschuldcn verminderd zijn. De vrede, die ihans hcerscht, is geba scerd op wapengeweld. Vermindering dei bewapening is ondenkbaar, zoolang cr ge varen bestaan als de Poolschc corridor, het verscheurde Hongarije en do dreiging van Rusland, die zelfs op een afstand van 5000 zeemijlen angst inboezemt en het feit ver klaart, dat de Vc-reenigdc Staten tot nog toe steeds hebben nagelaten do sovjet-unie te erkennen. De Verécnigde Staten zijn niet in slaat zonder samenwerking met Europa de crisis tc overwinnen. In economisch opzicht zijn dc beide werelddeelen nauw met elkaar v orbonden. Nieuwjaarsverklaring van Macdonald Londen, 1 Jan. (V.D.) In zijn Nieuw jaarsboodschap aan het Engelsche volk wijst Macdonald op dc crisis cn de moeilijk heden van het afgcloopen jaar. Als belang rijkste feit memoreert hij. dat zich de groo te massa van het Engelsche volk bere'd heeft verklaard dc moeilijkheden te over winnen. Deze geest van offervaardigheid moet in liet komende jaar behouden blij ven. In een 'Nieuwjaarsboodschap in dc Daily Mail schrijft dc m'nistcr-presidcnt, dat En geland zich in het nieuvvo jaar met de moeilijkste vraagstukken zal hebben bezig te houden, die builen dc gedachtesfeer van één enkel volk liggen, omdat zij zich niet bepalen tot de binnenlandscho politiek, inaar behooren lot de wereldpolitiek cn derhalve ook in de internationale arena moeten worden uitgevochten. Dc dag, waar op een natie, met blindheid en kleinzielig heid geslagen, slechts aan haar eigen be langen denkt, zal in dc kalender van 1932 niet opgenomen worden. Het afgeloopon jaar heeft geleid tot vermeerdering der be wapeningen, ineenstorting van den wereld handel, een algemeen gebrek aan vertrou wen, menschelijke vertwijfeling en politieke onzekerheid. De ervaringen van 1931 moe ten als leer voor 1932 dienen. Engeland moet zich in kantoor cn in fabriek hard aan hei. werk zetten cn den geest van ge meenschap en samenwerking moet hersteld worden. Het jaar 1932 zal oen groot jaar zijn voor diegenen, die met onverbrekelijke trouw hun plicht doen cn moeilijkheden onder het oog durven zien. Opheffing van het drank verbod? Hel sing fors, 2 Jan. (V.D.) Zaterdag ochtend was de helft van de bij de volks stemming uitgebrachte stemmen inzake do opheffing van het alcoholverbod geteld Hiervan waren 73 pCt. tegen het verbod en 25 pCt. ervoor. Het tusschenvoorslel. om alleen de lichte wijnen vrij to geven, had nagenoeg geen stemmen gekregen. De Finsche minister voor sociale zaken heeft desgevraagd aan de pers medegedeeld, dat de uitslag van de stemming hem ten zeerste verraste. Een belangrijke verandering in het resul taat is niet meer mogelijk. De minister van justitie verklaarde, dat Finland binnen een half jaar ccn nieuwe wetgeving voor den verkoop van alcohol zal hebben. BUITENLAND. Tsjintsjau door dc Japanners b>zet. (Eerste Blad pag. 1). Gandlii gearresteerd (Eerste Blad pag 1). BINNENLAND. Geheimzinnig familiedrama te Middel burg. (Tweede Blad, pag. 2). Rotterdam gaat bczuinicen. (Tweede Blad, pag. 2). UIT DEN OMTREK. Dc cx-Kcizer ziek. (Eerste Blad, pag. 2,)' STADSNIEUWS. Dc lieer C. Ruitenberg wekt via dc Radio- Centrale de stadgenooten op, de collecte van het plaatselijk Crisis-Comité tc.steunen. (Eerste Blad, pag. 3). SPORTNIEUWS. H. V. C. verliest le Amsterdam met i1 van Watergraafsmeer. (Tweede Blad, pag. 4). Arasvordc speelt gelijk tegen Alphen (1—1) (Tw eede Blad, pag. 4). Naar waarneming in den ochtend van 4 Januari, medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Instituut tc Dc Bilt. Hoogste barometerstand 775.2 tc Cler mont. Laagste barometerstand 741.G tc Reyk javik. VerwachtingMatige tot krachtige W. tot Z. wind, betrokken tot zwaar bewolkt,'aan vankelijk weinig of geen, later toenemende kans op regen, weinig verandering in tem peratuur. Depressies op den Oceaau cn lioogen druk over Z.-Frankrijk met. ccn tweede gebied over Scandinavië, zijn oorzaak dat dc lucht stroom m het Westen over Z.-Duitschland doordringt naar Z.-O.-Europa cn een scherpe grens vormt met liet continentale vorstgc- bied, dat reikt tot over Oost-Pruisen cn de Oostzec-kustcn, terwijl tot in Oostenrijk cn Hongarije temperaturen van 8 tot 10 gr. C. worden waargenomen, komt in Midden- Zweden plaatselijk 30 gr. vorst voor. Op dc grens van liet warme gebied viel zeer zwaro neerslag, tc Dresden in 2 dagen 51, te Han nover 49, tc Berlijn en Groningen 30 en 31 m.M. Daling van den luchtdruk in het Wes ten doet aanhouden van den krachtigcn luchtstroom op lioogc temperatuur over het Westelijke deel van Europa verwachten en aanvankelijk is op hernieuwde uitbreiding van het vorstgebied naar onze omgeving geen kans. Langestraat 49-51 Tel. 190 Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Inruilen van instrumenten tegen zeer hooge prijzen. HEVIGE SNEEUWVAL IN HONGARIJE. Gedeeltelijke stopzetting van het spoorwegverkeer. Boedapest, 1 Jan. (V.D.) De Hongaar- sche staatsspoorwegen deelen mede, dat ten gevolge van den hevjgen sneeuwval het spoorwegverkeer heden gedeeltelijk moest worden stilgelegd en wel voornamelijk in liet Oosten en in het Zuiden van Hongarije. Ook het telefoon- en tclograaf-verkeer is gedeeltelijk gestoord, Voor liet Soesterkwartier kun nen abonnementen, adreswijzigin gen en advertenties opgegeven worden aan ons Bijkantoor: TOENEMENDE WERKLOOSHEID IN FRANKRIJK. Parijs. 2 Jan. (H. N.) De werkloosheid in Frankrijk neemt den laatsten tijd zeer toe. De Franschc minister van arbeid schat het. aantal totaal werkloozen thans op een half milliocn en dat dergenen, die met ver korten arbeidstijd jverken, op I mil!ioe%

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1