DE EEMLANDEQ Buitenlandse!) Overzicht Buitenland JOH. DE HEER ABONNEMENTSPRIJS pei 3 maanden vooi Amersfoort 2.10 pet maaod 0.75, per PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regel» f 1.05 met inbegrip van een Dewusnummer Donderdag 7 Januari 1832 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e laarqani No. 162 STORM BOVEN HET KANAAL IRAKS OPNEMING IN DEN VOLKENBOND DE JAPONERS IN MANDSJOERIJE BLOEDIGE ONLUSTEN IN SPANJE DE REGELING DER HERSTELKWESTIE OVERSTROOMINGSGEVAAR BIJ DESSAU GESPANNEN TDESTAND IN BRITSCH-INDIE Nieuws Licht 4 uur 32 min. L. J. LUYCX ZOON GROOTE BALANS* UIT YERKGGP Piano's Orgels, Radio week (me» gratis verzekering tegen ongelukken1 I 0.l7'/~ Binnenland franco per pust per 3 maanden f X-. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELFFOON INTERC 513 cllce regel mCer f 0 25 Llefdadighelds-advertentiCn voor de .helft van dén prijs. - Kleine Advert:ntiëo „KEITJES bl) vooruitbetaling I5 regels 50 aaat. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer eatra f 0.05 Hervorming van het Fran sche kabinet? De geruch ten in Parijs duren voort. Nu weldra twee uiterst gewichtige con ferenties zullen worden gehouden, dc con ferentie, waarop het vraagstuk der schade vergoedingen zal worden geregeld en de internationale ontwapeningsconferentie twee bijeenkomsten, waarvan, menschelij kerwijzo gesproken, het wel en wee der we reld afhangen spreekt het vanzelf, dat er Frankrijk, hetwelk op deze vergaderingen fel bestookt zal worden, voel aan gelegen is strijdbare mannen naar dc politieke arena te sturen. Tc Parijs worden reeds op ijverige wijze voorbereidselen getroffen voor do interna tionale conferenties, die voor de deur staan. Het schijnt, dat er vandaag een minister raad zal worden gehouden, welke zal na gaan onder welke voorwaarden de confe- lentic van Lausanne dient to worden ge opend. Tevens komt vandaag de opperste raad van de nationale verdediging bijeen, teneinde voorgoed do instructies vast te stellen; welke den Franschen vertegenwoor digersdie ondertusschen nog niet zijn benoemd zullen worden meegegeven voor de ontwapeningsconferentie, welke op den tweeden Februari te Genèvc begint. Het kan niet worden geloochend, dat de vertegenwoordiging van Frankrijk op de ontwapeningsconferentie zoo langzamer hand een belangrijk binncnlandsch-politiek vraagstuk is geworden, dat algemeen de aandacht trekt. Te eerder is het vraagstuk van groot belang geworden, nu Maginot, de minister van oorlog, in don afgeloop'en nacht is overleden. Doch zelfs, wanneer deze voorloopig het leven had mogen be houden, dun zou hij toch voor herstel van gezondheid enkele maanden lang zich van allo werk hebben moeten onthouden en zou het hem onmogelijk zijn geweest naar Ge nèvc te reizen. De verdediging der Fransche bewape- nmgsbelangon over te laten aan den een of anderen willckcurigen plaatsvervanger, is, van Fransch standpunt bezien, een hache lijke onderneming, omdat Frankrijk in een uiterst mocilijko pÓ6itic verkeert, daar bot zooals de Kblnische Zcitung het uit druktfeitelijk naar Geneve gaat met dei» wil om niet te ontwapenen. Heeds van het oogenblik af, dat Maginot ziek was geworden, doken telkens en tel kens weer geruchten op, welke behelsden, dat het. in het voornemen van Laval, den minister-president, lag om over ie gaan tot een hervorming van zijn kabinet. Ilicr kornt nog bij, dat ook dc gezond heidstoestond van den minister van buiten jandschc zaken op het oogenblik nog al wat te w cnschcn overlaat. Dit valt ook af te leiden uit het feit, dat Briand noch bij dé Nieuwjaarsontvangst der diplomaten aanwezig was, noch sinds geruirnen tijd «enigen diplomatiekcn vertegenwoordiger van het buitenland heeft ontvangen, doch deze taak moest overlaten aan den minis- jter-president. Er is sprake van, dat Briand's hart vooral den laatsten tijd teekencn van kwakte vertoont. I De thans overleden minister van oorlog. Maginot, werd tot dusver beschouwd als de krachtige vertegenwoordiger der rechts zich orienteèrende nationalisten in het kabinet, terwijl Briand cr voor zorgde, dat Laval's linkervleugel werd gedekt. Overigens is het verder een publiek ge heim, dat tusschen Laval en Flandin, den linister van financiën, ook zekere tegen stellingen bestaan. Laatstgenoemde zou, zoo vordt. van zekere zijde botoogd, gaarne de pvolger van Laval worden. Onder deze omtandigheden kan niet worden ontkend, Hrlat de positie van het kabinet-Laval niet pcelcmaal stevig is en althans een hervor ming niet uitgesloten mag worden geacht. BUITENGEWONE KOUDE IN SPANJE. Parijs, 6 Ja n. (II. N.) In geheel Spanje blijft de buitengewone koude aanhouden. In het Noorden des lands vriest het 15 graad, terwijl in het Oosten temperaturen van 6 tot 25 graad vorst waargenomen zijn. DE VLAAMSCHE DIENSTWEIGERAAR FERMONT. Voor do tweede maal in de gevangenis. De correspondent der N.R.C. te Brussel meldt: De Vlaamschc dienstweigeraar Robert Fermont, uit het Vlaamsch-Zeeuwsche grensdorp Wachtebcke, was, na vier maan den gevangenschap, met Kerstmis in vrij heid gesteld en naar de woning zijner ouders, in de Antwerpsche voorstad Borger hout, teruggekeerd. Op 1 Januari ontving de vader van Fermont een in zeer gebrek kig N'ederlandsch gesteld briefje van den commandant der 10de batterij van het zesde regiment artillerio te Brussel, waarbij Fer mont werd verzocht zich onmiddellijk bij dc militaire autoriteiten aan tc melden. Daar gisteren aan dit verzoek nog niet was voldaan, is Fermont door de gendarmerie uit de ouderlijke woning gehaald en weer naar de gevangenis gebracht. Hij zal nu vermoedelijk een tweede maal voor den krijgsraad moeten verschijnen. Stagnatie in den scheep vaartdienst I. on den. P tan. CV. D.) Zuid-Engeland wordt geteisterd door een hevigen storm, die van den Atlantischcn Oceaan komt. De scheepvaartdiensten in het Kanaal worden ernstig gestagneerd, terwijl talrijke onge valior. worden gemeld De reddingsboot te Southend heeft de be manning opgepikt van een motorbnrk, die even later in de monoing van do Theems op den kani liep. De bemanning was ui* geput. In de Metlv-ay is een sloep, welke aan de nr. b rzer-Ix ot Whillin was vastgemaakt om geslagen. Fen zeeman verdronk. Vijf ande ren wc den g ed. Twee redoingshooten zijn uitgeva-en ter assistc-.dic van het Griékscho stoomschip Alexander, dat 4500 ton meet, en in dc Dungeness baai aan den grond zit. De stoomboot Jersey City (6322 ton) is naai gemeld wordt hedenmiddag drijvende geweest bij de Scilly eilanden met defecte machines. Dc onderzeeboot Vendetta kreeg machine schade is naar Portsmouth gesleept. In veiband inet den hevigen storm is het vertrek van de Atlantische vloot uit Ports- month voor den voorjaarskruistocht uitge steld tot morgen. De verbinding Oostende doorgegaan. -Dover Antwerpen. 6 Jan. (V.D.) F.r woedt op het oogenblik een hevigo storm op zee en langs dc gchecle Belgische kust. Vooral onder dc schippersbevolking heerscht oeni- ge ongerustheid, daar tal van visschcrssche pen zich op zee bevinden. De mailbootdienst Oostende—Dover i9 he den onder stagnatie doorgegaan De mandaafscommissie stelt een vijftal voorwaarden Genèv'e, 0 Jan. (V. D.) Dc permanente mandaatscommissic van den Volkcnhond heeft-thans haar rapport aan den Raad van den Volkenbond over de opheffing van het mandaat van Irak en de opneming van Irak in den Volkenbond gereed. De commissie heeft vijf voorwaarden gesteld voor do op heffing \an hot mandaat: 1. Vorming van een zelfstandige regcc- ring en een staatsbestuur; 2. Waarborgen voor dc politieke onnfhan kelijkhcid en de territoriale onschendbaar heid; 3. Waarborgen voor de openbare rust en orde in hét geheele gebied; 4. Waarborgen voor een geordend finan cieel bestuur; 5. Waarborgen voor een normale wetge ving en rechtspraak. De mnndaatscomrni8sie stelt vast, dat vol gens de verklaringen van de Fngelsche re geering deze vijf voorwaarden vervuld zijn Het gebied van Irak is echter niet in staat zich tegen aanvallen van buitenaf lo be schermen, doch zal in geval van toetreding lot den Volkcnhond dc veiligheidsvvaarbor gen van het Volkenbondspact genieten. Dc mandaatscommissic stelt dan voor, dat aan het Irak gebied ingeval van opheffing van het mandaat, de volgende vijf verplich tingen zullen worden opgelegd: bescher rning der minderheden, rassen, taal en godsdienst, waarborgen voor de rechten cn de immuniteit der buitenlanders: zekerheid voor do belangen van de buitenlanders op liet gebied der rechtspraak en het straf recht; gewetensvrijheid, vrijheid van onder- w ijs en van godsdienst, vrijheid van de stich ting van scholen en godsdienstige missies; vervulling der firiancicele verplichtingen, welke lot dusver door dc mandaats-mo- gendlicid zijn gedragen en tenslotte erken ning van alle internationale overeenkom sten, die de mandaatsmogendheid in naam van het mandaatgebied gedurende de Iaat ste jaren gesloten heeft. Verder stelt do mandaatscommissie voor, dat het Irnkgebicd verplicht wordt bij zijn toetreden tot den Volkenbond aan alle le den van don Volkenbond dc voordeelen van de meest brgunstigings clausule op de basis van wederkerigheid tc verzekeren. Mee ningsverscliilléii over de interpretatie van do aan het Irakgebicd opgelegde verplich tingen zullen door het internationale ge rechtshof te Den Haag worden opgelost. ITet rapport van de mandaatscommissic over de opheffing van het mandaat over Irak zal thans in de aan het einde van deze maand plaats hebbende zitting van den Raad van den Volkenbond worden behan dcld. De opheffing van het mandaat en de opneming van het Irak-gebied in den Vol kenbond moei met eenstemmig besluit van de Volkenbondsvergadering geschieden. BLOEDIGE POLITIEKE BOTSINGEN IN MEXICO. Mexico City, 6 Jan. (V.D.) In verschil lende deelcn des lands is het tot politiek.* botsingen gekomen Te Gtiadelupe (Zacate- cas) werden vier personen gedccd en tien gewond. Te Atatonileo (Jalisco) werden drie personen gedood en 6 gewond. COMMUNISTISCHE DEMONSTRATIES TE OSAKA. Twee-en-dertig personen gewond. Tokio, 6 Jan. (V.D.) Te Osaka ontston den ernstige hotsingen tusschen stakende arbeiders en politie. Dc arbeiders hielden een betooging en voerden doeken met com munistische leuzen mee, die dc politie in beslag wilden nemen, waardoor een vecht partij ontstond. Twcc-cn-dertig arbeiders werden gewond, waarna de politie er in slaagde dc demonstratie uiteen tc drijven. Sfimson spreekt met de Fransche en Engelsche ambassadeurs Washington, 5 Jan. (V.D.) Staatsse cretaris Stimson heeft hedenmiddag een bespreking gehouden met de Fransche en Fngelsche ambassadeurs over den toestand in Mandsjoerije. Do Fngelsche gezant heeft een korte nota, waarin het Fngelscho stand punt wordt uiteengezet, achtergelaten. De Fransche gezant verklaarde bij zijn ver trek uit het staatsdepartcmcnt op een hem gestelde vraag betreffende samenwerking; „Wij hebben in deze aangelegenheid steeds samengewerkt." Josjisawa bij Lltwinof. Tokio, 6 Jan. (V.D.) Naar verluidt, heb ben de besprekingen tusschen den Japan- schen minister van buitenlandschc zaken Josjisawa en den volkscommissaris van buitenlandsche zaken Litwinof tot geen po siticvo resultaten geleid. Litwinof moet slechts den Japanschen minister de Russi sche opvnttingcnhcbben uiteengezet over den huidigen toestand in het Verre Oosten. Men kan niet sproken van een politieke overeenkomst tusschen Moskou cn Tokio. New-York, 6 J a n. (IT. N.) Dc Ameri- kaansche regeering hoeft generaal Mnccoy benoemd tot Amerikaanse!) lid van de neu trale commissi*?, welke 'écn onderzoek in Mandsjoerije zal instellen. Maccoy heeft reeds aan verschillende Internationale on derhandelingen deelgenomen en was o.a. voorzitter van de commissie tot beslechting van de grensgeschillen tusschen Bolivia en Paraguay Een gemeenschappelijke stap der mogendheden? Washington. 6 Jan. (V.D.) Hoewel officieele mededeel ingen nog ontbreken, meent men in een bespreking van president Hoover en van het slaatsdcpartemcnt mer f enige ambassadeurs een toeken te zien, dat binnenkort een gemeenschappelijke stap van de Vereenigde Staten. Frankrijk cn F.n geland te verwachten is inzake do Mand- sjoerijschc kwestie; verwacht wordt een formeel beroep op het negen-mogendheden- verdrag van 1022, dat o.a. do „open deur de Chineesche territorialiteit en de vrijheid van bestuur garandeert. Madrid, 5 Jan. (V.D.) lieden is het tu&- schen stakende arbeiders van een schoe nenfabriek in Arnedo (provincie Logrono) cn dc guordia civil tot oen botsing geko men, waarbij laatstgenoemde zich gedwon gen zag van de vuurwapenen gebruik to maken. Zes dooclen, waaronder vier vrou wen, benevens zestien zwaar gewonden ble ven op de plaats van het treffen liggen. Ook in Ciudnd Real word de guardia civil, die werkwilligen beschermde, aangevallen door steenworpen en pistoolschoten. Bij de hierop volgende gevechten werden vier ar beiders gewond Een nieuw Fransch plan? P a r ij s, C Jan. (V.D.) De diplomatieke medewerker van dc Daily Telegraph schrijft aan zijn blad, dat Frankrijk een nieuw plan zou hebben voor de verdeeling van het niet beschermde deel der herstelbe talingen, en dat bet de andere mogendhe den, die crediteuren zijn, voor dit plan zal trachten te winnen. Frankrijk zal n.1. voorstellen, dat het geld, hetwelk door Duitschland tijdens de duur van een moratorium aan dc bank voor internationale betalingen wordt be taald en dan weer als leening ter beschik king wordt gesteld van de Duitsche rijks spoorwegen. gegarandeerd zal worden door een eerste hypotheek op de activa en de inkomsten. Op deze wijze zou het mogelijk zijn de aandeelen der mogendheden als zoodanig op dc markt te brengen. Dessau, 6 Jan. (V.D.) Het overstroo- mingsgevaar in dc omgeving van Dessau is aanzienlijk grooter geworden door het stij gen van den waterstand der Müldo. Dc plaatsen Jessntlz cn Ragulin zijn geheel van de buitenwereld afgesneden^:n alle be schikbare krachten zijn aan het werk gezet om de dijken te versterken. Bij Dollnitz mocht dit niet. baten cn is de dijk reods doorgebroken. Uit het bedreigdo gebied. Il.a 11 e, G Jan. (V. D.) Nadat de brand weer te Bitterfeld en omgjving gisteravond reeds herhaaldelijk hulp moest verleencn, zijn "in den loop van den nacht cn heden morgen na de doorbraak van den Muldc- dijk afdcelingcn Schupo uit Ilalle en Bitter fekl aangekomen Talrijke hofsteden cn landerijen staan onder water. In Anhalt zijn hedenmorgen polilietroopcn aan het werk gezet, aangezien de stad Jcssnitz en eeniga dorpen in groot gevaar verketren. Sedert de vroege morgenuren huilen de sirenes over het ondergeloopcn land en luiden in alle dorpen de stormklokken. De tabellen van den Anhaltschen waterstaat zijn niet voldoende om de hoogte van dc vloedgolf te berekenen, aangezien het water hoogor gestegen is dan in de overstroomingsjaren 1-S97 cn 1009 De straatweg van Dessau naar Rosslau staat geheel onder water en is om geven door ccn strook water van .5 K.M. breedte. De hooge waterstand van dc Mulde zet zich voort tot den zoogenaumden „hoek" bij Woerlitz, waar dc Mulde in de F.lbe uit mondt, beneden Dessau Het gevaar Wordt hierdoor vergroot dat de vioedgolf liier samenvalt met dc hoogwatergolf. De toestand critiek. Dessau, 6 J a n. (V. D.) Verwacht wordt, dat tegen middernacht het water in de omgeving van Dcssau zijn hoogstcn stand zal hebben bereikt. De Promcnadcwall. dc .laatste watprkeering en verbindingsweg naar liet oostelijk deel van het district, is overstroomd. Bij Rcitzau, waar een gat. in den dijk is geslagen, heeft men tot nu toe vergeefs getracht het gat, dat intusschcn 15 M broed is geworden, met spurrenboomon te stoppen. De troepen uit Dessrtu cn Zerbst beperkfen hun werkzaamheden or toe de overige in gevaar gebrachte plaatsen door het oprichten van nooddammen tc bescher men. Te Retzau on Dessau werken de .mili tairen te zamen niet honderden werkloo- zen en den tcchnischen nooddienst. Men is thans doende de dammen op tc hoogen, ten einde den waterdruk in den nacht met succes weerstand tc kunnen bieden. Londen, 5 Jan. (V.D;). De confiscatie van congreseigendommen wordt voortge zet en talrijke arrestaties worden verricht. Uit Benares wordt gemeld, dat de politie heden gedwongen was te vuren op een woe dende menigte, die met stccncn naar haar wierp. Het aantal dooden of gewonden is nog niet bekend. Te Calcutta en Bombay worden maatre gelen genomen ter bescherming van voor aanstaande Europeanen tegen aanslagen door terroristen. Te Chittagong zijn in ver band met de laatste ordonnanties door do dorpclinnaen organisaties gevormd ter be strijding van het terrorisme. In den Pendsjab hècrscht volkomen rust. terwijl de toestand in Noord-Indic normaal geacht kan worden. Talrijke arrestaties. Bot singen. Bombay, 6 Jan. (V.D.). In den afgeloo- pen nacht is de Fngelsche politie te Bom bay opnieuw begonnen met het arrestecrcn van de leiders van het Al-Indisch nationaal congres; o.a. is gearresteerd Patel, de voor malige voorzitter van de Indische wetge vende vergadering, een broer van den reeds gearresteerden voorzitter van het nationaal congres Valabhay Patel. Verder werd o.a. gearresteerd de vice-president van de tran sito-commissie van het congres te Bombay Nariman. Tot ernstige botsingen tusschen politie en congresaanhangers kwam het te Bona res. Een reusachtige menschcnmeniglc hield een sympathicdemonstratie voor Gandhl. De politie trad gewapend met stokken te gen de menigte op. Hierbij werd één per soon gedood. Toen de menigte nog steeds niet uit elkaar ging, lostte de politie ver scheidene geweersalvo's. Hoe groot het aan tal slachtoffers is, is nog niet bekend. Gandhi wendt zich tot lord Irwin. Gandhi heeft uit zijn gevangenis ccn tele gram gezonden aan lord Irwin, den vroe- geren onderkoning, waarin hij zegt, dat hij zich aan de met lord Irwin gemaakte af spraken zal houden. Londen, 6 Jan H. N.) De regeering van Britsch-Indië heeft het gebouw van het Al-Indische congres in beslag genomen en daarop de Engelsche vlag laten hijschen» BUITENLAND, Dc veertien slachtoffers van dc mijnramp te Beu then zijn geborgen (Ecrsto Blad, pag. 2.) Storm langs de Noordzeekust en hoven het Kanaal. (Eerste Blad pag 1). OOST-INDIÖ. Bali cn Lombok door een orkaan gotcis- lerd. (Eerste Blad, pag. 2). BINNENLAND. Dr. Hirschfeld benoemd tot directeur- generaal voor handel cn nijverheid. (Tweede Blud pag. 1). Storm boven dc lioofdètad (Derde Blad, pag. 1). Dc vrachtboot Stan fries IV vergaan? (Derde Blad. pag. 1). Rotterdam in 1931. (Tweede Blad, pag. 1) Relletjes te Enschede. (Tweede Blad, png. 2). STADSNIEUWS. Lhtslaandc brand in de Bloemcndalsche straat. (Eerste Blad, pag. 3). Dc cursussen voor werkloozcn. (Eerste Blad, pag. 3). Ivovacs1 Lajos' band in dc Markthal. ('Eerste Blad, pag. 3). De stad in het donker. (Eerste Blad, pag. 3). Hoogste barometerstand762.3 lo Marseille. Laagste barometerstand: 712.9 tc JönkÖping. Verwachting: Meest matige wind uit \V, richtingen, half tot zwaar bewolkt, enkele regen- of hagelbui-en, iets kouder. Medegedeeld door het K.N.M.I. te Dc Bilt: Het centrum 'van het groole gbbicd in hei Noorden ligt nog etecds op (le Noorsche zee. De gisteren aangeduide secundaire kern ten Westen van Ierland trok met groote snelheid over de -Noordzee naar het Oost- zeegebied cn is thans met barometerstan den beneden 712 m M in Zuid Zweden. Do Iuchtdrüïistciging in het 'Westen ging ge paard met sterke afkoeling, waarbij do temperatuur op dc Noordzee tot dicht bij Schotland onder het vriespunt daalde Het gebied van regen en storm met, hooge tem peraturen, dat nog in Centra al-Europa wordt aangetroffen is met een scherpe grens gescheiden van het gebied van op klaringen cn matige winden en buien, welke grens kort na middernacht ons land bereikte. Hoewel het depressiegebied in het Wek ten nog niet definitief schijnt te ziin afge sloten, is voorloopig aanhouden van het heldere weer met nu.en dan gure buien te verwachten. De storm, dio gisteren in ons land hecrschle, woedde over een uitgebreid gebied dat van het Kanaal tot over geheel Duitschland en de Bothn. golf reikte. Tc Dc Bilt werden windstooten waargenomen tot boven 25 M. per sec. inot als zwaarste 26.5 M. tc 20.15 uur Tc 0.40 ruimde de wind en begon de ai- name tot gemiddeld 8 tot 10 M. per se conde in het vcrdcro deel van den nacht. lansestraat 49-51 Te!. 190 Varkensmsi'kt 5 Te!. 1309 Ook voor piano's het goedkoopste adres. CONTINGENTEERING VOOR SCHOENEN IN BELGIë? Men meldt uit Brussel aan de N.R.C. In regeeringskringen alhier wordt tenge vol ge van de ovorstrnoming der Belgischo markt met goedkoopc buitenlandsche schoe nen, die vooral uit Tsjccho-Slowakijo ko men, de contingenteering van den invoer van schoenen overwogen. Een voorstel in dien zin zal waarschijnlijk reeds Maandag a.s. in den ministerraad worden beproken.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1