DE EEMLANDEU Beursoverzicht e Nieows JOH. DE HEER Vrijdag 8 Januari 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 163 DE STRIJD OM DE HERSTELBETALINGEN WAPENSTILSTAND IN INDIE? JAPANS KEIZER AAN DEN DOOD ONTSNAPT 4 uur 34 min. L. J. LUYCX ZOON GROOTEBALANS UITVERKOOP Piano's Orgels, Radio STILLHALTEBESPREKINGEN TE BERLIJN AMERSFOORÏSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pet 3 scanden vooi Amersfoort 2.10. per maand 0.75. per week (met gratie verzekering tegen ongeluk ken i f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden i X-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELFFOON INTERC 513 PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regels t 1.03 met inbegrip van een Dewusnummef elke regel meer f0 25 Llefdadtgheids-advertenticn voorde helft van dcD prijs. - Kleine Advertentiüo „KEITJES bij vooruitbetaling 1—5 regela 50 «ent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.Bewijsnummer extra t 0.05 Het optreden der Japanners in Mand8loeriJe. Een be langrijke stap der Vereenigde Staten. Een beroep op het verdrag der negen mogend heden. Uit den treuru"hebben''wij te dezer plaat se vastgesteld, dat Japan, hetwelk zich feitelijk meester heeft gemaakt van uit gestrekte Mandsjocrljsche gebieden, waar toe het geenszins gerechtigd, maling heeft aan het handvest van den Volkenbond, bet pact van Kellogg in het negen-mogendhe- denverdrag. Al deze internationale tractaten beeft het geschonden en ondanks het feit, dat de Volkenbond, die overigens wel wat zwak is opgetreden, de houding van Ja pan heeft veroordeeld, zet dit land heel gemoedelijk zijn veroveringstocht voort en zoo hebben de Japanschc troepen gisteren te Sjanghaikwan, de stad, waar de Groote Muur de zee bereikt, hun intrede gedaan. De actie der Japanners, die zoo langza merhand dreigt uit te loopen op de an nexatie van geheel Mandsjoerije, begint blijkbaar thans Amerika te verdrieten, dat zich in verbinding heeft gesteld met de acht andere mogendheden, die in 1922 het WashingtOnsche verdrag hebben ondertee kend. Deze mogendheden zijn, behalve de Vereenigde Staten, Engeland, Frankrijk, Italië, Japan, China, België, Portugal cn Nederland. Het beroep, dat Amerika thans doet op het negcnmogendhedenverdrag, is een be wijs, dat dc Vereenigde Staten nu het oogenblik aangebroken achten om ten aan- l'iocre van de gebeele wereld te verkondi gen, dat er een ernstige twijfel is gerezen, of het optreden van Japon ten aanzien van Mandsjoerije, waardoor Chineesche rechten worden geschonden,, wel in den haak is. Is Amerika zooveel aan het recht gelegen en wil het daar nu met rnan en macht voor opkomen? In beginsel is het niet uitgeslo ten, dat Hoover en Stimson, begaan met het lot, dat China's deel is als gevolg van het brutale Japanschc optreden, het op nemen ter wille van een zwakken staat. Waarschijnlijk is echter, dat Amerika het is droevig dit te moeten vaststellen, doch in de internationale politiek spelen ëgolsmen dikwijls een overheerschcndc rol hoofdzakelijk geleid wordt door dé vrees, dat Japan zich duurzaam zal nestelen in Mandsjoerije en voornemens' is dit uitge strekte gebied te maken tot een kolonie, waar rnillioenen Japansche staatsburgers, die in hun overbevolkte land geen emplooi meer.kunnen vmden, zich mettertijd zullen kunnen vestigen. Hoe dit ook zij, de stap der Vereenigde Staten is er niet minder belangrijk orn, daar een achttal staten thans eon eenheids front vormt en duidelijkte kennen geeft, dat, moge men tot dusver tegenover Japan een toegeeflijke houding hebben aangeno men, aan het geduld der mogendheden ten slot ie een einde komt. Vooral is van gewicht de passage in het ne.gen-mogendhedenverdrag, welke behelst, dat geen der onderteckenaars (men leze dit maal: Japan) bepaalde privileges of spe-, ciale rechten in Mandsjoerije mag verwer ven, die een nadeel kunnen opleveren voor een of meer der verdere onderteekenaars (men leze ditmaal: Amerika en de overige staten). Ook wordt nog in het negenmogendbe- denverdrag bepaald, dat de staten, die hun handteckening hebben gezet, de verplich ting op zich hebben genomen ervoor te wa ken, dat de soevereiniteit, de onafhankelijk heids, alsmede de territoriale en admini stratieve onschendbaarheid van China niet in,het gedrang raken. Dat is een prachtig artikel, omdat het Amerika, wanneer dit zich beroept op het verdrag, in staat stelt zijn eigen belangen tegenover Japan te ver dedigen, door de leuze te verkondigen, dat China's rechten niet mogen worden aange tast. Nu Japan buiten zijn boekje is gegaan en partij heeft getrokken van de zwartte der Chineesche republiek, die uitgeput is door burgeroorlogen, acties van bandieten en communisten, natuurrampen e.d., ont waakt te .elfder ure het Amerikaansche „geweten", dat ditmaal was belichaamd in Stimson, minister van bultenlandsche za ken der Vereenigde Staten. Wat echter ook dc beweegredenen van Amerika mogen zijn geweest.misschien gaan onbaatzuchtigheid en eigenbelang op een zonderlinge wijze samen in elk ge val dient, men den stap van Amerika toe te juichen, daar de actie, door de mogendheden gezamenlijk te ondernemen, Japan duide lijk kan maken, dat het een gevaarlijk spel speelt, wanneer het zich in Mandsjoerije alles meent te kunnen veroorloven. Wat er precies zal gebeuren, is inmiddels nog niet bek.chd, maar de aankondiging, dat er een optreden te wachten is, dat een nog veel grooter draagwijdteheeft, is wel geschikt zekere verwachtingen tc wekken en de aandacht te 9pannen. Een duurzame regeling moet uitgesloten worden geacht Londen, 6 Januari. (V.D.) De Duitsche ambassadeur te Londen, Frciherr von Neu- rath, heeft hedenmorgen een onderhoud ge had met den Britschen minister van buiten- landschc zaken, sir Austen Chamberlain, waarbij hij nogmaals heeft gewezen op de noodzakelijkheid van een spoedige, bevredi gende en duurzame oplossing van het her- slelvraagstuk, in het belang van het behoud der credictwaardigheid en van het herstel van het economische loven in Duitschland. De Engelsche minister erkende ten volle, dat ook dc Brilschc regeering 'n duurzame oplossing het meest wen9chelijk acht, doch tevens wees hij op de veranderde omstan digheden, waardoor een dergelijke oplos sing niet mogelijk was. Hij stelde den ambassadeur volkomen op de hoogte van het Engelsche standpunt. Londen, 6 Jan. (V.D.) De kabinetscom missie ter bestudeering van de kwestie der herstelbetalingen heeft heden, in verband met de a.s. conferentie to Lausanne, oen bijeenkomst gehouden, waaraan werd deelgenomen door den minister van finan ciën, Neville Chamberlain, sir John Simon en burggraaf Snowden. Sir Frederic I.eith Ross van het ministe rie van financiën, die Vrijdag naar Parijs zal terugkeeren, teneinde de gedachtenwis suing ter zake met de experts van het Fran sche ministerie te hervatten, was eveneens aanwezig. Begin volgende weck zal een plenaire kabinetszitting worden gehouden. De Evening News verneemt nopens de zit ting van de kabinetscommissie, dat de MI uister van financiën kon spreken over een zekere mute van overeenstemming tusschen Frankrijk en Engeland nopens de te Lau sanne te volgen politiek. Deze politiek zal Duitschland de mogelijkheid bieden tot eco nomisch herstel. Athene, 6 Januari. (V.D.) Naar verluidt, zal de Griekschc minister-president Venizc- •os, die persoonlijk aan conferentie te Lausanne zal deelnenjen, daar een Tolspe- len, die van grooter beteekenis is dan de plaats, die hij als vertegenwoordiger van Griekenland zou kunnen innemen. De bij dc Duitsche herstelbetalingen bc langhebbende kleine mogendheden zouden namelijk voornemens zijn, hem den strijd voor dc verdediging van haar standpunt op te dragen, om haar cischcn grootere kracht bij te zetten. De Fransche delegatie. Parijs, 7 Jan. (V.D.). In welingelichte Franscho kringen rekent men erop, dat de conferentie te Lausanne toch nog op 20 Ja nuari met haar werkzaamheden zal be ginnen. Aangezien de gezondheidstoestand van Briand zijn reis naar Zwitserland niet toelaat., zal de minister van financiën Flan- din dc leiding der Fransche delegatie heb ben. Minister-president Laval zal de openings- fitting bijwonen, doch dan terstond weer fiaar Parijs terugkeeren. Voor den afloop 'er conferentie zal hij zich echter nog eens laar Lausanne begeven. Een beschouwing van de Daily Mail. Londen, 7 Jan. (II.N.) In een artikel over de aanstaande 3chadevergoedingscon- ferentie schrijft de Daily Mail, dat volgens de opvatting der Engelsche regeering het succes der conferentie van Lausanne het best verzekerd zal worden door een over eenkomst, welke het vertrouwen in Duitsch land herstelt, niet alleen het vertrouwen der Duitschers in hun eigen land zelf, doch ook het vertrouwen van de wereld in de toekomstige ontwikkeling van Duitschland. Dit is ook het doel ven de voorbesprekin gen, welke tusschen Engeland en Frankrijk gevoerd worden. MTJLTIMTLLION AIR OVERLEDEN. New-York, 6 Jan. (V.D) De bekende niultim ill ionair Julius Roscnslein te New- York k' overleden in den ouderdom van 69 jaar. Rosenstcin heeft tijdens zijn leven véle millioejicn aan liefdadige doeleinden uitgegeven. do Franscho productio to beschermen. Zij heeft er zich echter voor gewacht om on derscheid tusschen verschillende landen te maken of het normale goederenverkeer tel belemmeren door een al te sterke beper king van den invoer. De handelsbalans is sedert Juni aanmerkelijk verbeterd, dank zij de beperking van den invoer. Het in- voeroverscliot is sedert Juni met bijna twee derde gedaald. Bombay, 7 Jan. (V. D.) De onderko ning van Indië heeft verschillende Indische leiders der gematigden en der liberalen voor besprekingen uitgenoodigd. Hiermede geeft hij de meening te kennén dat na de eerste scherpe maatregelen, waardoor do ongehoorzaamheidscampagne in den kiem moest worden onderdrukt, zot» mogelijk een soort wapenstilstand moet kunnen tot stand komen. Te Delhi heeft Donderdag een bijeen komst plaats gehad van don vice-koninc met den gematigden Saproe. Saproe heeft do bijeènroeplng van een Indische Rondo Tafelconferentie voorgesteld, waaraan dc leiders van allo partijen zouden deelnemen Naar verluidt, zou dc onderkoning niet afwijzend tegenover dit voorstel staan. AANSLAG OP HET ITALIAANSCHE CONSULAAT IN LUGANO? Lugano, 6 Jan (V.D.) In het Italiaan- sche consulaat te Lugino is in den corri dor een paketje gevonden, waarin zich twee cylinders bevonden, waaraan niet ont brande lonten waren bevestigd De cylin ders waren 10 c.M. lang en zagen er uit ale granaten. De politie weigert iedore nadere mededoo- ling over deze vondst. Paarden voor zijn rijtuig door een bom getroffen Tokio, S Jan. V.D. Tijdens oen rit van den Japanschcn keizer door Tokio heb ben onbekenden eon bomaanslag op den keizer gepleegd. De helsche machine ontplofte juist voor zijn rijtuig met het gevolg, dat dc paarden voor het rijtuig werden gedood. Als dc bom een seconde later was ontploft, zou dc keizer ongetwijfeld het slachtoffer van den aanslag zijn geworden. Thans kwam dc keizer echter met den schrik vrij en liep hij zeifs geen enkele, verwonding op. De dader een Koreaansch communist. Tokio, S Jan. V.D. Omtrent den bom aanslag op den keizer van Japan wordt nader gemeld, dat de dader eon Ko reaansch communist was. De Koreaan had nog een tweede bom bij zich, doch had geen gelegenheid meer deze tc werpen, aangezien hij terstond door de politic werd gearresteerd. De politie had moeite om den man tegen de opgewonden menschcnmënigtc te be schermen. OPSTANDELINGEN GEDOOD IN ARGENTINIË. Parijs, 7 Jan. (H. N.) Volgens een be richt uit Buenos Aires is het in dc buurt van Parana tot een bot3ing gekomen tus schen opstandelingen en de politie, waarbij vier opstandelingen gedood werden. NOOWEER AAN DE SLEESWIJK— HOLSTEINSCHE KUSTEN. Hamburg, 6 Jan (V.D.) In den loop van hedenavond zijn aan de gehecle kust v/eer stormachtige Zuid-Westenwinden op getreden, die laat in den avond een snel heid bereikten van 15 M.' per seconde. De storm drijft aanzienlijke massa's water dc Elbemonding binnen, zoodat Donderdag morgen bijden volgenden vloed gerekend kan worden op een waterstand van M. boven normaal. De openbare weordienst heeft voor de Sleeswijk— Holstoinechc Westkust gewaar schuwd voor stormvloed, daar hier reeds kart na middernacht een waterstand van ongeveer ÏM M. boven normaal peil werd geconstateerd, NIEUWE VERHOOGING DER FRANSCHE NVOERRECHTEN. Parijs, 6 Jan. (H.N.) De minister van handel heeft vandaag een nieuwe verhoo ging der Fransche invoerrechten aange kondigd. Tevens deelde hij mede, dat nieuwe beperkende bepalingen voor den invoer uitgevaardigd zullen worden in het belang van de Fransche industrie. De mi nister wees er op, dat dc Fransche regee ij ing den invoer heeft moeten beperken om Het oude jaar is henen, door weinigen betreurd, door velen gevloekt. En het liet ons na politieke, economische en x.nar.ci- cele vraagstukken, groover, verwarder en moeilijker oplosbaar dan ooit. Is het dau te verwonderen dat het jonge laar p.ept, zoo als bet oude zong? Van zingen gesproken! In dc Politiek kraakt het: Engelsch-.naic, dc oorlogsschulden, al of niet dan tot Her stel, de Japansche oorlog, die geen oorlog is en wat al meer! Om van de binncnland- sche moe:l.,khcden in vele Landen maar met tc spreken. En cconom.sch cn financieel is het a. evenmin fraaier. Waarheen? Laten wij van harte hopen dat vooreerst staatsl eden en Diplomaten die het heft in handen hebben, spoedig tot ru mer inzicht mogen komen en oat ook dc zich nog sterker gevoelenden mogen gaan begrijpen wat La bontaine be doelde met zijn: „Un hasarde de perdre en voulant trop gagner" opdat ook voor hen „der Wahn ist kurz, die Reu ist lang!" niet tc pas worde. Het onderlinge vertrouwen moet terug keeren van Staat tot Staat en dan van Zaak tot Zaak en van Persoon tol Persoon. En spoedig, anders dc chaos in ergstenzia. Laten wij hopen, dat het gezonde verstand, zij het dan op het uiterste moment, nog moge zegevieren. In Lausanne en dan in GeriCve! Hopen, hopen, hopen! Het einde van 1931 bracht een geringe opleving ter Beurze en ietwat betere koer sen bij wat meer vertrouwen. Men wilde zich herinneren hoe dc Louwmaand van het afgeloopen jaar de Beurskoersen had gefavoriseexd cn vei trouwde dat het in Ja nuari 1932 weer evenzoo zoude gaan. Tot dusverre ging het echter heel an ders. Want onder invloed van een Wall- slreet en een Curbbcurs, die zich misdroe gen, gedurende de vacantiedagen ten on zent, was de vreugdevolle stemming, toen ons Danirek heropende, ook hier verdwe nen. Temeer nog wijl ook de New-York - schc Goederenmarkt zich niet had kunnen handhaven. Voor Suikers kwam daar dan nog bij ge ruchten over steeds stijgende onecnigheid onder de Vereenigie Ind sche Suikerplan ters, waardoor een nog langer handhaven dezer Combinatie steeds twijfelachtiger wordt. En dan het uitstellen van de her vatting der Suikerbesprekingen. Het ,,ge- chadbcurnc" beg nt zoo langzamerhand te vervelen, gezien de tot dusverre bereikte resuhaten, vooral nu Cuba maar protestee ren blijft tegen restrictiedwapg en onder de Indische planters steeds meerdere kracht in zichzelf willen vinden in stede van, wat zij noemen, Amerikaansche Bankiersbelangen te dienen. Voor dit argument gevoelen wij wel iets, waar Amerika op zoo onbeschaam de wijze anderen restrictie dorst opdringen, terwijl het, wat de eigen suiker betreft, rustig met uitbreiding van aanplant door ging. Werkelijk „II faut avoir du toupet." De slotkoers van een H.V.A. op den laat- slcn Beursdag van 1931, zoowat l857o, was, nadat het kindje 1932 onder gejuich van heel het huisgezin, was b.nnenge*omen, dan ook al heel spoedig weer vergeten en voor beurs werd op gisteren zells aigedaan op 1 ö6 waaroi^eea luttel redresje ^officieel volgde. In.de ''in,:-- vrijwel onmogelyk. Koninklijken die op een verhooging van de Benzineprijzen in Nederland, belasting plus een exlratje voor de Maatschappij, tot ongeveer 113% waren aangetrokken, moesten bet hoofd eveneens bu.gen cn na 103%, 's morgens; waren de aandeden al tevreden 's m.ddags 106% te mogen notee- ren. Geen prettigen indruk maakic het dat direct alweer met de vastgestelde prijzen werd geknoeid. Ph.l.pseo en Unilevers verloren eveneens gedurende de twee eerste beursdagen van 1932 zoowat alles wat ze moeizaam bij el kander hadden geschraapt in de laatste uren van het stervende jaar. En niet beter verging het Scheepvaarten en wat al meer. Tabakken hadden, slot December, bij zeer geringe omzetten, een vrij krachtig avans behaald. Ook h;er kwam het snoe.mes aan bod en vooral Dinsdag ging het hard naar beneden. Men bedenkt dat mooie Tabak wel iets, maar bij lange na niet alles is. Koopers moeten durven betalen. En wat zal Duitschland doen en kunnen doen? Door de groote credictgev.ng in deze materie, in roegerc dagen, zijn meerdere belangen ten ,nzcnt in de onmogcl^kheid geraakt verde re voorschotten te geven, zelfs indien zij er nog toe bereid zouden zijn. En welke prij zen zal Amerika w.llen besteden? Boven dien zal de opheffing der poenale sanctie voor de Sumatrasoorten zeker geen goed kooper productie brengen, al'hoopt men op hulp der Regeering in dezen. De verdere ontwikkeling der algemeene situatie zal ook ten aanzien van de resultaten der komende buma ra-inschrijv,ngen wel van groot be lang zijn. Veel valt er verder over onze Beurs niet te zeggen. De stemm ng voor 'J'hecaandee- len blijft wat gunstiger, maar deze aandce- len spelen een zoo geringe rol in ons Beursleveu, wegens de beperktheid van materiaal. Over gens concentreert de ge beele handel ter Beurze z;ch zoowat om eenige bekende aandeelen waarin dan soms in meerdere tapes nog geen noteer.ng tot stand komt. Amenka, wij zeiden het reeds, heeft op nieuw danig teleurgesteld cn het koerspeil van vele fondsen, waarbij ook de kalmsic niet-speculant, recentelijk, nog gezworen zoude hebben, gezien hun oude en gere nommeerde reputatie, daalde dermate da men dit, nog kort geleden, voor welhaast onmogelijk zoude hebben gehouden. Ook hier, hopen, hopen, hopen! En dan veel veranderen! En niet langer „wij en Euro pa", maar „wij met Europa". En wat min der humbug. Zonderling was het te constatccren dat de eenige, die het eigenlijk redelijk wel maakte, dc zieke was! Voor alles, n.l., wat Duitschland heette, was de stemming be duidend gunstiger cn de Youngleening mon teerde zelfs tot ferm bov ende 30%. En de Reichsmark ziet er uiterl.k steeds blozend uit! Vanwege het n et betalen! En tot lo genstraffing van het oude „qui pave ses de It es s'ehricbil"! Ten aanzien onzer obligaties is wat meer rust ingetreden, terwijl de Nederlandsche B^nk de aanva'len op den Gulden waardig blijft afslaan. Aan praatjes, vooral in Bui- tenlandsche financieele en niet-financieele bladen, ontbrak het dienomtrent overigens bij lange niet. Men verwacht zoo gaarne, wat men wenscht! PH. STRAETMANS. BUITENLAND. Blijft Hindenburg nog president? (Ecrsio blad. pag. 2). Dc strijd ora de herstelbetalingen. (Eerste blad, pag. 1). BINNENLAND. De fraudes bij den pensioenraad. (Tweede Blad, pag. 1). Do begrafenis van Dr. E. Bonebakkcr. (Tweede Blad. pag. 2.) Het wrak van de Stanfries. (Tweede Blad, png. 1.) OOST-INDIK. De storm op Bali en Lombok. (Eerste Blad pag 2). STADSNIEUWS. Gaat steeds nuchter autorijden (Kanton gerecht). (Eerste Blad, pag. 3). Voetbal in dienst der liefdadigheid. (Eerste Blad, pag. 8). Hoogste barometerst. 756.9 te La Coruna, Laagste barometerstand 725.8 tc Hapa- randa. Verwachting: Zwakke tot matige wind uit W.-richtingen, nevelig tot half of zwaar be wolkt, weinig of* geen neerslag, weinig ver andering in temperatuur. Het depressiogebied in het N.O. blijft sta- lionnair. De diepe kern over Zuid-Zweden verdwijnt naar de binnenlanden van Rus land. Terwijl in het N.O. de luchtdruk «tij gende is, houden randdepressies voor do kust van Portugal den luchtdruk laag in het Z.W., waardoor het luchtdruk verval af neemt en de stormen bedaren. De koude-in,- vnl na do, groote verwarring die hier eer gisteren zooveel regen gaf is naar het -ZsklftD doorgoeicongAn a»-braolu thans zwa re regen in Frankrijk, Zuid-Duitschland, Zwitserland en z'warè sneeuwval in do Al- pon. (15 m.M. neerslag in den nacht op den Söntis, 2500 M. hoogte in Appenzell. Op den berg, Sch.warzwalÖ 1000 M. hoogte 11 m.M. in het laatste etmaal). In het N.W. zijn de temperaturen zeer laag en reikt de koude uit do Poolzeo lot de Britsche eilanden en beneden don 60en breedte graad. Bij de zwakke winden en betrekkelijke vochtige lucht aan den grond is onder heldere bovenlucht sterke uit straling met iocalc mistvorming tc .ver wachten.. Lcngestraat 43-51 Tel. 190 Varkensmarkt S Tel. 1399 Alleen betere merken' Verlenging met een jaar? B e r 1 ij n, 6 Jan. (V.D.) Nopens de Still- haltconderhandelingen, welke te Berlijn worden gevoerd, wordt, gelijk tot nu toe, een streng stilzwijgen in acht genomen. In ieder geval kan evenwel worden gezegd, dat thans een aannemelijk voorstel, hot'Stilt- halte-verdrag voor den tijd van een jaar te verlengen, zeer groote belangstelling heeft. Daarnevens worden ook nog andere plan nen besproken In ieder geval worden thans ook de voorwaarden-behandeld, waaronder een verlenging met een jaar zou kunnen worden toegestaan, waarbij het belangrijk ste js of en in hoever binnen ,dit kader terugbetalingen mogelijk zullen zijn étt of een verlaging van den rentestand kan woe den toegestaan*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1