BRIEVEN VAN EEN BRABANTSCHEN BOER DE ÊEMLANDEU Weerbericht Licht op Naetuiws Maandag 11 Januari 1332 Uitgave: VAIKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaaroana No. 165 Bwiteelamdsch 4 uur 37 min. JOH. DE HEER Fiono's Orgels, Radio L. J. LUYCX ZOOM GROOTE BALAHS- UITVERKOOP ASONNEMENISPRIJS P" 3 naaoden voo> Amcrstoorr 2.10 pt, m.aod 0.75. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken' 0 I7'/S. Binnenland Iranco per post per 3 maanden 13— Afzonderlijke nummers 10 05 POSTREKKNING 47910 TEI.FFOON 1NTERC 513 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels I 1.05 met inbegrip van een Dewusnummer elke regel meer f0 25 Llefdadlghelds-advertentiën voorde helft vbd den prijs. Kleine Advertenttën „KEITJES bl) vooruitbetaling 15 regel» 50 «ent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer eatr» f 0.05 Brüniug's sensationccle mede- dcolingen. De nict-betaling der schadevergcediiiQsbedracen aangekondigd. Het is tc bescheiden uitgedrukt, wanneer men zegt, dat rijkskanselier Brüning.' door te verklaren, dat de wereld maar niet meer moet rekenen op hervatting der herstelbe talingen, een knuppel in het hoenderhok heeft gegooid: hij heeft een bom geworpen, waarvan het hevige geluid vooral den Fran- schen in de o'óren dreunt. Merkwaardig is. dat noch van Amerika, noch van Engeland zich een hevige veront waardiging heeft meester gemaakt: in deze Angelsaksische landen toont men zelfs zeer veel begrip te bezitten voor bet standnunt der bewindslieden in Berlijn, die feitelijk te kennen geven: „Met de herstelbetalingen, een product van het verwenschto verdrag vaji Versailles, moet, het nu maar eens voorgoed uit zijn. Wij zijn alleen nog maar bereid de particuliere schulden te betalen." De stap, dien rijkskanselier Brüning thans heeft ondernomen en die een keer punt kan hetcckenen in de wereldpolitiek, beantwoordt ongetwijfeld aan de opvatting van de meerderheid der Duitsche bevolking, die er zich nooit hij heeft kunnen neerleg gen, dat het verdrag van Versailles steeds zoo eenzijdig is toegepast; wel heeft men, vooral van Franscho zijde, van Duitsch- land steeds het volle pond gêëischt. wat de betaling betreft der schadevergocdings bedragen, maar aan den anderen kant hebben de staten, die Duilschlands legen standers waren in den wereldoorlog, nim mer. wat heil zelf aangaat, de ontwapening, die het verdrag van Versailles voorschreef, verwerkelijkt. Het tijdstip is thans aangebroken, dat Duitschland, welks bevolking dooi- de ge volgen van de vredesverdragen in een noodtoestand -verkeert, eindelijk zich eens van deze ellende, die ondragelijk begint te worden, wil bevrijden on weer als een staat, die dezelfde rechten heeft als andere na ties, deel .wil uitmaken van de volkeren gemeenschap. Bovendien mag men niet vergeten, dat inmiddels in Duitschland een generatie -is opgegroeid, die niet bereid is te zuchten oh dér dè gevolgen van een oor log, waarin zij niet de hand heeft gehad, omdat bij het "uitbreken ervan zij nog niet of nauwelijks was geboren. Vandauf, dat het jonge puitschland. ijve riger dan het oudere geslacht, doelbewust aanstuurt op herziening van het verdrag van Versailles en gedeeltelijke oplossingen, zooals er in den loop der jaren met betrek king tot .de herstelkwestie zijn gevonden, van de hand wijst. SIR HORACE PU F BOLD, do Engels-hc airTv-s-ndcur tc Fertijr.. tegswever wicn Brüning zijn be^nnrijke verklaringen aflegde. Dat Brüning, toen hij zijn opzienbarende, verklaring aflegde, zich in de eerste plaats wendde tot don Engelschen ambassadeur. Horace Rumbold, behoeft niet te verwonde ren, daar men ook in Eneeland cigenliik de onvatting is tnegcdann, dat de herstelbeta lingen niet alleen,den cconomischen onder gang van Duitschland hebben veroorzaakt, maar nok de ontreddering in heel de wereld in de hand hebben gewerkt. In wezen sym pathiseert men Ie Londen met B mining's aankondiging, dat do Duitsche afvaardiging on de conferentie te Lausanne voor de al gehcele schrapping der herstelbetalingen zal opkomen, terwijl het in de F.ngelsche. hoofdsfad tevens een goeden indruk heeft gemaakt, dat Duitschland ook in den ver volge de particuliere schulden, waar juist Engeland zooveel aan is gelegen terwijl Frankrijk den politieken schulden den voor rang wenscht te geven zal blijven be talen. Daarentegen staat, zooals te begrijpen is, echeel Frankrijk op zijn achterste boenen. Te Parijs is men algemeen van gevoelen, dat Brüning thans zoo plotseling met zijn sensationele verklaring voor den dag is ge komen en niet hoeft willen wachten, totdot do conferentie van Lausanne was geopend, omdat hij wilde voorkomen. clat de Fransch-F.ngelschc onderhandelingen, die den laatstcn tijd over de herstel- cn schul- dcnkwestic plaats hebben, tot een overeen komst zouden "leiden. Tevens wordt de op merking gemaakt, dat Brüning's stap te vens het uitvloeisel is van het jongste on derhoud, dat de rijkskanselier heeft gehad met den leider der nazi's, Hitler, Deze heeft zoo meent, inen in uitgebreide Franschc kringen toegestemd in de her kiezing van Hindenburg tot Duitsch staats president en daarbij bedongen, dat Brü ning op het gebied der hcrsielkwestic een forscher geluid zou doen hooren. Ook behoeft het niet te verbazen, dat Duitschland door de Franschc persmet verwijten wordt overladen en de aankon diging van Brüning, dat het schrappen der herstelbetalingen zal worden voorgesteld, wordt geschetst als een daad van poli tieleen waanzin. Duitschland beschouwt, zoo wordt betoogd, de vredesverdragen als een vodje papier, terwijl dc meest felle Fran- sche bladen reeds het woord „oorlog" in den mond nemén, hierbij zinspelend op de mogelijkheid, dat Frankrijk zich desnoods door wapengeweld recht moet trachten te verschaffen. Men ziet hieruit, dat de stap van den rijkskanselier de gemoederen in hevige be weging heeft gebracht en de verontwaar diging over het Duitsche optreden is des te grooter, naarmate het den Fransehen dui delijker wordt, dat zij hoe langer hoe meer een geïsoleerde positie gaan innemen. Dit gevoel van eenzaamheid brengt voor de regeering-Laval tevens de noodzaak mee haar positie zooveel mogelijk te verster ken; vandaal- dat de Franschc premier op het oogenblik buitengewoon ijverig m dc weer is om con krachtig concentratiekabi- nct te vormen. Terwijl het aanvankelijk reeds zoo goed als vaststond, dat, de mi nisters Maginot en Briand, van wie de eerste is overleden en dc tweede afgetreden, door leden van het kabinet zouden worden vervangen, is Laval, na Brüning's sensa tionccle medcdcelingen, blijkbaar op dezen stap teruggekomen en doet hij thans harts tochtelijke pogingen om althans de radi caal-socialisten voor zich te winnen. Hcr- jiot is reeds uitgenoocligd met den premier te komen praten. Vermoedelijk zal worden getracht heel hét Frtfnschc volk, zoo niet mlitair, dan toch moreel, tc mobilisecren legen de Duitschers, die een aanslag heb ben gepleegd op „de heilige Franschc rech ten." HET JAPANSCEE KABINET BLIJFT AAN. Tokio, 9 Jan. (V.D.) Het Japansche kabinet lnockai, dat in "verb'aud met den janslag op den keizer zijn ontslagaanvrage had ingediend, zal op verzoek van den kei zer in functie blijven. PAUSELIJKE ONDERSCHEIDINGEN VOOR MUSSOLINI EN GRANDI. Rome, 9 Jan. (V.D.) Zaterdagmorgen overhandigde de apostolische nuntius Mus solini de versierselen-van de pauselijke orde- van het Gouden Spoor. Grandi en de Italï- aanschc gezant bij dc Heilige Stoel werden begiftigd mei de' Pius-orde. Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. In- siituut tc De Bilt. Hoogste barometerstand: 767.3 te Memel. Laagste barometerstand: 728.3 tc Thors- havn. Verwachting: Matige, tijdelijk wellicht nog krachtige Z. tot YV. wind, zwaar be wolkt mot tijdelijke opklaring, waarschijn lijk regenbuien, later iets kouder. Een reeks van depressies ligt van Spits bergen tot op het midden van den Atlanti schcn Oceaan, zoodat dc vochtige en koude luchtslrooming nu ook in N.-Scandinavië begint door te dringen en de strenge vorst daar door matige vorst wordt vervangen, die nog wel verder zal afnemen. Een krach tigc .WW. storm waait tusschen Ierland en de Azoren cn bij de verplaatsing van een rug van hoogere drukking naar do Britscho eilanden is ook in onze omgeving ruiming van wind met buiig weer en eenigc afkoe ling to wachten, waarschijnlijk later weer door zachter weer gevolgd. Op dc Britsche eilanden en' in Noorwegen brachten dc stor men van dc laatste dagen zwaro regen. Heden meldt Skudcsnaes 36 m.M., Croydon 26 m.M. en Kirnrn '18 m.M. Op het vaste land viel slechts weinig. Zacht weer liecrscht van Spanje tot rnidden-Duitsch- land en Zuid-Sc'andinavië. In O.-Duitsch land en Polen komt lichte vorst voor; LEIDER VAN EEN BANKFILIAAL VERMOORD. D e t m o 1 d, S Januari. (V.D Te Ilohen- hausitn is Vrijdag de leider van een epnar bank buiten do gemeente vermoord gevon den. Een half uur, voor de m'sdaad ont dekt werd, is de man nog gezien met een slager. Deze man is gearresteerd, doch ont kent. Er is evenwel zeer veel bezwarend materiaal tegen hem ingebracht. Vst'kenomarkt 5 Tel. 1303 Wij bevredigen U in ieder opzicht. DOOR A. A. L. GSAUMANS Ulvenhout, 5 Januari 1932. Menier, Me kunnen weer veuruit, amico; 't kelcn- dcnce iiaangt 'r weer mee n dik lmksKc. Driehonderd zes-en-clcrtig leege blaaikes haaiigen te wocjfccn om weer volgepotlooid ie worren mee de gebeurtenissen die me-11- aiic-maal van 't jaar beleven zullen; zullen déurmaken. Driehonderd zes-cn-dcrtig vraagteekenskês van deus schrikkeljaar staan ons in d'oogcn te schijnen. En 't is nouw maar gerajen, zeg ik, om ze zoow ferm meugelijk aan tc kij ken. Ze van dag tot dag vol te kalken mee 'ncn vasten poot. En veural de Zonnedagen, de schoone dagen van wèrmtc, groei, bloei en vcugeitjeszang; van fïest, van blijheid cn van „Gou\ven-Koei"-plazicrkes d'r mee fijne krul-iettcrkes op te zetten. Da's 'n goei veurnemen op d'n aanvang van 't jaar, veural nouw. Veural nouw, ja, waant zoow oud as ik ben, kan ik me-n-eigen gin nuuwjorke her inderen, da van te veuren al zo'nen kwaaien naam kreeg as deuzen Tweeëndartig! Ginmensch hè'k mee deus eerste dagen van 't jaar gesproken die nouw één goei ge dacht veur 't jonge Jaar over had. Ze bekijken 't allemaal as '11 ongeluks- bodeke, as 'non oorwurm, as 'ncn soort van kvvaajen deurwèèrder za'k maar zeggen! En gij, Dró? zuhle vragen. Da zal 'k oew eerlijk vertellen, amico: ik gaai op m'11 ondervindings af en dan zeg ik: z'emmen 't nuuwejorke zoow lil lijk aan gekeken cn ze verwachten zoow weinig goeds van 'm, da-d-et nie aanders as... méé kan vallen! 't Lopt altij aanders as vvii menschcn, mee ons pi ore-verstaand denken! Om tc beg:nuen k la een op d'11 oogonbl'1' alle dokters dot er hier weer 'n zoowiro- nomie go.zondheids-en'clemie is uitgebro ken" "Noderlaand gaat dus gezond-as-'n- v/sohke 't nu uw jaar in! En as ge weten wilt wat da heteekent. waf da veur 'ncn kollesalen schat is, gezond heid dan motte da maar 's vragen aan dc menschcn die ziek zijn. Kad vleejen weck 'nen kwaajen kies. Toen 'k 's mórgens m'il pepke aanstook, zoow uit bed, toen kreeg ik 'n scheut deur m'nen kop, ollee 't was of heel m'n ge- doeike in dc rondte tolde. En Trui d'r gebakken spek, d'ren koffie, ochèrme! Ik kon d'r niet aan. Mee 'n leege macg en 'ncn tintelenden moei gong k van huis en dc schokskes van d'n gruun- temvcgcl waren is hamerslagen op m'nen Kloppend taandvleesch. Sodepin, amico, wa-d-had ik de juu in. Gin pepke kos ik rooken en as ik van die lust af gewiest, was deur heel m'nen grmin- tcnwagel over de brug in de Mark te kie peren, den had ie gegaan, man! E11 't was 'ncn dag, 'nen dag, zooas me van d'n hcelen winter nog nie hadden g'ad en misschicnt ok nie zullen krijgen. Do sneeuw lag bcvrozen op dc takken van 't gebomte en 't zonneke dat 'm smelten doe, tooverde elk takske tot 'n snoer van d'ommunten. Klodders van lichtsch'etendc pèrels smol ton uH de takken cn vielen op m'n nctie. Dc hooge hlaamve locht sline: slrak van klèèrtc be chcnen mee gouwen glaans van de stralende zon. Zwaar hongen de naalden- twijgen van lagen" mast te buigen onder de klodders witten kristal, die mulioenen lirht- jes piekten onder 't wcemlend zonnelicht, 't Waren de échte, de van d'n hemel ge geven keisthomkes, die hooi onze omgeving sierden in plechtige pracht! E11 sjuust gong m'nen mond open van be wondering bij al da schoons 'k was m'nen kiespijn vergeten, -- sjuust stak ik uit ge woonte m'n haam! in m'n broekzak om m'n peuk o te pakken, of daar kreeg ik weer 'n --»ka<er veur m'n kiezen, da'k kreunde van d'n pijn. Blek. onder d'n wage], doe van d'n Vtjv-mstuit mee. nou\v gaat ie 'r uit Blok." zeo ik* dg dink hoe me nouv. al heel d.icön knsto- 'üken morgen vergald, nouw hë'k gin n-st veur, 'k 'm tusschen 'n tangeske zie zitten in d'n dokter z'n knustêli." 'k Liet m'11 klaanten wochten cn ree ach ter niGKiiai' naar zo nen witjas, die veur L'i.jien guiuen, zonoer verdooviiig, da dink Uit innen Kop sleurde* da-d-ct allegaar kj-okte! x>et toen 'k docht da m'nen kop er afge draaid wier, zee-t-ie: „hier is ie Dré!" Keb zelden mee zo'n plazier 'ncn gulden betaald, annco! 'k Had 'n gat in m'nen mond, waar 'k 'savonas ma klompen in kon wegzetten, 7.óów groot, maar 'k was zoow gelukkig as de Natuur schoon was. 'k Ben nouw in oefening om m'n pepke aan dn aanderen kaant te rooken, waant da kreng da mijn 'n paar uren van dieiin kustelijkcn dag hee bedorven, was sjuust d'11 vasthouwer van m'n pepke. En zoow gong ik mee goeiön moed 't ouwe jaar uit. Alles smokte weer zoow lekker da 'k m'n broékgeps op groote versnelling inschakelde en 't lieve leven was veur éénen gulden weer herwonnen! En zoow doei ik ok weer mee aan de ge zondheids-epidemie en lot 't nuuwe jaar nouw maar opkomen! Maar wa-'k er mee zeggen wil, is ditte: as de dokters beginnen te klagen over slap pen tijd, dan hee-g-et nuuwe jaar al bestig .ngezet. Da-de-cm ik wel aan da kicskë ge morken. n 'Klein bietje malaise schijnt achteraf erg gezond te zijn en as de wereld goed ge zond wordt, dan ga-g-et mee die. malaise net as mee dieen kies van mijn. Die wordt er dan van 't jaar wel effetjes uitgesleurd. En as 't dan hier en daar 's krokt, net as in m'nen kop cn as ge dan op 't lest denkt: daar trekken ze m'nen heelen kop tusschon m'n schouders uit, dandan is 't ge beurd! Zooda 'k alles bij mekaar wel 'n bietje 't idee eb, da-d-ot nog al mee zal vallen. 't Wordt altij aanders bestierd, as me veuruit dochten en van al de veurspellings is de leste twintig jaren nog gin klap uit gekomen! Waarom zoinv dus deus vcurspel- ling, da-d-^et van 't jaar allegaar kepot zal, draaien, wèl uitkomen? 't Is niet om me-n-eigen '11 virke in m'n gewitwcl te steken, maar keb me nooit beter on m'n gemak gevuuld dan mee haarden arbeid en veur de rest vertrouwen tc stellen an Onzcnlievcnirke. Zelvors de zaak van 't leven in haanden nomen, da kunnen me nie! As da kon, clan wier iedereen mnljonnèèr en as me allemaal mipionheér waren, clanhadden me nog n;,cs. Of me vochten mekaar ieveraans '1 kot uit, wo.ant hoe meer 'nen moosch b^mt boe meer drukt es of ie on z'n en stèèi't krijgt; hoe onverdraagzamer of .ie wordt. En amico, as iedereen schatrijk was, stel clat die onmeugclijkhcid meugelijk was zouwen er clan in één week nie veül meer ongelukken gebeuren as nouw in tien 4aar? As alles in automobielen over do we reld roetschte; as dc borreltjes veur 't pak ken stingen as 'n glaske water: de wefkes cl'r'eigen optuigden as ollee, laat 'k zwij gen; 't is om er baang van te worren! Neeë, da zou nie gezond zijn, amico, om t maar 's zochtjes te zeggen. E11 daarom, 'k zie 't jorkc nog zoow be- zurgd nie in. Keb 'n bietje-n-'t gevuul da mc-n-aan 't begin staan van 'nen omkeer naar meer degelijkheid, bezonkenheid, zuinigheid, te- vrejenheid, kortom: gezondheid. En as da zoo zijn mag, ollee, dan is '32 'n jaar as me nooit g'ad emmen! En nouw mc-n-aan 't begin staan van 't jaar, mee al die leege'kalenderblaaikes veur onzen kokkert; nouw de fiestdagen weer om zijn en me mee 'n katerig gevuul in d'n nuchteren, lceglijkenden mergen van 't nuuwe jaar kijken, nouw motten me denken aan 't zonneke cla komen gaat om ons le- venspaaike van 't jaar weer in 't ficstelijk 'licht te zetten, mee de zingende veugcltjes boven onzen kop. Veur mijn is d'n almanak as 'nen zak mee. driehonderd zesenzestig appeltjes, bello- flurkes, die mee '11 klurke as van 'n ge zonde boeremcid teugen me leggen te lachen. En of ik 'r mijn taandenoverscliot in zal zetten, jonk! Al moes ik 't heele huis houwen in m'nen mond eraan verspeulen, maar 'k zal T inhappen, da-d-et sap laanks m'n kin druppelt. D'r in bijten, da-d-et klok huis knappert. Maar genogt: ge wit dus hoe 'k over 't nuuwe jaar denk! 'k Heb rne veurgenomen t' mee kop en stèèrt to verstouwen, ok al zit er nouw en dan 's 'nen sloeber van 'nen wurm verdoken in m'n dagelijks appeltje! En is da kwaacl? Zet Onzenlieveneer zo'11 benneke vruchten veur ons neer om ons te versjagrijnen? Of om er net zoowlaank op te sturdeeren en over te zeeveren tot de appeltjes rot zijn? (En da mandje rot fruit dan as kunst aan d'n evenmensch weg te geven!) Ollee, da kan 'k.zoo wel aan d'n teut van m'nen klomp vuulcn! Of zoude gij 't soms zrow lollig vindon, as g'oew eigen veur oew kinders uitsloofde en ze zouwen al 't goeie da gc ze bereidde, nie aannemen of... op z'n hogst me 'n uit gestreken, geleerd en siagrijnig gezicht? Ik "douf, ge zouw er veul méér pW/er van heaven as ze 't nüemgnl aannMrten mr,A gulzige oogen en lachende gezichten eri 't Mlemaal in d'ren kan us stopten dat d'r wangen ervan bol gongen staan dat d'r neus er tusschen verdookJ BUITENLAND. Opzienbarende verklaring van Brüning. - Duitschland kan niet betalen. (Derde Blad, pag. 1.) Zeven ingesloten mijnwerkers na zes da gen gered. (Eerste Blad, Pog 1). BINNENLAND. Werkverschaffingen stopgezet. (Tweedo Blad, pag. 1.) UIT DEN OMTREK. Bankrooverr te Soest aan liet werk. Tweede blad, pagina 2. SPORT. Geflatteerde 60 overwinning voor H.V.C. (Tweede Blad pag. 2.) Amsvordc speelt, gelijk tegen a.W. (Twocde Blad, pag. 2.) De A.M.H.C, hoeft pech. (Tweede Blad, pag. 2.) STADSNIEUWS. Uitvoering van Sint Hubertus. (Eerste Blad, p'ag. 3.) Arbeidsconflict voorkomen. (Eerste Blad, pag. .3.) liet nieuwe program der Volksuniversiteit (Eerste Blad, pag. 3.) Langestraat 49-5i Tc!. ISO HET VOKSBEGEHREN IN OLDENBURG EEN SUCCES. Oldenburg, 8 Januari (V.D.) Volgens de laatste medcdcelingen zijn voor het nationaal-socialLscische Volksbegehren in zake ontbinding van den landdag meer dan 20.000 hand toeken ingon verzameld Hier mede wordt voldaan aan het bij do wet vercïèehte aantal tot het houden van een referendum. Waaorn houw ik zooveul van m'nen klei nen Dré, m'nen kleinzeuntje? Omdat 'k zo'11 plazier aan 'rn beleef, as ik 'm wa geef dat ie lekker vind, of leutig. Hij is nouw vertrokken. Naar de kostschool. 't I-Iuis is weer leeg, d'n hof uitgestorven! D'n echo van z'11 gebrul cn z'n gedaver klinkt niemeer teugen de bouwsels aan op d'n erft. 't Is of ie er heclcgaar leeg van is. Of de plaanken wanden van de schuren cn stallen, of d'n achtergevel van ons huis mee leege, vragende oogen, triestig te kij ken staan over d'n verrengelden erft, die daar stillckes en nat te drijven loet in d'n modder. En binnen, in huis, daar is 't weer net zoow. In de stallen, ieveraans is 't stil en leeg. Ge heurt er niks nandors as 't gestaamp van de biesten, 't gcklos teugen de stutscls aan; 't gcrcnkel van Blek z'nen ketting, 't geschuur van d'r snoeten teugen de hooi- kribben. Maar 't zonneke van da lawijd, 't hooge stemmeke van dieen kleinen Dré, 't selach as ie weer 'n nandcrc schooierstreek lind uitgehaald, kek da's allegaar weg. 't Ge klingel van omvcrgeschupte emmers, dc uil- vallen van Trui, as die d'r eigen nouw en dan 'n apenkeuteltjc schrok. - en dan d'n opklaterendcn, zuiveren lach, .li<' uit z'n keeltje rollen kwam of-'t-cr 'ncn kanarie- veugel teugen de zon zong, da's nouw weer weg. Keb mee 'm deur de bosschon gei rokken, wemmen over slootjes gesprongen da me mee 'nen doffen bons imi^en de êërdc aan- bo'-ien Mij hee-t-er geschetterd en geschaterd da z'n stemmeke leugen dc duuzenden hoo rnen aanketste, cn ieveraans weer opdook, of 't diepe, geheimzinnige bosch vol mee krboutermannekes zat Ollee. laat ik er afschëiën. Keb 'm van d'n morgen weggebrocht en hij hee staan wuiven deur 't hek van de Kostschool, da'k 'n pronke-n-in m'n keel vuulde cn gaauw mee Bles en dc sjees ben we ggérejen. Toen 'k 't aan Trui vertelde, zee ze, mee 'n traantje-n-in d'r oog: ,,'t is veur z'n best wil!" Zoow is 't! Zoów is 't altij. Appeteekers- drannkes zijn nooit lekker! 'Nen kies laten trekken doe-de-nie veur oew lol; en zoow "M 't ok mee de malaise wel zo'n bietje Min! Ami^o. 'n Zolig nin'wiear! Veul gnWen ven Trui eil as altij, gin horke minder van oewen toet a voe DRé.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1