DÉ EEMLANDEU SOESTERKWARTIER SOESTERWEG 107 Dinsdag 12 Januari 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30a iaarcann f*o. 166 DE FINANCIEELE POSITIE VAN NEW-YORK PLANTENKWEEKERIJ „HOUSE WEIDE" VERLENGING VAN CRED1ETEN kste 4 uur 37 min. L. J. LUYCX ZOON GROOTE BALANS* UITVERKOOP ABONNEMENTSPRIJS I*' 3 miandtn v°°' Amtrsloor, 2.10. pti maand 0.75. Kr week (roti gr.tij vtritkering legen ongelultkem I 0.17'/,. Binnenland tranen per aojl per 3 maanden II-, Afzonderlilke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELFFOON INTERC 515 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 mei inbegrip van een Dewusnumoier - elke regel meer EO 25 Llefdadighetds-advertentiüo voor de hclfe van den prijs. - Kleine Advertentlön ..KE1T1ES bi) vooruitbetaling 1—5 regel» 50 or.nL elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen f I.Bewijsnummer eatra 1 0.05 De strijd om Hiaaenburg's presidentschap. Rijks kanselier Brüning lijdt oen nederlaag. Zooals mén weet,•'.-hebben cv de .atste dagen .besprekingen plaats gehad tusschen Brlining, den Duitscheii rijkskanselier, aan den ccncn kant, Hitler en Hugenbérg, de..leiders.der nazi's en Duitsch'-nationalis ton, anderzijds. Onderwerp fan diseüssie voi'mdc dc verlenging van 's rijkspresiden- fen Hindenburg'^ mandaat. Dr. Brüning had eon zeer eonvoudigpn weg willen bowandeU-n: lijj wilde aanstu ren op ambts.verlenging langs parlementai ren weg. Met andere woorden: do hèrkie- iziilg van Hindenburg zou moeten geschie den door den rijksdag, doch dc laatst,e bt richten behelpen, dat zoowel Hitler als Hu genbérg dit plan hebben laten mislukken, zoodat het parlement als beslissende factor wordt .uitgeschakeld. Een oplossing van dc aangelegenheid door den rijksdag achten de beide natio nalistische oppositiegroepen ongewenscht, «jaar, naar zij belooge'n. de maebtsbevoogd- heden van den rijksdag er slechts door versterkt zouden zijn geworden en de macht van den rjjkspresideiU in gelijke mate beknot. Bovendien zijn dc .beide rechtsehe partijen tegen verlenging van'het mandaat door den rijksdag, omdat, wanneer deze procedure zou worden gevolgd, een en an der, tevens zou kunnen worden uitgelegd als een votum van .vertrouwen voor rijks kanselier Brüning en 'h.i. bestaat er niet de minste aanleiding om een dergelijken schijn te wékken.. Men ziet dus, dat deheor.cn van rechts rijkskanselier Brüning, die vooral in dezen kritieken tijd den.stéun van alle Duit- schors poodig heeft, weinig welwillend - én zelfs op böleecligendc 'wijizc hebben 'behan deld. Op. een zeer duidelijke manier heb ben zij. te kennen gegeven, dat zij met een kxabinet-Brüning, zooals dit - op -,het oogen- blik is samengesteld, niets te rnajeen. wil len hebben. Van oen toenadering tusschen het kabinet en de rechtsehe oppositie is dan ook geenszins sprake, eerder.van een verwijdering. Er zal dus nu niets anders op zitten dan door^ een volkssfemmiiig té laten uitma ken, of de ambtsduur van Hindenburg al dan niet 301 worden verlengd. Dit plebis ciet, een ie roep- op het geheelé volk, is niet alleen zéér omslachtig; maar verslindt ook opnieuw enkele rnillioencn, die Duitschland pp het.oógcnblik waarlijk wel beter kan gebruiken. De rechtsehe. opposRic neemt d.eze verspilling echter op den koop toer doel was'allècn Brüning onaangenaam te zijn en het gevolg .van haar houding is wij laten thans, buit.cn beschouwing, of zij dit al dan niet heeft gewild dat bet gezag van den rijkskanselier, dieDuitsch land e erlang. op uiterst' gewi'clitige .intér- na tiona Je conferenties moet vertegenwoor digen, door hét èpliec, hetwelk hij dieeft ge leden, ernstig is geschokt.'Zelfs heeft reeds verluid doch hét 'is verre van zeker, 'dat de geruchten' zullen w;'orden bewaarheid dë't Briining. pijnlijk getroffen door.de wei nig. waardige houding, die de partijen van Hitier.'en Ilugenberg hebben aangenomen, eraan heeft gedicht dc consequenties daar uit te trekken, d. w. z. van biet politieke toóri'eel te verdwijnen. Zoover zal het ver moedelijk niet komen, maar niettemin blijft het een feit, dat Brüning zich diep gegriefd moét' voélen. Bovendien is nog niet zéker welke de houding der sociaal-democraten zal zijn. "Wanneer een plebisciet wordt _gehouden, is- het zoo goed als zeker, dat dc commu nisten- een- candidaat zullen stellen. Dezen zullen natuurlijk een leveiidigo propaganda voeren, waarbij ook de sociaal-democraten vanzelfsprekendherhaaldelijk zullen wor den aangevallen.. Dit zou de sociaal-demo craten .er zeer goed toe kunnen brengen, hunnerzijds eveneens met een candidaat voor den. dag te komon, hetgeen voor Hin denburg, die geenszins de risico van een nederlaag op zich* wil nemen, ongetwijfeld aapleidi'ng zóu zijn zich niet herkiesbaar te stellen." Terwijl Brüning er doelbewust naar streefde epn verkiezingscampagne, die de hartstochten ;fèl doet, oplaaien, vooral in deze bewngenrtijden uit te schakelen, is het niét uitgesloten, dat juist dc houding der rechtsehe oppositie dezen toestand na derbij brengt. Een werkelijk patriottisehen geest ademen dc handelingen der partijen, die beweren op het gebied van vaderlands liefde het monopolie-te bezitten, dan ook in de verste, verte niet. DE A.S. REIS VAN HET BELGISCHE KROONPRINSELIJK PAAR. Brussel, 10 Januari i'V.D.) De reis, wel ke liet Belgische kroonprinselijk paar bin nen' enkele dagen zal ondernemen, werd reeds, voor wat liet eerste gedeelte betreft, n:I." de heenreis, als-volgt vastgesteld: De prins en prinses reizen volstrekt in- cogpit/v Zij - vertrekken; uit Brussel naar Zwitserland, waar zij een bezoek zullen brengen, aan den Belgischen koning en de koningin, die aldaar vertoeven. Op 15 Janu ari .zullen zij zich inschepen- te Genua'.aan boord van het Nederlandsche s.s, •Marnix van St. Aldcgonde cn op 19 Januari zullen -zij te Port Said' aankomen. In Egypte zullen zij waarschijnlijk, een bezoek afleg gen bij koning Foead, waarna zij te Suez weer aan boord-zullen gaan van de Marnix van St. Aldegonde. Op.28 Januari zal het paar op het eiland Ceylon aankomen. In N'oderlandsch-Indie zal op twee plaatsen worden afgestapt; ,2 Februari zullen de vor stelijke bezoeki'is te Singapore aankomen. De reis gaaf dan vérder langs het schier eiland Majakka naar Siam. Tegen het einde vaji Februari-,denkt men in lndo-China te «rrivecren.. Aldaar Indio-China is het einddoel van de.reis zal het paar vertoe ven tot einde Maart, De terugtocht gaat langs de Philippijnen, chvars door Neder- landsch-Indic ep einde April of Mei zal het paar te Madagaskar arriveeren. Vandaar koeren zij per boot naar België terug. N c w -Y 0 1* k,. 11 Jan (V.D.) De burgemees ter van New-York James Walker en rijn ad viseurs overwegen ernstig het plan cru tn gewonen verkoop aan het publiek zooge naamd r „baby-obligaties'" >v}in de stad Npw- York aai. te bieden ten bedrage van 25, 50 cn 100-dollar nominale waarde, teneinde op deze manier een lecningsbodrag bijeen le krijgen, ingeval de bankiers blijven weigo r<m do stad New York gold te verstrekken NnVr verluidt, hebben de bank een,ver zoek c in geld reeds geweigerd, zr-ol-ing geen belangrijke bezuinigingen op het beheer zijn verkregen. Heden zal een conferentie van burgemeester Walker met de leiders der verschillende gemeentelijke diensten plaats vinden,' teneinde middelen tot bezuiniging te. vinden. De stad New York heeft voor het einde van Januari een bedrag van 90 mil liocn dollar noodig Burgemeester Walker heeft verklaard; dat dc banken een onge •ioón: hnoge rente van New York verlangd m en weigerden op redelijke voorwaarden geld. te verstrekken. In antwoord hierop heeft namens dc bankiers Thomas W. La mont een verklaring gepubliceerd, waarin l>ij deze uitlating van burgemeester Walker onwaar noemde.- ONTROUWE POLITIE'BEAMBTEN GEARRESTEERD. Hagen, Jan. (V.D.) Vrijdag werden twee bestuursambtenaren van het politic- presidium tc Hagen gearresteerd -onder sterke verdenking van ontrouw. Tegen het einde, van het jaar liepen er geruchten, dat er tekorten bij het poïitiepresidium zou- lón voorkómen. Er zou 150.000 HM ontbre ken, voor 'welker dekking men lecningcn zou hebben gesloten. Politiépresident Schoebel diende tegen den verspreider van een vlugschrift der N.S.D.A.P., waarin deze bewering in vraag vorm stond, een aanklacht wegens beleedi- ging in, waardoor, daar bewijsmateriaal toen nog ontbrak, dc vervaardiger, cn druk ker van het vlugschrift een geldboete van 50 RM. kregen. Deze aangelegenheid heeft tóch-de overheid, op aandrang van het de partement van financiën, steeds bezig ge houden. Politiepresident Schoebel is sedert eenige weken ziek. DE ECONOMISCHE HULPMAATREGELEN IN AMERIKA. Washington, 11 Jan. (V.D.) Het sche ma der Amcrikaansche regcering tot liet verstrekken van lecningcn uit een groot fonds aan de meest in nood verkcerende spoorwegen, financieele instellingen en eventueel aan op den rand van bankroet staande gemeenten za' waarschijnlijk tegen het einde van,déze wéék in werking treden Maandag zal hettwee milliard-dollar- pian van president .Hoover door de beide huizen van het cojigr.es 111 behandeling wor den genomen, ch misschien reeds Woensdag óf Donderdag gereed zijn om door den pre sident te worden getó-'kend. De senaat heeft zich reeds bereid verklaard Maandag bijeen te blijven tot liet'wetsontwerp'het Huis. van Afgevaardigden is gepasseerd. Het verzoek van den burgemeester van New-York, Wal- kir, om het mógelijk te maken, dat ook in nood verkeêrcnde gemeenten lecningcn uit het, fonds kunnen krijgen, heeft tengevolge gehad; dat de senator Royal Copeland uit New-York een amendement heeft ingediend om het mogelijk te maken, dat ook lecnin gcn aan gemeenten worden vérstrekt. De senaat begint Dinsdag met de behan- déling van het wetsontwerp voor liet ver strekken van een lêcning van 125 millioen dollar ten behoeve van den in nood verkee renden landbouw. WERKLOOZENRELLETJES TE DUNEDIN. Wellington, 11 Jan. (V.D.) Te Dunc- din op Nieuw Zeeland ontstonden Zaterdag ernstige relletjes, toen de eischén van een Icmoóstratie van wcrkloozen, die onder steuning en voedsel .hadden gevraagd, wer dén algewezen. De wcrkloozen trachtten och der grootste warenhuizen tc bestormen, dojcli dc politie, die tijdig gewaarschuwd w$s, waS lm zoo groot cn getale aanwezig, dét,een gewapend cordon rondom het ge bouw kon worden gevormd, waar de betop- gers niet door heen kon 11 dringen. De de monstranten brachten eenige schade toe aan voorworpen in de omgeving, doch zagen geen kans zich van de gewénschte levens middelen te. voorzien. MEER OVER GRENZEN. Heel aardig om afscheidingen tc maken tusschen voortuinen zijn muurtjes van 50 a 60 c.M. hoog opgemetseld van vcldkeicn. Hicr- overheen kan men dan eenige bescheiden klimplanten laten groeien, als kleinbladigc Klimop, Maagdépalm en dergelijke. Aan den kant vau dc straat kan men zc naast de hek jes, wat hooger maken, geleidelijk oploopend of sprongsgewijze. Het hekje zou men dan niet een boog kun nen overspannen, waarover, als er voldoende zon op schijnt, een klimroos zou kunnen groeien. American pillar cn Pauls' scarlet climber zijn nog steeds dc beste hiervoor. Men moet natuurlijk zorgen, dat de boog hoog en breed genoeg is, zoodal onze langere vrien den er niet in verward raken. In Engeland zien we veel zulke muurtjes om de huizen; hel valt steeds op, dat liet zoo vriendelijk staat. In de buurt van Amcrs.oort zijn veld- kcicn bij de vleet. De aller eenvoudigste heg is die van brem cn dan gezaaid. In dc buur ten van Nunspeet zagen wc dit; het gaf veel voldoening. Het verdient aanbeveling er de eerste twee jaar gaas langs te spannen tot de brem hoog genoeg is. Bremzaad kan men zelf winnen of aanschaffen bij een zaadkwcckcr Het komt gemakkelijk op cn groeit snel. Heeft men een afscheiding van gaas, dan kan men die laten begroeien. Een ideaal is dit met Klimop te laten doen, wat bijna nooit lukt. omdat deze klimplant niet groeien kan, als de wind er doorheen blaast. Daarom dc eerste paar jaar vóór de Klimop een rietmat je aangebracht, die vanzelf wel verdwijnt, als dc plant dik genoeg gegroeid is cn de wind er niet meer door kan blazen. Een heg van bottelrozen is in een lande lijke omgeving op zijn plaats, vooral als men wat ruimte lieeft cn men er niet tc dicht langs hoeft te loopen. Men kan zc dan flink laten ontwikkelen en er volop rozen en daarna bottels van hebben. „Rosa. rubrifolia" mei haar bruinrood blad. roze bloemen en mooie roode dorens, is een der mooistcn. Ook de bottels zijn later mooi van vorm en kleur. Eenvoudiger en gocdkoopcr.'zijn de Schotsche heggeroos, dc Hondsroos en de Japansche bottelroos, voor het zelfde doel. Het soort van huis speelt natuurlijk ook een rol bij de keuze van heggcplanten. Heeft men een stijf geplijsterd huis, dan zal de gewone Taxus al bijzonder goed voldoen. Ha°r donker groene kleur misslaat nooit. Ook kan men hierdoor aan den lichtkant weer de overblijvende O.I Kers laten groeien Dc Meidoornhaag groeit overal en voldoet goed en heeft echter óén bezwaar, dat zc door haar zoet ruikende bloemen, veel vlinders aantrekt, met rupsen als gevolg. Meidoornheggen zijn dan ook vaak halfkaal gevreten, wat minder mooi is. Langs een weiland kan ze goed staan; dc rupsen kunnen hier niet veel kwaad. Een hegje bij uitnemendheid vormt dc Zuurdoren „Berberis vulgaris. Ze bloeit met gele bloemen en draagt daarna roode vrucht jes. In het najaar neemt ze dc herfstkleur aan. Ze d-aagt dorens en is daardoor 00 den duur ondoordringbaar. Oo zeer windige plaatsen zou ik aanraden de „Ilex crenata of wel Zeehulct als afscheiding, te gebruiken. Ook de Duindoren met haar roode bessen is een der sterksten. Men ziet dus, dat er nogal verscheidenheid is. J. O. W. F. RENS. G. BROUWER AMERSFOORT KRUISKAMP 10 16 De Kweekerij belast zich met den aanleg en verandering van rots-, bloem- en vruchttuinen. Levering van alle plantmateriaal. jjVraagt gratis catalogus VALSCHE MUNTERS OVERVALLEN Schitterend nagemaakte rijksdaalders. Djokjakarta. 9 Jan. (Aneta). De reeds gerqelde overval van een valschc munterij geschiedde ten huize van den Djokjaschcn ambtenaar Raden Sosowidjojja Een groote installatie voor een valsche munterij werd in beslag genomen evenals 30 rijksdaalders 20 guldens en een aantal mislukte halve guldens. De guldens en rijksdaalders waren schitterend nagemaakt Hun gewicht was.precies gelijk aan dat van de echte munt. Hun klank was zelfs hel derder dan van de echte. De recherche arresteerde 5 personen te Djokjakarta, Solo en Ponodogo. Te Ponodogo werd eveneens een volledige installatie voor valschc mun terij ontdekt welke vermoedelijk sedert maanden niet gebruikt was. BIJLEGGING VAN HET AMERI KA ANSGH-JAPANSCHE GESCHIL. Washington. 11 Jan. (V.D.) Slaafs secretaris Stimson heeft Maandag medege deeld,dat de Japansche regeering een strenge bestraffing heeft bevolen van de twee Japansche politie acenten wegens den aanval op den vice consul der Vereenigfle Staten te Mockden. Chamberlain. De Ame rikaansche regeering heeft in deze regeling toegestemd, waarmede het" incident defini tief is bijgelegd. Goede positie van de Bank voor Internationale Betalingen Bazel, 11 Jan. (V.D.). Dc hedenmorgen begonnen zitting van den Raad van Beheer van de Bunk voor Internationale Bclalin gen kon hedenmiddag reeds beëindigd wor den. Dc president van dc Internationale Bank werd gemachtigd het credict van 25 millioen dollar aan de Duitsche Rijksbank met driö maanden te verlengen, op voor waarde dut ook dc drie andere banken, die elk met 25 millioen dollar aan de lccning deelnemen de Bank van Frankrijk, de Bank van Engeland cn dc Federal Reserve Bank op dezelfde voorwaarden met de verlenging accoord gaan. Men verwacht dut dc Bank van Frankrijk, bij wie de ontstemming over de verklaring van Brü ning zeer groot is, haar beslissing voor 100 pig nog aan zal houden. Ook het aandeel der Bonk voor Inter nationale Betalingen in dc leening van 190 millioen schilling aan Oostenrijk, die op 12 Januari afloopt, werd verlengd nadat de financieele adviseur van dc Oostenrijkschc Nationale Bank, onze landgenoot prof Bruins, een rapport over de huidige sit.ua tio in Duitscli-Oostonrijk had uitgebracht Tenslotte werd ook het aandeel van de Internationale Bank aan het Hongaarschc crediet, dat op 18 Januari a.s. afloopt, ver lengd, hoewel do vertegenwoordigers der circulatiebanken van eenige staten der Kleine Entente hiertegen bezwaren hadden die echter gemakkelijk kunnen worden bij gelegd. Je Baad van Beheer ratificeerde dc reeds 'telegrafisch door de Internationale Bank gegeven machtiging tot goedkeuring cn bc vestiging van het rapport van Bazel, ter wijl tevens kennis werd genomen van de werkzaamheden der Bank als trustee voor de 5procent Youngleening, van het vol slag der werkzaamheden van de laatste twee maanden cn van de werkzaamheden nor subcommissie, die tot taak had de too komstigo bankpolilick der B.I.B te bcstu deeren. Tot opvolger- van het afgetreden Neder landsche lid van den Raad van Beheer, rnr. G. Vissering wérd gekozen ile nieuwe pre sident van de Nederlandsche Bank, mr. L. J. A, Trip. Tenslotte sprak de voorzitter zlin bevre diging uit-over dc positie van dc Bank, 011 danks É1 verslechtering van de valuta's en het opgeven van den Gouden Standaard. De volgende zitting wordt gehouden op 8 Fe bruari a.s. BUITENLAND. Stopzetting der herstelbetalingen. (Derde Blad, png. 1) BINNENLAND. Relletjes Ie Rotterdam. (Tweede Blad. pag. 1.) STADSNIEUWS. Opvoering van „M'n Zoon Etienne", voor den Kunstkring. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt: Hoogste barometerstand: 766,0 te Memel. Laagste barometerstand: 737.7 tc Reyk javik. Verwachting: Matige, later weer toene mende Z.W. tót Z. wind, zwaar bewolkt tot betrokken, later waarschijnlijk regen, wei nig verandering in temperatuur. De Oceaan-depressic is veel dieper gewor den en de rug van hoogere drukking heeft zich reeds naar Engeland verplaatst, zoo dat .weer spoedig krimpende cn toenemen de wind te wachten is. Intüsfechen heeft "do warme luchtstrooming ook uit N. Scandi navië de matige vorst verdreven. Alleen in Finland komt nog plaatselijk strenge vorst voor. Lichte vorst uit Oost-Duilschland. üit Frankrijk wordt bijna overal windstilte met ochtendmist gemeld. I11 Engeland en ons land is de lucht tijdelijk opgeklaard.. Ove rigens is de lucht weer zwaar bewolkt niet regen en sneeuw in Scandinavië. Zware regen viel in Ilollyhead en aan do Noorsche kust, maar ook in Zubl-Fraiikrijk, waar Dyon 72 m.M. meldt. DREIGENDE ONLUSTEN IN HONOLOELOE. New-York, 11 Jan. (V.D) In verband met een opzicnbarenrlen moord op een in lander, waarbij een dame uit dc beste krin- ken van New-York, haar schoonzoon en een vriend betrokken zouden zijn, is in ITono- loeloe de nationale garde gemobiliseerd, daar men het uitbreken van een opstand dei- in landers vreest De drie genoemde personen bevonden zich in de nabijheid, toen het lijk van hen in lander Joe Ivahahawai aan den voet van den Koko berg gevonden werd. De dame uit Nevv-York, wier echtgenoot vroeger adju dant van president Roosevelt was, haar schoonzoon, die marine-officier is en diens vriend, een marinesoldaat, werden onder verdenking van moord gearresteerd en aan boord van een regeerjngsvaartuig gebracht, daar men een aanval van de inlanders op de gevangenis .vreesde Aangenomen wordt, dat deze zaak met don moord op do vrouw van een Arncrikaanschen marine-officier in November 1931 door een inlander in ver band staat; waarbij de thans gedoode inlan der betrokken was. STAPPEN VAN ARGENTINIë BIJ URUGUAY. Buenos-Aires, 9 Jan. (V.D.) De Argen- tijnsche regecring heeft, naar La Prcnsa meldt, te Montevideo geprotesteerd tegen le onachtzaamheid van de autoriteiten van Uruguay, die dc vorige week den inval van een bende gewapende Irigoyenisten op Ar- gcntijnsch gebied hadden moeten verhinde ren. De revolutionnairen, aldus wordt in de Argcntijnschc nota verklaard, hadden zich in dc nabijheid \an de Urugueésche haven Salte aan de IJrugua-rivier verzameld en gewapend en het slagen van hun inval in Je Argentijnschc provincie Entre-Rios is slechts voorkomen door de opmerkzaam heid van de Argentijnschc rivierpolitio, die tijdig militairen en politic requireerde. GROOT DRANKSMOKKELPROCES TE CHICAGO. Chicago, 11 Jan. (V.D.) Voor den rech ter Walter Lindley begint heden een groot drariksmokkelproccs togen 52 leden van een Iranksmokkelaarsbcnde, die deel uitmaakte van het syndicaat van Al Capone. Zij wor den ervan beschuldigd een hoeveelheid al cohol ter waarde van 10 millioen dollar te hebben verkocht in de staten Illinois en Iowa in rle jaren 1927 tot 1931, terwijl zij twee millioen gallon alcohol zouden lu bben vervaardigd en verkocht via hun filialen. l.rnsestraat 43-S1 Tel. 190 Voor het Soesterkwartier kun- ien abonnementen, adreswijzigin gen en advertenties opgegeven <yorden aan ons Bijkantoor: AANMUNTING VAN 1800 MILLIOEN LEI AAN ZILVERGELD. Boekarest, 11 Jan. (V.D.) Dc Britsche en dc Fransche munt hebben een overeen komst afgesloten' met de Roèmeensche re gecring voor dé aanmunting van 1SÜ0 mil lioen lei aan zilvergeld ter vervanging van de bestaande papieren lei-bil letton en me talen munten. Het 'nieuwe zilvergeld zol voor ongeveer de helft uit zilver en oor dc helft uit andere metalen bcèlaan. GANDHI IN VRIJHEID? Londen, 11 Jan. (V.D.). Volgens een be richt uit Bombay liep daar vandaag het gerucht, dat de regcering Gandhi op zijn cerewoord uit de hechtenis wil ontslaan op voorwaarde, dal hij op een bepaalde plaats zal verblijf houden. HEVIGE SNEEUWVAL IN NOORD- ITALIË. Genua, 11 Jan (V.D.) Het dorpje Cas- tignano is tengevolge van een hevigën sneeuwval bedolven onder bijna 10 voet sneeuw. Aanvankelijk was het geheel van de buitenwereld afgesloten, dóch een expe ditie met ski s en' sneeuw6Choenen slaagde erin uit het nabij gelegen Offida voedsel en medicijnen naar het dorpje te brengen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1