DE EEMLANDEU Buitenlandscb Overzicht Buitenland Belangrijkste Nieuws Weerbericht Licht op JOH. DE HEER OPRUIMING Haarden BIJKANTOOR SOESTERKWARTIER SOESTERWEG 107 Donderdag 14 Januari 1932Uitgave: VALKHQFF Co. «g» Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaarpam No. 16B VONNISSEN EN HET PROCES BREST-UTOWSK CHINEESCHE SUCCESSEN IN MDSJ0ERIJE 4 uur 41 min. L. J. LUYCX ZOON GROOTE BALANS- UITVERKOOP Piano's Orgels, Radio AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMEN fSPRIJS P" J ^a«deD vooi Amersfoort 110 pet maaud 0.75. oer weelc (met gratia vereekering tegen ongelukken I 0 17'/,. Blnneoland franco per cost per 3 maanden f 3k.-. Af:or.derli]ke nummers 1005 POSTREKENING 47910 TELFFOON INTERC 513 PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regelj I 1.05 mei inbegrip von een oewijsnummer elke regel «eer f 0 23 Llefdadighclds-advcrtentlëo voor dc helft van den prtjs. Kleine AdvertentiSn „KEITJES bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 «nt elke regel meer 10 cent, driemaal plaatseD f I.— Bewijsnummer extra I 0.05 Laval opnieuw mioister-piesi* dent. Een feitelijk ongewij zigd Fransch kabinet. Van een algchcelc vernieuwing van het Fransèhe kabinet is niets gekomen, nadat tic kans voor Laval verkeken was tic ra dicaal-socialisten ertoe over te halen deel uit tc maken van een nieuw ministerie. Ook dc socialisten waren niet bereid zit ting in het kabinet te nemen en zelfs iemand als Paul Boncour. die niet meer tot dc. socialistische partij behoort, was niet te bewegen een portefeuille te aan vaarden. Toen de zaken er aldus voorstonden, heeft Laval niet langer getreuzeld en een oplossing gevonden, die hierop neerkomt, dat Laval zelf buiteiilandsche zaken erbij neemt, terwijl Tardieu met oorlog geluk kig is gemaakt. Aan het hoofd der vrijge komen departementen van binn^nland- sclic zaken en landbouw zijn voorts twee onderstaatssecretarissen geplaatst, zoodat er geen „bloedververschingheeft plaats gehad. Ken en ander beteekent dus, dat, nu niet het aanzijn kon worden gegeven aan een „ministère d'union', de zaken op denzelf den voet zullen worden voortgezet, het geen voor Europa en de wereld geen be moedigend feit is, daar men mag aanne men, dat het tweede kabinet-Lnval zoo wel op het gebied der horstelbetalingen als dat der ontwapening het overbekende, wei nig plooibare Fransche standpunt zullen blijven innemen. Te Genève on to Lausan ne zal Laval zeer waarschijnlijk een zoo genaamde „krachtige houding'' aannemen cn daardoor vermoedelijk het vinden van vlotte, en bevredigende oplossingen ernsti ge hindernissen in den weg leggen Voor de pacificatie van dc wereld zou het van groot belang zijn geweest, wanneer een nieuw kabinet was gevormd, waarin de socialisten een voorname rol hadden gespeeld, daar deze partij in Frankrijk de eenige is, die, zooals Léon Blum dit kort geleden heeft uitgedrukt, „den moed heeft af te zien van de eischen, die van te voren reeds de ^mislukking der conferentie van Lausanne" zullen beteekenen. Ook voor de democratisch en liberaal denkenden in Engeland is dc terugkeer van Laval op zijn post geen reden om in de handen te klappen van plezier, daar de onverzoenlijkheid van Frankrijk niet alleen het bankroet van Duitschland naderbij kan brengen, maar ook bij zal dragen tol een verdere ontreddering van het bedrijfsle ven van heel de wereld. Sommige kringen in Engeland de Daily Ilerald inaakt zich tot tolk van hen meenen, dat. nu Frankrijk zijn halsstarrigheid niet wil la ten varen, getracht moet worden een ont- wapenings-actie op elk gebied te verwer kelijken, daar alleen dan de Vereenigdc Staten met betrekking tot het vraagstuk der schulden over dc brug zullen willen komen. Dit is een aantrekkelijke wenk. maar ondertueechen heeft men ook to ma ken met Frankrijk en dc protégés vin ve zen staat, die weinig neiging vertoonen van hun militarisme afstand te doen. Alleen de felste conservatieven in En geland juichen den terugkeer van ei n pi-actisch ongewijzigd kabinet-Laval ie "i sporen er dan ook toe aan niets te doen, wat Frankrijk's ontstemming kan wekken. Vrees is het, die den gedachtcngang dezer verstokte reactionairen bepaalt: zij duch ten n.L, dat Duitschland, wanneer het geen schadevergoeding meer behoeft te betalen, een geweldig en gevaarlijk mededinger zal worden, die den Engelschen handel op alle markten ter wereld een geduchten slag zal toebrengen en zelfs vernietigen. DIEFSTAL VAN KUNSTWERKEN. Londen, 12 Jan. (V. D.ï Dieven zijn cr in geslaagd zes waardevolle miniaturen, bencven een aantal eisen, waarvan vier van Rembrandt en twee van Dürer, te stelen uit het huis van mevr. Ottoch in de Hydepark Gardens. Bovendien hebben zij het tafelzil ver weten tc bemachtigen. DE TE BEUTHEN NOG INGESLOTEN MIJNWERKKERS. Beu then, 12 Jan. (V. D.) In tegen stelling met dc verwachtingen was men cr ook hedenavond nog niet in geslaagd dc zeven bedolven mijnwerkers te bereiken. Van uur tot uur wordt dan ook dc kans, hen nog levend aan het licht tc brengen, geringer. De bergingswerkzaamheden wor den met onvermoeide kracht voortgezet. BLOEDIGE GEBEURTENISSEN AAN DE DNJESTR. Voorloopig geen staat van beleg. Boekarest, 13 Jan. (V.D.). Zouals be kend zijn eenige dagen geleden zes per sonen door een Rocmeensche grenswacht te Coroka doodgeschoten. Een bizonder artikel in de „Adeverul" brengt nadere bi zonderheden. Volgens het blad hadden de zes jonge mannon een onderofficier van de grenswacht omgekocht en aldus van hem verlof gekregen dc rivier Dnjestr over te steken. Nadat de onderofficier 4.000 Lei had ontvangen, heeft hij dc wecsloozc cn op niets bedachte slachtoffers op een af gelegen plaats koelbloedig vermoord. Het geneeskundig onderzoek bevestigt dat de schoten van kleinen afstand in gezicht cn borst zijn afgevuurd. Lr is derhalve geen sprake van verdenking tc ontvluchten. Het blad eischt een scherp ingrijpen van do regeering. Het blad verklaart zich lcg»*n de dooi' dc regeéring in overweging geno men afkondiging van den staat van beleg in Bessarabie. De ministerraad heeft zich eveneens hiertegen verklaard. Warschau. 13 Jan. De rechtbank tc Brest Litowsk heeft heden uitspraak ge daan in het politieke proces tegen de elf ieiders der liukschc oppositie. Dc zes socia listen en vier leden van de boerenpartij werden tot hoogc gevangenisstraffen ver oordeeld en wel van VA3 jaai De elfde beklaagde, een boerenleider, werd vrijge sproken. De hooge cn zware straffen hebben in sommige kringen groot opzien gebaard Do verdediging cn de beklaagden zelf, alsmede de met hen verwante politieke kringen, zijn van meening, dat het vonnis beschouwd moet worden als ecu politieke zet van dc regecnnig tegen dc oppositie. Reeds kort na de arrestatie dei verdachten cn hun overbrenging naar Brest Litowsk, zou maarschalk Pilsoe.lski, toen nog minister* president, hebben verklaard, dat de gear resteerden zich aan bedrog en vervalsching hadden schuldig gemaakt De acte van be schuldiging bevatte echter slechts overtre ding van dc j>aragrafen 100 cn 101 van het Poolsche wetboek van strafrecht, namelijk pogingen tot gewapenden opstand en revo lutionaire opruiing der bevolking tegen de regeering. WERKLOOSHEIDSBETOOGINGEN IN FRANKRIJK. Parijs, 13 Jan. (H.N.) Bij de werkloozen bctoogingen voor hot gebouw van de Ka mor heeft de politie talrijke personen gear resteerd. Onder de gearresteerden moeten zich volgens een bericht in een der bladen 3U0 buitenlanders bevinden, die over de grens zullen worden gezet. Ook te Rijssel, Lyon cn elders hielden dc werkloozen be- loegingen, waarbij het echter tot geen in cidenten van beteekenis is gekomen. DE ONLUSTEN !N HONOLOELOE. Washington. 13 Jan. (V DMet de partement van marine heeft Dinsdag me* Ingedeeld, dat mevrouw Gertrude Fortescu, luitenant Thomas Massic cn de ontslagen marinier E. J. Lord, drie van de vier Ame rikanen, die beschuldigd worden van den moord op een inlander in verband met den aanslag op mevrouw Ma«*"V>ie, die zich thans onder bescherming der marine in Hono- loeloe bevinden, zullen worden uitgeleverd aan de civiele autoriteiten, zoodra zij dit wenschen. De staatssecretaris van marine, Adam6, heeft de overeenkomst hieromtrent, die zemaakt is tusschcn commandant Yatts Stirling Jr en de civiel© autoriteiten in Honoloeloe goedgekeurd. Intueschen beraadslagen president Hoo ver en dc andere roeeering»flepartpmenten over maatregelen om een einde te maken aan de onlusten in Honoloeloe De staats secretaris van marine. Adams, heeft Dins dag in de zitting van het kabinet toestem ming verzocht voor het nemen van strenge maatregelen om de rust op do Hawaï-eilan- len te herstellen. Later heeft de staatssecretaris van bin- nenlandsche zaken Wilbur den toestand in Honoloeloe uitvoerig met den president besproken. De attorney-general Mitchell heeft medegedeeld, lat hij een vertegen woordiger naar Honoloeloe heeft gezonden voor een onderzoek ter plaatje. OPENING VAN DE LLOYD-STUW IN DE INDUS. Het grootste irrigatiewerk ter woreld. Londen, 13 Jan. (V.D.). Heden wordt door den Britschen onderkoning Lord Wil lingdon, in gezelschap van zijn vrouw, te Sukur in do Indische provincie Sind de Lloyd-stuw in de rivier de Indus geopend. De stuw heeft een lengte van een mijl en is het grootste irrigatiewerk ter wereld Een oppervlakte van zes millioen acres vruchtbaar land, die echter praclisch bijna geen regen hebben, een oppervlakte bijna zoo groot als Engeland, zal door dit werk bevloeid en in cultuur gebracht kunnen worden. Dc uitvoering van het werk heen ongeveer acht jaar geduurd en geschiedde' onder leiding van Engelschc ingenieurs van het Indische Departement van Open bare Werken Groote technische moeilijk heden moesten bij d<* uitoering overwonnen worden en een groot deel van het werk moest onder water geschieden. Onderdeel van het plan vormen zeven kanalen, J'e begraven moesten worden en in sommi ge gevallen breeder zijn dan het Suez kanaal. Verschillende landbouwproefstations heb ben onderzoekingen gedaan naar de meest Hel bcyint er zoo langzamerhand op te gelijken, uat het week-end voorbestemd is om dc doos van Pandora telkens eventjes te openen met het gevolg dal dc hctnjKste verrassingen eruit omsnappen! Nu weer pro fileerde Druning van deze oogenolikken van zakenrust om tc verklaren dat Duitschianu lot verdere herstelbetalingen nu en m de toekomst niet in-staat was! Pang! Toen het geluid wat begon tc besterven, gaf men zich al spoedig rekenschap van het leit, dat de verklaring eigenlijk niet veel meer was dan het intrappen eener open deur. Alleen dat „pang Lht wekte de ontsteltenis. Het leek op het eerste gezicht of dc mo gelijkheden van Lausanne als een kaarten huis in elkander waren gestort. Nadere be schouwing bracht echter r>eer nuchtere op vatting. En men zag al spoedig in, dat met bovengezegde verklaring Duitschland de schepen achter zich nog niet verbrand be hoeft te hebben Waar in Frankrijk de stemming met den dag „meer begrijpend'' begint tc wordep; waar ook in dit land dc invloed der wereldcrisis zich steeds sterker doet gevoelen; waar vreemdelingenverkeer af- en werkloosheid toeneemt; waar het communisme, ook hier, orutaler hel hoofd begint op te steken, zie de arresiatic van eenige duizenden bij gele genheid der recente opening van Senaat en Kamer; waar Frankrijk steeds meer attent wordt op zijn politieke isolecring, stellen wen ons voor dat er groote mogelijkheid bestaat dat tenslotte in Lausanne toch een .veg zal worden gevonden om tot uiteinde- ijke overeenstemming te komen. Want wat zou het Frankrijk baten, als Dr. Fu Man- chu in de film, te dreigen allen in de lucht le laten vliegen, terwijl het zelf dan, als ieze, mede van de partij zou zijn? Nog eens, wij gelooven dat het nuchtere verstand, op het meest critieke moment in Europas be schaving, zal zegevieren over sentiments- rgumenten. En dan stellen wij ons voor dat een beta ling b.v. in obligaties, .geleidelijk door Duitschland af te lossen en dit tot een be drag, redelijk en overeenkomstig de moge- ;kheid, wel eens dc weg kan worden •laar dan moet het ook uit zijn roet cre dit- en debetsaldi van den oorlog, zooals reeds vrij langen tijd geleden door Mussolini s gezegd. Men kan geen volk tien- en tien- allen van jaren in oorlogsbsnden bekneld houden. Ieder onbevooroordeelde zag dit reeds bij de vredcssluitinj* in. Langzamei- hand drong dit inzicht ook verder door. Dat men nu dan eindelijk spijkers met kqppen moge slaan in het belang van allen, ook van Frankrijk! De verwachting dat het nuchtere verstand tenslotte toch rog de overwinning zal behalen, was oorzaak dat aan de ver schillende beurzen wat meer vertrouwen kwam cn zoo kon, in deze hope, het koers- peil hier en daar vrij stevig montceren, al .vwam hel dan niet tot excessen. En al spoedig negeerde men Bruning's verklaring. Hitler's en Hugenbcrg's agressie nzake de Presidentsverkiezing en wat al meer en werd zelfs het aangekondigde al treden van het Kabinet Laval aanleiding tot een zeer vaste stemming ter beurze van Parijs, die ook hier den haussewind weer in de zeilen bracht. Maar Ncw-York liep weer rond met een dompertje in de hand en werd de vaste tendenz aldaar gevolgd door eenige reactie, inmiddels moeten wij afwachten of Hoover s Reconstruction I'inance Corporation, met twee milliard dollars kapi'aal, genoegzaam krachtige reddingsbaak is om heel wat dren kelingen van verdrinken alsnog te redden. Eenige verbetering in de Staalbranche, die thans met een capaciteit van 24% werkt, heeft ietwat prettiger aangedaan. Onaange namer klonk de afname der uitstaande or ders van de Steeltrust, die beduidend groo- tcr was, dan verwacht. De koperprijzen zijn in stijgende lijn nu, sedert eenige dager, producenten tot over eenstemming zijn gokomen. Zooals gezegd, was de stemming ter beur ze, vrijwel overal, wat gunstiger. En zelfs Madame Freya is daar een moment niet ge heel vreemd aan geweest. Op den dag toch dat overdreven geruchten over Bali cr Lombok liepen (weggevaagd heette het liefst) zag men daarin een uitkomen harcr voorspellingen. De rest zou nu wel volgeo. Ons Damrak: Vreugde zoowat over de ge- heele lijn, al bleven de omzetten nog vrij beperkt. Het plantje van ietwat meer ver trouwen is nog zoo teer en de wind iLr teleurstellingen is nog zoo koud en onmee- doogend, vaak. Laten wij hopen dat de visie van betere tijden geen ision fugiti ve" blijke! Mogen wij ditmaal van detail- leering afzien. Memoreeren wij nog «lechls hoe allerlei gunstige geruchten over Unilevers deze aandeelen speciaal in de attentie plaatsten en dat de koersloop van Sumatratabakken omgekeerd evenredig was aan de verwach tingen, die men, ten aanzien der prijzen op de aanstaande voorjaarsinschrijvingen, tot dusverre, heeft. PH. STRAETMANS. geschikte soorten zaaizaad voor de ver schillende producten, die men in het thans voor den landbouw ontsloten gebied wil gaan verbouwen. Londen, 13 Jan. (H.N.) De Chincesche regeering heeft thans ccn nota to Washing ton laten overhandigen ter beantwoording van de Amerikaansche nota. waarin erken ning van dc politiek der open deur voor alle naties in Mandsjocrije en eerbiediging van de bepalingen van hot Kclfogpact wordt verlangd. Over den inhoud van dc nota zijil nog geen nadere bizonderheden bekend. Dc gevechten tusschcn Japanners cn Cliineezen in het Zuidelijke gedeelte van Mandsjocrije duren voort. De Cliinee zen zijn volgens Japanschc belichten goed uitgerust cn leggen groote activiteit aan den dag. O.a. is gisteren een half eskadron Japanschc cavallcrie in den pan gehakt. Voorts hebben do Chineezen verschillende spoorwegstations bezet cn den spoorweg op verschillende plaatsen opgebroken, tenein de bet aanvoeren van Japansche verster kingen tc bemoeilijken Moskou, 13 Jan. (V. D.) Volgens een officieel Russisch telegram uit Tokio zou den meer dan drieduizend man der Japan schc troepen bevel hebben ontvangen tij dens den öpmarsch naar Peking de pro vincie Jchol binnen tc rukken. Door dezen maatregel zou de Japansche regeering militaire operaties langs den spoorweg Tientsin—Peking, die, zooals be kend onder Engelsche controle staat, willen vermijden. De Japansche troepen beschik ken over vier vliegtuig-eskaders, bestaan de uit verkennings- cn bombardements vliegtuigen. Een permanent Japansch garni* zeen in Mandsjoerije. Moskou. 1Jan. (V. D.) Volgens een telegram uit Tokio is daar dc vertegen woordiger van den Japansche» general en staf in Noorcl-Maiidsjoerije, overste Naka- sima, aangekomen orn rapport over den toe stand uit le brengen. Nakasima verklaarde, dat de toestand in Mandsjoerije ccn een permanent Japansch garnizoen noodzakelijk maakt. Dc troepen zouden slechts tot laak hebben dc Japan schc belangen tegen dc Chinecsche bandie ten tc beschermen. Tokio, 13 J a n. (V. D.) Dinsdag zijn in Dairen nieuwe Japansche troepen, ko mende uit Osaka, ontscheept. Dc troepen zijn onmiddellijk op marsch gegaan naar Moekdcn en zullen zich vandaar naar Tsjintsjau begeven. Moekdcn, 13 Jan (V.Dln de laatste dagen ontwikkelen de Chinecsche troepen in Mandsjoerije volgens de Japansche berichten zijn het uitsluitend troepen Chi nee»che „bandieten" een groote acfi.vi teit en brengen,gelijk men weet, op verschil? lende plaatsen den Japansenen troepen groote verliezen toe.'Bij Hsin Lin Toen ont stond een nieuw gevecht, waarbij een half Japansch escadron-ruiterij door de Chinee zen werd verslagen en twee Japansche of ficieren cn dertig soldaten werden gedood. Langs den Tahoesjan en den Toenglian spoorweg vielen de Chineezen de Japansche bezetting met een groote overmacht aan, zoodat zij de meeste stations lang» dc bei- Ie spoorwegen veroverden. Een heftig gevecht vond plaats ten Wcs- Icn van de Liao-rivier, waar verschillende Japansche troepenafdeelingen geheel of ge deeltelijk door de Chineezen in do pan vver 'len gehakt De Chineesche troepen zouden zeer gop«l uitgerukt zijn. Op verschillende plaatsen hebben zij de spoorlijn vernield om het transnort van versterkingen voor le Jananners to beletten. Ook nabij* Moek- len, Tsitsikar en Tsjint6jau vinden gevech ten plaat». CONFLICT TUSSCHEN ARGENTINIË EN URUGUAY. Buenos Aires, 12 Jan. (V. D.) In verband met den inval van Argentijnschc revolutionnairen in de Argentijnschc pro vincie Entrerios is een diplomatiek conflict tusschen Argentinië en Uruguay ontstaan. In antwoord op de protest-nota van Ar gentinië heeft dc regeering van Uruguay verklaard, dat het haar niet bekend was, dat gewapende Argentijnschc revolutionai ren van het Uruguayaansch gebied uit een inval in Argentinië hadden gedaan. De po litie van Uruguay heeft echter bevel ont vangen, om de Argentijnsche politieke vluchtelingen in het oog te houden en hun wapens in beslag te nemen. In Buenos Aires is men door dit antwoord niet ten volle bevredigd. De Argentijnsche gezant in Montevideo heeft een nieuwe nota overhandigd. Argentinië eischt, dat Uruguay eenige leiders van de gevluchte revolutionnairen zal arresteeren, of waar borgen, dat zulke invallen onder alle om standigheden zullen worden verhinderd. NEW YORK VERHOOGT DE BELASTINGEN. A 1 b a n y, (staat New York), 13 Jan. (V. D.) De gouverneur van New York, Franklin Roosevelt, heeft in de jaarlijksche begrootingsboodschap medegedeeld, dat de inkomstenbelasting, de benzinebelasting en de beursbelasting zullen worden verdub beld en de belasting op zware voertuigen zal worden verdrievopdigd tot dekking van het op 30 Juni 1033 te verwachten deficit van 124.418.729 dollars. BUITENLAND. Het nieuwe Fransche kabinet. (Derde blad, pag. 1). BINNENLAND. Brand op het eiland Pampus (Tweede Blad, pag. 2.; Verklaring der soc.-democraten in den Rottordamschcn Raad (Tweede blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Het jubileum van Kinderzorg. (Eerste Blad, pag. 3, Liga-films voor t Nut. (Ecnste Blad, pag. 3.) Medegedeeld door liet Kon. Ned. Met. Inst, tc Dc Bilt. Hoogste barometerstand 77Ö.7 tc Boeda pest (Hongarije). .Laagste barometerstand 718.8 te Isafjord. Verwachting: Krachtige tijdelijk storm achtige, Z. tot W. wind, zwaar bewolkt of betrokken met tijdelijke opklaring, waar schijnlijk regen, iets kouder. Een sterke tijdelijke opklaring trad over een groot deel van het gebied in als ge volg van een ongewoon snelle luchtdruk- cftnéerdering, die in het W. naderde en die giötei middag in Ierland barometerstij gingen tot nagenoeg 10 m.M. in 3 uur ver oorzaakte. Deze stijginz is sedert door een nieuwe daling uit liet Westen gevolgd. Dc daarbij optredende temperaturen zijn naar het fchijnt ook op den Oceaan aanzienlijk lager dan die der laatste dagen, hetgeen erop zou wijzen, dat de W. luchtstroom al daar direct uit Noordelijker streken wordt toegevoerd, wat zal betoekenen, dat de op eenvolging van depressies vooreerst tenein de is. In het ZO cn Z. steeg do barometer nog een weinig. Over Ierland. Schotland cn nan liet Zuiden van de Nooivche kust waaien nog stormachtige winden, en onder in vloed van dc nieuwe druk da ling zal waar schijnlijk dit storm veld zich wt-er uitbrei den over de Britsche eilanden en het Ka- ntiülgcbicd. '.sngestraat 49-51 Tel. 190 Varkensmarkt 5 Tel. 1309 De garantie van ons huis is voor U een absolnte waarborg. a tegen voor U zeer voordeeÜge prijzen JUtMGESTrjn. QOJ%r_2SQ Voor het Soesterkwartier kun- ien abonnementen, adreswijzigin gen en advertenties opgegeven vrtrden aan ons Bijkantoor: DE DIRECTIE VAN EEN RUSSISCHE TRUST GEARRESTEERD. Moskou, 13 Jan. (V.D.) Officieel wordt medegedeeld, dat de geheeie directie van de levensmiddclentrust. die de levensmid- delcnvcrzorging van alle spoorwegarbei ders in dc Oekraïne leidt, ontslagen en in arrest gesteld is. De directie van de trust, wordt er van beschuldigd valscho rappor ten bij de regeering te hebben ingediend over dc resultaten van haar arbeid. In werkelijkheid zou de directie der lru6t echter staatsgelden hebben verduisterd. Met het onderzoek in deze zaak is do be kende communist Roisemann belaft

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1