balans-oprui i n g firma du!m burger joh. de heer soesterweg *07 prijzen enorm laag DE EEMLANDEh BIJKANTOOR SOESTERKWARTIER J. J. MOLENAAR Zaterdag 16 Januari 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargana No. 170 EEN BENDE VAN VALSCHE MUNTERS UIT MOOI amlrsrcdfïï DE STRIJD TEGEN DE WERKLOOSHEID ERNSTIG ONGELUK IN EEN MIJN Licht op 4 uur 46 min. Piano's Orgels, Radio L. J. LUYCX ZOON GROOTE BALANS» UITVERKOOP P.Nierop Een elk, die een PLYMOUTH berijdt, Blijkt op de hoogte van zijn tijd. STATIONSPLEIN S - TELEPH. 1210 ARNHEMSCHE WEG 26 DAMESMODEZAAK ABONNEMENTSPRIJS 3 maandtn Amersfoort 2.IO. pet maand 0.75, oer - week (mei gratis verrekering tegen ongelukken! f 0.171/,. ,r°°co p" P«r 3 maanden f X-. Afzonderll|ke nummers 10.05. PKENING 47910 TELFFOON INTERC 513 DAGBLAD PRIJS OER AOVERTENTIEN vaa 1—4 regels t 1.05 met tnbegrip van een bewijsnummer elke regd meer f 0.25 Llcfdadlghelds-advcrtcntlën voorde helft van den prijs. Kleine AdvertentlCn „KEITJES bi) vooruitbetaling 1—5 regeli 50 «nt elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Polen en de ontwapenings conferentie. Te Warschau vreest men vermindering der veiligheid. Tox dc door Frankrijk moreel, politiek en financieel gesteunde staten behooren Tsjecho-Slowakijc, Joego-Slavie, Roemenie en Polen. Op het gebied der bewapening is het vooral laatstgenoemd land, dat het voorbeeld van Frankrijk geestdriftig heeft gevolgd: dit kan worden afgeleid uit bet feit, dat Polen een derde van zijn begro tingsuitgaven besteedt voor bewapenings- doeleinden. Dit is een geweldig bedrag en voor iedereen zal het duidelijk zijn, dat reeds uit dezen hoofde de Poolsche. belas tingbetaler danig moet bloeden. pridertuëschcn is de ontwapeningsconfe rentie, die in de eerste dagen van Februari begint, in bet zicht. Niemand in Polen loochent, dat aan deze conferentie een zeer groote beteekenis moet worden toegeschre ven. Verheugen de Polen zich reeds bij voor baat over de mogelijkheid, dat de ontwa peningsconferentie in beginsel kan leiden tot aanzienlijke inkrimpingen der bewape ning? Eensdeels juicht de Poolsche bevol king bet toe, dat een succes der ontwa peningsconferentie de kans biedt, dat de bewapeningsuitgavcn in aanzienlijke mate worden beperkt, hetgeen de regeering in staat zou stellen de belastingen te verlagen en bovendien wat meer aandacht te wijden aan de economische en culturccle ontwik keling van het land. Terwijl echter aan den eenen kant het Poolsche volk hoogelijk ingenomen zou zijn met een algemcene ontwapening, ziet men anderzijds de conferentie met groote be zorgdheid tegemoet. Met men worden de autoriteiten bedoeld, de regecringskringen. waarin het militaire element overheerscht en die de vrees koesteren, dat de ontwa peningsconferentie geen ajgemeene pacifi cotio van Europa tengevolge zal hebben maar uit zal loopen op een vermindering van Polens veiligheid. Een Warschausch correspondent van de Neue Zü^cher Zcitune is van oordeel, dat er voor bovengeschetste vrees inderdaad aanleiding bestaat, daar geen land zulke ongunstige cn onbeschermde grenzen heeft als Polen. De tweeduizend kilometer lange Duitsch Poolsche en, de niet veel korter Poolsch Russische grens moet zoo wordt be toogd het stellen zonder elke natuurlijke bescherming. Trouwens: Polen heeft slechts de be schikking over één enkele natuurlijke grens: dc Karpathen. Ondertusschen heeft de militaire beteekenis van de Karpathen niet buitengewoon veel te beteekenen. aan gezien Polen naar alle waarschijnlijkheid wel nooit onder de tegenwoordige omstan digheden met een staat als Tsjecho-Slowa kijc oorlog zal behoeven te voeren, zoo dat het eenige natuurlijke bolwerk, dat Polen bezit, in zekeren zin „in de lucht hangt" en niet veel bij kan dragen tot de veiligheid van het land, welks voor naamste tegenstanders immers in het Oos ten en in het Westen moeten worden ge tocht Polen bezit, naar verder wordt uiteen gezet, evenmin voldoende grensfortifica- ties: Polen en de oude Weicbselvestingen in Pommerellen beveiligen wel-is-waar, zij bet ook maar voor een gedeelte en onvol komen, de Westelijke grens, maar daar staat tegenover, dat de Oostelijke grens vol komen van versterkingen is ontbloot, want het oude Russische vestingsysteem groe peert zich rondom Warschau en is derhal ve vier tot vijfhonderd kilometer van de tegënwoordige Poolsch-Russischo grens ge legen. Bovendien zijn de vroegere Russi sche vestingen ten eenenmale verouderd en niet opgewassen tegen dc eiscben, welke een moderne oorlog stelt. Nieuwe vestin gen, zoo wordt verklaard, kan Polen niet bouwen, omdat dc gelden daarvoor ontbre ken. Het woord „veiligheid" heeft voor de Poolsche autoriteiten de beteekenis van. garandeering van het tegenwoordige ter ritoriale bezit. Daarom zal men de plank niet al te ver mis slaan, wanneer men aan neemt, dat dc Poolsche openbare meening elke oplossing der ontwapeningskwestie, die niet gepaard gaat met bet tot stand ko men van een zoogenaamd Oostelijk Locar no, als onbevredigend zal beschouwen. ZOMERWEER IN AMERIKA. New-York, 15 Jan. (H.N.) De buitenge wone \varme temperatuur blijft aanhouden, zoodat in hel gehcele Noord-Oosten der Vereenigde Staten het waar zomerweer i«5. Sedert 50 jaar heeft men in dezen tijd van het jaar dergelijk weer niet gekend up sommiec plaateen staat de thermometer op 26 graai Celsius. ZES WEKEN GEVANGENISSTRAF VOOR MEVROUW GANDHI. Bombay, 15 Jan. (V.D.). De vrouw van Gandhi is lot zes weken gevangenisstraf veroordeeld. Dc dochter van den voormaligen presi dent van het Pan-Indische congres Vall ib- hai Patel is v#roordecjd tot drie en een halve maand zware gevangenisstraf. Acht hunner staan terecht voor de schepenrecht bank te Berlijn Berlijn, 15 Jan. (V.D.) Voor dc Sclie pcnrechtbank alhier heeft een valscliemun teisbondc terecht gestaan, beslaande uit acht personen. Hoofdbcklaagde was de steendrukker Pfister; dc andere beklaagden waren not echtpaar, Slozcynski, do portier Baldin cn de kooplieden Wilczowski, Mierclvnz, Schw immer en Klein. politie is de bende op het spoor ge komen, doordat, een zekere, mevrouw Schroeder had medegedeeld, dat haar on derhuurders valsch geld vervaardigden. Dc vrouw zelf pleegde enkele dagen na -'We medcdceling zelfmoord. De mannen,-die zware machines hadden gebruikt, zijn d*ar op verdwenen, zonder dat de politie -tiun identiteit kon vaststellen, Naar later kwam vast te staan liad de valschemuntersbende postcheques ver- valscht, die na den dood van de vrouw in de woning van liet echtpaar Slozcynski verder haar praktijken uitoefende VV»lc zowski, die over ecnig contant geld be schikte, financierde dc voorbereidende werkzaamheden. Wanneer liet geld op was, moest Wilczowski nieuw geld verschaffen, weshalve hij zich op zakkenrollen toelegde. In den „ondergrond" werd hij aangehou den, juist op het moment, dat hij een liand- tasenje van een dame wilde openen. Pfister zocht daarop een ander, die hem. geld zou kunnen verschaffen cn vond de zen in den uit Polen gèyluchten Schwim- mcr. Intusschen had men het vervalschen van postcheques stopgezet en in plaats daarvan begon men mot het aanmaken van biljetten van 100 Rontenmark en bank biljetten van 100 zloty. Als buitenlanders zonder verblijfplaats ondervond men moeilijkheden bij den aan koop van een voor een sneller procédé van vervalsching benoodigde machine. Een ze kere Moritz Heim, eigenaar van een export zaak in Leipzig, kreeg toen opdracht de machine bij een fabriek in Zuid-Duitsch- land te bestellen. Toen de eerste valsche rentenmark-biljet- ten in omloop kwamen, kwam de politie tot de conclusie, dat zij door Pfister, iie reeds In de laatste tien jaar vijf maal we gens het vervalschen van geldswaarden was veroordeeld, moesten zijn vervaardigd, KERSTROOS. Dezer dagen werd twee maal mijn aan dacht gevestigd op de bloemen van de Kerstroos, eenmaal om mij uit te noodigen je prachtig bloeiende plant aan den Arn- heraschen weg te bewonderen, eenmaal met de vraag, hoe toch de bloemen heetten, die, in een anderen tuin nu, zoo mooi bloeiden. Misschien zijn er meer belangstellenden, dacht ik, en vandaar, dat ik besloot in onze welkelijksche stukjes er iets van te vertel len. De Kerstroos is natuurlijk geen roos, geen vertegenwoordiger van het geslacht Rosa. We zullen nog wel een paar maanden ge duld moeten hebben eer we de rozen weer zien bloeien. Als vve dan ook lezen van rozen die midden in den winter biociden, dan waren dit wel altijd Kerstrozen. Bijv. in het Duitsche versje: Wenn über Wege, tief beschneit, Der Schlitten lustig rennt, lm Spatjar in der Dammcrzeit Die Wochen im Advent, Wenn aus dem Schnce das junge Rch Sich Krauler sucht und Möose: Blüht unverdorrt im Frost noch fort Die weisze Weihnachtsr'ose. Het is een lid van de Ranunkelfamilie en Helleborus niger is zijn wetenschappelijker! naam. Dit niger slaat op den zwarten wortel. De mooie witte bladeren der bloem zijn Kelkbladen. De kroonbladcn zijn tot witte buisjes vervormd. Bij nauwkeurig toezien merkt men die tusschen de meeldraden door. De stengelbladeren zijn van een eigenaardig waaiervormige gedaante met diepe insnij dingen. Aan de wortelslok, die vergiftig is, werden vroeger allerlei geheime krachten toege schreven. Onder anderen kon men er gees- teskranken mee genezen! A. JOMAN daar de - wijze, waarop ze waren gemaakt, overeenkwam met het door hem tot dus ver toegepaste procédé. Het was echter zeer moeilijk om Pfister tc arresteeren, daar hij zich overdag schuil hield en jtich cëfst les nachts te drie uur op straat vertoonde Tenslotte slaagde mon erin, Joseph Schuim mor te arresteeren, op wien een sleutelbos werd gevonden., Scliwimmer weigerde och ter mede te doelen, op welke woning de sleutels pasten. De politie liet daarop co pieën van de sleutels maken. Einde'ijk slaagde men erin vast te.stellen, dat de sleutels toegang gaven tot de woning van den portier Baldin. Mittelstrasse 55. Toen dc criminecle politic eens op oen nacht daar onverwachts binnendrong, kon zij Pfister en zijn helpers in een oogwenk arresteeren, juist toen zo bezig waren met het maken van valsche zloty-biljetten. Wegens gevaar voor de veiligheid van den Staat vond de behandeling dezer zaak met gesloten deuren plaats. DE OORLOG li HET WTNTERSCHE MANDSJOERIJE. Boven: Japansche infanterie trekt over de volkomen bevroren Liao-rivier in Zuid Mandsjoèrije. Beneden: Voorposten bewaken de Liao-rivier. Een ontwerpconventic van 7 Internationaal Arbeids bureau Genèvc, 15 Jan. (V.D.) De optwcrpcon ventie inzake werkloosheid, die door den Rnad van Beheer van het Internationaal Arbeidsbureau hedenmorgen is goedge keurd, word aangenomen met 15 tegen stemmen. Zij houdt algemcene richtlijnen in voor bestrijding der internationale werk loosheid en stelt dc volgende maatregelen voor: 1. Afschaffing van het overwerk, dat in uitzonderingsgevallen slechts mag worden toegestaan binnen het raam van een van tevoren vastgesteld minimum; 2 Vermindering van den mdi\idueelcn arbeidstijd in de bedrijven in plaats van ontslag van arbeiders; 3 Vermindering van den individucelen arbeidstijd in de nog normaal werkende bedrijven, teneinde1 wcrkloozen hierin te werk te kunnen stellen; 4. Indien mogelijk vermindering van den aibcidstijd tot vijf - dagen cn veertig uur per week. Do arbeidersgroep in den Raad van Be heer verdedigde bij dc beraadslagingen Krachtig de invoering van de 40-urcn-week. terwijl de werkgevers-groep op het stand punt stond dat een blijvende vermindering van den arbeidstijd in de technisch het meest gevorderde bedrijven alleen mogelijk was. Een aantal dooden te betreuren Hindenburg, 15 Jan. (V.D.) In ien afgeloppen nacht vond in de Hermann schacht van de Koningin Luise-raijn tc IIin denburg een ontploffing van brandbare gassen plaats, waardoor een houwer - en een clectricicn werden gedood en een op zichter, een voorman, alsmedp vijf arlH ders gasvergiftiging opliepen, zoodat zij naar liet ziekenhuis moesten worden over gebracht. In een ander gedeelte van d' zelfde mijn werd een arbeider door een spoorwagen gegrepen en zoo ernstig ge wond. dat hij tijdens het transport naar het ziekenhuis overleed. DE REIS VAN DE „MARNIX VAN ST. ALDEGONDE". Het Belgisch kroonprinse lijk paar geëmbarkeerd. Genua, lö Jan. (V.D.) Hedenmorgen em- barkeorden hier met 't stoomschip „Marnix van St. Aldegonde" kroonprins Leopold van België en gemalin prinses Astrid. Zij wer den bij aankomst aan het station verwel komd door kroonprins Umberto van Italië en dc Italiaansche kroonprinses Marie Jo sé, de zuster van kroonprins Leopold. Voorts waren ter begroeting aanwezig dc heer W. C. Schimmel, directeur van het agentschap der stoomvaart maatschappij „Nederland", die hét hooge gezelschap naar boord begeleidde, waar dc gezagvoerder, de heer J. N. Egraorid, dc état major en dc heeren D. A. Gouberville en Hartsuyker van het agentschdp der „Nederland" wer den voorgesteld. De Italiaansche prinsen \ertocfden ge- ruimen tijd aan boord tot het vertrek van het schip. Ook talrijke Italiaansche autori teiten, waaronder de prefect der prpvincie en de burgemeester van Genua, waren hij het vertrek van de „Marnix" aanwezig. PROTEST VAN DEN JAPANSCHEN CONSUL TE TSJINTSJAU. Tokio, 15 Jan. (V.D.) Het Japansche ministerie van buitenlandschc zaken deelt mede, dat de Japaneché consul-generaal te Tsiintsjau bij de Cliineesche autoriteiten geprotesteerd heeft tegen artikelen in de Chineescho pers te Tejiritsjau, die togen den Japanschen keizer gericht waren Dc consul eischte, dat de Chinecsche regeering hier voor haar verontschuldiging zal aanbieden. BUITENLAND. De brand bij Sarrasani. (Derde Blad, pag. 1). Verandert Amcroika van front (Derde Blad, pag. 1). BINNENLAND. Uitslaande brand te Rotterdam. (Tweede Blad, pag. 1) Dc moord op notaris Staal. (Tweede Blad. pag. 2). STADSNIEUWS. Spijzënuitdecling in de school Coninck- straat. (Eerste Blad, pag. 3). Tentoonstelling van werken van den schilder Hcycnbrocl». (Eerste Blad, pag. 3). Kinderopcrette van „Dc Kleine Stem." (Ecrsto Blad. pag. 3.) Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. In stituut te de Bilt. Hoogste barometerstand TS1.8 tc Boeda pest. Laagste barometerstand 725.3 lo Isafjord. Verwachting Matige tot krachtige, Z. tot W. wind, zwaar bewolkt of betrokken met tijdelijke opklaringen, regen of motregen, weinig verandering in temperatuur. Ilet regelmatige drukverval van Z.O. naar X.W. bleef nagenoeg onveranderd. Wel werd in het N.W. de depressie iets minder diep. doch in liet Z.O. nam dc lioöge druk toe. Langs lang gestrekte banen waait een krachtige, vochtige cn vrij wanne ZAV. wind over de Britsche eilanden, het Kanaal en Noordzeegebied en er is geen roden in dit opzicht voor morgen veel verandering to verwachten. In Z.-Dujtscliland, het groot- sie deel van Frankrijk cn Zwitserland heerschl windstilte met veel nevel. In Scandinavië koint slechts op enkele plaal sen een matige vorst voor cn over het gc- hoelc gebied is de temperatuur ver boven dc normale. In ons land ruim 6 gr. C. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Reeds 27000 instrumenten werden door ons geleverd. Zegt U dit niets. Langestraat 49-51 Tel. 190 Gasfornuizen Waschtafels Baden en Geyzers Aanleg billijk. Voor het Soesterkwartier kun nen abonnementen, adreswijzigin gen en advertenties opgegeven '/orden aan ons Bijkantoor:

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1