DE EEMLANDED FRANKRIJK EISCHT 'T VOLLE POND oTRWlNG^Ha^ JOH. DE HEER Woensdag 20 Januari 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. «a» Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e laaroani No. 173 REGEERINGSVERKLARING VAN LAVAL Duitschland make zich geen illusies DE WERKLOOSHEID IN DE WERELD NIEUWE MANDSJOERIJSCHE REPUBLIEK Licht op 4 uur 50 min. L. J. LUYCX ZOON GROOTE BALANS- UIT VERKOOP EEDZ2ZG Piano's Orgels, Radio AMERSFOORTSCII DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pE' 3 v°°' Amersfoort 2.10 per maand 0-75. per u'*e,! <m" verzekering tegen ongelukken' I 0.I71/» °05t 3 maMdtn Afzonderlijke nummert I 0.05 POSTREKENING 47910 TELFFOON 1NTERC 51J PRIJS OER ADVERTENTIEN van l—* regels f 1.05 rnc» inbegrip van een DCWjTSnum&cr elke regel meer f 0 25 Llefdadighelds-advertcxitlëo voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEJT1ES bl) vooruitbetaling 1—5 regels 50 oent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I*—. Bewijsnummer extra t 0.0S Hel nieuwe „Fransche" ka* binet voor dc Kamer. Herstel- en ontwapenings kwestie besproken. Gisteren lieeft het nieuwe Fransche ka binet Lava,}, dat na den dood van Maginot on het aftreden van Briand nagenoeg on gewijzigd is gebleven, daar d« vrijkomendt plaatsen zijr» bezet door andere leden van hel ministerie, zich aan de Kamer voor gesteld en vond de premier gelegenheid zijn standpunt te bepalen tegenover twee zeer belangrijke vraagstukken: do kwestie der Duitsehe schadevergoeding en het pro blectn der ontwapening. Uit. Laval's rede valt af te leiden, dat Ie verklaring van den Duitschun rtjk&kM» seller, die de wereld voorbereidde op de definitieve niet-betaling der hcrstelscHui den, de Fransche regeering niet in het minst aan het wankelen heeft gebracht liet Fransche standpunt is volkomen on gewijzigd gebleven en komt nog steeds hierop neer, dat met betrekking tot de herstelbetalingen elke oplossing onaan vaardbaar is. die Frankrijks rechten en belangen! aantast. Geen offers is Frankrijk bereid le brengen, wanneer het niet tege 1 ijker tijd zelf kan rekenen op vermindering (zijne* schulden. Maar bovendien heeft La val Ie verstaan gegeven, dat Frankrijk on der meer tegenover het komende geslacht doir plicht heeft „alle overeenkomsten af bangelijk te stellen van een rechtvaardige balanceering der levensvoorwaarden van alle voiken". En hij voegde hieraan toe. Hot noodige evenwicht zal echter ver siOord worden, indien na overwinning van de economische crisis een wanverhouding tusschèn dc financieelc lasten van de af zonderlijke -volken zou ontstaan en Frank lijk bij de concurrentie op de wereldmarkt in de minderheid zou zijn." Hei wil ons voorkomen, dat juist deze zinsnede, die er op bet eerste gezicht vrij onschuldic uitziet, van de grootste betee Uenis is;Laval,, premier en minister van buitenlandsche zaken, geeft er feitelijk iD toe de Duitsehe pers yestigde cr inmid dels pok reeds de aandacht op dat de herstelbetalingen niet ajleen moeten dienen om Je door Uuitschland aangerichte scha de te vergoeden, maar tevens om te beletten 'dat het Duitsehe volk, in vreedzame mede dinging met andere volkeren, zijn capaci teilen ontplooit. M.a.w.: het doel is Üuitscb land bij voortduring klein te houden. Ook met betrekking tot dc ontwapenings conferentie» biedt de verklaring van Laval nj niet bepaald gunstige perspectieven, daar de prémier het overbekende Fransche standpunt herhaalde, eerst veiligheid, dan ontwapening. Dat de linksche oppositie hierop -reageerde door „Vive Briand" te roepen, is een aanwijzing, dat men van deze zijde cr niet volkomen gerust over is, of inderdaad dé vredespolitiek van Briand zal ■wonien voortgezet. Het optreden van La val, na de'bescheiden reconstructie van zijn kabinet, \\'ëtt:gt de vrees, dat het nieuwe ministerie zich nog iets meer naar rechts zal orienteeren dan het oudo kabinet en de pessimisten duchten zelfs, dat de vredes arbeid van Briand volkomen zal worden vernietigd. Inmiddels is te hopen, dat Louis Marin niet in het gelijk zal worden ge steld: deze afgevaardigde veroorloofde zicb namelijk de weinig kiesche interruptie: ..Thans verdwijnt dc persoon van Briand; morgen zal dit geschieden met zijn poli tiek" Heeds gisteren is Laval's kabinet van so cialistische zijde aangevallen, niet zoozeer wegens;de Fransche herstelpolitiek, die de socialisten feitelijk in grootc lijnen even eens goedkeuren, al zouden zij willen, dat de t ransche regccring niet al tc letterlijk uaii huar rechten vasthield, waardoor het Hitlerisme in de hand wordt gewerkt, maar veeleer wegens het feit, dut Briand, naar zij betoogen, uit dc regeering is wegge werkt. Ook adri Je ontwapeningspol itiek der regeering konden de socialisten, omdat «lie te fanatiek is, niet hun goedkeuring hechten; Frankrijk, zoo vreezen zij, zal duor een dergelijke staatkunde, zoowel politiek als moreel, in een vereenzaamde positie ge loken. Maar overigens waren dc Fransche socialisten, die voor een niet gering ge deelte evenzeer nationalisten zijn, vrij ge rmitigd, hetgeen vooral tot uiting kwam in de verklaringen van den herkozen pre sident der Kamer, den socialist Bouisson, die woorden sprak, welke Laval volkomen tot de zijne kon makeni Men kan dan ook wel zeggen, dat althans op liet gebied der her stelbetalingen, er met enkele uitzonde ringen in Frankrijk een communis opinio bestaat: Frankrijk doet er goed aan van Duitschland het volle pond te eischen; het is alleen bereid Duitschland bedragen kwijt tc schelden, wonneer andere landen in de zelfde mate afzien van hun vorderingen op Frankrijk. NIEUWE PRESIDENT VAN PARAGUAY. Asuncion. 18 Jan. (V.D.) Tot president MD Paraguay is gekozen Eusebio Ayala. tot vice-president Casal Ribeiro. „Het is verkeerd te rekenen op verzwakking of moeheid van Frankrijk" Parijs, 19 Jan. (H N.) De opvatting \an do Fransche regeering inzake h»*' vi a->g stuk der schadevergoeding en d-tl «J»t out wapening is vandaag door Lava' uiteen,;* zet in de rcgeeringsverklaring, <ro hij m de Kamer voorlas. Dezelfde verklaring werd in den senaat door den ininistei van jus tit ie voorgelezen. LAVAL Dc Kamer werd door den voorzitter Bouisson geopend met een korte t .cspraak. waarin deze eveneens dc b iit mlaiidscV politiek besprak. Hij meende dat hij de door zijn ambt geboden terughoudend hcid niet te kort deed door te verklaren, dat Frankrijk zijn aanspraken als schulde naar niet kan opgeven zonder waarborgtn daarvoor, dat Frankrijks sclml len in de zelfde mate verminderd worden Frankrijk is steeds bereid geweest zich aan tc Das sen en zijn standpunt to herzien, echter steeds op voorwaarde, dat daaru\cr ge meenschappelijk wordt beraadslaag a Frankrijk is steeds van meeningeweest, dal plechtig tot stand gekomen verdragen niet door een een'ijdig besluit van een dor partijen opgezegd kunnen worden. Laval aan het woord. Na Bouisson nam minister president La val het woord, die eerst het tot stand men van zijn tweede kabinet uit-enzett cfn de voornaamste taak van het Kabinet op het gebied van de buitenlandsche poli- tiek het vraagstuk der schadevergoeding en dat der ontwapening noemde. Met be trekking tot het vraagstuk der schadever goeding verklaarde Laval dat de economi sche crisis zich ook in Frankrijk doet. ge voelen en talrijke programma's heeft doen geboren -worden, die meer met de fantasie dan met de werkelijkheid hebben int te staan De wereld zoekt naar een genees middel, doch de geopperde plannen zoeken al te zeer naar een geneesmiddel, dat on middellijk werkt, en een panacee is. Met een dergelijken geestestoestanj zou ook schrapping van do schadevergoeding» er. oorlogsschulden in overeenstemming zijn. Frankrijk kan geen oplossing aanvaarden die essentieele belangen en verdrapsrech ten van Frankrijk aantast, zonder de cri sis te besweren. Frankrijk za! het recht op schadevergoeding niet laten verjaren. Men verlangt van Frankrijk een kwitantie ten gunste van zijn schuldenaars Frankrijk hecf^ eon dubbelen plicht. Ten eerste don plicht tegenover de tijdgenootei van den oorlog om niets prijs to geven van zijn te goed zonder een overeenkomstige vorurn dering van zijn eigen schuld Ton tweede den plicht tegenover het komend»* geslacht, om alle overeenkomsten afhankelijk te stel len van een rechtvaardige balancee.ring do/ levensvoorwaarden van allo volken. Het noodige evenwicht zal echter verstoord zijn, indien na overwinning van do eco nomische crisis een wanverhouding tus- de financieele lasten van de afzonderlijke volken zou ontstaan en Frankrijk bij de concurcntie op de wereldmarkt in de minderheid zou zijn. De Fransche regecring zal bij de a.s. onderhandelingen >vcr dc aanpassing van de oorlogssch :l»'cn aan dr oconomisclie crisis zich streng houden aan de beginselen, die het Fransche parlement steeds goedgekeurd he lt Overgens wees Laval er op. dat de economische toestand van Frankrijk niet zoo schitterend is als men in het buitenland gaarne beweert. Hij gaf in verband hiermede ecnige cijfers over den financieelen toestand',v tn Frank rijk en do werkloosheid. Verv .lgens be sprak hij het ontwaponingsvd'igstuk on zeide, dat do Fransche polh'ek over dit vraagstuk vastgelegd is in het rncmoran dum van Juli 1931. Het meest volledig ib de Fransche opvatting opgen unen in hoi protocol van Genéve van 192-1, welk proto col voor de algemeene veiligheid van Europa echter niet van kracht is gowor den. De in dit protocol vervatte dcnkbecl den zijn gevolgd in het verdrag -van Lo carno, het KeJloggpact en do algemeene ar bitragcovereenkomsl, uun al welke verdra gen de naam van Briand onafscheidelijk is verbonden. Alle Franschen willen deze beginselen handhaven en kunnen zich oen vooruitgang slechts denken bij eerbiediging van de verdraeen en het vork-men van wederzijdsche hulp, aldus bij h*l bestaan van veiligheid Het zou verkeerd zijn tv rekenen op een verzwakking of moeheid van Frankrijk Dc wil van Frankrijk om den vrede te organiseeren maakt het on mogelijk, dat van deze begin'* len afstand wordt gedaan. L.aval besloot zijn rode niet len wensch, dat de wil tot eenheid in Frankrijk zich ook bij de a.s. anuerhnnde lingen zal doen gevoelen. De redevoeringen van Bouisson en Laval werden levendig toegejuicht, voo«*al b»j d« passages, waarin sprake was var. de aan spraken van Frankrijk op schndevergoe ding en veiligheid en ook lie passages waarin hulde word gebracht- aan Briand, werden levendig toegejuicht. Be debatten Bij het volgende debat wees Leon Blum, dc leider der socialisten, er op. dat men d< verklaringen van den rijkskanselier niet al te zeer door dc bril van de persboschoij wingen moet bezien cn fcich de vraag moe» stellen of deze verklaringen niet tcgelijK zijn gedaan aan den Franschencn aa.i den F.ngelschen gezant. De rijkskanselier heeft in den grond van de zaak uit hei tijdelijke onvermogen tot betalen tot hei definitieve onvermogen besloten Voor dm rijkskanselier <?n voor Duitschland is het vraagstuk der schadevergoeding Ja armé Je geregeld. Op de herhaalde protesten van ue recht- schc en van de middenpartijen stelde Lo n Blum de vraag, of de verschillende, regcK- ringen van Frankrijk wel alles hebben ge daan om de republikeinen en democraten in Duitschland tc steunen. Indien Frank rijk zich c^an zijn recht vastklem', begun stipt het de propaganda van Hit lor IV kwestie, of Duitschland dc kosten van net herstel reeds heeft betaald, kan aan een internationaal scheidsgerecht w or lei: voor gelegd. De aanspraken van Frankrijk al- schuldeischer zijn gerechtvaardigd, doch Duitschland kan wegens zijn tegenwoor digen toestand niet betalen. Wil je regee ring tot de politiek van dwang of onder panden terugkceren? Blum wensebte niet, dat het Youngplnn eenzijdig zal worden BRIAND. verscheurd, doch hij wenscht evenmin, dat het met geweld wordt opgedwongen. Ook Blum verklaarde zich voor de ^ran^che stelling, dat aan de Vereenigde Stoten veer: centime meer moet worden betaald ian Frankrijk van Duitschland ontvangt. Met betrekking tot het ontwapeningsvraag'tuk verklaarde Blum, dal indien de Fransch»* regeering vasthoudt aan haar standpunt, zooals dat in het memorandum omwikkeld is. het de moeite niet waard zat zijn de conferentie bijeen tc laten komen. Frank rijk zal dan niet slechts in politiek opzicht, doch ook intellectueel geïsoleerd staan. Ten slotte richtte Leon Blum tot de regecring de vraag, of zij de politiek van Briand wil voortzetten. De rede van Blum werd herhaaldelijk onderbroken door levendige protesten van rechts. Toen Louis Marin het woord wille voe ren, begonnen de socialisten lawaai te ma ken. zoodat hij zich niet verstaanbaar kon maken. Op wensch van de regeering wer den daarop de beraadslagingen tot Donder lagmiddae verdaagd. In politieke kringen te Parijs werd de rede van LavaJ druk besproken. Algemeen was do indruk, dat l.aval zich in een zeer krassen vorm heeft geuit, zoodat men zich in Duitschland geen illusies behoeft te mb ken. Klaarblijkelijk heeft Laval zich door dezen vorra tegenover de Kamer willen bin den en zich daardoor tevens den nood gen steun van de Kamer voor de aanstaande onderhandelingen willen verzekeren. ANARCHISTISCHE ONLUSTEN IN SPANJE Opnieuw kerken in brand gesloken Madrid, 19 Jan. (V D.) In de stad Va lencia cn in drie dorpen in dezelfde pro vincie hebben anarchisten en communisten gepoogd een algemeene staking te procla meeren. Het uitbreken van de staking kon echter nog tijdig door de politie worden voorkomen. Het is den revolutionairen ech ter toch nog gelukt verscheidene' kerken in brand te steken, bommen to werpen en belangrijke rnateriéele schade aan te rich ten. Alleen door het onmiddellijke ingrijpen van de brandweer en de hulpvaardigheid der bevolking is men cr in geslaagd de kerken van vernietiging to redden. Te Sagunto is het eveneens tot anarchistische uitbarstingen gekomen, waarbij 50 bovva pende vverkloozen een dubbelpost van ie guard ia civil overvielen en neersloegen, terwijl andere revolutionnairen de telegraaf cn telefoonlijnen doorsneden en weer an dere revolutionnairen poogden een bom aanslag te plegen op de kazerne der guar- dia civil De anarchisten deelden vlugschnf ten uit, waarin wordt opgeroepen om dé guardia civil te ontwapenen, dc kerken té bestormen, alle geestelijken cn monniken te vermoorden, enz Dok uit do streek rond Bilbao komen be richten over onlusten. In het dorp Santurcc is de kerk in brand gestoken. Madrid, 1 Jan (V. D.) Nader wordt wer den toestand gemeld, dat Bilbao ge heel verlamd is door een algemeene sta king. Ook daar heeft men gepoogd oen klooster in brand te steken, waarbij op de menigte moest worden gevuurd. Zoowel te Bilbao als te dezer stede hebben botsingen plaats gevonden tusschen carlisten aan den cencn, republikeinen aan don anderen kant Parijs 19 Jan (H N.) Te Bilbao, waar dezer dagen bij politieke onlusten reeds vier personen gedood werden, zijn communisten 1e bureaux'van een katholiek dagblad bin nengedrongen, waar zij alles vernielden. De meubels werden op straat geworpen. De al gemeene staking duurt voort. Aangezien ook de bakkers staken, is geen brood ver krijgbaar. Politie cn soldaten moesten her haaldelijk ingrijpen. Mededeeling van het Inter nationaal Arbeidsbureau G e n v e, 18 Jan. (V D.). Het Intcrnatio naai Arbeidsbureau heeft Maandag een overzicht gepubliceerd van de ontvvikke ling der werkloosheid van 1930 tot 1931, waarbij het volgende wordt geconstateerd Engeland van 2.3ÖO.OOO tot 2.000.000 12 Oostenrijk van 237.000 tot 273.000 15 Duitschland v. 3.900.000 tot 5.300.000 34 Italië van 550.000 tot 909.000 =63 Zwitserland van 34.000 lot. 58.000 66 In de Vereenigde Staten is het aantal werkloozen toegenomen met 30 in Po len met 24 en in Frankrijk met 56 BUITENLAND. Krasse rcgeeringsverklaring van Laval. (Eerste blad, pag. 1). Do ongeregeldheden in Spanje. (Eerste Blad, pag. l.J liet Centrum tegen de Nazi's. (Eerste Blad, pag. 2)'. De strijd om den datum der conferentie van Lausanne. (Eerste Blad, pag. 2), De toestand in Britsch IndiO. (Eerste Blad, pag. 2). De eisch in het Lubccksche drama, (Eerste Blad, pag. 2). BINNENLAND. De Iluagschc Raad besluit 5 milliocn te leenen. Tweede Blad, pag. 3V Grootc brand tc Eindhoven. (Tweede Blad, pag. 3)v Justitieelc invul bij do Tribune. (Tweede Blad, pag. 3). Ont«lngaanvrago der wethouders Do Zeeuw en Brautigam. (Tweede Blad, pag. 1). Relletjes te Sittard in verband mot dc afschaffing van het carnaval. (Tweede Blad, pag. 2V STADSNIEUWS. Uitvoering spceltuinvorconiginj ..Het Leusderkwartier." (Eerste Blad, pag. 3) Beduchtheid in Rus sische kringen M 0 6 kou, 18 Jan. (V.D.) Naar het tcle graafagentschap van de sovjet unie meldt, is tusschen de vertegenwoordigers van de provincies Tsitsikar. Moekden en Kirin overeenstemming bereikt over de vorming van de nieuwe Mandsjoerijsche republiek, die op 11 Februari te Moekden zal worden uitgeroepen. Volgens een verder bericht zou Binnen Mongol ié zich bereid verklaard hebben zich aan te sluiten bij de Mandsjoerijsche repu bliek en den Mandsjoerijschcn 6taat t<> on dereteunen Binnen-Mongolié zal zijn be stuur verplaatsen naar Haigar. Dit bericht heeft in Moskou opzien ge haard aaneezieri men fn de aansluiting van Mongolié bij de Mandsjoerijsche re.pu bliek een versterking ziet van den Japan schen invloed in dat gedeelte van Mongolië, dat vroeger onder Russiechen invloed stond. Medegedeeld door het K X.M.L tc De Bilt: Hoogste barometerstand 7S2.1 tc Weenen* Laagste barometerstand 744.1 te Jan Mnyen. Verwachting* Meest zwakke wind uit Zuidelijke richtingen, nevelig tot half be wolkt, weinig of geen neerslag, lichte vorst des nachts, overdag zelfde temperatuur. Dc hooge drukking handhaaft zich in O. Duitschland en Polen cn dc Oostelijko win den brachten in West en Zuid Duitschland en ons land opklaring. De lucht is echter up meer dan 2 K M. hoogte nog #rij wartn en vochtig in de onderste lagen, zoodat ner gens meer dan enkele graden vorst voor kwamen en voorloopig. slechts lichte vorst in den nacht te wachten is. Een nieuwe daling bij IJsland doet aanhouden van het zuchte weer op dc Britsche eilanden on in Scandinavië verwachten met tijdelijk ecni- gc opklaring in Scandinavië. In Ahisco viel in twee dagen 80 m.M. neerslag, grooten- deels sneeuw. Op de Britsche eilanden viel rnatig regen. Langestraat 49-51 Tel. 190 tegen voor U zeer voordeelige prijzen L<xao£S7/3. 00.7Yr^2ftA Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Onze orgels, piano's zijn juist iets beter dan anderen en goedkooper. KINGSFORD SMITH IN AUSTRALIË AANGEKOMEN. Recordvlucht van twaali dagen. Londen, 19 Jan. (V.D.) Kingsford Smith is na een record-vlucht van twaalf dagen met de luchtpost uit Engeland te Port Dar win in Australië aangekomen. Kingsford Smith hoeft het verzoek gekre gen, een candidatuur voor het Australische parlement te willen aanvaarden voor de United Australian Party in het district Rast Sydney, waar een tusschentijdsche verkie zing moet worden gehoudea.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1