DÉ EÉMLANDEU OPRUIMING Haarden BeursovQriicht Licht op JOH. DE HEER Donderdag 21 Januari 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e laarpano No. UITSTEL IN LAUSANNE 174 LAVAL'S VERKLARINGEN IN DE KAMER HEEFT POLEN EEN SLECHTEN NAAM? Grieven van Zaleski Fa. R. van den Burg HUUR PIANO'S EÜÜ 4 uur 52 min. L. J. LUYCX ZOON GROOTE B ALANS- UITYERKOOP Piano's Orgels, Radio ABONNEMENTSPRIJS pei 3 maandeD vooi Amersfoort 2.10 pe» maand 0.75, per weclt (met gratis verzekering tegen ongelukken I 0.l7Vr Binnenland h-anco per oost per 3 maanden f X-. Afzonderlijke nummers i 0.05- POSTREKENING 47910 TELFFOON INTERC 513 PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regels t i.05 met inbegrip van een bewijsnummer 1 elke regel meer 10 25 Liefdadlghelds-advertentiën voorde helft van den prijs Kleine Advertentlëo „KhlTlES bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 oent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I,—. Bewijsnummer eatra t 0.05 w --~.%UIUUI yiodW«u I.OCW1J3UU i Oe conferentie van Lausanne wordt in elk geval enkele da gen nitgesteld. Dnitsch- land tegen een tweede Hoo verjaar. Lr is de laatste weken een voortdurende strijd (.'evoer.1 over den datum, waarop de conferentie van Lausanne zal worden qe- bouden. Zoowel de bekende verklaring van dr. Brüning als de parlementaire toestand til Frankrijk hebben aanleiding gegeven tol berichten, welke behelsden, dat de con ferentie voor langer of korter tijd zou wur .Ion verdaagd Bovendien hebben de voor afgaande Krunsch Engelschc besprekingen niét tot een accoord geleid, hetgeen even eons een remmende factor was. Ondcrtusschen was de conferentie voor loopig vastgesteld op 25 Januari. Hel is echter thans hijna technisch mimugelijk ge worden de conferentie inderdaad tegen Maandag a.s. bijeen te roepen, daar de En gclschu bemoeiingen, om het Franscho en Duit-'che standpunt nader tot elkaar te lirencen, blijkbaar schipbreuk hebben ge leden. Niettemin neemt men te Londen het standpunt in, dat, moge een bijeenkomst op 25 Januari practised uitgesloten zijn. liet uitstel nochtans slechts enkele dagen mag bedragen, terwijl het te Londen tevens noodzakelijk wordt geacht, dat naar de con fcrentie Diet „mindere goden'' worden ge zonden, die enkele „aanbevelingen" opstel Jen, doch dat du betrokken verantwoorde lijkc ministers daar zelf verschijnen, ten einde te trachten een definitieve oplossing naderbij te brengen. Inmiddels is vooral het wachten op den uitslag der stemming 10 de Kranschc Kamer, wanneer deze gunslie vóór Laval uitvalt, zal -de conferentie ver nioedelijk op 28 Januari beginnen. Dit be antwoordt overigens ook aan de opvattin gen te Berlijn.-waar men zicli ten krachtig ste verzet togen een verdaging van langen duur, daar de Lurupeesclie locstand eo Sjieciaal die van Duitschland een spue dig handelen dringend noodig maakt. Dat Bt'üning's verklaring betreffende Duitschiands onvermogen, om de herstel betalingen te hervatten ,ook in den vervol ge niets van haar hoteekenis zal verliezen blijkt uit de wijze, waarop men te UerliJi heeft "ereuge.-rrt op een Britsehon stap. I" Ëngclscho Ambassade,,r in de Duitsche hoofdstad heeft daar namelijk poolshoogte genomen, of Duitschland er zich mee zou kunnen vereenigen, wanneer het moiato rium van Hoover opnieuw met een jaar werd verlengd. Dr. Brüning, de Duitsch rijkskanselier hoeft echter - en dit was de consequentie van het standpunt, dat tnj innam, toen hij begin dozes jaars. i tegenover sir Horace Rumbold, zijn s s ti.mecle verklaring allngde - zoo nadruk kei ijk mogelij k betoogd, dat hij d,t voorstel onder geen beding Kon aanvaarden. Te Berlijn litlldist men de opvatting, dut de aan de hand gedane moratoriumverlen ging een maatregel zou zijn binnen het Ka der van hol plan Young, een stelsel, dat vo gons de meening der Duitschers zijn tijd beeft gehad en opgeheven dient toi woicde De afwijzende houding wordt te Berlijn motiveerd met den nadruk erop te leggen, dat Duitschland zich volstrekt niet.de wee de kan veroorloven nieuwe verplichtingen te aanvaarden en alleen heil voor zich zelf en voor de gohecle wereld verwacht van ecu spoedige en radicale, ingrijpende op lossing. Duitschland beroept er zich verd op, dat de deskundigen te Bazel - en on der hen bevonden zich ook Fransclicn hebben uitgemaakt, dat men buiten bet plan-Young moet treden cn aan moet stu ren op een snelle regeling, wil men '1C drijfsleven weer gezond maken. En daai er nog vijf maanden resten. voord»t ver's vacantiejaar is verstroken, L men, zoo oordeelt men te Berlijn, °^cr doenden tiid om tot een regeling te germ ken, waarbij men de verlenging van na eenjarige Hoovermoratonum kar. oitscha keïen! Men ziet dus, dat DuitschlandharcF nekkig vasthoudt aan zijn standpunt, gven halve on tijdelijke, maar een definitieve op- lossing in de richting van schrapping d politieke schulden. t t( Wij hebben reeds gemeld, dat ook do lianen dezen weg willen bewandelen erhet is dan ook begrijpelijk, dat zij "ei statin tegenover Laval's m'aakt Frankrtik s isolement steeds giootei m Met ernst waarschuwen de bladen er Frankrijk voor de ontoeROven heid niet al te ver te drijven daar het lot van Europa op het spel staal. Bovendien, zoo oordeelt men in Italië, zal FrannrtJk sp dig merken, dal bet tegen Fëheel Europa onmogelijk stand kan houden en ij gere bondgenooleri het geleidelijk den r g '"ook'an Engeland wordt hoe langer hoe meer aangedrongen op een sch'"!)^I"|e n schulden. Met alleen hebben een groot aan tal bisschoppen der Angl.caanschc kerken verscheidene leiders der vrije j geland aangedrongen "P annuleer ng_ det sch.uiden, Joch ook Lansbury. oppositioneel.' arbeiderspartij. hfc' z'ch P, nieuw tot tolk gemaakt van degen n, ^«p^nÏÏer'herXl' «sn conservatieven publicist tot de zijne, die de opmerking beeft gemaakt: „Engeland wil geen herstelbetalingen in ontvangst ne men. noch oorlogsschulden betalen". Op de regeering deed Lansbury het beroep ertoe bij te dragen, dal deze leuze werkelijkheid werd. De Conferentie kan Maandag niet beginnen Parijs, 20 Jan. (HN.) Naar in politieke kringen verluidt, zal het begin van de con forentie van Lausanne van 25 tot 28 Januari worden uitgesteld Len definitief besluit is i'Chter nog niet genomen, daar men oerst len uitslag van de stemming in de Kamer over Je rcgeeringsverklaring wil afwachten Lr gaan ook weer geruchten over een menkomst van Laval en Macdonald, vvaar van echter geen bevestiging te verkrijgen is. Hedenavond werd vanwege het ministc rie voor buitenlandsche zaken een vvrkla ring gepubliceerd, dat de besprekingen tus chon de bij Lausanne geïnteresseerde mo gendheden nog niet beëindigd zijn Het is chter duidelijk, dat de conferentie a.s Maandag niet kan beginnen, zooals oor prnnkelijk m de bedoeling heeft gelegen >e Britsche rpgeering hoopt, dat het mo gelijk zal zijn tot een bevredigende over '•enstemming te geraken ten aanzien van len verderen gang der onderhandelingen gedurende de eerstvolgende dagen. Hoe de Fransche pers reageert Parijs, 20 Jan. (II N.) Zooala to ver wachten was. toonen de bladen dor recht Mhe en middonparlij. n zich voldaan over le rede van La val. terwijl de linksche bla den daarover slecht te spreken zijn Nog rneei dan de rede van Laval wordt in de rcchtsche bladen de rede van Leon Blum. len leider der socialisten, besproken Di- Echo de Paris schrijft naar aanleiding van Blum's rede, dat de leider der socialisten »p alle punten zoo sterk het Duitsche «landpunt heeft verdedigd, dat men in txvij fel kon verkeeren. of men zich in de Fransche Kamer dan we! in den Duilschen rijksdag bevond Het wegblijven van Briand uit de Kamerzitting van gisteren wordt eveneens druk besproken De vraag wordt gesteld, welke plannen Briand voor de toekomst heeft. Volgens êën der bladen zou Brund voornemens zijn in Maart te Lyon ecu rede te houden, die waarschijnlijk veel opzien zal baren De indruk in Engeland. Londen, 20 Jan (HN.j Bij de bespre king van de rede, welke Laval gisteren in de Fransche Kamer heeft gehouden, bepa len de Engelsche bladen er zich in hoofd zaak toe met er op te wijzen, dat uien zich ten opzichte van het vraagstuk der schade vergoeding nog geheel in het onzekere be vindt en door de rede van Laval op het cioode punt is gekomen. Terwijl Amerika verlangt, dat men in Europa eerst tot over- •enetemming zal komen, stelt Laval de me- lèwerking van Frankrijk afhankelijk van toezeggingen van dc zijde der Vereenigde Staten. Londen, 20 Jan. (V.D.). Naar aanleiding van do regeeringsvcrklaring van Laval in de Fransche Kamer schrijft de Daily Tele graph, dat degeen, die een duidelijke uit eenzetting van de Fransche voornemens had verwacht teleurgesteld is. Laval's rede bevatte o.a. niets over Lausanne. Met den laatsten Franscheu stap te Washington is men op het doode punt gekomen. Niettemin j moet een conferentie van Europeesche sta ten bijeen koincn om tenslotte over de har de feiten te beraadslagen. In ieder geval bestaat Overeenstemming tusschen het standpunt van Engeland en Italië. De Daily Mail neemt het Frankrijk niet kwa.ijk, wanneer het met het oog op de Duitsche handelsbalans verlangt, dat Duitschland nou eenigen tijd zal betalen. De Morning Post schrijft, dut Engeland volk.men de Fransche vrees voor een Duitsch herstel begrijpt. Niettemin moet het rekening houden met de zorg voor zijn eigen crediet, dat door een ineenstorting van Duitschland ernstig gevaar zou loopen. Financial News schrijft, dat de vooruit zichten op een vergelijk het pessimisme in de city hebben versterkt en de positie van het pond ongunstiger gemaakt. In bank kringèn eischt men een onmiddellijke en ingrijpende oplossing van het schulden vraagstuk. De receering moet oen onmid dellijke oplossing viriüün, zelfs op gevaar af, dat door het terugtrekken der Fransche deposito's de positie van het pond tijdelijk verzwakt wordt Zielinski is er bevreesd voor Warschau, 20 Jan. (II. N.) De com missie voor buitenlandsche zaken van den Poolschcn Innddug heeft vandaag de be raadslRgingen voortgezet, waarbij in tiet bizonder de rede, welke minister Zaleski 17 Der. j.l. heeft gehouden, ter sprake is ge komen. De nationaal democratische afge vaardigde Zielinski wees op den slechten naam dien Polen er, het tegenwoordige regeringsstelsel in hel buitenland heeft, welke het best gekenmerkt wordt door de woorden Brost Lil tow sk. pacificatie en ver kiezingen. De afgevaardigde Rubel van de regoeringspartij maakte zich bezorgd over het toenemende aantal nationaal sociah's ten in uniform, die men te Danzig ziet en klancde voorts over de slechte behandeling van de Poolsche bevolking in Tsjechisch- Silezië. Ten slotte sprak nou minister Za leski, die verschil lende grieven tegen de behandeling der Polen in Duitsch land opsomde en be weerde, dat de po len in Duitschland beroofd zijn van cultureel* ontwik keling. De Poolsche minderheid in Duitschland wordt, afgezien van Opper •Mlenë. nipt door in ternationale ver plichtingen van Duitschland be- ffgfr Ir- -««ët wp ZAJ.KNKI. schermd, hoewel dp Duitsche vredesdelega tie in Mei 1010 toch nauwkeurig aangegeven verplichtingen hooft aangegaan. Minister Zaleski heef! ook gesproken over do behandeling van Poolsche arbeiders in Frankrijk, waarbij hij vaststelde, dat tenge vuige van de economische crisis vele Pool sche arbeiders, die in Frankrijk werkten, gedwongen zijn geweest Frankrijk te ver laten en naar Polen terug te koeren Naai aanleiding van de maatregelen der Frau sche regeering, om het aantal buitenland sche arbeiders te contingontcercn. heeft do Poolsche gezant te Parijs opdracht gekre gc-n tegen den F rans chon maatregel te pro testeeren en to wijzen op de onrechtvnar dige behandeling der poolsche arbeider*, die jaren lang meegewerkt hebben aan den wederopbouw van Frankrijk. NEW-YORK IN MOEILIJKHEDEN. Een crediet van een maand. New-York, 20 Jan. (II.X.) Do stad New- York heeft ter voorziening in de Unsbehoef ten lot hel einde van deze maand een cre diet van -S 12>3 milliocn verkregen tegen een rente van G Het crediet moet op bet einde van de maand afg°lo^l worden De rente van G is dc hoogste, welke de stad ooit heetf moeten betalen. ARRESTATIEBEVEL TEGEN DEN EX-KEIZER VAN CHINA. L o n d e n 2 0 J a n (V. D.) Naar gemeld wordt heeft de Chineesche regeering pen ar restatiebevel uitgevaardigd tegen den vroe- uen r. Chlneesclien keiz«-r P «ji, voorts* tc„°n den gouverneur van Charhin Tsping Tsjing Hoei, alsmede tegen andere vooraanstaan de Japansch-eezinde persoonlijkheden. Arnh. straat. Gevestigd sedert 1887. BUITENLAND. Uitstel Lausanne von 25—28 Januari? (Eerste Blad phg 1). Schorp optreden te Bombay. (Eerste Blad. pag. 2). Japan's optreden in Mandsjocrije. (Eerste Blad, pug. 2). BINNENLAND. De financicele positie van Dordrecht en Zwolle. (Derde Blad, pag. 1). Nederlanders verongelukt bij een auto- ongeval bij Lyon. (Tweede Blad, pag. 1). Dc Stanfries gelicht. (Tweede Blad, pag. De Parljsche avondtrein rijdt bij Amster dam een lorrie aan. Kwaadwilligheid? (Twcedo Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Uitvoering van den Arbeiders Sport Bond in Amicitia. (Eerste Blad, pag. 3). Heel lang heeft de verbeterde stemming op de verschillende Beurzen, gevolg van goede verwachtingen ten aanzien ccnei aan staande volkomen regeling van het vraag stuk der Oorlogsschulden, niet mogen du ren. Want al heel spoedig bleek, cp dit stuk wederom van zooveel antagonisme, van zoo veel onderlinge concurrentiezucht, van zoo veel egoïsme cn van zooveel zich nog steeds blindstaren op eigen al of niet be staande kracht cn macht, dat men alom is gaan begrijpen dat Lausanne hoogstens een kaarsje zoude gaan branden voor Sint Jut- temis! Uitstellen en nog eens uitstellen! En zij die, eenigc dagen geleden, met opgeruim der gemoed Vader Cats al hadden nage zegd zijn: ,,Ick danck U voor Uw goet bericht; 't Is tijt dat ick mijn ancker licht," cn dientengevolge een aandeeltje ter Beur ze hadden ingeslagen, moesten alras onder vinden hoe het korte Januari-zonnelje nog geen lente beteekende. Bergaf ging het weer. En de politieke verdwazing duurt voort met haar gevolgen op economisch en finan cieel gebied. En het krachtige woord in de ze door Mussolini gesproken, zal wel niet veel weerklank vinden. Daartoe zijn de ooren teveel met watjes van eigen vinding en maaksel toegestopt! De een vindt uitstel der beslissingen noodig in verband met de a.s. algemecne verkiezingen, een ander om dat er binnen heel wat maanden een presi dent moet gekozen worden, nog een ander omdat deze plotseling tot inzicht komt dat een van oorlogsschulden bevrijd Duitsch land een groot gevaar zou zijn voor zijn in dustrie en tenslotte komt „wirklich unver froren" Dr. Oberfobren, de voorzitter van de Duitsch-nationale Rijksdagfractie ver klaren dat Frankrijk eigenlijk nog geld aan Duitschland schuldig is. Teveel al betaald! Goed zoo „nach Paris"! Slaap zacht, lieve kleine! De rede van den Fraüschen Kamer presi dent Bouisson en de regeeringsverklaringen van Laval hebben inmiddels, voor zooverre nog noodig, meer dan genoegraam onder streept, dat een bevredigende regeling van het schuldenprobleem voorloopig niet te verwachten is. Amerika heeft intusschen reeds een ge luid in denzelfdcn geest doen hooren in zijn antwoord aan Laval ten aanzien cener eventueele verlenging van het moratorium. En zoo zit de wereld in de modder en blijft erin tot den mond, tot stikkens toe. Leve de politiekl „Generaal" Dawes. de Amerikaansche gezant te Londen, is be- loemed tot leider van de Reconstruction Finance Corporation, die verbetering moet brengen in de credietverleening in de Ver- eenigde Staten. Lat^n wij hopen, dat hij het hier beter afbrengt dan destijds zijn „Da- wesplan" het elders gedaan heeft. Anders het ook hier maar weer eens geprobeerd met Young en dan verder met „wie volgt. Veel wordt er. den laatsten tijd, gespro ken en geschreven over de mogelijkheid eener inflatie in Amerika. Steeds verwar- Ier, men ziet het wordt de situatie vrijwel alom. Groote goudonttrekkingen uit New York door Frankrijk zouden aanstaande zijn. Aan ons Damrak was, als zoowat overal de „couleur de rose" al spoedig verdwenen en kwam afbrokkeling over de gehecle lijn nadat Wallstreet hiertoe het sein had ge geven in meerdere flauwe beurzen Ook Olies konden het niet langer houden toen Parijs den steeds groeiendcn stroom van materiaal niet meer kon verwerken. Suikerwaarden lieten eveneens een veer tje en ontstellend is de pas gepubliceerde lijst van fabrieken, die de productie voor loopig gaan stopzetten. Chadbourne loopt de wereld ai om van zijn plannetje nog te •edden wat le redden valt en inmiddels lijkt het of de Visp op haar laatste been tjes loopt, waarmede dan tevens bet Chad- bourneplan verdwenen zoude zijn, bij ge breke van het alsnog bestaan van een der grootste contractecrcndcn: „De Visp'! Nu dc wcrcldregeling nog niet in bet na bije verschiet kwam te liggen moesten ook de Tabakken hiervan den terugslag onder vinden cn geeft men zich meer en meer re kenschap van het feit, dat de aanstaande Sumatra-inschrijvingen daarvan de gevolgen zullen ondervinden. Scheepvaarten vonden nog weinig rede nen tot bemoediging. Het blijft slecht gaan, bijna overal, in deze branche. Van Industrieelen begonnen Philipscn het eerst terrein te verliezen waaraaD de con tramine een aardig handje meehielp. Den kelijk zijn dc dividendsverwachtingen hier hulpmiddel. Maar eigenlijk zeggen deze al bitter weinig. Want op veel uitkeering zal zoo langzamerhand wel niemand meer gere kend hebben. Het moet hier, als in zooveel andere bedrijven, van nieuwe tijden met nieuwe mogelijkheden komen! Unilevers staken, na iedere afbrokkeling, het hoofd weer op, doch moesten, per slot van reke ning, toch met niet onbeduidend verlaagd koerspeil genoegen nemen. Accoustiekcn, en wat al meer op deze afdeeling verloren eveneens van het herwonnene. De betere onderlinge verstandhouding die op kunstzij- Ie terrein begint te winnen cn die weldra tot algemeene overeenstemming zou kunnen leiden, nu ook de Fransche belangen meer tot samenwerking bereid zijn. heeft den koers van Aku's niet voldoende kunnen be schermen tegen het leed dat de slechte po litieke situatie hem bezorgde. Zoo kwam ook hier teleurstelling! De Amerikaansche markt bracht meerde re dagen lagere koersen, die hier gevolgd eerden Dc onderhandelingen met de «Door wegarbeiders lijken nog niet te vlotten. Ook de contramine schijnt echter haar woordje in Wallstreet te hebben meegesproken. Voor Steels wordt 3g procent per dag „leengeld" berekend. Waar de dividendsde claratie echter al heel spoedig plaats zal vinden, beteekent dit niet zooveel. Dan ko men de dekkingen, al of niet met voordee- lig resultaat. Het verslag en de cijfers der Union Pacific vallen, gezien de tijdsomstan digheden, ten zeerste mede, hoewel 1932 pas tot uitdrukking kan brengen wat aan sommige jaarsinkomslen over 1931 gemist wordt. 's-Gravenhage heeft een 5c/o leening af gesloten met een consortium onder ver plichting binnen vijf jaar over te gaan tot nieuwe consolideering van het dan nog niet afgeloste bedrag. Het gaat zoo gemakkelijk niet meer als wat maandjes geleden. Medegedeeld dooi het K. N. M. I. tc Do Bilt. Hoogste barometerstand: 782.1 te Boedapest. Laagste barometerstand: 732.6 to Isafjord. Verwachting: Zwakke tot matigen meeat zuidelijke wind, nevelig tot zwaar bewolkt of betrokken, nog weinig of geen regen, iempëratuur om het vriespunt tot lich'ta vorst dc.s nachts. Inter waarschijnlijk zachter. Het gebied van lagen luchtdruk over IJs land nam in diepte en omvang toe, de kern van hoogen druk in het oosten hield bijna onveranderd stand. De lichte vorst breidde zich tot aan de Noordzeekust en Zuid-Frankrijk uit Bij de nachtelijke af koeling en het windstille weer vormde zich plaatselijk zware mist, vooral In onze om geving; Duitschland en gedeeltelijk in Noord Frankrijk. De depressie-invloed is op dc Britsche eilanden reed<* weer duidelijker merkbaar, bijna overal daalt daar de ba rometer. In het Noorden bleef het zapbto wt-er nog aanhouden, in Abisko is de tem peratuur 16° C. boven haar normaio waar- Jen. De drukvcrdeeling geeft aanleiding to verwachten, dat na het windstille weer met iiclrtc vorst do wind weer eenigszins zal toenemen, terwijl dc vorst wel weer «?poe- Jig zal verdwijnen. PR STRAETMANS. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 tegen voor U zeer voordeelige prijzen LjwcEsem. QOJtei-288 Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Vakkundige reparatie. MIJNWERKERS OMGEKOMEN. P a r ij s, 19 Jan. (H.N.) Bij een mijnont- ploffing te Moreda in de Spaansche pro vincie Oviedo zijn drie munwerkers gedood en verscheidene andere gewond. KLOPPARTIJ TUSSCHEN FRANSCHE STUDENTEN. In Toulouse is het volgens een H.N.-be- richt. Maandag tot een ernstige vechtpartij in een gehoorzaal van de universiteit geko men tusschen royalistische en radicale stu denten, waarbij 20 personen gewond wer den.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1