DE EEMLANDEIi Buitenlancisch Overzicht uit mooi Amersfoort JOH. DE HEER GKEE12I22 Belangrijkste Weerbericht J. J. MOLENAAR BALANS-OPRUIMING ™«a„S.burger PRIJZEN ENORM LAAG Bi DAMESMODEZAAK Zaterdag 23 Januari 1932 UitgaveVALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwa! 2a 30e Jaarganq No. 176 GEEN REGEERINGSCRISIS IN ÏN ENGELAND „VAE VICTIS" Fiano's Orgels, Radio VULKAANUITBARSTING GUATEMALA LAVAL WINT HET PLEIT L. J. LUYCX ZOOM uur 55 min. LAATSTE BERICHTEN Een elk, die een PLYMOUTH berijdt, BSijkt op de hoogte van zijn tijd. STATiONSPLEIN S - TELEPH. 1210 AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pei 3 maandeD voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171 Binnenland franco per po3t per 3 maanden f L-. Afzondcrl ,ke oummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELFFOON INTERC 513 PRIJS üER AOVERTENTIEN van I—f regels t 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0 25 Liefdadighelds-advertentiën VOOrde helft van den prijs. - Kleine Advertentiün „KEITJES bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 wt elke regel mecj 10 cent, drlemsal plaatsen i I,—. Bewijsnummer extra f 0.05 Het Engelsche kabinet ver deeld.Men laai het ech ter niet tot een crisis komen Allermerkwaardigst zijn de'berichten om trent de tweespalt in het Engelsche kabi net: de verdeeldheid houdt verband met de te voeren tarievenpolitiek. Toen gisteren de ministers vergaderden, bleek, nadat vele uren lang was vergaderd, dat overeenstem ming over de maatregelen ter verbetering van de handelsbalans niet viel te berei ken. Tot hen,, die tegen het standpunt dei- meerderheid bezwaar hadden, behoorden Herbert Samuel, Donald Maclan, Archi bald Sinclair en Snowden. De eerste drie zijn liberale ministers, terwijl Snowden, zooals men weet, behoort tot de nationale arbeidspartij. Wanneer bet punt van oneenigheid van ondergeschikt belang was, zou men aan de kwestie niet al te veel beleekenis behoeven te hechten, doch het vraagstuk der tarie ven is juist een uiterst belangrijke aange legenheid. E»e gewone gang van zaken zou zijn ge weest, dat die leden der concentratierëgee- ring, die zich niet met de meerderheids- politiek kunnen vereénigen, het kabinet 'den rug toekeerden, doch in Engeland is dit gisteren niet het geval geweest. Allo tra dities zijn niet voeten getreden en volgens sommigen heeft men gisteren een anti- constitutioneele handeling verricht. De ministers toch. die er een afwijkende meening op nahouden, blijven niet alleen deel uitmaken van de regeering, maar hebben tevens het recht verkregen te allen tijde en op welke plaats ook hetzij in het parlement, hetzij op vergaderingen hun inzichten vrijelijk te verkondigen. Dit is ongetw ijfeld een uniek geval, dal moge lijk is geworden, omdat men te London van de overweging, is uitgegaan, dat tegen el- ken prijs in deze economisch- en politiek- verwarde lijden een regeeringscrisis diende te worden vermeden. De zoogenaamde nationale eenheid wordt dus gehandhaafd en de terzijdestelling dol min is torieele gebruiken, waaraan tot dus ver streng de hand werd gehouden, is het uitvloeisel van dc gedachte, dat een crisis od dit moment zoowel noodlottig voor En geland als de wereld zou kunnen worden. Dat de oplossing, die de regeering-Mac- donald heeft gezocht, groote beroering heeft gewekt, omdat het beginsel der gezamen lijke verantwoordelijkheid om hals is ge bracht, behoeft geen betoog en evenmin za.l het verbazing wekken, dat degenen, die de nieuwe procedure- ten scherpste veroor- deelen, in dit verband gewagen van de in stelling der dictatuur en het opgeven van alle democratische beginselen. Dat de op- positionocle Labour Partij het Macdonald en Snowden ten zeerste euvel duidt, dat zij zich voor bovengeschetste handelingen leenen, behoeft niet met vele woorden uit een te worden gezet. Nu kunnen de libe ralen en de leden der nationale arbeiders partij zich .wel verzetten tegen al te pro tectionistische maatregelen, maar wat baat dit .feitelijk, nu niet alleen de conservatie ven in bet kabinet door elf leden zijn ver tegenwoordigd, terwijl de liberalen en cle nationale Labour Partij onderscheidenlijk slechts vijf en vier ministerportefeuilles bezitten, maar tevens de conserva tieven in het parlement beschikken over een geweldige meerderheid? De oppositie der liberale o'n arbeidersministers zal niet kunnen verhinderen, dat het Engelsche parlement op 2 Februari een wetsontwerp te behandelen krijgt en zal aanvaarden hetwelk een douanetarief belichaamt, waarop een duidelijk conservatief en pro tectionistisch stempel is gezet, zoodat van liet tegenwoordige fiscale systeem vermoe delijk bitter weinig over zal blijven. Men ziet zich in Engeland op het oogenblik voor dezen toestand geplaatst: de regee ring, die er iu naam een is van nationale eenheid, is geheel in het vaarwater geraakt dor conservatieven, wier program thans zal worden uitgevoerd. CIRCUS SARRASANI. Op de voorraden beslag gelegd. Naar de Tag meldt, heeft de fiscus te Dresden beslag laten leggen op de voorra den die het circus Sarrasani te Düsseldorf beeft opgeslagen. Deze voorraden worden op een waarde van 205.000 mark geschat. Sarrasani wordt n.l. van kapitaalvlucht. verdacht. De Tag oefent scherpe kritiek op dit beslag uit en zegt, dat men daardoor Sar rasani, die toch al zoo zwaar getroffen is door den brand, het bestaan onmogelijk zou maken. (N. R. CL) Door een merkwaardig besluit vinden de partijen elkaar, buiten een overeenstemming om De nationale eenheid gehandhaafd Louden, 22 Dec. (H. N.) Ook iu de ka bïnetszitting is men niet tot overeenstem ming kunnen komen over het vraagstuk der invoerrechten en der nieuwe belastin gen. Een regeeringscrisis is echtor verme den door een zeer merkwaardig besluit, waardoor een wijziging wordt gebracht in het tot nu toe gevolgde constitutioncele stel sel. Hiervan wordt mededecling gedaan in een officieel communiqué, waarin vastge steld wordt, dat de regeering tot geen over eenstennning is kunnen komen over de nieuwe invoerrechten en de nieuwe belas tingen. De regeering is zich echter bewust, dat niets van zoo groote beteekenis is als de handhaving van de nationcelo eenheid wegens de buitengewone moeilijkheden, waartegenover Engeland en de gcheele we reld staan. Daarom is besloten tot. een wij ziging van de tot nu toe bij de kabinetsbe raadslagingen bestaande praktijk. Do minis ters. die zich niet kunnen aansluiten bij de meerderheid van het kabinet in zake het tarief- en andere waagstukken, zullen voortaan de vrijheid hebben zoowel in rede voeringen als bij stemmingen van hun af wijkende meening blijk te geven, ln alle au- dere politieke vraagstukken is het kabinet bet eens en de regeering gelooft met deze wijziging het best te beantwoorden aan den wil der natie. Groener over het Duitsche ontwape- ningsst and punt Berlijn, 22 Jan. (V. D.J De Berlijnschc correspondent van de Popoio d'Italia had een interview met den Duitschcn rijks weermin is ter dr. Groener, waarin deze oen uiteenzetting gaf vau het standpunt, dat de rijksregeering op de ontwapeningscon ferentie zal innemen. Groener herinnerde daarbij aan de bekende uitspraak van Mus solini: „Is juridische gelijkheid tusschen de staten mogelijk wanneer aan de eene zijde tot de landen gewapende volken staan en aan de andere zijde volken, die veroor deelei zijn orn ongewapend te blijven?" Groener zeide o.a.: „Ik zou geen betere woorden kunnen vin den om uitdrukking te geven aan den prin cipieelon eisch, waarmee Duitschland naar de ontwapeningsconferentie gaat. liet is de eisch van gelijkberechtigdheid. Wij verlan gen voor allen dezelfde ontwapeningsme- thode en denzelfden graad van veiligheid. In 11)10 hebben alle onderteekenaars van de vredesverdragen zicli verplicht. Duitsrh land te volgen op den weg van ontwape ning. In de toekomst mag er geen juridisch onderscheid meer bestaan tusschen over winnaars en overwonnenen uit den wereld oorlog. Den één mag niet verboden zijn. wat den ander geoorloofd is." De minister verklaarde verder: „Duitsch land kan de ontwerp ^conventie van de voorbereidende ontwapeningscommissie niet erkennen als grondslag voor de conferen tie, aangezien dc ongelijkheid van het recht tusschen overwinnaars en overwonnenen niet wordt opgeheven doch vereeuwigd, en omdat het ontwerp in het geheel geen ont wapening zal brengen, doch slechts Hand having van den huidigen toestand. Tus schen do zwaar gewapende naties liggen de volken, die ton gevolge van het vrecles verdrag moesten ontwapenen en daardoor geheel zonder veiligheid zijn. Met dezen toestand kan de wereld nooit tot rust ko men. De Duitsche defensie-begrooting beeft sedert den oorlog nog slechts een klein deel bedragen van wat andere Jan den voor hun bewapening uitgeven en is sedert 1928 aanhoudend gedaald. Het is onzinnig, te willen gelooven, dat Duitscn- land in enkele jaren in het geheim een ge heel nieuwe oorlogsbewapening heeft kun nen scheppen. Tenslotte merkte Groener op, dat hij met vreugde had gemerkt, dat Duitschland in zeer veel opzichten overeen stemde met de Italiaansche opvattingen over ontwape ning en sprak hij zijn dank ten opzichte van Italië uit, dat het eenige land was dat het principe van gelijkberechligdheid open lijk had verkondigd. Hij hoopte, dat Duitschland en Italic met succes aan het verloop der conferentie zouden kunnen medewerken, want zij hebben zeer veel ge meen en achten beide radicale ontwape ning noodzakelijk. KUIFLEEUWERIKKEN. Niet zoodra begint het wat op te vriezen, een stevig nachtvorstje is al voldoende, of ze komen dichter bij de huizen, de pientere bruine vogeltjes met de parmantige kuif|es op de koppen. Meestal zijn het er twee, een paartje, mannetje en vrouwtje. Altijd zijn ze bijeen en ik heb al eens gespeurd bij de vaderlandsche' vogelbeschrijvcrs ol ik daar van iels kon vinden, maar dat was niet het geval en zoo moet ik dan maar voorloopig gelooven dat die trouwe aanhankelijkheid alleen bij mijn vogeltjes blijkt. Je kunt ze het best aantreffen op braak liggende, rommelige terreinen waar ze ook gewonnen en geboren zijn. Verleden jaar was er een nestje met vijl eitj'es vlak bij de in aanbouw zijnde huizen aan de Vermeer- straat. Ik hield mijn hart vast en vreesde zeer voor den goeden afloop, een vrees, die, helaas, maar al te gegrond bleek: een paai dagen, nadat ik het nest had gevonden, ver telde me een meisje, dat „die leelijke jon gen", die daar zoo hard wegliep, de eitjes geroofd had. Toch vrees ik, zullen de zor- gelooze ouders wel weer hun schat op zulke veelbetrcden terreinen deponeeren: het zit hun in L bloed en ze kunnen niet anders. Al in de verte kun |c zien met kuifleeu weriken te doen te hebben, al lijken ze in kleur ook erg veel op musschcn cn ai heb ben ze hun kuifje neljcs neergelegd: wat niet vaak gebeurd, intusschen. Je herkent ze aan hun gang: ze huppelen noch wippen, en loopen is het ook niet. Het lijkt of ze op rolletjes worden voortgeschoven, zoo snel verzetten ze de pootjes. Thijsse zegt in „Het vogeljaar", dat ze bij zijn nadering steeds een melodieus verwenschinkje uilten, als hij er te dicht bij kwam, maar dat doen de mijne ook niet. „Het was" zegt onze groo te vogelliefhebber „een heerlijk gezicht waar bij onwillekeurig de wensch bij mij opkwam, dat onder al die groote maatschappelijke verbeteringen van de lijden, die komen, be- nalve de afschaffing der katten, ook mocht worden opgenomen de vervanging der straat- musschen door de kuifleeuweriken." Zoo'n fantast toch, hé? A. JOMAN. Varkeitsmarkt 5 Tel. 1.303 Inrulleu van instrumenten tegen zeer hooge prijzen. Gasfornuizen Waschtafels Baden en Geyzers Aanleg billijk. £avg£ SjTsa. Q 0-2^7^2/33 Verscheidene plaatsen geteisterd N e w-Y o r k, 23 Jan. (V.D.) Uit San Sal vador wordt gemeld, dat de lievige vulka- nologi-sche uitbarsting in Guatemala, die gepaard ging rnet krachtige aardschokken, talrijke dorpen' zou hebben vernield of ern stig geteisterd. Vrijdag werden 60 aardstoo- ten waargenomen, terwiil de vulkanen Fuego en Acatenango nabij de stad Guate mala in volle werking waren Zoowel in de stad Guatemala als aan de grens tuc\schen Guatemala en San Salvador is de hemel door een aschrcgen verduisterd. Het obser vatorium te San Salvador heeft ook verder verwijderde slerkc aardschokken gere gistreerd VENIZELOS TE ROME. Rome, 21 Jan. (H.N.). De Gricksche mi nisterpresident Venizclos is voor een be zoek te Rome aangekomen, waar hij op het station door minister Grandi ontvangen werd. Frankrijk kan niet toelaten dat de verdragen verjaren" Vertrouwen in de regeering Parijs, 22 Jan. (II.N.) Minister-president Laval heeft de opvatting der regeering in zake de schadevergoeding en dc ontwape ning in zijn heden gehouden rede in de Ka mer verder uiteengezet. Hij sprak uitvoerig over de vredespolitiek van Briand en verklaarde, dat dc regocring deze wil voortzetten. Uitvoerig besprak hij dc politiek van Frankrijk sedert de ontrui ming van het Rijnland en besprak vervol gens de verklaring van dr. Brüning, dat Duitschland niet meer jn staat is te betalen. Frankrijk kan niet toelaten, dat dc verdra gen verjaren. De deskundigen hebben zich wel voor uitstel verklaard, doch toonden zich gereserveerd, wat do toekomst betreft. Duilschlarid beschikt over een geweldige en goed uitgeruste industrie, die voor de toe komst ongetwijfeld van de grootste belee kenis is Frankrijk zal slechts in zoover met een vermindering van de schadevergoeding accoord gaan, als zijn eigen oorlogsschul- den verminderd worden. Laval was van op vatting, dat de op grond van het Young- plan aangegane verplichtingen een defini tief karakter dragen Aan deze verplichtin gen kan niets gewijzigd worden en men kan ton hoogste de lasten door uitstel verlichten. Herhaaldelijk heelt Frankrijk bewijzen ge geven van zijn wil tot toenadering en Euro peesche samenwerking. Het kan echter ni.Jt toelaten, dat alleen Duitschiand's wil een oplossing zal dicteeren. De toonaangevende staatslieden van Engeland en Frankrijk hebben nog niet persoonlijk overleg kunnen plegen O', er liet spoedig bijeenkomen van dc schadevergoedingsconferentie, doch dit zal binnenkort het geval zijn. Wat liet ontwa- poningsvr-aagstuk betreft, verklaarde Laval, dat Frankrijk op niets zal ingaan, waar door de veiligheid van Frankrijk in gevaar kan worden gebracht. Sedert' 10 jaar heeft Frankrijk dc sterkte van zijn leger en van zijn bewapening verminderd. Ten slotte deed de minister-president een beroep op dc Kamer om de binnenlandsche politieke twjsten te laten rusten en zich als één man achter de regeering te scharen. Nadat de afgevaardigde Marir: nog een scherpe rede had gehouden, werd overge gaan tot' de stemmingen over de ingediende moties.. Eerst wérd gestemd over de priori teit van de door Herring ingediehde motje, waartegenover Laval de kwestie 'van ver trouwen had gesteld. Deze motie stelt vast, dat het kabinet-Laval zich in ongewijzigde samenstelling aan de Kamer "heeft voorge steld met uitzondering van minister Briand, over wiens uittreden uit het kabinet de Kamer haar leedwezen uitspreekt. I)e prio riteit dezer motie werd met 303 tegen 265 stemmen geweigerd. Een motie'der katho lieke demokraten en andere groepen werd gesteund door de fractie-Marin, nadat zij gewijzigd was. Deze motie zegt, dat de Ka mer, getrouw aan de politiek van interna tionale toenadering en van organisatie van den vrede, welker noodzakelijke groudslag de eerbiediging van de bestaande contrac ten is, de verklaring van de regecring goed keurt, haar vertrouwen in de regeering uit spreekt, iedere toevoeging weigert en tot de orde van den dag overgaat De Kamer heeft, met 312 tegen 261 stem men de motie-Simon aapgenomen, welke door Laval onder bot stellen der kwestie van vertrouwen was aanvaard. P a r ij s, 22 Jan. (V. D.) Ondanks de ver klaring van de Quai d'Orsay, dat hier geen uitnoodiging van MacDonald aan Laval is ontvangen, wordt in politieke kringen ver zekerd, dat Laval binnenkort voor persoon lijke besprekingen naar Londen zal gaan. De „Intransigeant" bevestigt dit bericht en voegt er aan toe, dat het bezoek aan Macdonald vermoedelijk reeds binnen acht dagen zal plaats hebben. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 BUITENLAND. Geen regeeringscrisis in Engeland. (Eerste Blad pag. 1). Groener over het Duitsche ontwapeuings- standpunt. (Eerste Biad pag. 1). Revolutionaire bedrijvigheid in Spanje. (Vierde Blad, pag. 1). Marin's aanval op het s,Reich". (Vierde Blad, pag. 1). Het geval-Kors in de Belgische Kamer. (Vierde Blad, pag. 1.)' BINNENLAND. De trekking der Staatsloterij van Donder dag. (Tweede Blad, pag. 3). Statistiek der rijksfinanciën. (Tweede Blad, pag. 3). Kon. besluit inzake de steun aan mobi lisatie-slachtoffers. (Tweede Blad, pag. 2). Twee nieuwo spoorweg-aanslagen in de buurt van Amsterdam. (Derde Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Ontspanning voor werkloozen. (Eerste Blad, pag. 3). Het coöperatie wezen. (Eerste Blad, pag. 3j. Medegedeeld door het K.N.M.I. Ie De Bilt. Hoogste Barometerstand 782.6 te Frankfort en Münchon. Laagste Barometerstand 738.7 te Vestmanör Verwachting: Zwakke tot matige later wellicht toenemende Z. tot Z.W. wind, zwaar bewolkt tot betrokken aanvankelijk nog weinig of geen regen, vooral later zachter in het Westen en in het Oosten veel zachter. Nog steeds bleef in bet Oosten de baro meter doorstijgen. Daarbij hield het wind stille nevelachtige weer over Duitschland, Frankrijk, Zwitserland en ons land uau. Dc gisteren reeds genoemde depressie over den oceaan nam stérk m omvang en beteekenis toe. In Wcsl-En'geland waait bef reeds krachtig uit het Z. en Z.W., terwijl daar de barometer reeds begint te dalen. De geschetste drukvcrdeeling en haar veranderingen wijzen erop, dat ook bij ons de wind hoogst waarschijnlijk toe zal gaan nemen. Over Scandinavië wordt nog weer eenige vorst aangetroffen, doch de temperaturen zijn er nog ver boven normaal. Het vorst- gebied ten Oosten van ons land trok zich verder Oostwaarts terug. In ons land steeg de morgen temperatuur weer een weinig, uitgezonderd te Maastricht, waar de nach telijke uitstraling een kleine daling tenge volge had. Bij het doordringen van de de pressie naar onze omgeving kan een ver dere stijging worden verwacht. Neerslag van beteekenis viel slechts in het Noorden ran Engeland en van Scandinavië. NIEUWE WOLGARNEERING Kraagjes, Galon, Kanten, Laize Zeer apart. BRAND IN EEN WOONHUIS. Twee jongens in do vlammen omgekomen. Wezep (bij Zwolle), 23 Jan. Hedenmor gen te half zeven is, door nog onbekende oorzaak, brand uitgebroken in de woning van de familie Bekamp. De brand greep zoo snel om zich heen, dat twee, eenigszins achterlijke, jongens van 10 en 18 jaar in de vlammen zijn om gekomen. Het huisraad kon nog gedeeltelijk gered worden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1