DE EEMLANDEG Boitenlamdscfa Overzicht Buitenland BIJKANTOOR SOESTERKWARTIER SOESTERWEG 107 JOH. DE HEER Belangrijkste Weerbericht Dinsdag 26 Januari 1932 jUitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 178 i VOLKENBONDSRAAD WEER BIJEEN Kweekerij de „HORSE WEIDE" Piano's Orgels, Radio OPSTANDIGE ACTIE IN SAN SALVADOR 5 uur L. J. LUYCX ZOON OOR ASQNNEMENTSPRIJS Pc' 3 manden voor Amersfoort 2.10. per maand l 0.75, per week (mei gratis verzekering tegen oogelukkenl I 0.]7'/r Binnenland franco per post per 3 maanden I 1-. Afzonderli]ke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TETFFOON INTERC 513 DAGBLAD' PfiiJS DERADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25 Llefdadlghclds-advertentlën voorde helft van den prijs. - Kleine Advertentie „KEITJES' bij vooruitbetaling 1—5 regelt 50 aent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f Bewijsnummer extra f 0.05 Oorlogsophitsing als ver- kiezingspropaganda. De Internationale der nationa listen. Do links zich oriënlcercnde partijen in Klankrijk hebben besloten een krachtige tegenactie te voeren, nu de reactionaire groepen bij hun verkiezingspropaganda voortdurend zinspelen op een naderenden oorlog cn deze denkbeelden ook reeds draadloos zijn gaan verspreiden. Een der sprekers is bijvoorbeeld met de bewering voor den dag gekomen, dat Frankrijk drie reservclichtingen dient, te rriobiliseeren, teneinde de grensbescher ming legen Duilschland op volle oorlogs sterkte te brengen. De Action Francaise kondigt eiken dag aan. dat tegen het, voor jaar Frankrijk door Duilschland zal wor den overvallen. Thans schijnt men eindelijk, naar enke le bladen van links weten te berichten, gerechtelijk te zullen optreden tegen deze onverantwoordelijke Hetze, waarvan een gevaarlijke paniek het gevolg zou kunnen zijn. De radicaal-socialistische staatsman Daladicr heeft in de République reeds krachtig verzet aangeteckcnd legen de ont aarding der verkiezingspropaganda cn daarbij aangetoond, dat er een merkwaar dige samenwerking bestaat tusschen de Duilsclic en do Fransche reactionairen. In klankrijk zegt men tegen de kiezers, dat Frankrijk in een eeuw tij cis drie maal dooi den vijand is overvallen, terwijl men in Duitschland verklaart, dat dit land in twee eeuwen tienmaal door den Fran- sciien erfvijand werd besprongen. Bovendien bewijst elk der beide partijen met tal van cijfers cn statistieken hoezeer de buurman bezig is zich te bewapenen. Precies dezelfde propaganda is reeds in 1DIJ gevoerd en Daladier koestert dc vrees, clat zij, evenals destijds, zal uitloop en op dezelfde noodlottige gebeurtenissen. Dc Parijsciie correspondent der Vossi- sriie Ze it uiig weet ondcrtusschen tc mei den, dat de socialisten in vlugschriften ver zet aanteckohen tegen deze propaganda, uic op een nieuwen oorlog aanstuurt. In een van deze lugschrift.cn beeft de partij een statistiek opgenomen, die bc- Uc-kikng heeft op de oorlogsuitgaven, wel ke voor alle oorlogvoerende mogendheden niet minder dan tienduizend milliard francs hebben uitgemaakt. Y'.unieer men deze middelen, in plaats van ze tc verspillen aan de oorlogsvoering, voor vreedzame doeleinden had gebruikt dan had men zoo wordt, in het vlug schrift vcrcïör betoogd voor elke familie in Frankrijk, Engeland, België, Duitsch land, Rusland, dc Vereenigde Staten cn Canada een villa kunnen bouwen ter waar de van honderdduizend francs. Men zou in elke stad, die meer dan twee honderdduizend inwoners telt, een hospi taal ter waarde van 12o milliocn, een bi- biiotheek van dezelfde waarde en een uni versiteit, waarvan de stichting 250 milliocn kost, hebben kunnen oprichten. order had men nog 125,000 professoren eu een gelijk aantal doktoren kunnen aan- stellen. Zelfs wanneer dit alles was ver werkelijkt, zou nog oen bedrag zijn over gebleven, dat overeenkomt met het ver mogen van Frankrijk en België samen. Dit zijn ongetwijfeld indrukwekkende ijfers, w elke de diplomaten zich voor oogen mogen houden, die op 2 Februari aanwezig zullen zijn bij dc opening der internationale ontwapeningsconferentie. Onder voorzitterschap van Boncour Gonève, 25 Jan. (V.D) Onder voorzit- teschap van den Franschon vertegenwoor diger Paul Boncour is hedenmorgen te Ge neve dc 36e gewone zitting van den raad van den Volkenbond geopend. Hulde aan Briand. G c n v e, 25 Jan. (V.D.) Dc openbare zit ting van den Raad van den Volkenbond, waaraan de ministers van buitenlandsche zaken van "Spanje, Polen cn Zuid-Slavië deelnamen, begon met een groote huldebe tuiging tot Briand. Dc sprekers van alle veertien mogendheden, die in den Ra-id van den Volkenbond vertegenwoordigd zijn, ga ven hun leedwezen te kennen over de af wezigheid van Briand. Deze huldebetuiging werd geopend door den Engclschen gedele geerde lord Robert Cecil, die de verdiensten van Briand voor den Volkenbond en voor den vrede uiteen zette. Dc Duitsche vertegenwoordiger dc gezant Weiszacker, sloot, zich aan bij de wensclien die uitgesproken werden voor een spoedig borstel van Briand. Namens de Fransche regeering;- dankte Paul Boncour voor de betuigingen van sym pathie en botoogde, dat Briand evenals vroeger de permanente vertegenwoordiger van Frankrijk in den Raad van den Vol kenbond is. Dc Raad van den Volkenbond besloot aan de ontwapeningsconferentie te doen toeko men een overzicht van den huidigen stand van dc civiele luchtvaart in de verschillen de landen en van de bestaande internatio nale overeenkomsten betreffende de civiele luchtvaart Vervolgens besloot de Raad van den Vol kenbond de reeds geruimen tijd geleden n- gesteldc commissie, om het pact van den Volkenbond in overeenstemming tc bren gen met het Kelloggpaci, opnieuw bij >en tc loten komen. Deze commissie zal tijdens den duur van dc ontwapeningsconferentie vergaderen. Dc Poolschc minister van Buitenland sche zaken, Zaleski, stelde voor de op voor stel van de Duitsclic regeering op dc agen da voorkomende bezwaren van de Duitsche minderheid in Polen uit te stellen tot de Mei-zitting van den raad. Dc Duitsche ver tegenwoordiger, de gezant te Oslo, Freiherr Von Wciszacker, verzette zich met klem hiertegen. Besloten werd, dat de rapporteur voor de minderheidskwesties, dc Japanner Sato, zich met de beide betrokken delega ties persoonlijk in verbinding zal stellen, teneinde de klachten nader onder het oog tc zien. DADER VAN DEN AANSLAG OP DEN VICEKONING GEARRESTEERD A 11 a h a b a d, 24 Jan. (V.D). Verdacht van het plegen van een bomaanslag in 1929 op den spoorweg, waar de trein, waarin dc vicekoning zat, moest passeeren, is een man gearresteerd ten liuizc van een llieosophi- schc Europecsche vrouw, die gehuwd is met een Mohammedaan. De arrestatie kon eerst na een hevig revolvcrvuurgevocht gescnic den. In liet huis werd een groote hoeveel heid munitie verborgen gevonden. LAVAL SPREEKT. - .,vai aldus het onderschrift bij een caricatuur, die ons van Duit- Ministar-president Laval amiw la1ts(c retlevoeting<m in de kamer betoogd, datVrinkiTjU ten opzichte van Duitschland vast moet houden aan „de heiligheid der verdragen". „Dc taal is van Laval cle geest die van Poincare MEER OVER BROMELIA'S. Bij dc behandeling van Bromelia's moet men in dc wintermaanden zorgen, dat ze zoo veel mogelijk op de,zelfde temperatuur wor den gehouden, anders tooncn de gevolgen zich spoedig in den vorm van dorre punten aan dc blaren cn mindere blocibaarhcid Moet de kamer, waarin ze staan, gelucht worden, dan zet men ze zoolang in een an der vertrek. In ieder geval past men op voor tochl. De blaren worden steeds goed schoon gc- louden daar ze hiermede, door gebrek aan voldoende wortels, een deel van hun voedsel uit dc lucht opnemen. Zijn de bladporieên verstopt, dan kan dit natuurlijk niet. Men neemt dus cenigc malen per week dc blaren met een spons at. Een algemeenc behandeling is voor alle Bromeliasoortcn niet op Ie geven, dit hangt af, van de omstandigheden waarin ze gewend zijn te groeien, op meer warme plaatsen, op meer zonnige, of beschaduwde plaatsen enz Eén ding staat echter vast cn wel, dal ze geen direct zonlicht moeten hebben. Krijgen ze dit een gedeelte van den dag, voor een venster geplaatst, wél, dan scherme men ze zoolang. Een der bekendste geslachten der Brome- lias is wel de Frisia. Het blad is hier meestal lichtgroen met donkerbruine dwarsstrepen, vooral bij dc Frisia splendcns, zijn deze strc- ?en zeer opvallend. De bloemstengels, die in December ongeveer uit het hart der plant te /oorschijn komen, dragen gele bloemen met roode schutbladen, wat een zeer eigenaardig effect maakt. Een andere mooie Frisia is dc var. hiero- glyfica, die wel een Meter hoog kan worden cn teekens op dc blaren heeft, die ons doen denken aan het oud Egyptische schrift Men giet ook de Frisia's in dc kom die dc blaren samen vormen, Is dit water opgebruikt dan giet men weer en heeft men zoodoende een mooie maatstaf voor hel gieten. In de na tuur komen ze zoo door droge perioden, wat natuurlijk in onze huiskamers niet het geval is. Ze hebben nu eenmaal deze gewoonte en is het maar het beste zich hier aan te hou den. Onder dc Bromclias behoort ook het ge slacht Tillandsia. Het blad is hier vaak met roode strepen bezet cn de bloemen, die op lange stengels zijn geplaatst, zijn Blauw met een wit hart. De Tillandsia dianthoides heeft zeer weinig wortels en kan zoodoende het best gekweekt worden op een plankje met mos gebonden. Men moet dan zorgen wat meer te gieten en te broesen, zoodat ze voor al niet uitdrogen. Verder wil ik U nog noemen onder dc Bromelias, dc Bilbergias die in den winter bloeien met donkergerandc blauw bloemen. Hun blad is fijn en toegespitst. Ten slotte nog de Cryptantus met mooi gestreepte bla ren en uit haar hart voortbrengend een eigen aardige harde bloem. Wilt U Bromelias zelf voortkweeken, doe dit dan niet van zaad. wat zeer warm ge houden moet worden. Het beste resultaat zal men hebben met stekken van de jonge zij- scheuten, die vooral als ze gebloeid heeft naast de oude plant te voorschijn komen. Men neemt ze af met eenige wortels, als dit kan en stekt ze in een potje onder een glas, liefst in de Lente. J. O. W. F. RENS. Wenscht gij soms een vroege zomer met een schat van bloemen reeds voor de Mei? Geeft dan nu reeds Uw verlangen aan de G. BROUWER, Kruiskamp 10-16 Gasfornuizen Waschtafels Baden en Geysers Aanleg billijk UizeoEsm. QOJHseüSÖ Voor het Soesterkwartier kun nen abonnementen, adreswijzigin gen en advertenties opgegeven worden aan ons Bijkantoor: Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Alleen betere merken. Amerika en Canada zenden oorlogsschepen Ncw-York, 25 Jan. (V.D). Drie Ameri- kaanselio oorlogsschepen met 115 marine soldaten aan boord hebben opdracht gekre gen zich uit de zone van het Panamakanaal naar San Salvador te begeven, teneinde de Amcrikaanschc ingezetenen te beschermen tegen de gevaren, w aaraan zij door dc com munistische revolutie-pogingen zouden kun nen zijn blootgesteld. Twee torpedojagers zullen hedenmorgen aan dc Westkust van San Salvador aankomen, terwijl dc kruiser Rochester pas Woensdagavond tc Acajutla kan worden verwacht. Ook tweo Canadee- schc torpedojagers hebben opdracht gekre gen naar Acajutla op le stoomon. De Brit- öclic zaakgelastigde William Mc Gaffcrty deelt mede dat de communistische gevech ten hebben plaats gehad te Consonati en te Santa Tccla. De Amerikaanschc belegging in San Salvador beloopt ongeveer 43 mil liocn dollars cn de huidige regeering wordt door de Vereenigde Staten niet erkend, aangezien zij door een staatsgreep aan liet bewind is gekomen. Dc regeering beweert meester van den toestand te zijn. N e w Y o r k, 26 Jan. (V.D Volgens de laatste berichten uit San Salvador vreest de regeering oen aanval der communisten op de hoofdstad. In verband hiermedq is de bewapening van allo burgers bevolen. Men, neemt aan, dat een vroegere aanhanger van Sandino, overste Augustino Marti, aan het hoofd der communisten staat. Marti, die aanhanger zou zijn van de Derde Interna tionale. werd verleden week uit do gevan ge nis ontslagen. Voor zoover lot nu toe kon worden ge constaleerd zijn talrijke plantages bij de ge vochten met de insurgent'en verwoest Hier hij ziin ook plantages welke aan buiten landers toebehooren. Bij een botsing te Toayua werd een Italiaan gedood. De totale verliezen ziin onbekend President-generaal Martinez heeft ver klaard dat de regeering den toestand mees ter is. BUITENLAND. Dc kwestie der hci-stelqchulden. (Derde Blad, pag. 1). Het conflict Japan—China voor den Vol kenbond. (Derde Blad, pag. 1). De opstand in San Salvador. (Eerste Blad, pag. 1 BINNENLAND. Jhr mr. II. M van Iiaensma do With wordt benoemd tot gezant te Praag. (Tweede Blad, pag. 1). Do treinaanslagen rondom Amsterdam zijn geen verrassing. (Twcedo Blad, pag. 2.) Geval van gasbcdwclming te Amsterdam. (Tweede Blad, pag. 1). ERNSTIG AUTOBUS-ONGELUK. Vijf dooden en tien gewonden. Madrid, 25 Jan. (II. N.) Bij Madrid zijn bij een autobus-ongeluk vijf personen ge dood en tien gewond. De autobus was ten gevolge van het breken van een as tegen een boom gereden. DE AARDBEVING IN GUATEMALA. Ongeveer tien slachtoffers. Londen, 25 Jan. (II. N.) Volgens dc laatste berichten uit Guatemala zijn bij de aardbeving ongeveer tien personen om het leven gekomen. Aanvankelijk had men ge vreesd, dat liet verlies aan mcnschenle- vens veel grooter zou zijn geweest. Vlieg tuigen, die over het getroffen gebied ge vlogen zijn, melden, dat de door dc aard beving cn de uitbarsting der vulkanen aangerichte schade veroorzaakte verwoes tingen betrekkelijk gering zijn. HET PRESIDENTSCHAP DER SAARREGEERING. Te Geneve is aangekomen een delegatie uit het Saargebied onder leiding van den handelsraad Roechling, om met de leden van den Volkenbond tc beraadslagen over de in de lieden' begonnen raadszitting te verwachten benoeming van ccn president cn een commissaris van justitie van de Saarregeering. Men verwacht, dat tot pre sident van de Saarregeering een Engelsch- man zal worden benoemd. Medegedeeld door liet K. N. M. I. le Dc Bilt. Hoogste barometerstand: 7S6.1 te Den Helder. Laagste barometerstand: 744.3 tc Isafjord. Verwachting: Zwakke winden uit O., In- ter Z. richtingen, nevelig tot zwaar bewolkt, weinig of geen neerslag, weinig verande ring in temperatuur. De gisteren over dc Britsche eilanden verschenen liooge drukking bleef toenemen en verplaatste zich naar ons land, zoodat daar heden de hoogste ooit voorgekomen barometerstanden werden overtroffen. In bet W. nadert dc depressie, die op IJsland reeds 10 m.M. dalen gaat en do warme strooming ons land heeft bereikt, terwijl de verplaatsing van de liooge druk naar liet Z.O. in liet algemeen voortduring van het zachte weer zal bewerken, 6lechts tijdelijk door eenige uitstraling kon worden on derbroken. In Frankrijk nam de lichte vorst nog af. lil N. Scandinavië bleef dc vorst van weinig bctcckenis, alleen in Po len komt matige vorst voor. Neerslag is bijna niet gevallen. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 KOUSEN AFOEELING Extra koopjes Zijde, Wol, Fil d'ecosse, Wol met zijde MAATREGELEN TEGEN COMMUNISTEN IN BRUNSWIJK. Bruns w ij k, 24 Jan. (V.D). In een com munistische localiteil in de Schoeppen- stadterstrasse heeft dc politie een huiszoe king gedaan. Daarbij werden verscheidene revolvers met munitie gevonden. In een vlugschrift hadden dc communisten de ar beiders opgeroepen Maandag ccn proteststa king tc houden. In de stad is het den ge heel en Zondag zeer onrustig geweest. Het gelukte dc politie echter tijdig grootere uit barstingen te voorkomen. DE VULKANISCHE UITBARSTING OP GUATEMALA. Gezicht op de stad Antigua; op den achtergrond de vulkanen Fucgo en Acatenang®

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1