DE EEMLANDEÜ NIEMAND GEBREK WAT ZULT U DOEN! Licht op BIJKANTOOR SOESTERKWARTIER SOESTERWEG 107 JOH. DE HEER Vrijdag 29 Januari 1932 Uitgave: VAIKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaarpana No. 181 HERVORMING VAN 'T FRANSCHE KIESRECHT DE LOONSVERLAGING BIJ DE FRANSCHE MIJNEN HET AFTREDEN VAN DRUMMOND DEFINITIEF ROOFOVERVAL OP EEN TREIN HENDERSON OPTIMISTISCH NATIONALISATIE VAN DE FRANSCHE SPOORWEGEN? 5 uur 6 min. Piano's Orgels, Radio L.J. LUYCX ZOON BUIKBANDEN CH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS ?cr 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per weelc (met gratis verzekering tcgeD ongelukken! I 0.17Vr Binnenland franco per post per 3 mninden t X-. Afzonderlijke nummers f0 05 POSTREKENING 47910 TELFFOON INTERC 515 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels 1 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25 Llcfdadighcids-advertentiëo voorde helft van den prijs. - Kleine AdvertentiCn „KEITJES' bij vooruitbetaling 15 regelt 50 «ent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra i 0.05 Gespannen toestand in het verro Oosten. Sjanghai door do Japanners bezet. Zal Amerika ingrijpen? De toestand in liet Verre Oosten heeft zich op verontrustende wijze verscherpt. De Japanners hebben er zich niet mee te vreden gesteld om de bezetting van Mands- joerije, die in den loop van September 1931 begon, voortdurend uit te breiden, zoodat het er thans reeds veel op lijkt, dat Mandsjoerije een Japansche kolonie is geworden: zij hebben zich thans ook meester gemaakt van Sjanghai, ondanks liet feit, dat de burgemeester dezer stad na. eenig aarzelen hot Japansche ultima tum aanvaardde, hetwelk o.a. eischte, dat Ie anti-Japansche vereenigingen zouden worden ontbonden en de boycot der Ja pansche waren, die reeds een geweldige schade heeft veroorzaakt, ccn einde zou nemen. Natuurlijk is er Japan veel aan gelegen vasten voet te krijgen in Sjanghai, een buitengewoon belangrijk handelsmidden punt, maar de Cliineezen hebben de stad niet voetstoots aan de Japanners willen overgeven, zoodat zich in Sjanghai hevige gevechten hebben ontwikkeld, waarvan dc talrijke telegrammen uitvoerige bizonder heden mcdcdeelen. De. toestand is vooral ernstig geworden, daar ook de internationale concessie in een moeilijke positie is geraakt, daar dc gevechten zich ook reeds op de grens de zer nederzetting afspelen en de schietpar tijen, alsmede do bombardementen uit de lucht gemakkelijk incidenten kunnen uit lokken. Men krijgt sterk den indruk, dat Japan voortdurend aanleidingen zoekt om eco nomische en territoriale veroveringen zoo wel in Mandsjoerije als het eigenlijk Clii neèsche gebied, te maken en dat het Ja pansche optreden het uitvloeisel is van een onloochenbaar imperialistisch streven. Ja paris economen en militairen werken bui tengewoon innig samen en de wereld ziet bij dit weinig stichtelijk schouwspel zoo niet stilzwijgend dan toch dadeloos toe. Onmiddellijk moeten wij echter een re stricüe maken. Kón machtige slaat ter wereld is er. wien Japans optreden een doorn in het oog is en die voornemens is het Japausche streven naar do hegemonie een halt toe te roepen: Amerika. Heeft, zoo is men geneigd te vragen. Amerika in de wereld dan alleen dc deugd in pacht, is het de ecnige natie, die zich het lot van het arme China aantrekt en begaan is met dit deerniswekkende volk. dat in Japans greep gewurgd dreigt te worden? Er is, naar w ij mecnen, geen aanleiding de Vereenigde Staten van sentimentaliteit te verdenken. Wanneer wij de Amcrikaan- sehe verontwaardiging ontleden, komen wij tot- de gevolgtrekking, dat de Vereenig de Staten, die tegenover kleine midden- Amerikaanschc republieken, die zij „aan kunnen", veelal niet al te veel scrupules hebben, zich alleen laten leiden door de overweging, dat dc Japansche actie aan stuurt op de versterking der Japansent machtspositie in den Stillen Oceaan, waar door Ameriku's belangen kunnen worden bedreigd en dc veiligheid van dc Ver. Staten in het gedrang' kan raken. Vandaar, dat van alle staten het Amerika is, die het hardst protesteert tegen de bezetting van Mandsjoerije en het binnenrukken der Japanners in Sjanghai. Krachtige pogin gen heeft men te Washington reeds aan gewend om Engeland eveneens te betrek ken in een actie tegen Japan, maar de Brillen, die tot over dc ooren in dc moei lijkheden zitten (Britsch-Indie, de werk loosheid. de positie van het pond, enz.), leggen tot dusver nog geen bereidheid aan den dag orn forsch tegen Japan op te tre den, zoodat Amerika een geïsoleerde posi tie inneemt, hetgeen voor Japan natuur lijk een aansporing is om rustig zijn gang tc gaan. Wat zal Amerika tenslotte doen? Op zijn eentje economische pressie op Japan uitoefenen? Dit land den oorlog verkla ren? Dit laatste is een groot en ontstel lend woord, maar met dergelijke eventu aliteiten dient men nog steeds rekening tc houden, daar het niet dc eersle keer zou zijn, dat economische bclangcntegenstellin gen liet opnemen der wapens uitlokken Als het gewapend conflict eenmaal een droevig feit is geworden, verzint men na derland wel een schijnheilige nationalisti sche leuze. HEVIG GEVECHT MET ESN MISDADIGER. Warschau, 28 Jan. (II.N.) Gisteren is het de politie na ccn opwindenden jacht gelukt den lang gczochten misdadiger Grzebewjok onschadelijk te maken. Dc mie dadiger slaagde er in zich in een loods te verschansen, waar hij, daar hij meer dan een revolver bij zich had en ook rijkelijk van munitio voorzien was, uren lang de agenten, die hem belegerden, in bedwang hield, totdat hij ten slotte door een raak schot buiten gevecht werd gesteld. Kort daarop is de misdadiger aan de bekomen verwondingen, overleden. WILLIAM WRIGLEY, de uit vinder van dc kauwgom, is op 71-jarigen leeftijd in Arizona (Ver. St.) overleden. Wrigley is in het klein begonnen; dat zijn onderneming een grootc vlucht heeft genomen, is af te leiden uit het feit, dat hij, naar schatting, een vermogen nalaat van zestig niillioen dollar. Nieuwe obstructie der oppositie Parijs, 2 7 Jan (V D.) Woensdag zijn in de Fransche Kamer debatten gevoerd iver de kiesrechlhervorming. Een socialis tisch voorstel, om het debat te verdagen, werd verworpen met 252 tegen 210 stemmen. Kén zelfde lot onderging het in stemming gebrachte voorstel van afgevaardigde Pros sard, waarbij gécischt werd de debatten tot Donderdag te verdagen In verband met den opgewonden toon, welk? tijdens de debatten lïëérschte. zag de Kamervoorzitter zich genoodzaakt het debat te schorsen. In de middagzitting ging de Iinksche dp- posilie weer tot obstructie over, waarbij zij opnieuw verdagingsvoorstellen indiende. Kr mtspon zich een debat betreffende een eventueel n its Eel der verkiezingen tot de maand Mei. Nadat nog een verdagingsvoor- stel van de oppositie met 65 stemmen meer derheid was verworpen, eischte H-erriot te rugwijzing van het verkiezingsvoorstel naar de commissie, doch ook dit voorstel vond geen meerderheid en werd met 246 tegeu 213 stemmen verworpen. Parijs, 28 Jan (V. D.) Nadat dc werk gevers in de Noord-Fransche kolenmijnen de loonovereenkomsl met de mijnwerkei's tegen 1 Febr. hebben opgezegd, teneinde een loonsverlaging van 10 te kunnen invoe ren, hebben nu ook de mijneigenaren in liet Loircbekken eenzelfden slap gedaan. Men verklaart, dat de door dg Franschc n.gec ring toegepaste contingenteeringsmaatrege- ien geen verbetering hebben gebracht, uan- ;czien juist de kolen van het Loircbekken oor de binnenlandsche markt bestemd zijn. GRIEKENLAND BEPERKT DEN INVOER. Volgens een bericht uit Athene heeft de Gricksche rcgccring haar vertegenwoordi gers opdracht gegeven om ter kennis van de verschillende regecringen te brengen, dat Griekenland gedwongen is maatregelen Ie nemen om den invoer in beperken en dientengevolge gedwongen is dc bestaande handelsverdragen op te zeggen. Als gevolg van de ongunstige vooruitzichten der Ontwape ningsconferenlie Leedwezen t>ü den Volkenbond G e n v e, 28 Jan (V.D.) Ilei secretariaat generaal van den Volkenbond deelt offl cieel mede, dat dc Volkcnbondsraad in een geheime zitting de ontslagaanvrage van den secretaris-generaal heeft besproken. Sir Eric Drummond heeft verklaard dat hij niet in staat is zijn. ontslagaanvrage in te trekken. Do leden van den Volkenbond hebben al gemeen hun leedwezen uitgesproken over de thans vaststaande beslissing. De Volkenbondsraad besloot de door het aftreden ontstane vacature op de agenda te plaatsen voor de volgende raadsbijeen- korast. SIR ERIC DRUMMOND. Tegelijkertijd publiceert het Volkenbonds secretariaat het schrijven van Sir Eric Drummond aan den raadspresident, waarin hij zijn voornemen kenbaar maakt af te treden. Drummond wijst er op, dat zijn reeds sinds lang voorgenomen aftreden tot nu toe niet mogelijk is geweest met het oog op dc aan de orde zijnde reorganisatie van den Volkenbond en de a.s. ontwapenings conferentie. IIij verzoekt den raad in de eer ste zes maanden van het jaar 1933 (e mo gen aftreden. In welingelichte kringen bestaat alge meen de indruk dat het aftreden van Drum mond het gevolg is van de ongunstige voor uitzichten van de ontwapeningsconferentie. Door het aftreden van den secretaris-gene raal worden thans de principiecle kwesties van do politieke leiding van het Volken bondssecretariaat op het tapijt gebracht. Majoor PABST (de tweede van linies) en vorst STARHEMBERG (rechts naast hem), de bekende leiders van de Oostenrijksche Heimwehr, vertoeven op het ©ogenblik te Berlijn, waar zij besprekingen voerden met geestverwanten. Bijna honderdduizend francs gestolen Saarbi ücken, 28 Jan. (V. D.) Gister avond tegen 7 uur is op den postwagen van den personentrein GSO een brutale roofoverval gepleegd, waarbij den roover® een bedrag van 95,000 francs in handen viel. Kort na het vertrek van het station Kamphausen hoorde de postconducteur plotseling de deur openrukken, waarop twee gemaskerde gestalten verschenen, die den verrasten beambte met ccn revol ver dreigden. De roovers doorzochten den geheclen wagen. Tenslotte sprongen de on bekenden met een postzak, die 95,000 fr inhield, uit den rijdenden trein. Den post zak heeft men later in de nabijheid van Neuhaus gevonden. Een onderzoek heeft nog geen resultaat opgeleverd. DE „ONTWAPENING" VAN FRANKRIJK. Parijs, 28 Jan. (II.N.). Daladier, de vroe gere leider der radicale partij, oefent in La Rópubliquo scherp0 critiek op Frank- rijks houding in het ontwapeningsvraag- stuk en verklaart, dat de bewering der Fransche regeering, dat zij reeds zooveel voor de ontwapening heeft gedaan, onjuist is. Daladier herinnert aan het Fransche memorandum van Juli j.l. over dc ontwa pening, waarin verklaard wordt, dat het Franschc leger reeds aanmerkelijk in sterkte verminderd is en aan de bewering, die Tardieu indertijd als ministerpresident heeft gemaakt, dat Frankrijk bij de ont wapening alle andere landen ver vooruit is. Hierop antwoordt Daladier, dat het Fransche leger in 1931 niet kleiner was dan in 1913, want tegenover de verminde ring van het leger in Frankrijk staat dc uitbreiding van het koloniale leger, dat ook in Frankrijk gebruikt kan worden. De uitgaven voor dc verdediging zijn sedert 1922 jaarlijks met bijna 2 milliard francs gestegen. Zonder ontwapening geen be: spreking van het schub denvraagstuk Gciièvc, 28 Jan. (V D.) In toonaange vende kringen der Engelscho delegatie ver wacht men, dat in de tweede week der ont wapeningsconferentie te Genève een bijeen komst zal worden gehouden tuaschen Mac- clonald, Laval en Brtining, waarbij de ver dere behandeling van het herstel vraagstuk zal worden besproken. Van Engelsche zijde neemt men. aan, dat e Amerikaan6Cho regeering ter ontwape ningsconferentie een afwachtende houding zal aannemen, doch er den nadruk op zal leggen, dat door haar een bespreking van dc internationale echuldenkwestie niet mo gelijk wordt gedacht zonder positieve rege ling van de ontwapeningskweslic. Henderson hoopt op goed resultaat Londen, 28 Jan. (V.D.) Arthur Hender son, die Donderdag naar Genève is vertrok ken, heeft voor zijn yérirek aan persverte genwoordigers mede zodeeld, dat hij geens zin© ontmoedigd is over de pessimisti sche uitlatingen dooi verschillende iristan ties nopens dc ont wapeningsconferen tie. Henderson ver klaarde vol hoop en vertrouwen naar Ge nève to gaan. De wereld verwacht veel van Genève en spr. verwacht dat deze hoopvolle verwach tingen niet zullen EENDERSON. worden beschaamd. Er waren geen regee ringt?vertegcmvoordigers aanwezig bij liet vertrek van Henderson. Parijs, 2 8 Jan. (V. D.) De arbeidscom missie van de Fransche Kamer heeft giste ren met één stem meerderheid een socialis tisch voorstel aangenomen om alle in parti culier bezit zijnde Fransche spoorwegen te natipnaliseeren en een alle spoorwegen om vattende staatsonderneming te stichten. Al het materiaal en alle bezittingen moeten door den staat langs den weg der onteige ning worden aangekocht Gezien dc stem menverhouding in dc commissie is het nog lang niet zeker of de Kamer zich hij het ad vies der commissie zal aansluiten DE KABINETSCRISIS TE WEENEN. Een bukken voor de Fransche diplomatie? \V een en, 28 Jan. (H.N.) De bladen der Groot-Duitschers, der sociaal-democraten en der nationaal-socialisten verklaren, dat liet aftreden van het kabinet slechts de verwij dering van dr. Schober als minister van buitcnlandsche zaken ton doel heeft en een bukken voor de Franschc diplomatie is ge weest Deze bladen spreken de vrees uit, dat de christelijk-socialen zullen trachten een klein Oostenrijk-Hongarije onder het bestuur van de Habsburgers tc vormen. Zij verklaren, dat ter vermijding van een re volutie nieuwe verkiezingen noodig zijn. BUITENLAND. De M.2 gevonden? (Derde Blad, pag. 1). Shanghai wordt door de Japanners be schoten. (Derde Blad, pag. 1). Het aftreden van Sir Drummond defini tief. (Eerste Blad, pag. 1.) STADSNIEUWS. Een cosmopolitische venter. (Kantonge recht). Eerste Blad, pag. 3). Ledenvergadering der Oranjcvcrecniging. (Eerste Blad. pag. 2.) Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. In stituut tc Dc Bilt. Hoogste barometerstand 781.3 tc Müuchcn. Laagste barometerstand 731.9 tc Rost. Verwachting: Zwakke tot matige Z.W. tot W. w ind, gedeeltelijk bewolkt- waarschijnlijk droog weer, iets zachter, nog temperatuur om liet vriespunt in het Z.O. Het maximum van dc luchtdruk ligt nog steeds boven dc Alpen. Geleidelijk dalen overal do barometers, terwijl het lucht* drukvcrval weinig verandert. Dc diepe depressie, die gisteren bij IJsland lag, wordt thans in Noord-Scandinaviö gevonden en doet do warme luchtstroom over het Oost- zeegebied, die de dooi in Finland nog deed toenemen on zomerwarmte brengt boven het gebied van mist en lichte vorst, dat geheel centraal Europa en dc kustlanden bedekt (do Schneckoppe 1000 M. hoogte in het Bo- heemsche Ertsgebergte meldt G gr. C.) aanhouden. Vanuit het Noord-Westen na dert echter een koudo inval, die reeds af koeling bracht op de Noordzee en die waar schijnlijk in onze omgeving bij ruimende wind opklaring zal brengen en de vorst zal doen verdwijnen. Voor het Soesterkwartier kun nen abonnementen, adreswijzigin gen en advertenties opgegeven worden aan ons Bijkantoor: Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Een goede raad, eerst even bij ons komen kijken. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Velerlei Modellen Voor iedere figuur AAN WARM VOEDSEL, INDIEN U CNS HELPT. Gedurende dc laatste 16 dagen werden door ons 3173 porties voedsel (afkomstig uit Militaire Keukens) aan volwassenen en kinderen uitgereikt. DE NOOD dringt ons meer te doen, doch financieele hulp is dan noodig. Het Gem. Bestuur hielp ons aan lokalen en installatie. De Mil. Autoriteiten vcrleeneu alle medewerking. BEL ONS ONMIDDELLIJK (TELEPH. 270) en wij disponeeren morgen over Uw bij drage, of Gireer op ons No. 78808. Alle inlichtingen geeft gaarne: J. E. VAN EEKEN, Directeur Jongenshuis L. d. H., Emmalaan 18.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1