BALANS-OPRUI I N G firma duim burger uit mooi DE ËEMLANDEU Buitenland Amersfoort Binnenland Belangrijkste Nieuws Weerbericht JOH. de heer BIJKANTOOR SOESTERKWARTIER SOESTERWEG 107 J. J. MOLENAAR PRIJZEN ENORM LAAG Zaterdag 30 Januari 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 182 BUITEKLANDSCH OVERZICHT WATERSNOOD IN NOORWEGEN HET HERDISCONTOCREDIET DER RIJKSBANK DE REGEERING IN ESTLAND AFGETREDEN EEN NIEUW KABINET IN OOSTENRIJK HETWETS-ONTWERP OP DE ARTSENIJBEREIDKUNDE 5 uur 9 min. L. J. LUYCX ZOON BUIKBANDEN Piano's Orgels, Radio Franco levering huis Een elk, die een PLYMOUTH berijdt, Blijkt op de hoogte van zijn tijd. STATIONSPLEIN S - TELEPH. 1210 H SNd ARNHEMSCHE WEG 26 DAMES MODEZAAK AMERSFOGRTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pa 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand I 0.75, per week (mei gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17'/,. Binnenland franco per most per 3 maanden f J.-. Afzonderli|ke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 5» PRIJS OER ADVERTENTIEN vao 1—4 regels t 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer 1e|l(€ regel meer f0.25. Llcfdadighelds-ndvertcntiCD voor de helft van den pri)3. Kleine AdvertentiCn „KEITJES' bi) vooruitbetaling 1—5 regelt 50 aeat. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1,—. Bewijsnummet extra f 0.05 De gevaarlijke toestand te Sjanghai. Japansch drei gement om den Volkenbond den rug toe te keeren. Zonder dat Japan China officieel den oor log heeft verklaard, gaat de regecring te Tokio den laatsten tijd tot handelingen over. die neerkomen op een ernstige ver storing van den vrede in het Verre Oosten. Alsof de bezetting van Mandsjoerije nog niet genoeg was, zijn de Japanners begon nen met het bombardeeren van Sjanghai, dat tot een oorlogsterrein is geworden, daar de Chineczen zich zoo krachtig moge lijk verweren met de militaire middelen, waarover zij beschikken. Een deel van Sjanghai staat dan ook reeds in brand en er is in de stad al heel wat bloed gevloeid. In zijn militairen ijver heeft Japan zicb zelfs niet eens ontzien, een deel der inter nationale concessie tot gevechtsterrein tc maken, hetgeen de ontstemming der Ame rikanen natuurlijk nog meer heeft doen toenemen. Inmiddels heeft China, dat het. kind van «Ie rekening dreigt te worden, zich opnieuw lot den Volkenbond gewend en er bij dit instituut op aangedrongen, nu Japan open lijk de politieke onafhankelijkheid van Chi na aanrandt cn de soevereiniteit van het Chineesche gebied schendt, zich niet tc be palen lot toepassing van artikel 10, maar (\f procedure tc volgen, die artikel 15 aan de hand doet, daar de arbitrale pogingen •^an Genève lot dusver op niets zijn uitge- loopen. Duidelijk heeft de vertegenwoordi ger van China te kennen gegeven, dat hij er op rekent, dat zijn land eindelijk recht zal worden gedaan. Het wekt voldoening, dat. de Volken- bondsraad ditmaal een resoluter houding heeft aangenomen dan in hel jongste ver leden; Paul Boncour toch, de voorzitter, heeft zich niet uit het veld laten slaan dóór de talrijke juridische en spitsvondige bezwaren, waarmee de Japansche gedele geerde, Sato, voor den dag kwam cn waar van de strekking was een beslissing op nieuw uit te stellen. Het ncgeeren van de Japansche verlangens en het besluit om do koe direct bij de horens te vatten, heeft de hevigste verontwaardiging van Sato gewek.t die onder meer tegenover journalisten te kennen gaf, dat Japan zich een dergelijke behandeling niet zal latpn welgevallen cn aan deze uitspraak het dreigement vast knoopte, dat Japan er desnoods niet tegen op zou zien zijn lidmaatschap van den Vol kenbond op tc zeggen. De procedure, waartoe men zijn toevlucht zal nemen, komt \olgcns de berichten, waarover thans \alt te beschikken, hierop neer, dat de consuls van vier groote mo gendheden, alsmede die van Noorwegen cn Spanje te Sjanghai met bekwamen spoed feitenmateriaal zullen verzamelen cn een uitvoerig rapport over dc recente gebeur tenissen aan den Volkenbondsraad zullen zenden. Het is nu maar tc hopen, dat de enquêtecommissie niet te lang treuzelt, daar de toestand zich zoodanig heeft ont wikkeld, dat hij niet alleen een gevaar voor den vrede in het Verre Oosten is, maar evenzeer voor den vrede in heel de wereld. Intusschen mag niet worden verzuimd erop te wijzen, dat Japans mentaliteit ziel) sorns op een buitengewoon bevreemdende wijze uit. Dit bleek gisteren vooral, toen Sato met de verbluffende mcdcdeeling voor den dag kwam, dat dc toepassing van art. 15 van het Volkenbondshandvest niet in aanmerking kwam, aangezienvooraf diende te worden onderzocht, of er tus- schen China en Japan wel zoo'n scherp ge schil bestaat, dat dit uit zou kunnen loo- pen op een verbreken der betrekkingen tus- schen beide landen. Sato meende van niet en was van oordceldat men eigenlijk van een geschil zelfs niet kon spreken. Maar, is men geneigd te vragen, bestookt Japan dan als blijk van hartelijke gezind heid dc Chineezcn met honderden bom men? (Ondcrtusschen ontvingen wij een tele gram, volgens hetwelk China Japan den oorlog zou hebben verklaard). HINDENBURG NIET NAAR DE GOETHEFEESTEN TE WEIMAR. Berlijn, 28 Jan. (V. D.) Met liet oog v)p den moeilijken politicken toestand tc Berlijn en de hierdoor vereischlc aanwezig heid van den rijkspresident, heeft deze be sloten er van af te zien persoonlijk deel te nemen aan de Goethefeestcn te cimar. LITWINOF BIJ DR. BRüNING. B er ij n, 28 Jan. (V. D.) De volkscom missaris van buitcnlandsche zaken dei sovjet-unie, Litwinof. die hedenmorgen tegen tien uur te Berlijn arriveerde, were hedeumiddag te ongeveer één uur door rijkskanselier dr. Briining ontvangen, te voren had Litwinof een ond«nhoud met staatssecretaris von Bulow. Litwinof is nog hedenmiddag doorgereisd naar Genève. DE CONTRACTANTEN VAN OSLO. Bespreking te Genève over eco nomische samenwerking. Het Handelsblad verneemt, dat op 2 Fcbr. hoofdambtenaren van de betreffende de partementen der vijf Oslo-stntcn te Genève gezamenlijk een bespreking zullen hebben, terwijl daar later overleg lusschen de mi nisters van Denemarken, Noorwegen, Zwe den, België en Nederland zal worden ge pleegd, om te zien wat in de gegeven om standigheden verder door de Osio-staten in de richting van economische samenwer king gedaan kan worden. Het verkeer bij Drontheim ernstig gestoord Oslo, 2 9 Jan. (V. D.) De door het zachte weer veroorzaakte overstroomingen cn aardverschuivingen in de provincie Drontheim, hebben zich tof een ware cata strophe ontwikkeld. Het gehcelo spoorweg verkeer rondom de stad Drontheim moest worden gestaakl. De rivieren zijn buiten haar oevers getreden cn hebben verschei dene huizen vernield en bruggen weggesla gen. o. a. een 30 M. lange brug in den straatweg over de Sörna-rivier. Te Leksviken is door een groote dijkdoor braak de elcclrische centrale vernield. In de omgeving van Sikavos staan alle wegen onder water en bedreigt het water even eens een groot elcctriciteitswcrk. liet re gent voortdurend. In het Stordal, waar de rivier in normaio omstandigheden 50 M. breed is, staat het water thans over een breedte van 1 A K.M. Frankrijk neemt er ook aan deel P a r ij s2 8 Jan. (V. D.) De raad van beheer van do Banque dc France beeft Don derdag besloten't herdiscontocrediet aan de Reichsbank ad 25 milliocn dollar voor den tijd van een maand te verlengen, mits de bank voor internationale betalingen en de overige betrokken centrale bankinstellin gen eveneens bereid zijn haar aandeel in het herdiscontocrediet tc verlengen. De Fr arische regeering zou den Raad hebben medegedeeld, dat zij van politiek stand punt bezien geen reden aanwezig acht in houding af to wijken van do overige cen trale banken. Een officieele mcdedeeling betreffende de zitting is voorloopig nog niet gepubliceerd. De raad van beheer heeft evenwel aan de algemeene vergadering in voorzichtige ter men medegedeeld, dat de omstandigheden tot nu toe niet hebben veroorloofd deze cré- dictoperaties te liquideeren. P a r ij s2 8 Jan. (V. D.) Naar nader ge meld wordt, heeft de Bank van Frankrijk aan de verlenging van het herdiscontocre diet voor de rijksbank do voorwaarde ge knoopt, dat de rijksbank van de rijksregce- ring de verzekering moest krijgen, dat het Duitsche rijk zich niet zou verzetten tegen den uitvoer van goud, welke noodig zou kunnen worden om de terugbetaling van de credieten veilig te stellen. Deze voorwaarde zal ook gelden voor het geval van een mo ratorium. Berlijn, 2 8 Jan. (V. D.) In welinge lichte kringen is men van mcening, dat de voorwaarde betreffende de verlenging van het herdiscontocrediet, door de Bank van Frankrijk gesteld, slechts een formaliteit is. Een dergelijke clausule is vervat in alle dergelijke internationale overeenkomsten, zooals bijv. bij het herdiscontocrcdietac- coord van de Bank van Engeland met de Federal Reserve Bank. W1NTERWONDEREN 't Is eigenlijk geen winter in den zin van jaargetijde van voist cn sneeuw, schaatsen rijders en bobsleden. Zoo af cn toe tracht het wat tc vriezen cn het lukt soms ook wel eens een paar nachten, maar van wintcrbeleekcnis is dit niet t Is maar dagen aaneen mist cn niet anders, terwijl de barometer op recordhoogte moet staan volgens de Bilt Onze gewone jaarlijksche oproep om de vogeltjes niet tc vergeten, kon dan ook steeds nog achterwege blijven, vooral ook, omdat hel werkelijk beter is, als het niet hoognoodig is, de apenootjes- slingers, de kokosnoten en wat er nog meer voor dient gewoonlijk, niet op te hangen, want dit zou wel eens aanleiding kunnen worden, dat de vogels deze gemakkelijke manier om aan den kost te komen prefe reerden boven het zuiveren der boomen en bodem van schadelijke belagers Op den plantengroei heeft dit weer na tuurlijk een gunstigen invloed, zou je zoo zeggen. Ja. dit is zoo. maar de hazelaars doen nog weinig en ontplooien hun katjes erg voorzichtig Zoo hier en daar zie je er enkele languit gestrekt hangen, maar al gemeen is het nog lang niet. De elzen zit ten overal nog vol stijf dicht gesloten prop- jeskatjes. Maar wal moet ik denken van die langs den Utrechtschcn weg? Hebt ge die al gezien, de jonge pas gepote elzen langs het tegclvoelpad van Kinabu tot Ons Belang? Die hangen vol met decime ters lange katjes in vollen bloei. Daar be grijp ik eigenlijk niets van. Dat in de tuinen allerwegen de gele Win terjasmijn vol bloemen zit, hebt ge zeker al 'ang gemerkt Hier cn daar bloeien viooltjes cn mijn Primula's zijn den beelen winter nog niet zonder bloemen geweest. In bet wild bloeien het Kruiskruid. de Vogelmuur en het Herdcrstaschje onafge broken al maanden aan een stuk. Ik zag dezer dagen prachtige Paarse Doovenetels hetzelfde doen en voor dc meisjesschool is het gazon en het talud bont van de Made liefjes. Een beetje wonderlijke winter is het toch wel, ook al zijn de laatste verschijnselen gewoon in zachte winters. Alleen die haze laars vind ik wat eigenwijs. Of wijs? A JOMAN GEHEIME ZENDER BIJ NATIONAAL- SOCIALIST IN BESLAG GENOMEN. Maagdenburg, 28 Jan. (V. D.) De politie te Maagdenburg had mededeeling gekregen van den bouw van een verboden zender bij ecnige nat ionaal-socialisten. Toen de politie gisteren bij een nationaal- socialistischen leider, den mecanicien Joleck een huiszoeking deed, was deze juist bezig met behulp van den electricien Meishausen een radio-zendapparaat te probceren. De geheelc installatie, die uit volledigcn zen der en ontvanger bestaat, is door de politie in beslag genomen, terwijl legen de twee verdachten een vervolging is ingesteld. Re val, 29 Jan (V.D.) De Eötlandsclie re geering is afgetreden. Dc oorzaak van dit aftreden ie gelegen in het feit, dat dc Eetlandschc partijen onlangs op andere wijze zijn georganiseerd. De boerenbond heeft zich met dc kolonis ten vereenigd tot de Agrariërs partij. Voorts heeft de arbeiderspartij zich met de volks partij vereenigd tot nationale centrumpartij. De partijen welke tot nu toe tot de oppo sitie behoorden, do arbeiderspartij cn de partij der kolonisten zijn derhalve thans re- •gec ringsport ij en geworden, doch eiachen dat de socialisten, die tot nu toe deel uitmaak ten van de rcgeeringscoalitie zullen worden buitengesloten. Dit wordt met de regeeringsreconstructie beoogd. We en en, 29 Jan. (V.D.) Het nieuwe mi nisterie Bureech is als volgt samengesteld: Bondskanselier en buitcnlandsche zaken* dr. Burésch. Vice-kanselier: ingenieur Winkler. Financiën: dr. Weidenhoeffer Landbouw: dr. Dollfuss. Handel: Heinl. Justitie: dr. Schuschnig. Sociale aangelegenheden: dr. Reach. Onderwijs, dr. Czcrmak. Legerzakcn: Vaugoin. Een tweede bondsmiuister, n.l. dc tweede vertegenwoordiger van den landbouw in de regeering zal later worden benoemd Intus schen neemt do vice-kanselier binncnland- sche zaken waar. De ministers zijn reeds aan den bondspresident voorgesteld. JEZUÏETENSCHOLEN TE BARCELONA GESLOTEN. Priesters naar Nederland. Barcelona, 28 Jan. (V. D.) Alle Je zuïetenscholen zijn heden te dezer stede ge sloten. Vele priester-refugiés vertrekken Vrijdag naar Nederland. Vergadering van den Alg. Ned Drogisfenbond Dinsdag j.l. is te Amsterdam de alge meene vergadering gehouden van den Alg. Ncdcrl. Drogistenbond. Bij dc besprekingen inzake het ontwerp van Wet op dc Arlsciiijbcrcidkundc werd bevreemding uitgesproken over het feit, dat op d«- verschillende verzoeken van diverse betrokken organisaties om inzage van het ontwerp tc mogen ontvangen voor advies, zonder meer de Regecring afwijzend heeft beschikt. De vergadering besloot, den minister te verzoeken bij het ontwerp Wet alsnog te bepalen, dat inplaats van de gedachte posi tieve lijst, van geneesmiddelen een lijst zal worden samengesteld dooi; een commissie, bestaande uit een evenredig aantal leden van de verschillende groepen betrokken bij do fabrikatic cn den handel in geneesmid delen, vermeldende de artikelen cn stoffen, die anderen dan apothekers (en daarmede gelijkgcstclden) niet. zullen mogen verkoo- pen en door do laatsten, mot het oog op de volksgezondheid, uitsluitend op origineel recept. De vergaderden waren van meening dat liet, met. het oog op de volksgezondheid, ontoelaatbaar is dat verschillende slaap-, sterkwerkendc- cn opium^ioudcnde midde len vrij, dus zonder voorschrift van een medicus, door den apotheker worden ver kocht. Eveneens werd besloten den minister to verzoeken, alvorens het gewijzigde ontwerp van Wet wordt ingediend, overleg tc plegen met de verschillende organisaties, betrok ken bij dc distributie van patent- en auderc geneesmiddelen; althans dien betrokkenen gelegenheid tc geven kennis te nemen van de wijzigingen in het ontwerp van Wet aangebracht. (Handelsblad). LANDVERHUIZING NAAR CANADA. Blijkens mededeeling van do stichting landverhuizing Nederland is in enkele pro vincies van Canada plaats voor een beperkt aantal emigranten (landbouwers) die over een kapitaal van minstens 1000 dollar be schikken. De stichting, adres Pieter Bothstraat 19. Den Haag verschaft op verzoek nadere In lichtingen aan belanghebbenden. TEEKENINGEN VAN H.M. DE KONINGIN. Van den Haag naar Amster dam. Wij vernemen dat na de sluiting der ten toonstelling van het werk van H.M. de Ko ningin in de Koninklijke Kunstzaal Kley- kamp te 's-Gravenhage deze werken ten toon gesteld zullen worden in het Stedelijk museum te Amsterdam, eveneens ten bate van de noodlijdende kunstschilders. HET CONFLICT BIJ ZWANENBERG TE OSS. Een arbiter benoemd. Zooals gemeld had de conferentie, die de Rijksbemiddelaar prof. mr. Aalberse dezer clagcn gehad heeft met de partijen inzake het dreigend conflict bij de N.V. Zwanen- berg's Fabrieken te Oss tot resultaat, dat het punt, waarover geen overeenstemming kon worden bereikt, n.l. het in dc nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst vast te stel len uurloon, onderworpen zou worden aan arbitrage. Thans vernemen wij, dat in deze zaak als arbiter is aangezocht het Tweede Kamerlid mr. C. M J. F. Goscling. De heer Goscling heeft djl verzoek inge willigd. BUITENLAND. Een nieuw kabinet in Oostenrijk. (Eerste Blad, pag. 1.) Het groote conflict in het Oosten. (Derde Blad, pag. 1 en 2), BINNENLAND. Te Helmond is een wiesellooper overval len en beroofd. (Tweede Blad. pag. 1.) Branden te Amsterdam cn 's-Hcrtogcn* bosch. (Tweede Blad, pag. 21. LECTUUR IN HET ZONDAGSBLAD. Prof. Dr. John C. Mcrriam„Op een vogel-eiland." Prof. Dr. André Gourmnnt„Edouard Manet." Herman Poort Letterkundige Kroniek. „De nieuwe Faust-vertaling van Anthonic Donker." IJ. G. Canncgieter „Mode." Piot Tiggors „Dc muziek in don aether." Medegedeeld door Kon. Nod. Mel Inst, te De Bilt. Hoogste barometerstand 780.2 te Scilly. l.aagelo barometerstand 738.4 te Vardö. Verwachting: Matige tot zwakke W. tot NAV. wind, aanvankelijk nog nevelig, later opklarend, waarschijnlijk droog weer, iels zachter. Achter dc wegtrekkende depressie bleef van IJsland tot do Noorschc zee de lucht druk voortdurend stijgen, waardoor het cen trum van het hooge luchtgebied thans over het Westen komt te liggen. De depressie is bezig naar dc binnenlanden van Rusland af te trekken en ligt over do omgeving van do Witt© Zee. Deze wijziging in de luchtdruk- vcrdeeling had tot gevolg, dat de warme luchtstroom uit het Westen plaats maakte voor een koudere, die zich vooral kenbaar maakt aan de temperatuurdaling in het ni veau der Duitsche middelgebergten (Scbnee- koppc gisteren -F- G° Cthans G° C.). Bij het toenemen der winden werd dc vorst en koude der onderste lagen naar het. Zuiden verplaatst, waardoor langs de kus ten der Noord cn Oo.stzeo de temperatuur aan den grond sterk steeg. In het binnen land van Scandinavië en in Finland keerde de vorst terug. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Velerlei Modellen Voor iedere figuur Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Voor het Soesterkwartier kun nen abonnementen, adreswijzigin gen en advertenties opgegeven worden aan ons Bijkantoor: I

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1