DE EEMLANDEÜ DE ONTWAPENINGSCONFERENTIE VAN DEN VOLKENBOND BRIEVEN VAN EEN BRABANTSCHEN BOER JOH. DE HEER Maandag 1 Februari 1932 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaarganq No. 183 BLOEDIGE BOTSING TE BOMBAY Fa. R. van den Burg HUUR PIANO'S L.J. LUYCX ZOON BUIKBANDEN 5 uur 10 min. Piano's Orgels, Radio AMERSFÖO ABONNEMENTSPRIJS pe' 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maanJ t 0.75, per week (met gratis verzekering tcgeD ongelukken) f 0.l7J/r Binnenland franco per -oost per 3 maanden f X'. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Liefdadighclds-advertentiën voor de helft van den pnjs. Kleine Advertentlfen „KEITJES" bi] vooruitbetaling 1—5 regels 50 aant elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra 1 0.05 Voor dén oorlog was do openbare mee rling in verschillende landen, ook in Neder land, niet, althans niet voldoende doordron gen, mui liet gevaar, gelegen in de zn. verzekeringspremie, die de opgedreven be wapeningen te land en ter zee heetten te bieden. Men zag algemeen de economische, financierde en sociale bezwaren, die deze bewapeningen opleverden: men erkende volkomen, dat zij automatisch tot verboo ging van de militaire cn maritieme uitga ven der landen wederzijds moesten leiden, maar het vóór alles groote staatkundige cn moreele gevaar, dat de bewapeningen ver tegenwoordigden. zag men niet. Wij weten thans, in liet bijzonder 'na ne ervaringen Aan de twaalf dagen van diplomatieke on derhandelingen, die aan den grooten oorlog voorafgingen, beter. Niet slechts dwingen de bewapeningen ook die landen, die eigen lijk aan den wedstrijd niet mede wenschön te, doen, tot vergroting van hun strijd krachten, maar zij scheppen bovenal een sfeer van wantiouwi-n, .po elk oogcublik tot uitbarsting kan leiden. Meer dan ooit liebben de volkeren behoefte aan vertrou wen over en weer. en slechts dat vertrou wen kan de veiligheid brengen, die men be grijpelijkerwijze verlangt en verwacht, voordat, men tot algemeone internationale ontwapening wenscht over tc gaan! De Volkenbond beoogt eonerzijds de vre delievende beslechting van de geschillen, die tusschen zijn leden, maar ook tusschcn leden en nict-leden van den Bond ontstaan. Hetgeen anderzijds vanzelf medebrengt, dat de Volkenbond pogingen aanwendt om tc komen tot een zoodanige vermindering van bewapeningen, dat men deze gevoegelijk ontwapening kan gaan noemen, Art. S van het Grond verdrag is aan deze taak van den Volkenbond gewijd cn verlangt, dat de Baad een plan opmaakt, waarin rekening wordt gehouden aan den eenen kant met de nationale veiligheid der leden, aan den anderen kam met de mogelijkheid van liet nakomen hunner internationale verplich tingen. De Volkenbond heeft deze laak ter hand genomen reeds spoedig na zijn ont staan, cn dat hij daarin niet eerder en niet vollediger is geslaagd, kan aan den Bond als zoodanig niet worden verweten. Trou wens, men boude in het oog, dat de Volken bond geen wil heeft, onafhankelijk van die van zijn leden; dat hij geen besluiten kan nemen, wanneer de leden niet wcnschen mede te werken. Maar ook den leden Aan don Volkenbond kan men op dit stuk geen directe verwijten maken, want de samenge steldheid van het bewapeningsvraagstuk is ïn de practijk wel duidelijk gebleken, liet Benige verwijt, dat men den leden van den Volkenbond wel kan maken, is dat zij niet voldoende ermede rekening hebben gehou den, dat art. S van het Grondvcrdrag. be trekking hebbende op de eventuccle ontwa pening van alle volken, een niet tc ont kennen verband houdt met een reeks van Lenailngen, vovrUr.iri-Tilr. in «ie V .'tsver dragen van Versailles c.s., waarin aan Duitschland en de andere overwonnen lan den zeer strenge verplichtingen zijn opge legd wat bel reft omvang cn uitrusting van leger cn vloot. De aanhef van het betreffend hoofdstuk der verschillende Vredesverdra gen legt een nauw en niet te ontkennen verband tusschen de aldus opgelegde ont wapening der overwonnen landen en de vrijwillige ontwapening der overige landen, aan welk verband vooral in den laatsten tijd meer aandacht is geschonken. De Volkenhond heeft aanvankelijk gopro- bcerd langs den weg van dc Waarborgtrac- taten, waaraan de naam van Lord Robert; Cecil onverbrekelijk is verbonden, het vraagstuk van vermindering op tc lossen.j' Want, er is geen Staat, die zich tegen ver mindering van bewapening op zichzelf ver zet, maar er zijn wel Staten, die. zoodanige vermindering weerstreven met bet. oog op eigen nationale veiligheid. Door de Waar- borgtractatcn-Cceil zou deze veiligheid in elk ge\a! verzekerd zijn, maar naarmate dc ze verdragen den waarborg voorop cn ge leidelijk de ontwapening geheel achteraan stelden, verloren zij dc sympathie van ve len. liet Protocol van Genève, in 102i tot stand gekomen, heeft daarop getracht in de gebleken leemte te voorzien, doch toen dit niet voldoende ratificaties vond, was ook dc daarmede samenhangende Ontwape ningsconferentie van dc baan. Toen einde 1025 dc tractaten van Locarno werden ge sloten, achtte men algemeen de verstand houding der groote landen zoodanig, dat aan de voorbereiding der Ontwapenings conferentie kon woren gedacht. Dc Com missie, welke kwam te staan onder Voor zitterschap van den Nedcrlandschen gede legeerde, Jhr. Dr. J. Loudon, word inge steld; zij werkte van 1026 tot einde 1030, en zij is cr, zij het niet zonder moeite, in ge slaagd om een Ontwerp tot stand te bren gen, dat grondslag zal zijn voor dc a.s. Conferentie. Met tweeërlei moeilijkheid had de Com missi e-Loudon van den aanvang af te kam pen. Het standpunt, door de deskundigen op militair cn maritiem gebied ingenomen, bleek verder uiteen tc loopen dan men aan vankelijk gedacht had; dc veiligheid vroeg. het dan óok langs uen w»g *-n t middclcn, verdere versteviging:,' voordat aan vermindering van bewapening kon worden gedacht Als gov eg van de. eerste maeilijk held is een ontwerpverdrag t-ot stand geko men, dat artikelen bevat, welker inhoud een groot, deel der deelnemende landen geen bevrediging schenkt, cn waarop dus, zoowel in beginsel als in uitwerking, ter Conferentie zal worden teruggekomen. Ten einde de veiligheid tc versterken, werd naast de Commissie-Loudon een evenwijdi ge Commissie-Benesj ingesteld, die erin slaagde de Algemeone Akte van Arbitrage tot stand tc brengen, ontworpen voor te be reiden terzake van maatregelen ter voorko ming van oorlogen, financieelen bijstand aan den aangevallen Staat en dergel., tege lijkertijd, dat de Raad zelf de noodige mid delen uitwerkte teneinde eigen gezag te versterken. Het voornaamste resultaat van den ar beid der Commissie-Loudon mag gelegen worden geacht in het feit, dat er een ont werp s. Vroeger, ter Vredesconferenties te 's-Gravcnhage, ja ook bij de beraadslagin gen tc Parijs in 1919, werd het samenstel len van een zoodanig ontwerp een onmoge lijkheid geacht. Nu moetoWn zich van dit ontwerp geen te groote voorstelling maken, want het is voor een ontwerp van dezen aard een bijna abnormaal verschijnsel! een ontwerp zonder cijfers; het is meer schema dan ontwerp. De Conferentie zelve zal de cijfers hebben in te vullen, en het is begrijpelijk, dat de Commissie-Loudon dit aan de Conferentie heelt overgelaten, aan gezien op tal van belangrijke principieels punten een meerderheid on een /rij talrijke minderheid tegenover elkander stonden. Het ontwerp acht sleoh's beperking van de zgn. vredeseffcctieven mogelijk, schakelt de geoefende reserves, die i.>ch dadelijk na de mobilisatie in don ?tri|«i worlen geworpen, 'uit; het is zeer do vraag of dc Conferentie zich met dit standpunt zal kunp^n e:i wil len verocnigen. Hei ontwerp acht verminde ring van materiaal zoowel voor. lucht- als landmacht onmogelijk, on beperkt zich voor deze vermindering tot den indirecten weg der budgotaire cijfers, liet is te hopen, dat dc Conferentie vérder zal \\#icn gaan. Ne- dorlandsche voorstellen, «lie in doze rich ting gingen, zijn door do meerderheid der Commissie-Loudon vcrwo; cn, hetgeen in- tusschen nog geenszins zeggen wil, dat. de Conferentie, die vertegenwoordigers van al le leden van den Volkenbond en van het grootste deel der niet leden telt, een gelijk standpunt zal innemen. Men vergete ook niet, dat, wat de bepalingen van de vermin dering der maritieme bewapeningen betreft, de Conferentie rekening zal hebben te hou den met de uitkómsten van het Vloot ver drag van Londen, en met de nog althd be staande mogelijkheid, dat dit verdrag, door overeenstemming tusschen Frankrijk en Italië, in een verdrag van de vijf groote zeemogendheden zal worden omgezet Men zal goed doen dc verwachtingen om trent de resultaten dezer Conferentie niet te hoog aan te slaan, maar anderzijds liet wa re karakter, dat zij heeft, niet uit het oog te verliezen. Immers, dc Conferentie, die zich Ontwapeningsconferentie noemt, zal geen besprekingen voeren over ontwape ning, die in de tegenwoordige omstandig heden van uitsluitend acodoraischcu aard zouden zijn. Het is een Conferentie, waar door men hoopt te geraken tot ecu beper king, d.w.z. een stilstand der bewapeningen, maar bovenal tot oen werkelijke verminde ring der bewapeningen, hetzij door de cij fers van effectieven en materiaal, hetzij door de cijfers der begroetingen tot lagere terug, tc brengen. De Union der Volken- Dorid vcrecni gingenvvaart >ij - voor 7ederland dc „Verceniging voor Volkenbond en Vre de" is aangesloten cn die men meermalen de avant garde van den Volkenbond heeft genoemd, spreekt van een lotaalverminüc- ring van 25 der bewapenir.gskoston, liet is te hopen, dat men deze zal .kunnen be reiken; het is te hopen" dat men, wellicht tengevolge van economische ontspanning; verder zal kunnen gaan. Dat staat wel vast, dat de nood hoog gestegen is, en uat liet woord der deskundigen meer zal gelden teneinde de juiste redactie der «-palingen tc vinden dan teneinde het principieel standpunt te bepalen over wat al dan niet toelaatbaar is. Dc beste wenschen van geheel liet Neder- landschc volk vergezellen zeer zeker «le Ontwapeniiigsconferoi-.! .e cn hare beraad slagingen. Aller aandacht trekt zich naar Genève samen, onidat men overtuigd is, dat deze. Ontwapenui.'.s.'oiiferc.ntie behoort tot dc belangrijkste der vele internationale sa menkomsten, die wij in «leii loop der laatste jaren liebben aanschouwd; beseft, dat haar welslagen vasueif tot een oplossing van het zoo moeilijk vp.-i.j-.gsl.ok van herstel- cn oorlogsschulden zal leiden: gevoelt, ander zijds, dat eciie mislukking dezer Conferen tie zwaar, \valli«:*«t onhoudbaar zwaar op de wereld en op Europa :n t :;zon Ier zou drukken! Bombay, 30 Jan. (V. D.) Gisteravond kwam het te Bombay tot bloedige botsin gen, toen de politie een betooging van congresaanhangers wilde verbieden cn uit een drijven. Twee personen werden gedood en meer dan 200 gewond DE FRANSCHE VERKIEZINGEN. Parijs, 29 Jan. (II. N.) Het bericht, volgens hetwelk de verkiezingen in Frank rijk op 22 en 29 Mei gehouden zullen wor den, wordt van officinale zijde voorbarig ge noemd. INTERNATIONALE LANDBOUW. CREDIETBANK. Voorloopig geen oprichting. Genève, 29 Jan. (IT. N.) De raad van den volkenbond stelde vast, dat de oprich ting van een internationale landbou'wcrc- dietbank voorloopig niet voltrokken kan worden, daar de desbetreffende overeen komst tot nu toe slechts door drie staten, Letland, Griekenland en Zwitserland gerati ficeerd is. Arnh. straat. Gevestigd sedert 1887. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Velerlei Modellen Voor iedere figuur BUITCNLAND. Het conflict in het Verre Oosten. (Derde Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Dc nieuwe politieverordening onder de loupe van den middenstand. (Eerste Blad, pag. 3). Dc voorzitter der K. v. K. over dc indus trie in de Geld. Vallei. (Eerste Blad. pag. 3). SPORT. ÏI.V.C. wint van De Volewijkers met 31. (Tweede Blad, pag. 2). Quick lijdt een i—3 nederlaag tegen E.A.C. (Tweede Blad, pag. 3). VP.W.C. wint met 0 van Soest. (Eerste Blud, pag. 2., Medegedeeld door het Kon. Xcd. Met. lust. Hoogste barometerstand: 783.1 te Blacksod Laagste barometerstand 73818 te Helsing- fors. Verwachting: Matige later afnemende W. tot N.W. wind, nevelig tot zwaar bewolkt, weinig geen regen, weinig verandering in temperatuur. Op de Britsclve eilanden is de luchtdruk- king nog gestegen. Voor Scandinavië en O. Duitschland bewegen zich d.-epc daalgebie- den die storm brengen aan do Noorsche kust cn in het Oostzee-gcbicd waarbij op verscheidene plaatsen in Scandinavië, Oost- Du itsch land cn Polen lichte sneeuw valt. Verst van beteekenis komt daarbij alleen in Noord-Skandinaviö voor. Lichte vorst kwam voor in Zuid-Frunkrijk, Zuid-Dujlschlancï cn Polen, met matige vorst in Hongarije. In Schotland en Ierland is de temperatuur bo ven normaal bij zwakke wind en grooten- deels bedekte Jucht. Helder weer wordt al leen uit Midden Frankrijk en oen deel van Zweden gemeld. Dc Zuidelijke winden van do Azoren tot IJsland duiden oj) aanhou den van het zachte weer in onze omgeving. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Dc garantie van ons huis is voor U een absolute waarborg. BESCHERMING DER DEENSCHE VALUTA. Indiening van een wetsvoorstel. Kopenhagen, 2 9 Jan. (H. N.) Dc re geering heeft vandaag bij het parlement een wetsvoorstel ingediend ter bescherming van do valuta, waarbij de Dccnsche circulatie bank gemachtigd wordt inlevering te vra gen van alle buitenlandsche deviezen. Ver der wordt dc bank gemachtigd beslissingen te treffen, welke buitenlandsche goederen en effecten ingevoerd mogen worden. DOOR A. A. L. GRAUMANS Ulvenhout, 26 Januari 1932. Meniei ;t Is stillekcns,; ieveraans. D'n buiten lee Verlaten; te slapen onder dc dikke, daam- pig-e nevels, die al dagenlaank drijven laanks de kleffe kluilers van dc open ak kers. 'sMiddags breek 't zonnekc nog wel 's deur veur enkele uurkes en dan it 't, of dc weareld effekens wij er, ruimer wordt. .Ta, da's 'n schoon moment! Zundagiïiergenhong d'n miest as natte, kleddernatte lakens van d'n hemel af en 't was of ge'r ocw gezicht teugenaan stotte Kou we strepen veegden laanks oew gezicht en d'n blaauwoii damp woog zwaar in oew longen. As ijs zat ie vast aan dc twijgen en lakken: lag ie gestolt over de witte wea reld. Alle lawijt wier gedempt deur d'n miest die wasemde over de velden. Dc schepping was as 'n bagijnhoveke: fct.illokes, wittekes cn kleintjes. Maar toen teugen tienen de weareld klèè- ren gong, de slierten miest deur cic locht trokken lijk Harren fabrieks-rook zoow zwart, de nevels zwartigheid oplosten in d'n dag die alles overtoog, toen dreef dc zon in mat-witten schijn, as 'n zuiveren schijf, daar hoog achter de zwarte slierten. As 'nen glazen hal op 't grijze water, noiuv cn dan zinkende, zoow glee ze deur dc Jvlèèrende lochten eerst. Toen gong d'n buiten glaanzen. 't IJzelwil da lichtte-n-op in stralend ge- glini. Klèèrdcr wier de locht.; gouwer de zon en de witle schepping wier mee levend goud gemonteerd. Trillend licht flakkerde-n-op van de onmetelijke, zul ver-witte vlakte, die gespreid lag op de kruinen van 't bosch. 't Was of d'n dag daar wier geboren, op- nuuw wéér wier geschapen in 'n pracht die alleen van d'n hemel meugelijk is. Of 'nen gouwen dag oprees uit 'n wit-zulver bed, gespreid van smcttcloozen kant op de miel- jarden glinstarend edenncnnaalden van on ze mastenbosséhen. l Licht zinderde, wecmelde en trilde-n-op naar 't puure blaauw dat daar hemelhoog gewelfd sting van ender tot ender. Mee 't licht kwam 't leven trug hierbui ten. Zacht- gerausch vulde de ruimte, waant ijzehvitsel smolt en drupte in dn' zwarte- n-cèrde, die glom van d'n dooi. As honken, as brokken pèèrlmoer zoow blonken de glimmende kluiters van d'open akkers onder d'n licht- en zonnetoover die op de weareld spiegelde. De vleugeltjes wieren 'r dol van. Uitgelaten cn luidruchtig stoven ze d'n cèrde in, die volop nouw te smullen gaf. Ze brakken de nekskes over mekaar van gulzigheid en levenslust. In een uurke was de natuur tot trillend en nuuw even gekomen, uit 'n ijzige ver stijving on g ra au wen duster. In d'n middag, teugen cl n avond wier 't zonlicht ros. Koperen gloed scheen uit d'n akker. Vlammen laaiden op uit de bolle glazen van de gekleurde kerkramen. As 'nen gloeiend koperen spits boorde d'n to ren in de locht. Klontjes licht hongen aan m'n oogharen cn in purperen wemel daans- te-n-'t licht veur me-n-uit zooda 'k m'n haanden veur m'n toegeknepen oogen hiew. Maar 't licht zat vast in m'nen kop. 't Meer van karmijnrood mee gouwen striemen dreef toen veur me-n-uit en 't was of ik er in moest loopen. Verdrinken zoow in dieèn vurigen gloed die aangstig schoon was Amico, 't licht is weer op èèrdc trug. 't Is gekomen in majesteitelijke pracht D'n .wintcrsche nacht is uit de docht gc- ragebold en tot vijf uren in d'n middag kunnen me weer op 't laand veuruit. Dan pas schuift "t leste rosse zonnestraaltje uit de bosschèn en sluipt d'n nacht laanks de duuzenden stammen 't onendigdiepe bosch in, da-d-as éénen rcuzenblok van zwart gaat drijven op de melkwitte daampen die weer uit dc èèrdc krullen. Dan zijgt d'n nacht in ijzigen kouw op èèrde neer; verstijft 't leven weer in witte stilte, maar zoow komt eiken dag 't veur- jaar 'n stapke dichter naar ons toe. Maar zooals ik al zee, aan 't begin van m'n briefke: alles is in afvvachtink van wat 'r staat le gebeuren. Op d'n buiten en in de stad. In de natuur en onder de men- schcn. 't Is of de groote machien op 't end van Ouwejaar is stilgezet. Of de kollesale rade ren emmen uitgewenteld, laankzamer en laankzamcr, om eindelijk mee 'nen moeien zucht tc verstillen in kouwen slaap en of die rcuzenmachien zwaar en moeizaam, slepend-laankzaam weer op gaank mot ko men, tot de raderen, van *n huishogte weer om d'r stalen assen-as-boomen-zoow-dik in de rondte vliegen, of 't stilstaande schijven zijn van glaanzend staal. In de rondte vliegen mee 'n geschuur bin nen de leeren drijfriemen of 't sturmt in de boomkruinen, zoow geweldig, 't Is élk nuuwjaar wa stil in d'n aanvaank. En... hoe slechter de tijen, hoe laanger da duurt. De machien is dan ok nie op gaank. 't Groote, stalen vliegwiel slaat telkens nog trug; wentelt twijfelachtig van links naai- rechts, maar op gaank zal ie! Maar vva'k dan zeggen wil: d'r is nie veul nuuvvsl De boel lcc nog verstijfd onder d'n wintcrschen kou en de witte stilte, maar zoow goed "as ik Zondag hierbuiten de winter mee slierten uit de locht zag op trekken, 't zonneke-n-effe veurjaar brocht, de akkers de zonnekracht inzogen da ze'r van blinken en zwoeten gongen, zoowgoed zal in de wacreld 't leven wel trugkomen, de machien op gaank gedreven worren, 't staal weer gaan óp-glaanzèn uit z'nen roestigen rust. As 't vliegwiel weer in de rondte suist, dan puft en staampt cn leeft de heele ma chien weer, waant 't een zit vast aan 't aan- der. Zoow is 't hccle leven, de heeïe schep ping. Een dink hoef maar tc lukken weer en 't aandere lukt ok. 't Een drijft 't aandere weer aan en de boel lopt weer gesmeerd. 'n Machien uit duuzend onderdeelen, is'n kollesaal ding. Een uit tienduuzend on derdeelen misschient onbestaanbaar. De waereld telt zou ven tienhonderd rnul- ioen menschen. Zeuvcntien honderd mul- joen raderkes en onderdeeltjes van de wae- rcldmachien, die stilstaat nouw, staan ok stil. En wZ veur onderdeelen, wa veur ra derkes 't Zijn onderdeelen die zelvcrs weer 'n machien zijn van goddelijke makelij, nog ingewikkelder as d'n geweldigst en zeppe- lien. En ieder onderdeel, ieder raderke hee d'n wil van mee tc draaien. Zon machien, amico, mót veuruit! Drie jaren gelejen lag de èèrde meters diep bevrozen. Ze geleek op éénen rots, waar alle vruchtbaarheid uit verstorven was, waar nooit meer iets op zouw groeien. De wateren waren bevrozen tot op d'n kei haarden bojem eu de vischkes waren dood gedrukt oDeler dieën ijzigen. vust Maar (oen dc zon weer in vollen luster Maar toen de zon weer in vollen luster van de Oosterkim uitsteeg en hoog over de êrèdc naar 't Westen zakte eiken dag, toen wier die ijzigen vust machteloos as n' pop- pehaandje van zagemeel cn binnen ennigte weken lag dc duoie, stijve èrède te hijgen van 't trillende leven da ze openscheurde veur dn' groei. En zoow zal, as die muljoencn d'n goeien kaant op wenschen te gaan, gedreven en ge stouwd deur den keihaarden noodzaak groote zon, bron van kracht, over de sa menleving schijnen gaaf, ok daar weer de vrucht gebaard cn tot heilzamcn groei ge drongen worden. Zekers, me zitten in dn' kouw! Sjuust as enkele jaren gelejen. De boel lijkt veur altij 'n onmeugeiijkc woestenij Tc weinig gesmeerd en gevloeid en te veul laten doen Wij emmen allemaal, dn' eene wa meer, dn aandere wa minder, d-c machien vast laten loopen. Wij emmen allegaar schuld aan d'n slechten tijd van tcugeswoorig. 't Gong te goed. Maar gedreven cn gestouwd zal de menschheid wel éénen wil, één bron van kracht, één zon, gaan vurmen, die d'n weareld-akker weer ontdooien doet en vrucht-schieten! k Ben wa zwaar op de haand gewicst, van de week, maar amico, da motte me nie kwalijk nemen, 't si goed bedoeld cn 'n bietje moed inspreken op goeie gronden, gin flaauwe protjes! kan tcugeswoorig gin kwaad veur 'nen keer. Ok 'nen boeia- ïnensch is 'n raderke in de groote machien en ik... ik wil mee alle gewald op aolie kracht gaan stoomen, ziede! Kom, ik schei d'r af 't Is wellckcs ge- wiest. Veul groeten ian Trui en as altij gin horke minder van ocwa" toet a voe DRé.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1