DË EEMLANDEU Licht op JOH. DE HEER BIJKANTOOR SOESTERKWARTIER SOESTERWEG 107 Dinsdag 2 Februari 1932 Uitgave: VALKHQFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 184 DE ONTWAPENING Henderson te Genève aangekomen PLANTENKWEEKERIJ „HORSE WEIDE" HET PRINSELIJK PAAR OP DE MARNIX 5 uur 14 min. L. J. LUYCX ZOON BUIKBANDEN Piano's Orgels, Radio AME ABONNEMENTSPRIJS 3 a,aand':n vo°' Amersfoort 2.10. per maand 0.75. per week (me» gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17J/r Binnenland franco per post per 3 maanden t X-, Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELFFOON INTERG 513 PRIJS DER ADÏERTENTIEN van 1—4 regels 1 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Liefdadlgheids-advcrtcntiön voor de helft van den prijs. - Kleine AdvertentlÖD „KEITJES' bt) vooruitbetaling 1—5 regelt 50 eent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen i I,—Bewijsnummer extra f 0.05 Een nieuw bewind in Oosten rijk. Weer een ministerie- Buresch, maar met een smal ler parlementairen grondslag. Door dc grootc gebeurtenissen in het Verre Oosten zijn kwesties van geringer important ie, die op zich zelf geenszins onbe langrijk zijn, meer of minder op den ach tergrond gedrongen. Daardoor hebben wij tot dusver te 'dezer plaatse nog geen aan dacht kunnen wijden aan de oplossing der Qostcnrijkschè kabinetscrisis in de tweede helft der vorige weck. Dit moge dan thans geschieden. Zooals men zich herinnert, werd het af getreden kabinet-Buresch tot dusver ge steund door de Groot-Duitschers, du chris- tolijk-socialcn en do leden van den land bond. Van het nieuwe ministerie maakt dc eerste groep thans echter geen deel meer uit,'zoodat de parlementaire basis aanmer kelijk is .verzwakt. Burcsch heeft nog wel getracht de Groot- Duitschefs bij de kabinetsformatie te bc- 1 rekken, maar dezen hebben een afwijzen de houding aangenomen, nadat aan bun «•isch, dat Schober opnieuw met dc porte feuille van buitenlandschc zaken zou wor den belast, niet werd voldaan. Nu kan het niet worden ontkend, dat Schober wel oj) een cenigszins vreemde wijze aan den dijk is gezet; men krijgt sterk den. indruk, dat de geheelc kabinets crisis is geënsceneerd als gevolg van den stérken druk, dien dc rechter vleugel der ('li riste lij fesocia 1 e partij, waartoe ook de kanselier behoort, op Burcsch heeft uitge oefend. Schober was bij do meest rcchlsche chris- telijk-socialcn niet bijster gezien en om zijn partij niet uiteen te doen vallen, heeft Burcsch Schober als minister van buiten landschc zaken opgeofferd. Met betrekking tot de tolunieplannen heeft Schober een échec geleden cn dit is een der redenen, waarom do rechter groep van dc christelijk- socialen zich van hem wou ontdoen. Bo vendien is Schober geen persona grata der Franschen. De rcgcering te Parijs nu schijnt, ie hebben laten weten, dat Oosten rijk er niet op hoefde te rekenen, credieten, die het broodnoodig heeft, te ontvangen, wanneer Schober nog langer als minister van buitenlandschc zaken werd gehand haafd. Zoowel binnen- als buitcnlandsch politieke invloeden hebben dus een rol ge speeld bij de verwijdering van Schober Overigens liad Burcsch, die thans zelf bui lenlandsche zaken heeft genomen, Schober nog als minister zonder portefeuille willen behouden, maar zoowel Schober zelf als de Gfoot-Duitschers bedankten voor deze „eer". Ondcrlusschcn stelt men zich de vraag of de levenskansen van liet nieuwe kabi nct-Buresch eenigszins redelijk zijn. Zijn cérste kabinet beschikte in het parlement over een zeer bescheiden meerderheid, maar liet tweede ministerie wordt slechts gesteund door 75 van de 105 leden, waaruit dë Nationale Raad bestaat; het is dus een minderheidsregecring geworden, die zeer gemakkelijk ten val zou kunnen worden gebracht. De Groot-Duitschers hebben echter te verstaan gegeven, dat zij een welwillende onzijdigheid zullen betrachten, zoolang er geen belangrijke wijzigingen plaats vinden op hel gebied der buitenlandschc politiek, terwijl de machtige fractie der sociaal-de mocratie voorloopig blijkbaar eveneens een foleranticpolitiek zal toepassen, wanneer de regeeringshandelingcn van het nieuwe kabinet-Buresch althans geen al te reactio nair karakter dragen. Zij vreezen namelijk, dat de toestand nog aanmerkelijk voor hen zou verergeren, wanneer dr. Seipel de lei der der regeering zou worden. De benoeming van Schussnigg tot minis ter van justitie valt overigens niet bepaald in den smaak der sociaal-democraten, om dat hij erg op dc hand is der Habsburgers on sterk uitgesproken monarchistische op vattingen koestert. Dat Winkler, die reeds deel uitmaakte van liet vorige kabinet cn thans Schober als vice-kansclier is opge volgd, minister van binnenlandschc zaken wordt, is den socialisten niet onwelgevallig, daar hij onloochenbaar een republikein en democraat is, van wien men geen fascisti sche buitensporigheden kan verwachten. Ondertusschen blijft dc positie van het nieuwe kabinet-Buresch bizonder wankel en wanneer het niet handig manoeuvreert, noch de beide oppositiegroepen al te bru taal cn tactloos voor het hoofd sloot, ligt het spoedig languit op de uiterst gladde ijsbaan der politiek. POSTBEAMBTE VLUCHT NA VERDUIS TERING VAN 200.000 RM. Mü Ac hen, 30 Jan. (V.D.) Op 28 Janu ari is de postbeambte Anna Stcubl met 200.000 RM. verduisterd geld ontvlucht. Zij reisde heden naar Plattling, waar zij werd opgewacht door een postbeambte, die tevo ren telegrafisch op de hoogte was gebracht .Men vermoedt, dat beiden willen probeeren over de Tsjecho-Slowaaksche grens te ont komen. Amerika's plicht om deze Ie helpen verwezenlijken X e jv - Y o r k 30 Januari. (II.N.) Voor het eerst is van Amerikaanschc zijde officieel verklaard, dat de Veroenigdc blaten cloor het afzonderlijke vredesverdrag, dat in 1921 tusschcn dc Vercenigde Staten en Duitsch land werd gesloten, de taak op zich hebben genomen om deel te nemen aan het werk der internationale ontwapening. De desbetreffende verklaring werd afge legd door onderstaatssecretaris Hogers in een voordracht over het standpunt der Ver ecnigde citaten ten opzichte van de ontwa peningsconfurcntie, welke hij voor dc ver ecniging voor de buitenlandsche politiek hield. Rogers herinnerde daarin aan de veertien punten van president Wilson, aan het sta tuut van den Volkenbond, dut gedeeltelijk door president. Wilson is ontworpen en aan de inleiding van het vijfde gedeelte van-het verdrag van Versailles, waarin dc ontwape ning van Duitschland nadrukkelijk als een inleiding tot dc nlgcmccne ontwapening wordt genoemd. Daarna besprak hij het verdrag van 1921, waarin nadrukkelijk verwezen wordt naai de militaire bepalingen van het verdrag van Versailles. Aangezien in de prncambulc van dit ver drag erkend wordt, dat de ontwapening van Duitschland de inleiding voor een ontwape ning, ook van de andere landen, moet wor den beschouwd, hebben dc Vercenigde Sta ten in zekeren zin dc verplichting op zich genomen deel tc nemen aan deze ontzag lijke taak van de gehcelc wereld. Gciifivc, 30 Januari. (V.D.) De voorzit ter van de ontwapeningsconferentie, Ucn derson, is in gezelschap van zijn vrouw en een Secretaris tc Genève aangekomen. Hen derson maakt echter geen deel uit van de Engelsche delegatie ter ontwapeningscon ferentie. Naar Engelsche opvatting heeft Henderson het voorzitttcrschap zuiver als particulier aanvaard Ook dc sovjet delegatie onder leiding van den volkscommissaris van buitenlandsche zaken, Litwinof, is to Genève aangekomen. De overige-delegaties der groote mogendhe den komen eveneens in den loop van van daag of morgen. De eerste voorbesprekin gen hebben reeds plaats gevonden. Een pleidooi van den aartsbis schop van York. Genève, 31 Januari. (V.D.) Dc aarts bisschop van Y'oi'k, William Templer, twee de geestelijke van het Britsche koninkrijk, beeft heden naar aanleiding van de a.s. opening van dc ontwapeningsconferentie een godsdienstoefening geleid, waar hij een schriftelijke redevoering van zuiver politie ken aard voorlas. De kerkdienst, waar de voorzitter van de ontwapeningsconferentie, Henderson, de leider der Engelsche delega tie, minister Thomas, lord Robert Cecil en talrijke leden der verschillende delegaties aanwezig waren, heeft zeer dc aandacht getrokken. De aartsbisschop van York las woordelijk de clausule van het verdrag van Versailles voor, waarin de algemeene ontwapening een eereplicht van de geallieerde mogendheden wordt genoemd en waarin wordt verklaard, dat de ontwapening \an Duitschland het begin van de algemeene ontwapening moest inleiden. De aartsbisschop legde er vervol gens den nadruk op, da' de ontwapening een internationale, alle mogendheden bin dende verplichting vormt. Wat de veiligheidskwestie betreft, ver klaarde hij, dat het verlangen naar veilig heid weliswaar gerechtvaardigd is, maar die mogendheden, welke reeds over -'e noodzakelijke veiligheidsgaranties beschik ken, mogen de veiligheid niet ontzeggen aan die mogendheden, welke op het oogenblik geen veiligheid bezitten. Dc internationale verdragen kunnen weliswaar alleen met toestemming van beide verdragspartijen veranderd worden, de thans bestaande in ternationale verdragen bevatten echter on houdbare voorwaarden. Hiertoe behoort in dc eerste plaats dc oorlogsschuldclausule. De mogendheden, die deze clausule hebben geschapen, moeten thans zelf vrijwillig de clausule weer opheffen. Toen de oorlogs schuldclausule in 1919 geschapen werd, scheen het. alleen mogelijk, dat zij slechts voor korten tijd zou gelden. Thans kan ze niet meer gehandhaafd blijven. De delegaties op weg. Rome, 1 Fcb.r. (V.D.) Mevr. John. Gar rett, de echtgenoote van den Amerikaan- schen ambassadeur, is Zondagavond naar Genève vertrokken ter bestudeering van de ontwapeningsconferentie van het standpunt der vrouwen. Ook de Italiaanschë delegatie onder leiding van den Italiaanschen minis ter van buitenlandsche zaken, Grandi, is naar Genève vertrokken EEN GEZONDE GROENTE. Is het wel voldoende bekend, hoe gezond dc Rhaoarber eigenlijk is? Met haar zuurbc- standdeelen cn ook met een attreksel van naar wortels, vormt ze een geneesmiddel vooral voor darmstoornisscn. Natuurlijk ma ken we dit altrekscl niet zeil, daar we de juiste verhoudingen niet weten, maar ik haai net even aan, om U le laten weten, dat het ocstaat. De heilzame werking van het moes uit dc bladstelen gemaakt, is ook wel vol doende bekend. Een zeer smakelijk scholcl- l|e kan men ervan maken op de volgende manier: Men snijdt de stelen in stukjes en schilt ze af; men voegt er een weinig water cn sui ker naar believen bij en raspt er wat citroen schil overheen. Als men minder suiker wil gebruiken dan doel men er een snuif|e dubbelkoolzure soda bij. Vervolgens wordt een deeg gemaakt van meel, boter cn wat zout; dit wordt uitge spreid over den inhoud van het schoteltje iNu zet men hel in den goeden warmen oven, dan zal het in een goed half uur gereed zijn. Maakt men alleen* inocs, dan schilt men dc stelen niet, maar worden ze later gezectd men behoudt dan dc roodc kleur en vele nuttige bcstanddeelen. Men koope Rabarbcr- planten in het voorjaar van een betrouwbaar adres, zoodat men geen bloei bare soorten treft. Deze schieten spoedig in bloem, het geen dan lenkóstc van het blad gaat. Men plant in gewonen tuingrond waaraan een weinig mest is toegevoegd. Ook op een half beschaduwde plaats zal ze nog groeien cn is mislukking uitgesloten. Elke grondsoort neemt ze voor lief; ze is dus in alle opzich ten een ideale tuinplant. Ze siert ook den tuin met haar frisschc blad. Is men bijzonde re liefhebber, dan kan men de blaren ver vroegen door nu over dc plant een mand tc zetten. Om den rand van den mand doet men wat paardenmest fversch) Verder dekt men de mand met een oud kleed loc. Spoedig zullen zich de wille stengels vertoonen, die zeer malsch zijn, cn in gesmolten toestand een welkome afwisseling van ons zware win tervoedsel geven. Elk voorjaar mest men dc planten; men kan ze zoo een ontelbaar aantal jaren hou den. Voor den siertuin heeft men ccnige soorten met mooie bruinroode bloemen, die vooral in de buurt van hei water goed vol- doen. Een recept dat ook veel in het buitenland bereid wordt van dc meer jonge rhabarber- slelen is als volgt: Snijdt dc stelen aan stukjes en schil ze af. Kook zc daarna in een weinig water. Als ze koken, doet men er een paar ons rozij nen zonder pitten bij cn suiker naar be hoefte. Men laat ze nu nog een paar uur nalcoken en voegt er vlak vóór men zc van het vuur afneemt een theekopje sago bij, wat men er doorroert, om liet dik le maken. Men dient het koud op. J. O, W. F, RENS G. BROUWER - AMERSFOORT KRUISKAMP 10 16 De Kweekerij belast zich met den aanleg en verandering van rots-, bloem- en vruchttuinen. Levering van alle plantmateriaal. Vraagt gratis catalogus Parijs, 1 Fcbr. (V.D.) De Fransche delegatie voor dc ontwapeningsconferentie is Zondagavond naar Genève vertrokken. Inluiding der Ontwapenings conferentie door de New- Yorkscke kerkklokken. N e w-Y o r k, 1 Feb r. (V.D.) Op initiatief van de Society for International Justice and Goodwill zullen de kerkklokken te New York morgen liet begin der ontwapenings conferentie inluiden. DE SNELTREIN PARIJS—MILAAN ONTSPOORD. Eén dcode, vier gewonden. Parijs, 1 Febr. (V. D.) Dc internationale sneltrein Parijs—LyonMilaan is heden bij Montcrau ten Zuiden van Parijs, ont spoord. De stoker werd gedood: vier reizi gers werden gewond. Ten gevolge van de ontsporing is de lo comotief omgeslagen. Dc drie volgende wa gons werden door bet plotseling tot slaan komen van den trein ernstig beschadigd en zijn gedeeltelijk in elkaar geschoven. De verwondingen zijn voornamelijk door glas splinters veroorzaakt. Dc toestand der ge wonden geeft geen reden tot bezorgdheid. ROCKEFELLER ONGESTELD. O r m o n d Beach, (Florida), 1 Febr. (V. D.) John. D. Rockefeller Sr., die 90 jaar oud iSj heeft een ernstige.kx>ude >revat. ST. NAZAIRE IN BEROERING GEBRACHT. Vijfduizend arbeiders werkloos. Parijs, 1 Fcbr. (V.D.) Dc werkzaamhe den aan den Super Isle do France cn de Champlain, die gebouwd worden op de Pen Hoodwervon te St. Nazaire, zijn heden stopgezet. Vijfduizend werklieden zijn ont slagen. St. Nazaire verkeert geheel in groo te beroering, aangezien handhaving van de stopzetting onoverkomelijke gevolgen zou hebben. Men vreest, dat bijna 20.000 arbeiders, die hun werk vinden in het ver vaardigen van materialen, tenzij maatre gelen genomen worden, zonder werk zullen komen. Heden zijn alle winkels gesloten. Een groote demonstratie van arbeiders cn kooplieden is georganiseerd. Morgen zal een delegatie een petitie aan Laval aan bieden, waarin dc overheid wordt verzocht iets voor de bevolking tc ondernemen. Do aandeelhouders van alle Fransche scheep vaartmaatschappijen dreigen alle schepen te doen opleggen cn het, personeel te ont slaan, of de vloot te verkoopoh aan een buitenlandsche concessie. Dank voor den aangenamen tijd aan boord Aneta seint d.d. 1 dezer uit Sabang: De passagiers cn de ctat-major van de Marnix van St. Aldegondo zijn verrukt over dc charme en eenvoud van het prinselijk paar. Dc Prins on Prinses namen op inne mende wijze aan het leven aan boord van liet mailschip deel. Zij ontbraken nimmer bij dc danspartijen, welke meestal gecom bineerd werden met dc tweede klasse pas sagiers. Dc Prins cn dc Prinses dansten zonder onderscheid met allo passagiers. Op het bal masqué, dat op de reis aan boord wordt georganiseerd, was Prinses Astrid verschenen in Inlandscho kleedcr- dracltl, waarvoor zij een eere-prijs verwierf. Dn prijzen werden uitgedeeld door Prinses Astrid. Beiden gaven herhaaldelijk blijk van het feit, dat zij Indic zeer bewonderen, en dat zij daar indertijd een zeer prcttigen tijd hebben gehad. Prins Leopold sprak steeds Nederlandsch. Prinses Astrid verstaat Nederlandsch, doch spreekt bij voorkeur Frunscli, Duitsch of Engelsch. Aan het afscheidsdiner op tien avond voor de aankomst tc Sabang dankten dc gezag voerder en de oudste passagier liet prinse lijk paai* voor dc aangename en beminne lijke wijze, waarop beiden hadden bijgedra gen tot verhooging van de gezelligheid aan boord. Na den kapitein nam Prins Leopold het woord, waarvoor hij zich verontschul digde, daar hij noch de oudste, noch de jongste passagier was. Ilij voelde zich ech ter gedrongen, ook namens Prinses Astrid, de etat-major en de passagiers te bedanken voor den aangenamen tijd aan boord door gebracht. LOONSVERLAGING BIJ DE NEDERLAND Batavia, 30 Jan. De directie van de Stoomvaart Mij. Nederland deelde aan haar personeel op de Indische kantoren m?de, dat zoowel voor liet Europeesche als Chi- neesch en Inlandsch personeel met ingang van 1 Maart 1932 een loonsverlaging zal worden ingevoerd van 5 terwijl het vooruitzicht bestaat dat indien do toestan den slechter worden een verdere verlaging zal worden ingevoerd. VERKEERSGEVAARLIJK PUNT BIJ HET VIADUCT TE BAARN. Baam. Naar aanleiding van een door den A.N.W.B. en dc K.N.A.C. aan den be trokken arrondissements-ingenieur van den rijkswaterstaat gericht verzoek om dc hou ten hekken welke hij do dubbele S-bocht op den Amsterdamschestraatweg in de ge meente Baarn zijn geplaatst, in het belang van de veiligheid voor het verkeer doen herschilderen en voorts te bevorderen, dat ook het houtwerk van de brug zal worden overgeverfd, ontvingen genoemde vereeni- gingen thans welwillend bericht, dat de houten hekken ter weerszijden van het via duet te Baarn opnieuw geschilderd zullen worden, terwijl aan de directie der Neder landsche Spoorwegen zal worden verzocht de leuningen van het viaduct over te schil deren. BUITENLAND. Japan weigert een neutrale zóne. (Derde Blad pag. 1). Aan den vooravond der ontwapeningscon ferentie. (Eerste blad, pag. 1). BINNENLAND. Begrafenis van do vliegers Van Onlangs en Kof te. slachtoffers van de ramp van „De Ooievaar". (Tweede Blad. pag. 1). De oorzaak van den noodlottigen brand te Den Ilaag. (Tweede Blad, pag. 2). De wclhoudcrsverkiezing i« Rotterdam. (Tweede Blad, pag. T>. Een vergift igingsgcval to Raalle heeft den dood van twee kinderen ten gevolcre gehad. (Twee.de Blad, pag. 2). Colijn over de crisis cn het protectionisme. (Tweede Blad, pag. 3). Bond van Jonge Liberalen. (Derde Blad. pag. 2); STADSNIEUWS. De Voorzitter dor Ivamcr \un Koophandel herkozen. (Eerste Blad. pag. 3). De lieer Posthumus over de b'etcckenis van het hoofdschap voor dc school. (Eerste Blad, pag. 2). Lezing over De* Crisis en 'het Goud voor Nijverheid en Handel. (Eerste Blad, pag. 2). Gebedssamcnkomst aan den vooravond van dc'conferentie van Gencvc. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door liet Kon. Ned. Met. In stituut tc Dc Bilt: Hoogste barometerstand 782.9 tc Blac-ksod. Laagste barometerstand 756.8 to Ingö. Verwachting: Zwakke lol matige \V. tot N.-wind, meest zwaar bewolkt tot betrokken waarschijnlijk enkele regenbuien. Weinig verandering in temperatuur. In Scandinavië is de barometer sterk ge stegen. De storm bedaart en dc vorst in het Noorden is sterker geworden. Terwijl ook in Zuid-Scandinavie cn ook Duitsch land lichte vorst in viel. Dc hoogo drukking over Ierland nam iets af. Bij do Botlinische golf is een daalgebicd gepasseerd. Overi gens is in de toestand weinig verandering en belangrijke veranderingen zijn nog niet in het zicht. In Scandinavië, Finland, cn Oost-Duitschland blijkt voldoende sneeuw te zijn gevallen om liet sneeuwdek weer eenige uitbreiding te geven. Op liet vaste land was de neerslag overigens van weinig beteckenis cn duurt bijna overal bet sombere weer oort. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Velerlei Modellen Voor iedere figuur Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Koopt bij een vertrouwd adres. Voor het Soesterkwartier kun nen abonnementen, adreswijzigin gen en advertenties opgegeven worden aan ons Bijkantoor:

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1