DE EEMLANDEQ DE BRITSCHE REGEERING STELT EISCHEN JOH. DE HEER Woensdag 3 Februari 1932 Uitgave: VALKHOFF Sc Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaarganq No. 185 EEN VERKLARING VAN MINISTER THOMAS JAPANSCHE AANVAL TOT STAAN GEBRACHT Piano's Orgels, Radio 5 uur 16 min. L.J. LUYCX ZOON BUIKBANDEN Fa. K. van den Burg AMEKSFOGR ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per week (mei gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f X-, Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG 513 PRIJS DER AOVERTENTIEN van I—1 regels f J.05 met inbegrip van een bewijsnummer - elke regel meer f0.25 Llefdadlghclds-adverienticn voorde helft van deo prijs. Kleine Advertentlün „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 oent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.Bewijsnummer extra i 0.05 De mogendheden worden actiever. Een Engelsch- Amcrikaansch initiatief, waarbij verschillende sta ten zich aansluiten. .Gisteren, op den historischen dag, dut dc Engclsche oudministcr Henderson bij de opening van dc ontwapeningsconferentie de gedenkwaardige woorden sprak: „Iïct is aan ons dc volken binnen te leiden in het beloofde land" heeft dc staat, die Hen derson onder zijn burgers telt, een bemoe digend initiatief genomen, liet was op aan drang \an Engeland, dat een dringende zit ting van den Yolkcnbondsraad werd belegd en het is bij deze gelegenheid geweest, dut Thomas, dc Britschc minister voor de do minions, duidelijk liet uitkomen, dat de toestand in het Verre Oosten zich derwijze heeft verscherpt, dat feitelijk een oorlogs toestand is ingetreden. Bestendiging dezer situatie zou \olgens Thomas onherroepe lijk het gezag van liet Volkenbondshand vest, het pact van Kellogg cn het negen- niogendlicdenverdrag aantasten. Daar bo- bovendien alle pogingen, om don toestand te verbeteren, dat dusver hadden gefaald, meende Thomas, dat thans het oogenblik was aangebroken om nu tot beslissende stappen o\cr te gaan. De minister liet te vens uitkomen, dat het Britsche initiatief vooraf was goedgekeurd door dc Voreenig- de Staten en hierin bestond, dat de beide Angelsaksische landen zoowel tot China als Japan het verzoek hebben gericht in den vervolge af te zien van elke geweld dadige handeling cn niet langer vijandig heden voor te bereiden. Tevens hebben Lon den en Washington geéischt, dat dc troc- pen Sjanghai zullen verlaten, dat een on zijdige zone in het leven wordt geroepen cn dat de beide partijen, die met elkaar over hoop liggen, onverwijld voeling met elkaar zoeken, teneinde te trachten het ernstige geschil, hetwelk tusschenbeide landen be staat. in den geest van 't Kelloggpact cn de jongste Volkeubondsbcsluiten uit den .weg te ruimen. Een bemoedigend feit was het, dat aan dc aansporing, welke Thomas iiel11te tot de vertegenwoordigers der groote mogendhe den, om zich bij - de-Angelsaksische actie aan te sluiten, onmiddellijk gevolg werd gegeven door Frankrijk cn Italië, terwijl dit naderhand eveneens is geschied door Duitsehland. Het afzonderlijk optreden van Engeland en Amerika moge, strikt geno men, aanvankelijk een zuiver particulier karakter hebben gedragen, maar dc ad- hacsie, die de andere leden van den Vol kenbondsraad inet het initiatief betuigden, hebben de kwestie lot een Volkenbonds- aangelegcnheid gemaakt. De stap is des te belangrijker, daar bet. Tokio thans duide lijker kan worden, dat de mogendheden niet langer van zins zijn Japan ongestoord zijn gang te laten gaan. Afgewacht moet inmiddels worden, of de pacificatie-actie, die de Weslersche mo gendheden in het belang van den vrede hebben ingeleid, ook werkelijk succes zal hebben, daar bet nog do vraag is, of dc regcering le Tokio voldoende zelfstandig heid bezit om zich te bevrijden uit den greep der militaristen en machtige leiders van het Japansclie bedrijfsleven, die hol liefst een „sla-raak"-politiek willen blijven voeren. Dat dc houding van Amerika, dat het eerste land is geweest, hetwelk op nadruk kelijke wijze legen het Japansclie optreden Leeft geprotesteerd, le Tokio groote ont stemming heeft gewekt, behoeft geen be loog, daar het Japansclie imperialistische streven erdoor wordt gedwarsboomd. Het jongste initiatief, bet samengaan van En geland cn Amerika, heeft dc maat doen overloopen, zoodat dc regeering der Ver een igde Staten zich reeds genoodzaakt heeft gezien verklaringen te lancccrcn, waarvan het doel is, de Japanners, wier verontwaar diging voortdurend toeneemt, een weinig te kalmeercn. Vandaar, dat van Amcrikaan sche zijde thans wordt betoogd, dat de En- gelsch-Amorikaansclie stap geen ultïuiaticr karakter draagt en dat geen eiscben zijn gesteld, docli slechts wenken gegeven. Men ziet hieruit, dat Japan's groote mond zelfs in staat is een machtig land als Ame rika nog ccnigszins te intimidccren. Te Washington beseft men zeer goed, dat met dc regcering te Tokio misschien nog wel zou zijn te praten, doch men dient te vens rekening te houden met het feit, dat. dc militaire en maritieme machthebbers een staat in den slaat vormen cn er des noods niet tegen op zullen zien alle wen schen en bevelen van Tokio volkomen te negceren. GROOTE BRAND AAN DE GALICISCHE GRENS. Berlijn, 2 Febr. (H.N.) Te Üielitz-Biala aan de Galicische gren6 heeft een groote brand gewoed. Het vuur ontstond Maan dagavond in een schoenenfabriek, die In korten tijd geheel in de asch werd gelegd. Door den vonkenregen vatte ook een tex tielfabriek vuur, die eveneens grootendeels verwoest werd. Behalve dc machinerieën zijn ook groote voor-rndcn xroederen verlo ren gegaan- MINISTER J. H. THOMAS. uitsluitend het gevolg van do aanvallen, van de zijde van China en de voortdurend' druk door do Chincesclie regeering op alle overeenkomsten. Algcmccnc hilariteit werd verwekt toen de Japansclie ambassadeur voorstelde on verwijld de oorzaken van de Chincesclie aanvallen op de .Tapanscbo troepen na te gaan. De Japansclie ambassadeur gaf ver volgens een lezing van het bombardement van Nanking, welke geheel afwijkt van de vroegere medcdcelïngcn. Hij verklaarde dat hiervoor slechts de verantwoordelijkheid berust bij China. De Japansclie ambassadeur doolde ver volgens mede, dat dc Japansclie regeering een Engclsch voorstel, een neutrale zóne te scheppen, accepteert.,1 Dc besprekingen werden hierna door Tardicu besloten- rhet de mededceling dat di^, Volkenbondsraad opnieuw zal bijeenkomen, zoodra rapport zal zijn ontvangen van de enquétecónimis sic, welk rapport dezer dagen te verwach ten is. Tegenover den toestand in het Oosten kunnen de leden van den Volkenbond niet onverschillig blijven De Volkenbondsraad bijeen Gene v e, 2 F e b r. (V. D.) De Raad van den Volkenbond is Dinsdagmiddag onder voorzitterschap van den Franschen minis ter van Oorlog, Tardicu, bijeen gekomen. Aan de zitting namen o. a. de Italiaan- schc minister van builenlandschc zaken, Grandi, dc Engelsche mnistcr van koloniën, Thomas, en dc vertegenwoordiger van Duitsehland, de gezant Von Wciszaecker. deel. Tardieu opende do zitting met de mede dceling, dat Paul Boncour ziek is en dat de zitting op voorstel van dc Engelsche de legatie is bijeen geroepen. De Engclsche minister van Koloniën, Thomas, las daarop een verklaring voor. waarin wordt gezegd: „De Britsche regeering acht het onmoge lijk, dat de huidige toestand in het Verre Oosten langer voortduurt. Elke dag brengt nieuwe botsingen van steeds ernstiger draagwijdte. De vijandelijkheden duren nog steeds voort. Sjanhai is liet tooneel van een buitengewoon ernstig conflict ge worden, waaraan zware artillerie, machine geweren en vliegtuigen deelnemen. Hier mede is practiscli de oorlogstoestand inge treden. Tegenover zulk een toestand kun nen de leden van den Volkenbond niet on verschillig blijven staan. De wereld zou an ders het vertrouwen in het pact van den Volkenbond, liet Kelloggpact en het Negen Mogendheden Verdrag verliezen. liet is niet zonder beteckenis, dat do Amcrikaansche regeering- den toestand geheel op dezelfde wijze beoordeelt. De Amcrikaansche regee ring lieeft baar volle sympathie en steun te kennen gegeven voor de gedurende de la.it ste vier maanden door den Volkenbond ge dane pogingen tot het handhaven van den vrede. De leden van den Raad van den Vol kenbond hebben zich thans bereid ver klaard, den Raad van den Volkenbond in kennis te stellen van bun diplomatieke stappen. De Engelsche cn Amcrikaansche regcering hebben gezamenlijk pogingen ge daan, doch deze zijn tot dusver zonder re sultaat gebleven. De Engelsche regeering heeft daarom in samenwerking met de an dere regeering besloten, nieuwe stappen tc doen ter verzekering van den vrede. Ge hoopt wordt, dat verdere regeeringen zicb bij dezen stap zullen aansluiten. De En gelsche regeering heeft daarom Maandag de volgende eisclien aan dc regeeringen te To kio cn Nanking gesteld. le. Staking van alle vijandelijkheden en alle voorbereidingen voor den oorlog; 2e. wederzijdschc terugtrekking van de troepen in Sjanghai; 3c. bescherming der internationale con cessie en het scheppen van een neutrale zóne in Sjanghai; le. onmiddellijke opening van onderhan delingen om het conflict in den geest van het Kelloggpact cn het besluit van den Raad van den Volkenbond van 9 Deccmbe» van liet vorige jaar tc regelen. Thomas heeft daarop dc lieden door de Engelsche regeering iu het Lagerhuis af gelegde verklaring inzake het Chincesch- Japanschc conflict ter kennis van den Raad van den Volkenbond gebracht. G c n v e, 2 Febr. (V. D.) De zitting van den raad van den Volkenbond van Dinsdag droeg liet karakter van een politieke de monstratie der Europccsclic Groote Mo gendheden. tegenover het Japansch-Chi- nccsche confiicl. Tardicu deelde mede, dat de Frunsclie re geering op grond van dc mededeelingcn dei Engelsche regcering onverwijld haar diplo matieke vertegenwoordigers te Tokio en Nanking heeft opgedragen op dezelfde wijze bij dc regecringen, w*ar zij geaccrediteerd zijn, stappen te doen. De Fransclic marine strijdkrachten zijn op weg naar Sjanghai. De Italiaanschc minister van builenland schc zaken, Grandi, verklaarde dat ook dc Ituliaansche regeenng op dezelfde wijze als dc Engelsche te Tokio cn Nanking stappen heeft ondernomen. Vervolgens deelde de Duitsche vertegen woordiger Von Weiszaecker mede, dat hij zijn regcering onverwijld op do hoogte zal stellen van dc verklaringen der vertegen woordigers van Engeland, Frankrijk cn Ita lië. opdat dc Duitsche rcgecring ook harer zijds op de beide belangrijkste punten op gelijke wijze zal kunnen optreden. De Chincesclie gezant Jen beperkte zich ertoe mede te dcelen, dat hij zijn regeering rapport zal uitbrengen over dc onderbande lingen van den Volkenbondsraad. De Japansclie ambassadeur Salo juichte het optreden der Engelsche regcering toe In verband met den buitengewonen ernst van den toestand heeft de Japansclie rcgec ring harerzijds verzocht onverwijld buiten gewone maatregelen tc nemen. IIct optreden der Japansclie troepen ia De bezetting van Chineesche havens gaat echter voort Incident in het Lagerhuis Sjanghai, 2 Febr. (V. D.) Ue Japan- schc aanval, waaraan werd deelgenomen door 2000 man, werd na een gevecht ilat 3'/2 uur duurde door dc Chineezen Lot staan gebracht voor het Xoorderstation. De Japansclie verliezen tijdens dit gevecht bedroegen tot nu toe 23 dooden, Si fcwaar- en 75 lichtgewonden. Vier burgers werden gedood, 9 gewond. Tien, naar het schijnt Chiiicesehc granaten zijn in dc internatio nale nederzetting terecht gekomen. Nie mand werd bij hun ontploffing gedood of gewond. De bezetting van Chineesche havens gaat voort. Tokio, 2 Febr. (V. D.) Naar officieel wordt medegedeeld, zijn Dinsdag twee torpedojagers tc Tschifoe (tegenover Port Arthur gelegen), binncngeloopen „ter be scherming van dc Japansclie belangen". Bovendien zijn, naar het ministerie van marine mededeelt, drie mijncnleggcrs uit- gcloopcn naar Arnoy (tegenover Formosa). liet Japansclie kabinet heeft Dinsdag de diplomatieke slappen van Engeland cn de Vcreenigde Staten besproken. Iïct kabinet heeft 12 millioen Yen gevoteerd voor dc operatics rlcr Japansclie troepen in China. Indien dc Volkenbond de p«ir. 15 en 10 van het Yolkenbondsvcrdrag tegen Japan zou toepassen, aldus verluidt, zal de Ja pansclie vertegenwoordiger zoo noodig ver klaren dat Japan uit den Volkenbond treedt. Het Engelsche parlement en tie Japansclie actie. Londen. 2 Febr. (V. D.) Dé Britsche minister van builenlandschc zaken heeft in het Lagerhuis verklaringen afgelegd over dc Engelsche politiek in Oost-Azië, Varkensmarkt 5 Tel. 1.309 Recils 27000 instrumenten werden door ons geleverd! Zegt U dit niets! den toestand in Sjanghai en de laatste be middelingsvoorstellen der mogendheden. Deze verklaringen komen overeen met de mededceling van minister Thomas heden middag voor den Volkenbondsraad afge legd. De eisch van den leider der oppositie Lansbury le dcbattcercn over den toestand tc Sjanghai werd verworpen met dc moti- vooring, dat het niet doenlijk is. Er ont stond eenig rumoer. Lansbury sprong op cn riep: Tot dit oogenblik hebben de Japanners zich schul dig gemaakt aan een staaltje van interna tionale piraterij." Deze woorden brachten oen geweldige opschudding teweeg. Dc speaker verklaarde, dat deze uitdruk kingen niet veroorloofd zijn jegens een bevriende mogendheid. „Ik ken mijn ver antwoordelijkheid", antwoordde Lansbury. Onder bijval van het Huis werd Lansbury het woord ontnomen. Rome, 2 Febr. (V. D.) Mussolini heeft bevel gegeven, dat dc kruiser „Trento" cn de destroyer „Espero" zich met troepen naar Sjanghai moeten begeven. De Chineesch-Japansche span ning en do ontwapeningsconfe rentie. Parijs, 2 Febr (V. D.) Verschillende Fransclic bladen wijden hedenmorgen be schouwingen aan het conflict in het Verre Oosten in verhand niet de opening van de ontwapeningsconferentie. Sommige recht- sche bladen leiden er uit af, dat dc vrede in voldoende mate georganiseerd moet zijn, alvorens men tot ontwapening kan over gaan. In dc Matin schrijft Stephan Lauzan- nc een artikel, dat liij eindigt met de op merking, dat dc wereld zich eerst bevrijd moet hebben van zelfzucht cn huichelarij, alvorens lot werkelijke ontwapening kan worden overgegaan. Londen, 2 Febr. (V. D.) De gehcele Engelsche pers schrijft thans in scherpe bewoordingen tegen Japan. Algemeen acht men den toestand te Sjanghai zeer ernstig. De Times hoopt, dat een form.ee]e oorlog tussclien Japan, en China nog vermeden kan worden. De „barbaarsche beschieting" op bevel van admiraal Sjiosawa heeft het buitenland van Japan vervreemd. De Times stelt voor dc internationale strijdkrachten tc Sjanghai onder één opperbevel te stellen. De Morning Post wijst erop, dat door de vermindering der Britsche vloot het nemen van maatregelen tegen Japan onmogelijk is geworden. Het blad leidt hieruit af, dat verdere ontwapening ter zee voor Engeland onmogelijk is. WAPENSTILSTAND VOOR SJANGHAI. Tokio, Fpbr. (V. D.) Dc Engclsche en Amerikaanschc ambassadeurs hebben he den met den minister van buitenlandsche zaken onderhandelingen gevoerd met re sultaat, dat een wapenstilstand voor Sjang hai is verkregen, welke heden zes uur is ingegaan. Hier ter slede ontslaan minder vriende lijke gevoelens tegenover Amerika, omdat men gclgoft, dat dit Engeland cn Frankrijk tegen Japan opzet. DE BANKEN TE NEW YORK STAKEN DEN GOUDUITVOER. N c w -York, 2 Febr. (V.D.) Particuliere bahkinslellngcn tc New York hebben beslo ten den verderen goudexport naar Europa tc weigeren. De Federal Reserve bank doei niet mede aan dezen stap. BUITENLAND. Dc gespannen toestand in Ivt Verre Oos ten. (Eerste Blad, pag. 1). Dc ontwapeningsconferentie geopend. (Eerste Blad, pag. 2). De Ooslcrschc kwestie in den Volken bondsraad behandeld. (Eerste blad. pag. 1.) Japansclie aanvallen tot stand gebracht (Eerste blad, pag. 1.) Engeland voor schrapping van de oor logsschulden. (Eerste Blad, pag. 2). BINNENLAND. De loonsverlaging in dc havens; een ma nifest der werkgevers. (Tweede Blad, pag. 2). Dc gefingeerde roofoverval te Den Ifaag; ecu gevolg van speculecren. (Tweede blad, pag. 1). Roofoverval op het postkantoor te Stads kanaal. (Tweede Blad, pag. Dc N.V. Paleis voor Volksvlijt failliet ver klaard. (Tweede Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Iïct zilveren jubileum van het Algemeen Militair Tehuis. (Eerste Blad, pag. 3). Do stellingen welke Ds. Eldering op de debatavond van „Kerk cn Vrede" zal ver dedigen. (Eerste Blad, pag. 3). Hoogste barometerstand 779.6 te Blacksod. Laagste barometerstand 749.8 tc Andaues. Verwachting: Zwakke tot matige wellicht lijdelijk toenemende Noordelijke tot Noord- Westelijke vind, meestzwaar bewolkt of betrokken, waarschijnlijk enkele regen buien, weinig verandering in temperatuur. Do afnemende kern van het gebied van hoogen druk, die boven Ierland lag ligt nog daar ter plaatse. Intusschen breidde zich in de richting van IJsland een nieuwe drukstijging uit, die voor het oogenblik nog aanhoudt, doch die niet spoedig tot staan zal komen door dc nadering van de diepe depressie op den Oceaan, die door een uit gebreid stormgebied omringd is. Tegelijk is in liet N.O. van liet gebied onder snelle drukdnling een nieuwe depressie ingedron gen, die wel den weg der vorige over do Bothnische Golf en Finland zal volgen. Van deze barometerverandering is in don toe stand van het weer in onze omgeving geen dadelijke sterke invloed tc verwachten. In het Noorden van Scandinavië en in Fin land is de vorst nog streng doch verder is met uitzondering van een gebied in Zuid- Frankrijk cn in het Z.W. van Engeland dc temperatuur nog steeds bóven de nor male. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Velerlei Modellen' Voor iedere figuur Arnh. straat BECHTSTEiN VLEUGELS GROTRIAN-STEINWEG PIANO'S MANNBORG ORGELS Vraagt Catalogi en condities aan. Pantserwagens van de troepen tier vreem.iz mogendheden patrouilleeren dnn^ do straten van Sjanghai.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1