BRIEVEN VAN EEN BRABANTSCHEN BOER DE EEMLANDEU HOOVER TEGEN 'T FRANSCHE VOORSTEL BIJKANTOOR SOESTERKWARTIER SOESTERWEG 107 Maandag 8 Februari 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwai 2a 3Ge Jaaroann Mo. 189 POGING TOT VERMIJDING VAN ONTWAPENING Tegen Duitschland gericht BECHSTEIN PIANO'S Fa. R. van den Burg Licht op 5 uur 22 min. L.J. LUYCX ZOON BUIKBANDEN JOH. DE HËER Piano's Orgels, Radio ABONNEMENTSPRIJS J «r*» voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per week (met gratia verzekering tegen ongelukken' f 0.171/,. Binnenland franco per post per 3 maanden f 1-. Afzonderlijke nummers f 0.05- POSTREKENING 47910 TELFFOON 1NTERC. 51J PRIJS OER AOVERTENTIEN van I—regels f 1.05 met inbegrip van eco bewijsnummer elke regel meer f0-25 Llefdadigheid.vadvertcnticn voorde bclft van den prijs. - Kleine Advertentlin ..KEITJES bij vooruitbetaling I5 regelt 50 «rat. elke regei meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra I 0.05 De „staatsgreep" der Litau- sche machthebbers. Enkele* dagen geleden heeft de Litausche regeering fe Berlijn officieel lal en verkla ren, dat er geen woonl waar was van do beweringen, als. zon zij een-„Putsch" in 't Mcihëllaiid voorbereiden. Ook de Fr. Ztg. is van oordeel, dat heigeen in Memel .is geschied, geen „Putsch" is:van oen inval of een opstand van gewapende Litausche henden, zoonis negen jaren' geleden ge schiedde, toen zij en dit werd stilzwij gend geduld door de „geallieerde"■mogend heden hel Memel land overvielen en het onder Lilausch beheer brachten, is lot .dus ver geen sprake. Niettemin is het een daad van, geweld; waartoe de Litausche gouver neur Merkys op bevel der regeéring in Kofno te Memel is overgegaan. Hij heeft den presidentvan bet Memellandsche di rectorium, Bottelier, omdat deze weigerde te voldoen aan gijn aansporing om af te treden,, kort. cn bondig laten arresteeren en wegvoeren, door Litausche officieren, hoewel Bottelier, hetgeen het statuut in zake 't Mqmelland als voorwaarde stelt het vertrouwen, genoot van den Memel laiidsehen landdag. Dit is stellig een een zijdige en gewelddadige oplossing van een geschil, dat door een hooger forpm in dit geval door den Volkenbond opgelost zou moeten worden. De Volkenbond toch is'dc schepper van hot Meraelstatuut. De Fr. Ztg. wil niet. bij voorbaat bewe ren. dat liet Memelland, welks onvriende lijke. gezindheid, jegens- den: staatLitaucn men' dmredenen van natüönalen, culturee- len cn -.politicken - aard volkomen begrij pen kan,' 'in alle opzichten geheel ge lijk heeft. Er zijn zaken, waarover 'men twisten kam omdat het Memelstatuut niet met betrekking tot elk détail een duidelijk antwoord geeft, liet Memelland is cöhter op binncnlarjdsch politiek gebied autonoom en een eenzijdige beschikking der Litnu sche regeering legen autonome organen is in elk geval een eigenmachtigheid, die wel in de Groot-Li tausche lijn ligt, maar nu niet bepaald blijk geeft van goeden wil. De aanleiding van liet geschil, waarvan dc diepere oorzaak is te zoeken in de ont stemming dór Dpitschc Memellanders, om dat .de Groot:Lituuérs en de regcerlng te Kofno inlijvingsaspiratiqs koesteren, is een reis van een Memellandsche landbouwor ganisatic opdér leiding van Bottelier, den president vaTt'-~'t directorium, naar Bcrlijii, zonder dat men de regeering te Kofno er- loii had verwittigd. Het doel der reis was van Berlijn te verkrijgen, dal. landbouwpro ducten uit het Memelland in Duitschland werden ingevoerd, dus een economische aan gelegenheid. die .stellig niet de Lilausclie belangen in het gedrang bracht. Men kan er aan twijfelen, of het correct was de ri- geering te Kofno cr buiten te laten, maar wellicht heeft men ervan afgezien Kofno in fe lichten, omdat men in Memel de Li tausche xegeering te goed kende dan dat men kon aannemen, dat deze.de reis zou goedkeuren. Hoe dit ook zij, het optreden van het Memellandsche directorium was voor de rege.ering to Kofno een gretig aan gegrepen aanleiding om tusschenbeidc te komen. D<* gouverneur, Merkys, beweert nu, dat de presideijt- van het directorium niet al- I liet vertrouwen van den landdag, n. r ook van den gouverneur moet heb ben. waaruit zd. volgt-, dat hij het recht had Butcher af te zetten. Hot. Memelland sche statuut bevat echter dienaangaande geen duidelijke bepalingen; van Duitsche zijde is men dan ook de opvatting toege daan, dat Merkys! optreden uit dezen hoofde eiken juridischcn grondslag mist. Volgens de Fr. Ztg. is het cr Litatuen om tedoen het conflict tc verscherpen; men bruskeert den landdag om dezen tot onbezonnenheden te verleiden en hom daarna tc ontbinden. Of .werkelijk bij nie.u- \ve verkiezingen de Lilaucrs .in hét over wegend Duitsche. land zoo in aantal zullen toenemen, dat zij een Litauscb georiën teerd directorium kunnen vormen, is on waarschijnlijk, tenzij de Litausche regoc- ring,. eveneens door geweldmiddclen-, dus op onzuivere wijze, de verkiezingen beïn vloedt. Den Lilaucrs gaat do Litauiseermg van het land Ie langzaam; zij willen het proces verhaasten. Ojidertusscheh is ei nog de Volkenbond, die ook een woordje heeft mee te spreken. Wash i n g t o n, 6 Febr. V. D.) Van w el - ingelichte zijde wordt medegedeeld, dat president Hoover de Amnrlkaanscbe dele- gatit' tv Gênóvë opdracht zal geven, 'z-icli te. verzotten tegen liet Fransche voorstel tot vorming van een internationaal politie lener. Men zoekt in dit voorstel een poging, om ontwapening of ingrijpende beperking te vermijden. Naar men zegt, heeft het in dienen van het voorstel door Tardieu geen verrassing gewekt tc Washington, aange zien men daar ccn dergelijk plan verwacht te.' In een interview noemde senator Borah het Frunscho voorstel een poging om Euro pa een dwangbuis aan te leggen. Ilot voor stel vloeide naar zijn meening logisch voort uit het verdrag van Versailles en de andere vredesverdragen, die noch op eerlijkheid, noch op gerechtigheid zijn ge baseerd. en slechts door geweld kunnen worden .gehandhaafd. Door hun voorstel willen de Franschcn den status quo hand haven. Ook- senator Borah gelooft niet, dat vele regeeringoii bet Fransche voorstel zul len steunen Heeft hét Fransche voorste) een nltimatief karakter? Pertinax is. van mcening, dat men zich over het lot van het Fransche plan geen illusies moet maken. Het indienen ervan acht hij echter een zeer nuttigen stap. In de Daily Telegraph schrijft hij, dat de Fransche delegatie instructie zou hebben, wanneer het voorste! zou worden afgewe zen, te verklaren, dat het Fransche leger de marine en de Fransche luchtmacht on der de huidige omstandigheden niet doo»- internationale overeenkomsten gestabili seerd kan worden Grootscheepsche ontwapeuïngs- betooging. Opzienbarende verklaringen van Vandervelde. Genêve, 6 F ebr. (V. D.) De zitting der ontwapeningsconferentie van heden had het karakter van een betooging der groolp internationale bonden en organisaties voor ontwapening. Aan het woord kwamen vertegenwoordi gers van dc internationale vrouwenvereeni gingen, van de internationale kerkelijke or ganjsatiës, van dc studentenbonden, dc int soc. arbeiders en den wereldbond van vol- kcnbondsliga's. Eén delegatie van verscheidene bonder dén rouwen betrad in gcslqfcn marscli colonne de zaal en groepeerde zich om dcD voorzitter heen De presidente, van dc internationale wo reldvrouwenbondón, Mary Dingman, sprak uit naam van 45 millioen vrouwen uit 50 landen, die in 50 international vrouwen organisaties aaneengesloten achter haar stonden. Uit naam van dc internationale kerko lijke organisaties sprak de secrotaris-gc no.raal Muller. Groot opzien werd gebaard door de ver. klaringen van den vroegerön Belgischen minister-president, Emile Y'ariderVelde, als voorzitter vari de socialistische arbeiders- Internationale, wiens opvattingen op prin- cipieele punten-.in overeenstemming zijn mét het Duitsche standpunt. Ilij zette uiteen, dat een verdrag geslo ten moest worden, dat onmiddellijk een grootsche vermindering der legérs, van het oorlogsmateriaal in alle vormen én dor mi litaire uitgaven verzekert en dat leidt tot volledige, algemoeno en gecontroleerde ontwapening. Verder eischte Vandervelde, dat de ver klaring van Clcmenceau op de confercntip van Versailles, waarbij de ontwapening van Duitschland als eerste stap tot ccn algemeene vermindering der bewapeningen werd genoemd, tot werkelijkheid zou wor den. „Gelijkheid van rechten en plichten." Vandervelde verklaarde nog: het systeem der ontwapening kan slechts gogrondvcst Het ideaal van den waran muzieklief hebber. De vertegenwoordiger: ARNH.STRAAT. Voor het Soesterkwartier kun nen abonnementen, adreswijzigin gen en advertenties opgegeven worden aan ons Bijkantoor: worden op de gelijkheid der rechten en I lichten. Niets zou voor den vrede verwer pelijker zijn, dan de overwonnen volkeren op den rluur volgens verschillend rocht te willen behandelen. Het internationale .socialisme eischt op heffing van het onderscheid tusschen-over winnaars on overwonnenen. Handhaving van de opgedrongen ontwapening, maar uitbreiding daarvan tot alle landen en ten slotte een internationale controle. Lord Robert Cecil luide toege juicht. „Weg met de duik- booten". Onder stoi machtigen bijval van de zaal betrad vervolgens lord Robert Cecil de tribune, als voorzitter van den wereldbond van Volkcnbondsligu's. Hij legde er onmid dellijk reeds den nadruk op, dat hij niet als vertegenwoordiger van de Engclschc re geering sprak. Ook hij eischte volledige gelijkberechti ging voor allo mogendheden in dc ontwa- pnningskwestie en opheffing van het on derscheid tusschen overwinnaars en over wonnenen, 25 vermindering van alle be wapeningsuil gaven, algemeen verbod van die wapenen, die door de overwinnende mogendheden aan de overwonnen landen verboden zijn, internationale controle over de bewapeningen. Met grooten nadruk eischic lord Robert Cecil de volledige, afschaffing, der duik booten, der hommen-eskaders, der tanks, van de zware artillerie en van al de wa pens,. die in toekomstige oorlogen van be slissende waarde knnnen zijn. Een incident. Tijdens de zitting van heden is het nog tot een incident gekomen, dat veel stof opgewaaid heeft. De Belgische spreker. Van der Velde, die sprak uit naam van de S.A.I., zag zich gedwongen zijn redevoering te onderbreken met de opmerking, dat hij op uitdrukkelijk verzoek van het presidium van dc conferentie helaas niet in staat was een deel van de -door hem opgestelde ver klaringen af te léggen. Hij zag zich ech ter genoodzaakt do conferentie mede to doelen, dat hij zijn redevoering reeds aan de internationale pers had doen toekomen, zoodat publicatie van dit gedeelte van zijn redevoering niet inecr tc verhinderen was COMMUNISTISCH COMPLOT IN URUGUAY. Montevideo, 8' Fcbr. (V.D.j De regee- riiig heeft vijf militaire vliegtuigen, uitge rust met machinegeweren oh hommen, naar de 1 Noordelijke districten van Uru guay gezonden in; verband met. een com munistisch complot dat Maandag dreigde uit te breken. De troepen in Montevideo én Rivera zijn geconsigneerd. Er wordt een heftige agitatie van dc extremisten gecon stateerd. De bladen keuren dc maatregelen der regeering goed. DOOR A. A. L. GRAUMANS Ulvenhout, 2 Februari 1932. HET RAPPORT DER CONSULAIRE COMMISSIE UIT SJANGHAI TE GENEVE ONTVANGEN. G e n v c, -7 Fcbr. (V. DJ Met Volken bonds.secretariaat heeft heden het rapport ontvangen van de consulaire commissie te Sjanghai, die op verzoek van den. yolken- hon cis raad ccn onderzoek haar den toestand heeft ingesteld. ARRESTATIE VAN RUSSISCHE WIT- GARDISTEN TE WLADIWOSTOK. Tokio, 7 Februari. (V.D.) Dc Japansche consul generaal te Wladiwostok heeft zijn regeering medegedeeld, dat. in de afgeJoo- pen dagen te Wladiwostok 'honderden Rus sische- Wit-Gardisten zijn gearresteerd Manier. Vciir 'l eerst van m'n leven was ik 't vleejeu week volmokt ééns, „kwammen me tot overeenstemming", zouwen ze in- Gcnèvc zeggen, mee d'n Moes! Mee dc „Theernuts", zouwen wc zeggen, na ie op Ulvenhout woonde. Waant g'edt zekers ok wel *s ge- ziöir, as d'n Moes. op z'n Zondags is en z'n choon pikzwart boezeroen aan hee,-dat io dan, n soortement van theernuts op z'n dakpan draagt. Nauw, zoówiets hoefde in Ulvenhout maar éénen keer te doen en dan bieten oew kleinkinders nog ..Theomutskc". Toen 'k nog "nen brak was, hadden me-n-ier op 't .diirp onder aandere ,'nen Sint Josep. En cla wier moe zo nen.eenvoud cn zóów, droogweg geze.ed, da'k or op de leoring, 'k was ten goeie zeuyen jaren, 's 'nen bak mee heb gad, (lie 'k nooit vergeet. De Ulvbnhoutca»3 noemden dan d'n ouwen Vermonden St. Josep, omdat ie zoow spre kend op m geleek, zcecn ze' En die heelo ouwe rncnschcn, die naar mijh zeuvon-jaar-schattink wel altij had den geleefd, ïnoeson dus volgens- mijn ver -taandje, d'n heiligen Joseph zclvers nog goed gekend ernmen en 'k wist nie beter, of hij had z'n timmerzaak op Ulvenhout g'ad. En op 't lest was Vermonden, d'n timmer- man-wngen-maker van ons durpke, zeivers d'n St. Josep of op z'n allerminst 'n goee fcrmilielid xati 'm, naar mijn gedacht. Maar wa gebeurt 'r nouw? 'k ^'as enkele weken op de kattekissemus en d'n nuuwen kaplaan had ons al veul verteld van dc Heilige Fcrmilie cn toen zoüw ié 's 'n soortement heksamen houwen onder z'n kleine gastjes om te beuren wa ze zooal onthouwen bédden van al z'n ver- tellings. „En gij, zeé-t-ie teugen mijn:.,.on gij, Dré, doe-d-oew vingers uit ouw neus en vertel d-ons 's iets over St. Josep." „St. Josep, menicr kaplaan, zee ik mee overtuigink:',,St. Josep is 'nen afzetter maar m'n vader betaalt 'in die ripperasic van da kruiwagenwielekc tóch lekker nie!" Toen zee menier kaplaan: „en nouw d'i uit gij!" Eerst docht ik in m'n onschuld dat ie 't logen 'n aander had, waant onder ons gc- zeèd: diëen kaplaan lonkle 'n bietje. As 't 'nen buigcrmensch was. zou 'k zei vers zoz gen: hij was zoow scheel as 'n otter. Maar 'n oogonblik later had. ie nie vast aan m'n oor zotte mo-n-a.au de deur mee de bodschap as-dat-ie wel 's effe laanks zouw komon om 'n boekskc-n-over mijn open te doen hij m'n vader. Ik was te betutterd om wa trug te zeggen, maar 'k bad 't gevuul da'k deur dieen lam messen zatten Josep van ons durp 'n lillijk ongeluk had gekregen. Waant ,,'n boekskc opendoen bij m'n va der", da kunstje kendc-n-ik wol uit m'n hoofd. Da liep op schuppes uit. Toen 'k 's'middags uit school kwam was 't eerste da me gevraagd wier: „waar heel de gij van d'n incrgen gezeten, manneke?' „Op school." zee ik. „En veur dieen tijd?" „Op dc leering." „En daar tusschen in?" „Keb niks gedaan," zee ik, cn 'k hiew 'allebei m'n haanden alvast veur m'n gewit- wol. Toen schoot d'n ouwen Dré in z'ncn lach, m'n moeder liepen de tranen uit d'r oogen van 't schateren cn ik sting veur d'n tweeden keer op dicén dag veur 'n wonder Eerst de leering uitgezet omda 'k niks ge daan had en nouw, nouw ik buitengezet was en dus straf verdiendnouw lachten ze mee me. Maar ik moktë-n-er t beste van da'k doen kon op da mement, keök mee allebei m'n oogen naar 't topke van m'n neus en 'k zee: „menier kaplaan had geleuf ik d'n ver keerde bij z'n kladden." M'n vader hieuw z'n haanclen op z'nen buik, gooide z'n hoofd achterover en stine zoow teugen dc zolderink te lachen cn 'k zie z'nen buik nog op en neer gaan, as ik aan dicén dag trugdenk. M'n moeder gong zit ten, om makkelijker te lachen, denk ik en ikkeik docht: nouw as dan heel UI venhout gek geworren is, mijn ok goed, as ik 'r dan maar zonder 'n wèrme gewitwel afkoom! En: da lukte natuurlijk. Waant toen de kaplaan m'n vader op d'n akker had op gezocht en 'm alles verteld, hij was nog kort op ons durp, was alles al uren in 't reine, toen ik 'm op school nog zat te knij pen. Maar om dan van Sint Josep af tc stap pon en trug te komen op d'n Moes: 'k was 't dan deus week glochmd mee 'm eens. Hij hee gëzeed: „rla gedoe mee die slaan- kc lijn mot nouw maar 's uit zijn. De men schon worren 'r zwak cn belabberd van en 't is veur d'n haandel 'nen grooten das, al da citroenen-geslurp!" Wa-d-ik al zoowdfikkels heb gozeod, ami co Ik kan 't verduveld goed merken aan m'ncn gruuntcnwagel. Drié eerpels en 'nen krop slaa.i of 'n haandjevol spinazie of wa Brussélsch lof, da's alles wat 'r bij de slaan ke bjners op tafel komt, mee 'nen piesaang toe.' 'n Gèève maand bocrckool, 'n ferm zooike sprutjes, 'n stuk of twintig preien, de mcnschen weten' nièmeer wa goed cn lek key is! Ge'raakt 't niomecr kwijt, amico! En 't doe-d-óe\v as man teugeswoorig gped, as ge 's 'n gèèf welke die goed in d'r vleesch zit. 't Zijn allegaar kapstokskes. Ge kun-d-oew pel ophaangen aan d'r knokkel- tjes. Maar ollee, laat ik daar nie verders op deurgaan! Keb 'r al zoowveul van gezcc-d, go wit genogt hoe 'k er over denk, maar 'k wouw oew maar 's attent maken hoe 't zelfs d'n Moes al opgevallen is, dat d'n haaridel er mee naar dc pinnekes gaat. wa veur 'nen mensch, die in pollitiek doet, kwiek bekeken is! 'k Heb nie veul mee 'm op, da witte, maar eerlijk is eerlijk en 'k steek 'm dit plumpke dus gère op z'n thee- muts. Veul groeten van Trui en as altij gin hor- ke minder, vuh oewen toet a voc DRé. BUITENLAND. Frankrijks veilighcidsvoorstellon. Dorde Blad, pag. D. Een staatsgreep in Memel. (Derde Blad pag. 1). BINNENLAND. De officier neemt requistoir. Tweede blad pag. 1 en (Eerste Blad. pag. 2.) Stroopersdrama te Ilcmul. (Tweede Blad pag. 1). Moord en zelfmoord Ie Helmond. (Tweede Blad pag. 1). SPORT. Amsvordc wint met 30 van Culcmborg. (Tweod'ó Blad; pag." 2.) Do wedstrijden om den K.N.V.B.-beleer op Birkhovcn. (Tweede Blad, pag. 3). STADSNIEUWS. Lezing over „Multatuli als schljver en E. Doüwes Dekker als ambtenaar" voor Oost on West. (Eerst.1 Blad. pag. 3). Hoogste barometerstand 773.5 te Vestma nen. Laagste barometerstand 753.7 te Shagen. Verwachting: Matige N.W.'tot N.O. wind, /.waar bewolkt tot betrokken, aanvankelijk regen later sneeuwtemperatuur om hel vriespunt tót lichte vorst. Dc toestanden in Scandinavië wisselen met groote snelheid. In den nacht vormde zich een vrij diepe depressie over het Scu- gérak die tijdelijk hier tc lande dooi weer brengt wuardoor flinke drukstijging met koude W.O. winden wordt gevoeld, zoodat in Noord-Scandinavie de vorst weer streng is geworden cn in Z. Scandinavië en Xoorcl-Duitschlund .sneeuw valt. Tusschen IJsland cn Noorwegen neemt de bovendruk nog toe. Die op liet vaste land op een klei ne rest na in Frankrijk is verdwenen; Op de Britschc eilanden en in Frankrijk is hét; weer rustig mot vrij veel mist. In het Oost zee gebied waait liét krachtig. De verplaat sing van do depressie uit hel Scagerak naar-hot Zuiden zalden kouden lucht stroom uit Scandinavië waarschijnlijk tol oiis land doen doordringen én sneeuw' doen nteébrcngcn waarna althans tijdelijk ver der vorst tc wachten is. UNGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Velerlei Modellen Voor iedere fi-uur Varkensmarkt 5 Tel. 1.309 Vakkundige reparatie ERNSTIG MIJNONGELUK BIJ MARCHIENNES. Reeds drie dooden. Brussel, 7 F ebr. (V.D.) Hedenmorgen heelt een ernstige ontploffing plaats gehad in de kolenmijn Bois-Longpró" bij Mar- chienncs. Zeven mijnwerkers werden op oen diepte van 12G0 M. zwaar gewond ge borgen. Drie hunner zijn later overleden. IS mijnwerkers werden door instortingen in de mijn ingesloten. Men vreest het erg ste. Brussel, 7 Feb r. (V.D.) Omtrent do ontploffing in dc mijn bij Marchiennes kan nader worden gemeld, dut .nie ingeslotenen zich tusschen twee dr.ukvlakken bevonden, waar zij waarschijnlijk reeds bij dc ver stikkende temperatuur van 60 graden zul len zijn omgekomen. Met welke hevigheid de ontploffing heeft plaats gehad, moge blijken uit het feit, 'lat een geheel ver*- koold kadaver van een paard op 300 M. afstand van de nlnats «Jcs onheils werd ge borgen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1