DE EEMLANDEU BRÜNING'S LANG VERBEIDE REDE BIJKANTOOR SOESTERKWARTIER SOESTERWEG 107 Nieuws Licht op 5 uur 29 min. JOH. DE HEER Woensdag 10 Februari 1932; Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e laarqana No. 191 ENGELSCH DOUANETARIEF DE STRIJD OM DEN VREDE Ontwerpverdrag basis van onderhandelingen DE RAMP IN DE BELGISCHE MIJN REUSACHTIGE BRAND TE SWINEMUNDE L.J. LUYCX ZOON MANNBORG ORGELS Fa. R. van den Burg Piano's Orgels, Radio ABONNEMENTSPRIJS per 3 maaudeD vooi Amersfoort 2.10 pei maand week (met gratis verzekering tegeD ongelukken 0.73. per I 0.17' Binnenland franco per oost per 3 maanden t Ï-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELFFOON INTERC 513 DAGBLAD PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regels t 1.03 mei inbegrip van een Dewtjsnummef elke regel meer f0 25 Ltefdadtgheids-advertentlifn voorde helft van deo prijs - Kleine Advenentièn „KEIT1ES bl) vooruitbetaling 15 regels 50 aent elke regcJ meer 10 cent, driemaal plaatsen f I,—. Bewijsnummer extra f 0.05 Brüning's rede op de ontwa- penmgs-conlerenfie. Ofschoon bezwaarlijk kan worden ge zegd, dat de rede, die de Duitschc rijks kanselier Dinsdag op de ontwapeningscon ferentie heeft gehouden, veel nieuws bracht, djent aan den anderen kant te worden ge tuigd. dat dl*. Brüning, toen hij opnieuw het Duitsche ontwapeningö-standpunt for muleerde. diepen indruk heeft gemaakt. Met gedetailleerde plannen is Brüning hetgeen wèl geschiedde door Tardieu en Gibson, onderscheidenlijk den Franschen en Amerikaanschén woordvoerder niet voor den dag gekomen: hij gal' alleen aan door welke beginselen de conferentie zich be hoorde te laten leiden. Zooals men weet, wenschen de Duit- schers een werkelijke en algemeene ontwa pening; ook Brüning heeft zich opnieuw op het verdrag van Versailles beroepen, waarvan onder meer de strekking is, dat de ontwapening, waartoe het tractaat van Versailles Duitschland heeft verplicht, ein delijk ook eens door de staten, die in den wereldoorlog de overwinning hebben be haald, behoort te worden verwerkelijkt. Brüning eischte voor Duitschland dezelfde rechten op. die ook de overige staten ge nieten en achtte het voorts logisch en bil lijk, dat Duitschland dezelfde mate van veiligheid werd verzekerd als den oven gen mogendheden. Alleen wanneer deze rechtseisch wordt ingewilligd, kunnen de toestanden in heel de wereld een gun stige wijziging ondergaan aldus de strekking van Brüning's woorden die een'gelijke uehandeling van alle staten een voorwaarde voor vrede en vruchtdragende internationale samenwerking achtte. De aandacht heeft het getrokken, dat Brüning, naar wicn te Genève veler gene genheid uitging, een zeer gematigde, zij liet positieve rede hield, waarin hij met zeer veel tact vermeed zijn tegenstandei's in het harnas to jagen. Wel heeft hij een aan val gedaan op de Fransche voorstellen, maar dit geschiedde niet direct, doch on rechtstreeks. "Ook was het van Brüning zeer goed gezien, dat hij, toen hij liet Duit schc standpunt verdedigde, zulks deed met een beroep op het verdrag van Ver sailles, dat .den Franschen bijna oen hei lig boek is. Met andere woorden: Duitsch land wcnsclU gelijke rechten en als con traprestatie is het bereid ook dezelfde ver plichtingen op zich te neiiien. Duidelijk bleek uit do beschouwingen van den rijkskanselier, dat hij zich niet door de nationaal-socialisten op sleeptouw beeft laten nemen. Toch schijnt Brüning door de houding, die hij te Genève heeft aangenomen, zijn positie niet te hebben versterkt. Wel heeft hij blijkbaar er zijn goedkeuring aan gehecht, dat het ministe rie van defensie een besluit heeft geno men volgens hetwelk ook nazi's deel mo gen uitmaken van de rijksweerbaarheid, doch dit achten de aanhangers van Hitier niet genoeg: zij hadden gewenscht, dat Brüning te Genève een forscher geluid had laten hooren. Daar staat weer tegen over, dat de vrienden van Brüning het standpunt, dat deze te Genève heeft inge nomen, buitengewoon waurdeeren, maar door de concessies aan de nazi's,op binneii- landsch-politick gebied heeft hij een deel hunner sympathie verspeeld. Zoodoende woidt het hoe langer hoe meer de vraag, of Brüning zich in zijn eigen land op den duur zal kunnen handhaven. Een algemeen tarief van 10 pet. ingevoerd Londen, 9 Fetn\ (V.D.) Het Lagerhuis heefl heden het ontwerp, «aarbij een al gemeen touanetarief van 10 ''Q wordt inge voerd. aangenomen met 133 tegen .0 stem men. Een t\veed« bcêluit; dat aanvullende maatregelen betrof, werd aangenomen met 430 tegen 73 stemmen. VERMISTE ENGELSCHE VLIEGTUIGEN TERECHT. L O n d e n. 9 F e b r. (V. D.) Twee van de drie Engelsche gevechtsvliegtuigen, die se dert zdterdag tijdens een sneeuwstorm boven de Syrische woestijn werden vermist, zijn door drie andere vliegtuigen terugge vonden. De beide toestellen hadden een noodlanding moeten maken. De bemanning bleef ongedeerd. Het derde vliegtuig is het laai st door inboorlingen gezien boven het tnear van Gallilea. EDGAR WALLACE ERNSTIG ZIEK. Londen. 9 Febr. (V.D.I De heken,i, F» gelsche romanschrijver en dramaturg Ed gar Wallace ligt te Hollywood ernstig ziek aan een dubbele longontsteking, Frankrijk acht sir John Simon's rede van groot belang Genève, S Febr. (V. D.) De perschef der Fransche delegatie heeft Maandag een verklaring afgelegd, volgens welke de Fran sche regeering groote beteekenis toekent aan de redevoering van den Bntschen mi nister van buitenlandsehe zaken, sir John Simon, aangezien de Britsche regoering zich thans onbeperkt stelt op het standpunt van het ontwerpverdrag, dat door de ont wapeningscommissie is uitgewerkt en dat tot nu toe door de Duitsche regeering in verband met art. 53 op besliste wijze wordt van de hand gewezen. Thans schijnt overeenstemming tusschen de Britsche en Fransche regeering nopens de ontwapenjngskwestie mogelijk, aango zien beide regoeringen het erover eens zijn. d*dt de onderhandelingen streng moeten worden gehouden binnen het kader van het ontwerp verdrag en een oplossing slechts verzekerd zal worden op de basis van dit ontwerp. Voorts wordt er de nadruk op gelegd, dat de redevoering van Tardieu, gisteren gehouden, geenszins slechts een tactische manoeuvre is, doch beschouwd kan worden als de basis der verdere onder handelingen. Gibson dient liet Amerikaansche ontwapeningsprogramma in. G e nè v e, 9 Febr. (V. 1).) Voor de plo naire zitting der ontwapeningsconferentie 'van hedenmorgen bestond wederom groote belangstelling. De algemeene bescliöuwin gen werden voortgezet met een rede van den Amerikaansche» ambassadeur Gibson en vervolgens van den Duitschen rykskau sclior dr. Brüning. Gibson verklaarde, dat de Vcreenigde Staten vast besloten, ztjn niets ongedaan te laten om tot een werke lijken voortgnng op het gebied der ontwape ning te komen. Gibson diende het Amen kaansche ontwapeningsprogramma in. be staande uit de volgende negen punten: 1 behandeling van het ontwapening* vraagstuk op den grondslag van de ont werp conventie als algemeene basis vóór de onderhandelingen, evenwel rekening houdende met alle andere ingediende voor stellen; *2. verlenging van de vlooto v ereen komsten van Washington en Londen, speciaal door het toetreden van Frankrijk en Italië; 3. verhoudingsgewijze vermindering van de in deze vlootovereenkomstcn vastgestel de tonnagecijfeivs, zoodra alle ondertec- kenaars van de overeenkomst van Washing ton ook de tweede overeenkomst geratifi ceerd hebben; 4. volledige afschaffing van het duikboot- wapen 5. het treffen en bevorderen van maat regelen tot bescherming van de burgerbe volking tegen luchtaanvallen; 6. volledige afschaffing van den gas-, che- mischen en bacterienoor log; 7. verlaging van het effectief der legers, berekend op den grondslag van de behoefte om de orde in het land te kunnen handlia ven en de grenzen te kunnen,verdedigen; 8. het steunen van voorstellen tot bij zondere beperking van tanks, zwaar ge schut en andere wapens, die als typiscne aanvalsmiddelen kunnen worden be schouwd; 9. beperking van de begrootingsuitgaven voor oorlogsmateriaal, waardoor de qualita tive wedstrijd in bewapening kan worden beperkt, nadat quantitative beperking zou zijn bereikt Gibson besloot met de verklaring, dat Amerika reeds lang in de beperking der be wapening het beste middel ziet om den vrede te verzekeren en te verwezenlijken. De Duitsche rijkskanselier komt op voor gelijke rechten. Na Gibson was het wooj'd aan den Duit- sclien rijkskanselier dr. Brüning. Deze ver klaarde, dat het Duitsche volk reeds gerui men tijd had verlangd naar het uur. waar op de regeeringen bijeen zouden komen om. gemeenschappelijk een rechtvaardig en uitvoerig plan voor ontwapening te ontwer pen op de basis van gelijke rechten en ge lijke plichten. Het vredeswerk, dat door de stichting van den volkenbond is begonnen en door latere verdragen, zooals het Kellogg- pact is ontwikkeld, eischt ook gebiedend Jc verwezenlijking van do ontwapeningsge dachte. Uitvoerig zette dr. Brüning het Duitsche ontwapeningstandpunt uiteen. De wereld heeft den moreelen plicht op deze confe rentie vrijwillig tot ontwapening over tc gaan op de basis van gelijkberechtigdheid. Algemeene ontwapening bepleit. In het tweede deel van zijn rede zette de rijkskanselier den Duitschen eisch van a! geraeene ontwapening, die een eisch van recht wa6 en de vervulling van de in hel verdrag van Versailles aan Duitschland ge dane toezeggingen, uiteen. Deze vervulling kon slechts geschieden door de in het vol kenbondspact neergelegde verplichting lot algemeene ontwapening Wanneer deze ont wapeningsconferentie zou mislukken, zou niets haar van haar verantwoordelijkhei 1 kunnen vrijspreken. De Duitsche regeering cn het Duitsche volk eisclien na de eigen ontwapening de algemeene ontwapening, waarop Duitschland juridisch en moreel recht heeft. Brüning- wees dan ook do ohtwerpcon ventie als grondslag voor de bespreking»'ii af, aangezien deze niet voldeed aan de ge ringste eisclien van werkelijke ontw-jponing en kondigde Duitsche voorstellen aan, die een practischen weg zullen openen voor cm algemeene en daadwerkelijke vermindering der bewapeningen. Kritiek op het Fransche voorstel. De rijkskanselier wendde zich vervolgens indirect tegen het Fransche voorstel, dat hij als een ontwijken van liet doel der confe rentie beschouwde cn dat op den plichtm.ui gen tegenstand van alle verantwoordelijke elementen zou moeten stuiten. Dr. Brüning besioot zijn rede met dc plechtige verklaring, dat Duitschland al* lid van den volkenbond niet alle rechten e.n alle plichten als zoodanig met klem zou ageeren voor een algemeene ontwapening en dat Duitschland voor alle volken een ge lijke male van veiligheid eischt- Een incident. Genève, 9 Febr. (V. D.) Toen Brüning zijn rede had beëindigd en het applaus in de zaal \iog weerklonk, stond plotseline op de publieke tribune een vrouw op en riep in het Duitsch naar den voorzitter, Henderson: „Aan dc hooge vergadering der gcheele wereld. Ik moet u een droom vertellen'. De verdere woorden van de vrouw, die, naar men aannam, geestesziek was, gingen in het gelach en het rumoer van de zaal verloren, terwijl de vrouw van dc tribune verwijderd werd. Henderson maande de vergadering' lot stilte on kondigde aan, dat de rede zou worden vertaald, waarbij hij onder her nieuwd algemeen gelach opmerkte: „Na ruurlijk niet de laatste reeft, maar die van rijkskanselier dr. Brüning." Hierna werd de in het D.uitsch uitge sproken rede van Brüning in het Fransch en in het Engfelsch vertaald. Nadat de Braziliaansche afgevaardigde Soares het woord had gevoerd en de enn Terende had verzekerd, dat Brazilië dc meest loyale medewerking zou veneenen, aan de uitbreiding van het arbitragewezen en de bevordering van de internationale samenwerking, werden de algemeene be schouwingen verdaagd tot morgenochtend De debatten zullen dan worden geopend met een rede van den Italiaanschen mi uister van buitenlandsehe zaken Grandi. Parijs, 9 Febr. (V.D.) De Parijsche ochtendbladen geven uitvoerige comrnen taren op de redevoeringen van Tardieu en Simon te Genève. In de Echo de Paris noemt Pcrtinax de rede van den Franschen minister van oor log een energieke en duidelijke uiteenzet ting van het Fransche' standpunt, terwijl de rede van den Britschen minister van buitenlandsehe zaken eenigszins theatraal e.n sterk afwijkend van het Fransche stand punt is geweest. Men miste in zijn rede een woord over eerbiediging der verdragen. Indien de ontwapeningsconferi ntie tot een versterking van liet Duitsche leger en tot verzwakking van de overige Europeesche bewapeningen zou leiden, dan zou het evenwicht verstoord worden, wat ernstige gevolgen met zich zou brengen Het oude spreekwoord „si vis pacem, para bellurn" geldt ook nog voor het oogenblik. Dc Fran sche voorstellen moeten te Genève als een geheel worden beschouwd cn dienen te wor den aangenomen. Niemand mag de offprs van Frankrijk vergeten. De vervroegde ont ruiming van het Bijnland is inderdaad, zoo als Tardieu heeft gezegd, een gebeurtenis, waarvan de geschiedenis geen tweede voor beeld heeft In de socialistische Populaire schrijft de partijleider Léon Blurn, dat door de mili tariseering van den Volkenbond een opper generale staf van het opper leger van een opper-staat zal worden geschapen. Frank rijk stelt onaanvaardbare voorwaarden, waardoor het gcheele plan moet vallen. En dan zal het verklaren, dat het door de verwerping van zijn voorstel zijn volle vrij heid van handelen heeft teruggekregen. Blum acht het moeilijk, de aanmatiging nog verder te drijven dan door de Fran sche regoering thans is geschied, Hoe de Engelsche pers oordeelt. Londen, 9 Febr. (V.D.) Algemeen be tuigt de Engelsche pers haar instemming niet .de rede. die de minister van buiten landsche zaken, sir John Simon, gisteren te Genève heeft gehouden. Men is van mee ning, dat hij zich duidelijk aan de feiten fier ontwapening heeft gehouden en daar mede de conferentie op den goeden weg heeft geholpen. De Times schrijft, dat de minister van buitenlandsehe zaken uitdrukkelijk heeft gewezen op de verplichtingen, die uit hel verdrag van Versailles voortvloeien. Nie mand kan ontkennen, dat er tusschen vei ligheid en ontwapening een innerlijk ver band bestaat, doch het zou een groote fout zijn, wanneer men eenvoudig het principe zou willen ontkennen, dat door verminde ring van bewapening de veiligheid vor- lioogd wordt. Het Fransche plan acht het Mud dan ook van weinig waarde als bij drage tot de ontwapening en de veiligheid. De Morning Post schrijft, dat dc toestand in China duidelijk de gevaren toont van een te ver doorgevoerde ontwapening. Amerikaansche beschouwin gen over de rede van Tar dien. New-York, 9 Febr. (V.D.) liet demo cratische Amerikaansche dagblad Ameri can noemt in een hoofdartikel het voorstel van Tardieu zoo ongehoord, dat het blad bet bijna een gevaar cn een beleediging voor de ontwapeningsconfercnne acht Koninklijke belangstelling De correspondent der N. R. Ct. to Brussel meldde gisteravond: Maandagmiddag hebben koning Albert on kóningin Elizabeth, vergezeld van den mi nister van nijverheid en arbeid ITcyman cn van verscheidene hofdignitarisson cn hooge ambtenaren, een bezoek gebracht aan de mijn van Monceau Fontaine, waar men juist nóg verscheidene voor een groot deel verkoolde lijken van bij de mijngasontplof- fing omgekomen arbeiders had opgehaald. Dc koning en de koningin begaven zich ver volgens naar het ziekenhuis te Charleroi, waar zij zich niet twee der zeven gewonden, die het bewustzijn niet hadden verloren, ge ruimen tijd, hoewel met groote moeilijkhe den, onderhielden. De andere gewonden waren geheel bewusteloos. Van drie hunner wordt gevreesd, dat zij den nacht niet meer zullen halen. Eén dor geredde mijnwerkers, met wien de koning cn de koningin spra ken, was de arbeider Pieque, wiens stem het eerst door de redders onmiddellijk na het ongeluk was gehoord. Hij bevond zich tusschen de twee ingestorte gedeelten van den mijngang op een plaats, waar zes lijken lagen en bijna verstikt, toen de redders er in slaagden hem cn een zijner makkers te bevrijden. Eén der gewonden, die Maan dag na den middag uit mijn g-ehaald kon worden, is een uur later 'gestorven. Tus scheri I en 4 uur werden nog zes lijken ge borgen. Vantwee kon de identiteit nog niet wortlen vastgesteld. Twee broers, van Zuid Slavische nationaliteit, die zich op het oogenblik der ontploffing in de mijnschacht bevonden, hebben bij deze ramp het leven verloren. Onder de andere slachtoffers be vindt zich ook een Marokkaan. Maandag avond werd te Charleroi bericht, dat de laatste doode slachtoffers uit de mijn zijn gehaald. Het aantal clooden zou volgens be richten 16 bedragen. Van de 9 gewonden verkeeren er drie in bopeloozcn toestand. Swinemiinde, 9 Febr. (V. D.) Door een reusachtige» brand zijn in den afze loopen nacht de fabrieken van de Panela Aklicn Gcscllschaft, fabriek voor houtbe werking en lioutveredeling, een prooi der vlammen geworden. Groote voorraden hout gingen verloren. Alle drie gebouwen met een totale oppervlakte van ruim 3000 M2. zijn geheel uitgebrand. De schade aan gebouwen, de zeer kost bare machines cn het materiaal wordt ge schat op meer dan een half millioen Mark. De oorzaak van den brand is nog niet bekend. VERGROOTING VAN DEN RUSSISCHEN HOUTUITVOER. M o s k o u 8 Febr. (V. D.) Volgens een bericht van het telegraafagentschap dei sovjet-unie heeft het betreffende volkscom missariaat opdracht gegeven, dat het aan tal der bij de houtbedrijven werkzame col lectieve boeren in zoo kort mogelijken ter mijn verhoogd moet worden tot 700.000 man. Deze maatregel wordt genomen, omdat het noodzakelijk is, dat de houtuitvoer wordt vergroot, BOTSINGEN IN KASJMIR. Londen, 8 Febr. (H.N.) Volgers een be richt uit Jamoe is het in 't gebied van Kasjmir op verschillende plaatsen tot hevi ge botsingen gekomen tusschen betoogers en de politie, die door troepen versterkt was. Twee betoogers en een agent werden door schoten gedijod. Het aantal gewonden i6 onbekend. In het geheel werden 72 perso nen gearresteerd. TIENTAL STOOMSCHEPEN INGEVROREN. H e 1 s f n g f o r s, 8 Febr. (V. D.) Een tiental stoomschepen zijn in de Finsche Golf ingevroren. Maandag is de bekende Ijs- breker Krassin uit Leningrad aangekomen, om de stoomschepen te bevrijden. F.enige schepen liggen reeds twee weken in liet pakijs en hebben geen kolen meer. BUITENLAND. De nieuwe Japansche voorstellen. (Dorde Blad, pag. 1). i De herstclconferentie In Juni bijeen? (Derde Blad pag. 1); BINNENLAND. Verduisteringen te Alkmaar: ccn bekend advocaat voor de rechtbank. (Tweede Blad, pag'. 3). V.A.R.A. contra den Staat; pleidooien voor het Haagsche Gerechtshof. (Tweede Blad, pag. SPORT. Do Zwaluwen winnen te Brussel. (Derde Blad, pag. 2); STADSNIEUWS. Lezing van den heer Asselin voor het Ge* nootschap NederlandFrankrijk. (Eerste Blad. pag. S.) De Fruit- cn Grocntenveiling in 1931. (Eerste Blad, pag. 3): Hoogste barometerstand: 783.6 te Skudes- naes. Laagste barometerstand: 753.2 te Mar seille. Verwachting: Meest matige, O. tot N.O. wind, helder tot licht of half bewolkt, wei nig of geen sneeuw, meest strenge vorst des nachts, overdag matige vorst. Vooral in Zuid Scandinavië en IJsland bleef dc barometer doorstijgen zoodat zich daar thans ccn langgerekte rug van hooge luchtdruk uitstrekt. Over Lapland waar de barometer thanö dalende is strekt zich een depressie uit. dio echter snel Oostwaarts schijnt te trekken en door nieuwe barometerstijgingen wordt gevolgd. Óver Z.-Frankrijk bleef de lucht druk nog betrekkelijk lang zoodat de felle O.-vvind nog bleef aanhouden. Uit het Oos ten worden zeer koude luchtniassa's aan gevoerd die in onze omgeving vorst brach ten. Ook tot in Frankrijk en Engeland drong de vorst door. In Zweden, Finland on de Oostzee staten werd de temperatuur buitengewoon laag. Sarna in Midden Zwe den bad hedenmorgen 30 gr. vorst). Te Soesterberg werd hedenmorgen op allo hoogten boven 2000 M. een koudcrecord ge slagen. Over liet algemeen was de neer- s'ag gering. Toch schijnt zich plaatselijk in Duitschland in de afgeloopen dagen een flink sneeuwdek te hebben ontwikkeld, zoodat daar bij afnemen van den wind nog een verdere afkoeling te wachten is. Men mag bij de geschetste drukverdecling reke nen op, het aanhouden vuil den vorsttoc- stand voor cenigc dagen. LANGESTRAAT 49 51 TELEFOON 190 FEBRUARI RECLAME Extra koopjes in de KOUSEN AFDEELING 15 korting in de Lingerie afdeeling. Het toonaangevende fabrikaat. Complete collectie ARNH.STRAAT GEVESTIGD SEDERT 1887 Varkcnsmarkt 5 Tel. 1309 Inruilen van instrumenten tegen zeer hocge prijzen. Voor het Soesterkwartier kun nen abonnementen, adreswijzigin gen en advertenties opgegeven worden aan ons Bijkantoor:

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1