DE EEMLANDEÜ Lacht op JOH. DE HEER BIJKANTOOR SOESTERKWARTIER S0ESTERWEG 107 Vrijdag 12 Februari 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaarganq No. 193 Buitenland GEVAL-KORS IN DE BELGISCHE KAMER SHOWDEN VERDEDIGT ZiJN HOUDING DE NETELIGE HERSTEL KWESTIE DUITENGEWONE KOUDE IN POLEN AMERIKA'S HEIRLEGER VAN WERKLOOZEN STRIJD OM 'T DUITSCHE PRESIDENTSCHAP 5 uur 33 min. L.J. LUYCX ZOON Piano's Orgels, Radio I8ACH PIANO'S Fa. R. van den Burg ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 1 0.75, per gratis verzekering tegen ongelukken) f (XlTVr Binnenland franco per oost per 3 maanden i X', Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELFFOON INTERG 511 PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewiisnummef elke regel meer f0 25 Ltefdadlghelds-advertentién voorde helft van den prijs - Kleine AdvertentlCn „KEITJES bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 «ent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatseD f 1,—. Bewijsnummer extra i 0.05 Litwinof heeft te Genève con vrij gematigd standpunt in genomen. Bestaat cr kans, dat de ontwapeningsconfcren- toe tot resultaten leidt? De vertegen woord igers van alle groote mogendheden, die aan de Geneefscho ont wapeningsconferentie deelnemen, hebben thans het woord gevoerd en ook de gede legeerden van een paar kleine staten heb ben reeds hun standpunt bepaald. Al het geen zoo voor en na te berde is gebracht, maakt het althans eenigszins mogelijk de kansen van al dan niet slagen der confe rentie tegen elkaar af te wegen, al is voor zichtigheid in de conclusies natuurlijk nog 6teeds geboden. Niet zonder beteekenis is in elk geval het feit, dat Litwinof, de Russische volks commissaris (op zijn Nedcrlandsch: minis ter) van buitenlandsche zaken. Donderdag een merkwaardige gematigdheid heeft be tracht en reeds terstond te kennen gaf, dat de Russische afvaardiging geenszins het alternatief „alles of niets'' stelde. Hij leg de de bereidheid aan den dag mede te werken tot het vinden van een compromis, hetgeen wil zeggen, dat hij niet de volle honderd procent ontwapening zal blijven eischen, doch ook genoegen zal nemen mei minder. Natuurlijk liggen cr nog torenhoo ge obstakels op den weg naar den vrede, docli deze zullen, vooral wanneer de Fran schen tenslotte ook voor rede vatbaar vvor den, althans met wat goeden wil voor een gedeelte kunnen worden geslecht, zoodat men niet bij voorbaat alle hoop behoeft op te geven. De staten, die het beginsel der vooraf ge waarborgde veiligheid op den voorgrond stellen (Frankrijk en do staten, die van dit land afhankelijk zijn: België, Polen, enz.) hebben niet bij voorbaat gezegd, dat zij bewapeningsbeperking verwerpen, ter wijl aan den anderen kant dc mogendhe den, die met een gedeeltelijke ontwapc ning willen beginnen men denke aan Duitschland, Italië, Engeland en Amerika er te.vens voor te vinden zijn hun goed keuring te hechten aan nieuwe veiligheids garanties. Rusland heeft zich thans ge schaard m de rij van hen, die door een politiek van geveii én nemen, de kans op althans partieel welslagen willen \ergroo ten. Zooals te begrijpen valt, heeft LitwinoJ niet nagelaten te wijzen op hetgeen hij een ideaal-toestand achtte: de algeheele ontwapening, die z. i. de meest afdoende vredeswaarborg is, daar een beperkte di recte of indirecte ontwapening veria ging der militaire begroetingen het oor logsgevaar volgens zijn inzicht geenszins uitschakelde. Dat Litwinof grootendeels in het Italiaansche en Duitsche vaarwater voer, kan blijken uit het feit, dat hij niet voorstellen voor den dag kwam, wclko de afschaffing bepleitten van de incest agres sieve wapenen. De Fransche voorstellen werden door den Russischen volkscommis saris scherp gehekeld, en vooral wees hij het Fransche verlangen, neerkomend op de instelling van een internationaal leger, van de hand, daar dit voor het overgroote gedeelte zou bestaan uit soldaten van lan den, die zich anti-Russisch orienteeren. In beginsel achtte Litwinof het dan ook niet uitgesloten, dat 'dit leger, in plaats van eventueel op te komen voor Ruslands vei ligheid, zou worden gebruikt om de unie van sovjetrepublieken aan te vallen. Hier in komt een groote mate van wantrouwen tot uiting .een wantrouwen, dat misschien, van Russisch standpunt bezien, niet vol komen ongemotiveerd is. Overigens schaar de Litwinof zich ook nog in ander opzicht aan de zijde van Italië en Duitschland, daar hij met nadruk er op stond, dat allen staten dezelfde rechten en dezelfde mate van veiligheid zouden worden gewaar borgd. Met een enkel woord maken wij tenslotte nog melding van dc rede, die Hij mans, de Belgische minister van buitenlandsche za ken, hield. Ook hij aanvaardde het Fran sche veilighejdsstandpunt, zooals dat in Tardieu's memorandum is neergelegd, maar kon aan den anderen kant evenmin loochenen, dat beperking der bewapening tevens een factor was, die de veiligheids- kansen aanmerkelijk verhoogde. Belgie's vertegenwoordiger maakte dan ook sterk den indruk, dat hij op twee gedachten hinkte, terwijl de Zweedsche minister van buitenlandsche zaken, hoewel zich hoofd zakelijk plaatsend op het standpunt van Duitschland en Italië en evenals deze lan den het conventie-ontwerp der voorberei dende ontwapeningscommissie zeer onvol doende achtend, niettemin tevens van oor deel was, dat er veel goeds school in dat gedeelte der Fransche voorstellen, hetwelk een lans breekt voor het verschaffen van grooter materieele machtsbevocgdheden aan den Volkenbond, opdat dit instituut in staat zij de besluiten, die het neemt, te doen uitvoeren. ZES PERSONEN VERMOORD OP EEN BOERENHOFSTEDE. Parijs, 11 Febr. (V. D.) Op een kleine boerenhofstede in de nabijheid van Agcn, niet ver van Bergerac, zijn zes personen vermoord en wel een ?7-jarig familielid, de 52-jarige eigenaresse van do boerderij, haar 29-jarige schoonzuster met haar bei de kinderen van acht jaar en vier maan den en een 70-jarig familielid. Alle slacht offers werden in hun bed met een bijl dood geslagen. De echtgenoot van de jonge vrouw en vader van de beide kinderen was tijdens het drama niet thuis, aangezien hij juist Maandag naar een zwager in een na bijgelegen plaats was vertrokken en pas Woensdag na de ontdekking van den moord terugkeerde. Men weet niet zeker of hij iels met dc aangelegenheid te maken heeft Motie van vertrouwen in de re gee ring Dc correspondent der N. R. Ct. te Brussel melde gisteravond: Als besluit van do interpellaties over de verboden vredesbetoogingen te Kortrijk en Leuven en de terugwijzing aan de grens van den Nederlandschen geestelijke, prof. Kors, was Dinsdag door do Vlaamsch-na tionale afgevaardigden, Romsee en De clercq, een motie ingediend, waarbij liet regeeriugsverbod, uitgevaardigd tegen het optreden van do zeer hoogstaande buiten Iundsche sprekers op bedoelde vergader in gen. wordt betreurd. Twee katholieken, een Brusselaar en een Waal, stelden daar tegenover een motie van vertrouwen in dc regeering. Deze laatste is Woensdagmid dag door de Kamer aangenomen mot 83 togen 71 stemmen en 2 onthoudingen. Eén der blancostemmers kwam van den leider der katholieke Vlaamsche fractie, van Cnu- welaert, die verklaarde niet neen gestemd tc hebben om dc regeering niet in moeilijk heden te brengen en niet ja gezegd te hebben, omdat hij het blijft betreuren, dat iemand als prof. Ivors aan de Ncderlandsch Belgische grens werd teruggewezen. Londen, 10 Febr (H.N.) Snowdenheeft vandaag zijn eerste rede als lord in het Hoogerhuis gehouden, waarvoor groote be langstelling bestond. Zijn rede had ten doel het aanblijven van de vrijhandelsgezinde ministers te rechtvaardigen. Snowden wees er op, dat deze ministers van den beginne af aan verklaard heben, dat zij tegen geen tarief van invoerrechten zich zouden ver zetten, indien dit als een tijdelijke en nut tige maatregel was gedacht, maar wel le gen de invoering van een tarief van be schermende rechten. Snowden herhaalde nog eens, dat de ministers bereid zijn ge weest om uit het kabinet te treden, doch slechts op den nadrakkelijken wensch van hun collega's in het kabinet zijn gebleven, echter op voorwaarde, dat zij hun volle vrijheid behielden om hun meening te uiten en te verdedigen, alsof zij geen po sitie in het kabinet bekleedden. In de vraagstukken der schadevergoeding- et oorlogsschulden, der bezuinigingsmaatre gelen, ontwapening en dat van Britsch- fndië bestaat volkomen overeenstemming in het kabinet. DE BRITSCH-RUSSISCHE HANDELS BETREKKINGEN. De opzegging van het verdrag niet bevestigd. Londen, 10 Febr. (V.D.) Ilct door de Daily Mail verspreide bericht betreffende de mogelijke opzegging van het Britsch- Russische handelsverdrag, wordt niet be vestigd. Ingewijde kringen achten een dergelijken vergaanden stap der Britsche regcering voorloopig niet waarschijnlijk, hoewel na tuurlijk het handelsverdrag een opzegging met zes maanden mogelijk maakt. Een feit is, dat de handelsbalans tusschen En geland en Rusland uitvoerig is besproken. Er wordt overwogen op welke wijze de han delsbalans ten gunste van Engeland zou kunnen worden verbeterd. Daarbij is be sproken of uitvoergaranlies niet de moge lijkheid bieden de Russen aan te moedi gen grootere inkoopen in Engeland te doen. Er zijn evenwel nog geen besluiten geno men. MISLUKTE ROODE DAG IN TSJECHO-SLOWAKIJE. Praag, 10 Febr. (H.N.) De poging, om een rooden dag te organiseeren, is in Bo- hemen, Silezie en Moravië geheel mislukt, terwijl in Tsjecho-Slowakije de politie den toestand gemakkelijk meester bleef en dc bctoogers met den gummistok uiteen dreef. Een gendarme werd gewond. Daarentegen kwam het in Karpatho-Rusland op sommi ge plaatsen tot ernstige botsingen, o.a. te Perecin, waar zich een gevecht ontspon tus schen 500 met ijzeren staven en knuppels gewapende betoogers en de gendarmes, waarbij 16 gendarmes gewond werden, van wie 5 ernstig. Ook tc Munkacz vond een ernstige botsing plaats. Geruchten en tegenspraken omtrent een eventueel slagen Parijs, 11 Febr. (V.D.) De Echo de Pa ris, die dikwijls zeer goed blijkt te zijn ingelicht, meent de geruchten, volgens welke tusschen de Fransche en do Lngel- schë regeeringen overeenstemming inzake het herstelvraagstuk zou zfjn bereikt, te kunnen tegenspreken. Tusschen beide re geeringen vinden diplomatieke onderhan delingen plaats, die niet slechts op het herstelvraagstuk. doch ook op de nieuwe F.ngelsche tariefmaatregelen betrekking hebben. Alles wat op het gebied der her stelbetalingen tot nog toe bereikt is en voorloopig ook bereikt kan worden, is hel uilstcl der herstelconferentie tot de maand Juni. Beide regeeringen hebben omtrent dit punt overeenstemming bereikt, 011 zullen waarschijnlijk in do komende, dagen een gemeenschappelijke nota over het bereikte publiceercn. Londen, 11 Febr. (V.D.) Dc officieelo Engelsche instanties bevestigen, dat de Britsch-Franscho herstelbesprekingén thans spoedig zullen beëindigd kunnen worden. Omtrent den inhoud van rlo overeen komst nemen de bevoegde instanties een volkomen stilzwijgen in acht Frankrijk en Engeland zouden de herstelconfcvcntie vóór 1 Juli a.s. willen bijeenroepen. Engolsch-Fransche overoen- komst tocb bereikt? Nader meldt men ons: Parijs, 11 Febr. (V.D.) Hedenmorgen heeft Minister-president Lnval met den Britschen ambassadeur Lord Tyrrell een onderhoud gehad over de herstel kwestie, dat ongeveer een uur duurde. Naar aan leiding hiervan wordt van de zijde van de Ouai d'Orsay medegedeeld, dat de Fransch Engelsche onderhandelingen weldra ten einde zullen zijn en dat principieel* over eenstemming elk oogenblik bereikt kan worden. Men hoopt binnen 24 uur het re sultaat daarvan te kunnen publicceren. Parijs, 11 Febr. (V.D.) De Temps be vestigt Donderdagavond uit officieele brori dat de Fransch Engelsche diplomatieke on derhandelingcn binnenkort zullen kunnen w-orden beëindigd. In politieke kringen wordt er bizonder de nadruk op gelegd, dat de laatste besprekingen geen handels politieke kwesties betroffen, doch uitslui tend het herstelvraagstuk en de kwestie dtr oorlogsschulden. Doel der besprekin gen was overeenstemming te bereiken in zake de herstelconferentie, welke men zich thans voorstelt in de inland Juni te hou den. Warschau, 11 Febr. (H. N.) In ge heel Polen heerscht een buitengewone kou de. In Warschau en andere groote steden zijn de toevluchtsoorden overvol, daar (al rijke personen een toevlucht tegen de kou- do zoeken. Verscheidene menschen zijn doodgevroren. In het Noordoosten des lands worden menschen door wolven op de land wegen aangevallen. Het spoorwegverkeer ondervindt groote storingen tengevolge van de buitengewone koude. DE DUITSCHE PRESIDENTS VERKIEZING. Zaterdag of Zondag zal Hin denburg beslissen. Berlijn, 11 Febr. (V.D.) In politieke kringen te Berlijn verwacht men thans dat Hindenburg Zaterdagavond of Zondag de finitief zal mededeclen of hij de Candida- tuur voor het Rijkspresidentschap zal aan nemen of van de hand wijzen. STRENGE KOUDE TE MOSOEL. Bagdad, 11 Febr. (VfD.) Te Mosoel heerscht op het oogenblik de strengste winter, dien men er in jaren heeft gehad. De koude gaat gepaard met hevigen sneeuwval. Veel schapen en ander vee is doodgevroren. Te Amadia zijn de huizen ingestort cn zijn twee politiebeambten dood gevroren. ONDERZOEK NAAR 'T REGEERINGS- BELEID IN DEN STAAT NEW-YORK. Politieke actie tegen de de mocraten? New-York, 11 Febr. (V.D.) De senaat van den staat New-York heeft een republi keinse!) voorstel aangenomen tot het in stellen van een onderzoek naar het beleid der regeering op alle departementen van den staat New-York. Het voorstel werd aangenomen met 27 tegen 21 stemmen, waarbij alle democraten tegen stemden. In zijn toelichting op het voorstel had de repu- blikeinscho senator George Fcaron betoogd, dat het doel van het onderzoek was, na to gaan of de steeds stijgende kosten van hot bestuursapparaat niet verminderd zouden kunnen worden, doch do democraten zien in het voorstel een poging om bij het on derzoek materiaal te verzamelen tegen den gouverneur van den staaf, Franklin Roose velt, teneinde dit tegen hem tc kunnen ge bruiken, indien hij dc democratische candidaat voor het presidentschap wordt. Regceringssteun bepleit New-York, 10 Febr. (V.D.) Bij de Ame- rikaanschc regeering is thans een verzoek binnengekomen om werkloosheidsonder- sleuning. Dc ondersteuningsvereenigingen zijn niet meer in staat zorg te dragen voor de werkloozen, wier aantal thans wordt ge schat op S.300.000. De American Federation of Labour, die vijf rnillioen aangesloten arbeiders verte genwoordigt, heeft president Hoover cn het congres er van in kennis gesteld, dat de el lende onder werkloozen thans de uiterste grens hoeft bereikt. Het congres moet on middellijk zijn goedkeuring geven aan een wet, waarbij 375 rnillioen dollar worden ge voteerd voor de staten, ter verdeeling als werkloosheidsonderstcuning. Nog een twee de bedrag van 375 rnillioen dollar wordt gevraagd als ondersteuning van werkloo zen, die aan het werk zijn gesteld bij den aanleg van wegen. Berlijn, 10 Febr. (V.D.) Do vcreenigde vadciiandsche verbonden in Duitschland deelen mede: De V. V. V. zien met diep leedwezen, dat Tie nationale naam van Hindenburg door dc partijen, welke hem zeven jaar geleden met het oog op zijn toenmaligen leeftijd hebben gesmaald, thans voer haar inter nationale, pacifistische ch atheïstische par- tijoogmerken nog meer zal worden mis bruikt dan helaas tot nu toe reeds is ge schied. Wij voor ons achten het samen gaan met Ullstein, Mossc en Vorwaerls, gelijkstaand met nationalcn zelfmoord. Steeds hebben wij ons opgeworpen voor een gemeenschapelijken candidaat van het Harzburger front en daarom werpen wij cr ons ook nog lieden nadrukkelijk voor op." Berlijn, 10 Febr. (H.N.) Tot de Hin- denburgcommissic zijn nog verscheidene bekende personen toegetreden, o.a. de vroe gere rijkskanselier dr Marx, de kardinalen Bertam van Breslau cn Faulhaber van München cn verscheidene vroegere gene raals. De oproep van de commissie is thans door ruim 130.000 personen onderteekend. BIERSTAKING TE HAMBURG BEGONNEN. Hamburg, 1? Febr. (V.D.) Heden morgen is de door de llamburgsche herber giers en caféhouders aangekondigde bier- slaking begonnen. Vanmiddag kon worden medegedeeld dat van de 3800 café's in Groot-Hamburg 3100 in staking waren ge gaan. De kleinhandel is opgeroepen om geen bier in flesschcn te verkoopen. Ook te Munchen cn te Berlijn wordt overwogen om zich bij de bierstaking aan te sluiten. BRAND IN EEN DANSZAAL. Praag, 10 Febr. (V. D.) In den nacht op Woensdag is de oude danszaal op het Schützeninsel te Praag tijdens een gemas kerd bal der technische beambten van dc stad volkomen afgebrand. Dc zaal was ge heel gevuld. Een der aanwezigen, die de zaal wilde verlaten, bemerkte even na half elf brand in het houten dak en waar schuwde de brandweer. Dc muziek speelde intusschen lustig verder, tot de zaal op bevel der politic werd ontruimd. Nauwe lijks waren de laatste gasten vertrokken, of een gedeelte van het dak stortte in. In dc garderobe brak een paniek uit Talrijke gasten verlieten in bal masqué-cosluum het gebouw en lieten hun andere kleeren in den steek. Eerst na eenigo uren kon de brand worden gebluscht. MILLS VERVANGT MELLON. Washington, 11 Febr. (V. D.) Do senaat heeft definitief goedgekeurd de be noeming van Ogden Mills tot .staatssecreta ris van de schatkist als opvolger van den tot ambassadeur te Londen benoemden staatssecretaris Mellon, wiens onderstaats secretaris Mills was. DRIE VISSCHERS VERDROMKEN. Koeslin, 10 Febr. (V.D.) Een boot met drie jonge visschers is heden in de nabij heid van de badplaats Nest tengevolge van den hoogen zeegang vol water geloopen en gekenterd. Alle drie opvarenden verdron ken, ondanks de onmiddellijk toegeschoten hulp. BUITENLAND. Dc worsteling om den vrede. (Dcrdo Blad, pag. 1)'< Nieuw offensief van de Japannors. (Derde Blad, pag. 1)* BINNENLAND. 1 Zitting der Tweede Kamer. (Tweede Blod. pag. 2.)' lievige vechtpartij te Groningen. (Tweode Blad. pag. IJ STADSNIEUWS. Op de Kantongerechtszitting van gisteren domineerde artikel 461. (Eerste Blad, pag. 3.) Vergadering van Patrimonium. (Eerste Blad. pag. 3.) H. B. 7S1.0 to Thorshavn. L. B. 7.55,1 te Lacorunha. Zwakke tot matige in het Zuiden Ooste lijke tot Noordelijke, in het Noorden N.-O. tot N.-W. wind, licht tot half of zwaar be wolkt, weinig of geen sneeuw, lichte vorst des nachts, overdag temperatuur om het vriespunt Het hoogc drukgebied dat in de omgeving van IJsland ligt nam in den lccrn in betee kenis af. Ook in Noord- en Midden Scandi navië daalde de luchtdruk. Een depressie bij Spanje bleef vrijwel onveranderd. In geheel Midden- en West Europa (uitgezonderd in Zweden en Noorwegen) waaien zwakke tot matige, Noordelijke tot Oostelijke winden. Over het algemeen is de-lucht er onbewolkt met plaatselijk lichte sneeuwbuien, vooral m Zuid-Duitschland en in Zuid-Frankrijk bleef dc vorst strong. In onze omgeving is de temperatuur iets gestegen. Volgens dc veranderingen in den luchtdruk mag men een eenigszins krimpende» wind verwach ten. Des nachts zal de vorst nog aanhouden terwijl overdag dc temperatuur om het vries- puilt zal zijn. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 FEBRUARI RECLAME Extra koopjes in de KOUSENAFDEELING 15 korting in de Lingerie afdeeling. Varkensmarkt 5 Tei. 1309 Gemakkelijke betalingsvoorwaarden. Voortreffelijk in elk opzicht. Vraagt catalogus cn condities aan bij den vertegenwoordiger ARNH.STRAAT GEVESTIGD SEDERT 1887 Voor het Soesterkwartier kun nen abonnementen, adreswijzigin gen en advertenties opgegeven worden aan ons Bijkantoor: HOOVERS OVERVALLEN EEN POSTAUTO. B e r 1 ij n11 Febr. (H. N.) Op de Berg- strasse bij Beuthen is gisteravond een post auto door twee gewapende roover- aange houden. Eén der roovers noodzaakte den bestuurder onder bedreiging met een revol ver te stoppen, terwijl de tweede den wagen opende eD, den in den wagen zittenden ambtenaar eveneens met een revolver in bedwang houdend, een zak met een inhoud van 4175 mark roofde, waarna beiden zich uit de voeten maakten. Tot nu toe is het niet gelukt, een snoor van de roovers te ontdekken.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1