BONTJASSEN EN WINTERMANTELS gjg damesmodezaak DÊ EEMLANDEU Boiteelaedsch Overzicht BIJKANTOOR SOESTERKWARTIER SOESTERWEG 107 JOH. DE HEER Belanj Weerbericht Licht op J. J. MOLENAAR Nog enkele dagen buitengewone voorteeligei aanbieding FIRMA DUIM BURGER Zaterdag 13 Februari 1932 j UitgaveVALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaarganq No. 194 REDEVOERING G0ERING VAN GEWELDIGE GOUDRESERVE DER BANQUE DE FRANCE FRANKRIJK SLACHTOFFER DER ECONOMISCHE CRISIS Piano's Orgels, Radio 5 uur 35 min. L. J. LUYCX ZOON Een elk, die een PLYMOUTH berijdt, Blijkt op de hoogte van zijn tijd. STATIONSPLEIN S - TELEPH. 1210 AMERSFOORTStfri DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden vooi Amersfoort 2.10. per maand 0.75. per - - vetx (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.Ï71/,. Binnenland franco per post per 3 maanden f 3a-. AfionderIi|ke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TEÏ.FFOON INTERC 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN wan I—t regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Ltcfdadighclda-advcrtcottén voorde helft van den prijs. - Kleine Advertentlën „KEITJES" bi) vooruitbetaling 1—5 regelt» 50 oant elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f l#—a Bewijsnummer eatrt f 0.05 China verlangt de hijeen- roeping van de Volken bondsvergadering. Daar het gisteren de laatste dag was vain dén termijn van veertien dagen, bin- rféri welken China op grond van artikel 15 vkn het Volkenbondspact de bijeenroeping kon verlangen van een buitengewone Vol- kenbondsvergadering ter behandeling van hét bloedige geschil, dat er nu al maanden lang tusschen Japan en China bestaat, liè'eït de vertegenwoordiger van laatstge noemd land zich schriftelijk tot den secre taris-generaal van den Volkenbond ge wond. In dén desbetreffenden brief wordt te. kennen gegeven, dat China bereid is hot verdoek in tc trekken, wanneer de Volken- hondsraad zelf mocht overgaan tot de ge vraagde bijeenroeping. De leden van den Volkenbondsraad heb ben gisteren over den Chinccschen brief onmiddellijk beraadslaagd en bet besluit genomen niet zelf de Volkenbondsver- gadering bijeen te roepeu. Zij lieten do overweging gelden, dat de bijeenroeping de situatie niet wezenlijk zou wijzigen, noch zou bijdragen tot bespoediging der procedure. Een en ander betcekent dus, dat de; Volkenbondsraad de verantwoordelijk heid voor den stap, die China aan de hand doet.' aan dit land zelf overlaat. Duitsch- Ishd en de kleine staten zijn wcl-is waar voorstanders van een initiatief, door den Volkériboiidsraad te nemen, doch de groote mogendheden (Engeland. Frankrijk, Italië) konden zich daarmee niet vereenigen, om dat' zij den stap ondoelmatig achtten. On- dertusscben zal de Raad zich in het begin der komende week opnieuw met de aange legenheid bezig houden. Een feit is inmid dels, dat de buitengewone Volkenbondsver gadering bijeen moet worden geroepen, wanneer de Chineezen hardnekkig aan hun standpunt vasthouden. Dit laatste ia geenszins onwaarschijnlijk, daar de Chi rtoezén de hoop koesteren, dat liet hun zaak ten goede zal kom,en, wanneer de openbare meening zich nog meer dan tot dusver met. het geschil in het Verre Oosten bezig houdt. Bovendien mag men niet ver gêten, dat op een VolkenboiKlsvercadering vertegenwoordigers aanwezig zijn van alle staten, die lid' zijn van het Genéofsche in stituut Vermoedelijk heeft China er zich van te voeren van vergewist, dat verschillende staten, wier gedelegeerden thans te Gcnèvc Aanwezig zijn in'verband met de ontwa peningsconferentie, die daar thans wordt gehouden, met China sympathiscercn. Bo vendien zijn deze staten van gevoelen, dat de Volkenbondsraad tot dusver een poover figuur heeft gemaakt met betrekking tot de' ernstige spanning (op zijn Xedcr- laiidscli: oorlog) .in 't Verre'Oosten. Dit is nog duidelijk aaii den dag getreden ter ge legenheid van de Raadszitting, die Dinsdag j.l. werd gehouden en die eindigde met dc verklaring \an Paul Boncour, den presi dent," dat" dé Voikenbondsraad helaas niet over middelen beschikte orn krachtiger ten aanzien van 't Japansch-Chineesche con flict in te grijpen. In verband hiermee is het interessant kennis te nemen van een artikel vol vlam mend protest^ dat William Martin publi ceert in het Journal de Genêve. Hij wijst erop, dat den Volkenbond niet zoozeer dc mogelijkheden om te handelen ontbreken dan wél de wil en dit heeft betrekking op" de groots*e cn sterkste van zijn leden om al hun politieken invloed te laten gel den, teneinde den Volkenbond in staat te stéllen veel fermer op te treden. In Septem ber zou het vermoedelijk voldoende zijn ge weest dc diplomatieke vertegenwoordigin gen der grobte mogendheden tijdelijk terug te roepen om Japan tot. rede te brengen en nog in October zou een afbreken der econo- riiische betrekkingen met Japan de militaire actie van dit land in Mandsjoerije tot stil stand bobben kunnen brengen. Nu moet William Martin toegeven, dat Japan thans zelfs voorde krachtigste machtsmiddelen der groote - mogendheden misschien niet meer zal terugwijken. F.n dat Engeland en de Vercenigde Staten ter wille van China niet met Japan in oorlog willen raken, wordt hoe langer hoe begrijpelijker. William Mar tin trekt hieruit de voor de hand liggende conclusie, dat in dat geval de Volkenbonds raad een einde moetmaken aan do onver- dragelijke huichelarij en openlijk moet be kennen, dat hem wel-is-waar de machts middelen voor een oplossing van het geschil ontbreken, maar dat hij plechtig moet vast stellen, dat Japan het handvest van den Volkenbond en het Ivelloggpact heeft ge schonden, dat het een oorlogsmisdaad heeft begaan en geen daaruit voortvloeiende ge volgen volkenrechtelijk werden goedge keurd. De waarde, en de moreele kracht euiier dergelijke verklaring zouden ongetwijfeld veel groot.er en nadrukkelijker zijn, wan neer zij van de Volkcnbondsvcrgadering cn njet slechts van den olkenbondsraad zou uitgaan. In antwoord daarop zou Japan na tuurlijk uit den Volkenbond kunnen tre den. In verband met deze eventualiteit heeft William Martin echter ook reeds een antwoord klaar: „Wij wensclien Japan een goede reis. Wij willen liever zonder Japan leven dan ter wille van Japan zelfmoord plegen." Hij bespreekt o.m. de verkiezing van den Rjjkspresident B e r 1 ij ij, 12 Fcbr. (V.D.). In een vergade ring van Nat. Soc. heeft Vrijdagavond de politieke gevolmachtigde van Hitler, Haupt inann a. d. Goering het woord gevoerd over binnen- en buitenlandsclie politieke kwes ties. Hij kwam hierbij ook tot dc kwestie van de Rijkspresidentsv'erkiezing, waarbij hij o.m. zeide: Wij willen indien wij een, nieuwen Rijks president kiezen voor alles een koerswis seling. Wij eischen dat de nieuwe Rijkspre sident volkomen breken zal met het hui dige systeem. Zoolang zulks niet .geschied is, spreken wij in het geheel niet over dei- gelijke candidaturen. Indien vandaag den dag van Wirth af via Chrispicn tot Hoer sing en Hoeltcrman toe een front wordt gevormd dat den nieuwen Rijkspresident zal bepalen, dan moeten wij zeggen: wij be danken daarvoor. Wij plaatsen ons niet in een front met deze menschen. Zekere adviseurs moeten van alle. goede geesten verlaten zijn, indien zij den veld maarschalk kunnen bijbrengen, zich door dit front te laten caiididcercn. Onze ge- heele wereldbeschouwing verbiedt ons mei deze nicnschcn al was het maar op een Meter afstand, samen te gaan. Wie door dit front, dopr 'leze partijen, vloor deze uamëc op het schild wordt erop laatst. is tegen oiu Hij stuit bij ons op afwijzing. Ilij mag zijn, wie hij wik Indien wij thans overgaan tot de verkiezing van den rijkspresident, her inneren wij ons hoe -wij indertijd met ge jubel en vreugde vooronzen, veldmaar schalk opkwamen, dan volgden evenwel ze ven jaren van teleurstelling en verbittering Indien hij thans zijn hulptroepen zoekt in dat verraderlijke kamp, clan kunnen wij hern niet meer volgen. Boven een naam. boven een persoon staat voor ons het Volk cn de Natie. Bij dit gevoelen weten wij ons een, ook met die organisaties en partijen, clie zich bereid hebben verklaard gemeen schappelijk te staan op het vlak van, het Nationale Front ter omverwerping van en strijd tegen dit systeem. Ondanks alle bit tere teleurstellingen der. laatste zeven ja ren meenden, wij het op grond van den eerwaardigeil naam nog eens op ons te kunnen nemen, den veldmaarschalk de kans te geven door ons gekozen te worden. Mij stelden geen krachtige voorwaarden, doch een moesten wij eischen, juist voor dc arrasten der armen, voor de vervolgden. Mijnheer de Rijkspresident, u moet beslis sen, uw vertrouwen behoort of den verte genwoordiger van liet huidige systeem gc kenmerkt door Rijkskanselier Briining of deu vertegenwoordiger van hel Nieuwe Jon ge Duitschland, Adolf Iiitler. Zooals u be slissen zult, zoo zullen wij beslissen. Inder tijd gelool'det gij voor Briining' te moeten beslissen. Goed, mijnheer de Rijkspresident thans zijn er nog slechts twee mogelijkhe den: Aan den eenen kant staat de man, die het huidige systeem verdedigt en steunt op de partijen, die de dragers en scheppers zijn van het huidige systeem aan don an deren kant staat de man, die. Duitschland nog eens heeft opgevoerd uit den diepsten smaad en nood. Hel Duitsche Volk zal cn en moet in dit alternatief beslissen. GALNOTEN. Al ccn paar weken lang ligt hier een onbeantwoorde vraag eu het mooist van alles is. dat ik niet weet van wicn die vraa^ is, noeb derhalve aan wien ik het antwoord moet zenden. De vrager, is namelijk aan mijn huis gekomen met een doosje, waarin het object waarover dc vraag gin<j, die er met potlood opgeschreven was, n.L: „Weet de schrijver van Mooi Amersfoort, hier wat van te vertellen?" en hec'l het doosje met de twee harde knikkertjes in dc bus gedepo neerd Wij waren niet thuis. De knikkertjes nu zijn twee nogal kleine galnoten. Deze zijn hard, houtachtig in te genstelling met.de bekende galappeltjes, die aan de eikenbladeren vast. zitten en zacht zijn. Ze worden echter evenals deze door galwespjcs ie voorschijn geroepen. Dit is dc overeenkomst, doch er is ook een zeer kenmerkend verschil. Dat zit zoo: Als dc inzender zijn knikkertjes goed bekeken heeft, dan zal hij weten, dat in elk een klein gaatje zat. Daaruit is een galwespje gekro pen dat in het knikkertje gewonnen en ge- koren was. Een galwesp had een eitje in een knop aan het einde van ccn takje gedepo neerd en daaruit was een larf je gekropen. Om dat larfje groeide het weefsel buitenge woon sterk op cn zoo ontstond daar een kogeltje met hel. larfje cr middenin. Later werd dit larfje een popje en nog later kwam uit het popje een wespje, dat zich naar buiten boorde. Toen was de geschiede nis van dc wesp, die Cynips Kollari heet, op den g c w o n e n eik uit. En begon de tweede geschiedenis, die zich op ccn Turk se h c n eik heeft afgespeeld. Op den ge wonen eik gaat dat niet. Hoe dat nu alle maal in elkaar zit. vertel ik een volgenden keer wel eens Gaat u eerst ceas wat galno ten zoeken, 't Is cr nel de tifd voor. Ze zit- 'en goed zichtbaar aan dc takjes van eiken- bnnmen en aan hel eikenhout. In den winter goed zichtbaar. A. JOMAN. P a r ij s 12 F e b r. (V. D.) Do goud reserve van do Bank van Frankrijk heeft in de afgeloopen week een hoogte van 72 mil liard frs. bereikt. Dc gouddekking is daar door gestegen lot een m Frankrijk nog nooit bereikte hoogte van 65V\ procent. Par ij s, 12 leb r. (H. N.) Minister-presi dent Laval heeft gisteren op een samen komst van F ran fiche bankiers, in dustri celen en kooplieden over dc Fransehe handels politiek en de economische crisis gesproken. Hij verklaarde, dat. Frankrijk niet werke loos is gebleven, toen de economische crisis merkbaar is geworden. De gebeurtenissen zijn echter sneller gegaan dan verwacht werd. De crisis is thans overgeslagen van den landbouw op de industrie cn ook het credietstelsel is aangetast. Veertien landen hebben na elkaar den gouden standaard verlaten. Dc Fransehe valuta is wel onaan getast gebleven, doch Frankrijk iS'in zijn builenlanclschen handel getroffen cn do werkloosheid breidt zich in Frankrijk uit. De regeering moést overgaan tot een con- tingenteering van-den invoer, teneinde de wanverhouding tusschen in- en uitvoer to doen verdwijnen. De regeering is tot ver dere maatregelen bereid en w il ook mede werken tot het verkrijgen van een beter economisch stelsel, vooral .voor Europa, zoodra er aanwijzingen voor een verbete ring in den toestand zijn. Sommige aanwij zingen doen verwachten, dat deze verbete ring niet lang meer op zich laten wachten. ERNSTIGE AANRIJDING TE NAARDEN. Naar den, 12 Febr. De heer R., archi tect uit -Amsterdam, reed hedenavond te omstreeks zeven uur met zijn auto op den Rijksweg, toen uit de Rembrandtlaan een wielrijder den straatweg overstak. De wiel rijder werd gegrepen en over den- weg ge slingerd, waardoor hij een groote hoofd wonde en een lichte hersenschudding op liep. De automobilist heeft den wielrijder, den 25-jarigen B. uit Bussum naar een ge neesheer vervoerd, waarna hel. slachtoffer op eigen verzoek per rijwiclbrancard van den Militairen Geneeskundigen Dienst van N aard én naar zijn woning tc Bussum is vervoerd. Den heer R. treft geen schuld, daar het ongeval tc wijten is aan de onvoorzich tigheid van den wielrijder. DE OPERATIE VAN MACDONALD. Koninklijke belangstelling. Londen, 11 Febr. (V. D.) Hedenmiddag bracht de koning onverwachts, een bezoek aan de kliniek in Parklane, waar dc eer ste minister vertoeft lot herstel van de operatie, die bij onlangs aan het linkeroog heeft ondergaan. De koning bracht vijftig minuten door in gezelschop van Macdo- n aid. DE STRIJD OM DE KIESWET- HERZIENING IN FRANKRIJK P a r ij s1 2 F e b r. (V. Toen gisteren de kiesréchlcommissie van de Fransehe Kamer dc nieuwe voorstellen tot herziening der kieswetten goedkeurde, legden alle leden van de oppositie hun mandaat als lid van de commissie neer. In den loop van dc zitting werd verder een voorste) aangenomen ter verleening van het kiesrecht ook aan vrouwen. ALGEMEENE STAKING IN URUGUAY. N e w York, 1 2 F e b r. (V. D.) Dc com munisten in. Uruguay hebben de algemeen e staking afgekondigd, die tegen middernacht zou ingaan. Do regeerlng overweegt den staat van beleg te proclameeren. DE ENGELSCHE LANDBOUW-POLITIEK. Louden, 11 Febr. (V. D.) In het lager huis hoeft de minister voor den landbou^, sir John Gilmour, een overzicht gegeven van de landbouwpolitiek der regeering. Spreke]* zette uiteen, dat de tak van land bouw, clie het meeste geleden had, de tar- Weteclt was en dat dc regecring voorne mens was de verbouwers van tarwe bij te staan door het quota-systeem, dat hun een gewaarborgde markt en betere prijzen voor tarwe van te vermalen kwaliteit verschaft. De regeering hecht veel belang aan een politiek op langen termijn, maar een on middellijk ingrijpen is noodzakelijk en dus zullen, met uitzondering van tarwe, wol en vleescb alle landbouw- en tuinbouwpro ducten vallen onder de wet op dc invoer rechten. Een aanvullend invoerrecht zal geheven worden van elk product, dat hier voor wordt aanbevolen door de betreffende commissie van advies. Een commissie zal Worden gevormd voor de reorganisatie van de zuivelindustrie. Een plan voor de orga nisatie van de bacon-industrie zal zonder verwijl ter hand worden genomen en zoo noodig zal dc import quantitatief geregeld worden. Ook wordt overwogen een com missie in (e stellen voor besludeering van een plan betreffende hel op de markt Uren gen van eigen 'oogsten van aardappelen cn ter bcstudeering van de- vraag welke actie gevcferd moet worden om den invoer tc regelen. Ook worden maatregelen overwo gen om hulp Ie bieden aan de viscbindus- Irie. SCHEEPVAART GESTAAKT DOOR HET IJS. Maagdenburg, 12 Feb r. (II. N.) We gens den zweren ijsgang is de scheepvaart op de Elbe bij Maagdenburg gestaakt. Dort m u ii d, 1 2 F e b i\ (II. X.) Wegens den vorst is de scheepvaart op het Dort mundEmskanaul stop gezet. BOTSING TUSSCHEN NAT.-SOC. EN COMMUNISTEN. Berlijn, 11 Febr. (V. D.) In het centrum van. Berlijn is het hedenavond tegen elf uur tijdens een door de uat-soc. georgani seerde werkloozenvergadcriiTg tot botsin gen gekomen tusschen nat.-soc. en commu nisten, in den loop waarvan twee perso nen zwaar en tien licht gewond werden. Dc politie verrichtte veertig arrestaties. POOLSCHE COMMISSARIS TE DANZIG AFGETREDEN. Warschau, 11 Febr. (V. D.) Naar van welingelichte zijde wordt medegedeeld, heeft de Poolschc vertegenwoordiger te Danzig, minister Strasburger, zijn ontslag aanvrage ingediend. Dit ontslag is hem Donderdag verleend. Als opvolger \an Strasburger wordt genoemd de. consul-ge neraal te Koningsbergen, Kasjmir Papoe. In Poolschc politieke kringen wordt groo te betcckenis gehecht aan deze mutatie. Voor het Soesterkwartier kun nen abonnementen, adreswijzigin gen en advertenties opgegeven worden aan ons Bijkantoor: Varkensmarkt 5 Tel. 1309 V/ij leveren alle merken. BUITENLAND. Dc gevechten tc Sjanghai. (Derde Blad, pag. 1). Ontwapcningsstrijd te Genève. (Derde Blad, pag. 1). BINNENLAND. Zitting der Tweede Kamer. (Tweede Blad, pag. 1.) liet toezicht op den wapenuitvoer. (Tweede Blad, pag. 2.) STADSNIEUWS. Kamermuziekavond van den Kunstkring. (Eerste Blad, pag. 3.y Schaatsenrijders voor (Eerste Blad, pag. 3-> SPORT. Voorbeschouwing over den voetbalwed strijd Nederland—België. (Vierde Blad, pag. 2). LECTUUR IN HET ZONDAGSBLAD. Uit Oud-Amersfoort: „Straatverlichting in dc XVIIc Eeuw." Or. Waltlier Berndt„Goetho en do wereld." Prof. Dr. I\ Kersbergen „Van goud tot porselein." II. G. Cannegicter„Wilt gij filmster worden Maurice Chevalier„Mijn smoking, mijn stroohocd en ik." Een bezoek bij den Vlaamschen schrijver Cyricl Buysse. Medegedeeld door het Kon. Ned. Met, In stituut te De Bilt. Hoogste barometerstand: 776.1 te Storno- way. Laagste barometerstand 758.4 te Andii- nes. Verwachting: Zwakke tot matige wind uit N.W. richtingen, half tot zwaar be wolkt of betrokken, nog weinig of geen neerslag, lichte vorst tot temperatuur om het vriespunt, in het Zuid-Oosten, in bet Noord-Westen temperatuur om het vries punt tot lichten dooi. In liet Noorden bleef dc barometer nog doordalen, zoodat bij ons de wind tot Noord-West' en plaatsolijk tot Zuid-West kromp. Thans staat in Scandinavië de ba rometer weer bijna stil, zoodat bij liet ver plaatsen van de barometerdalingen naar het Zuiden weer een geringe ruiming van den wind te wachten is. De wind uit N.W. richtingen- zal daarbij door dc Noordzêc- aangevvarmde lucht aanvoeren, zoodat voor het Noord-Westen van ons land -de tempe ratuur om liet vriespunt lot lichten dooi te wachten is, terwijl in liet Zuid-Oosten des nachts nog lichte vorst zal optreden. Vooral in Zuid-Frankrijk en West-Duitscb- land bleef de vorst nog streng, doch over het algemeen is de temperatuur in West- Europa wel wat gestegen. Bijiia overal is het weer rustig met matigen wind, alleen in Midden-Frankrijk waaien hier en daar felle Oostenwinden. Er viel nog weinig neerslag, slechts uit N.-Scandinavië en 0.- Duitscliland wordt sneeuwval van eeuigc betcekenis gemeld. IANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 FEBRUARI RECLAME Extra koopjes in de KOUSENAFDEELING 15 korting in de Lingerie afdeeling.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1