DE ÊEMLANDEB Buitemlamclsch Bmiteimlaed Belangrijkste Nieuws Weerbericht Li. JOH. DE HEER Dinsdag 16 Februari 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 196 WIE WORDT PRESIDENT VAN DUITSCHLAND? HINDENBURG AANVAARDT DE CANDIDATUUR PLANTENKWEEKERIJ „HORSE WEIDE" EEN MIJNBRAND IN OPPER-SILEZIE DE MEMELKWESTIE VOOR DEN VOLKENBONDSRAAD 5 uur 40 min. L.J. LUYCX ZOON Piano's Orgels, Radio AFïERSFÖOMBCFI DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pe' 3 °>aandtn voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per weelr (met gratis verzekering tegen ongclukkcnl I 0.17J/r Binnenland franco per post per 3 maanden f k-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG SIS PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25 Liefdadlghetds-adverteotlen voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentltn „KEITJES' bij vooruitbetaling 15 regela 50 «ent elke regel meer 10 cem, driemaal plaatscj f I.—Bewijsnummer extra f 0.0S Hindonburg aanvaardt de cam didatuur voor het president schap. Gelijk men weet, heeft Hindenburg in een proclamatie tot het Duitsche volk ver klaard cle candidatuur voor het president ticliap to aanvaarden. Hij beschouwt dit als een vaderlandschcn plicht. Onclcr tussch en houdt Hindenburg zelf rekening met de mogelijkheid eener nederlaag, daar hij in de proclamatie tevens laat uitkomen, dat, wanneer hij niet mocht worden herkozen hij'zich althans niet zal kunnen verwijten, dat hij niet.vrijwillig alles heeft gedaan om het vaderland tc dienen cn zijn volk to steunen in den strijd om het bestaan. Is de kans groot, dat Hindenburg een echec lijdt? In elk geval is het een feil, dat de rtationaal-socialistcn, eens grootc ver eerders van den geniaal-veldmaarschalk. zich als één man tegen hem zullen kanten, omdat Hindenburg, zooals zij het uitdruk ten, zich heeft geplaatst aan de zijde van dc tegenstanders van t nationale front. Bovendien hebben dc Duitsch-uationaleii besloten de candidatuur van Hindenburg ip bestrijden, zoodat cle volgelingen van Ilugenherg en llitler op 13 Maart, den ver kiezingslag, zich tegen Hindenburg zullen uitspreken. Daar staat tegenover, dat verschillende andere, rechts zich orienteo- icndc groepen zullen trachten Hindenburg opnieuw het presidentschap ic bezorgen. En \ooral mag niet worden vergeten, dat al do liberale en democratische groepen het voor Hindenburg hebben opgenomen, omdat zij ervan overtuigd zijn. dat deze louter en all con het welzijn van Duitscliland op net oog hoeft en niet bereid is zich voor den partijpolitickcn wagen van onverantwoor delijke, op den ondergang der republiek aansturende groepen té laten spannen. Prettig doet het aan, dat ook do Duitsche Volkspartij, ofschoon geenszins in allen deelc accoord gaande met de politiek van het kabinet-Briining, nochtans zich niet bij do uiterst rechtsche groepen heeft aange sloten. Dc kansen voor Hindenburg zijn echter bovendien gestegen, sinds bekend is geworden, dat dc 60ciaal-democratcn, in tegenstelling met de communisten, die met een eigen candidaat zullen uitkomen, eens gezind op Hindenburg zullen stemmen. Dit geschiedt noch louter cn alleen uit sym pathie voor Hindenburg, noch uit genegen beid voor'Brüning on diens ambtgenooten: de sociaal-democraten kiezen slechts tus- schen twee kwaden en dc candidatuur- Hindonburg vinden ze daarvan het minst erge. Dat de grijze rijkspresident zich opnieuw beschikbaar lieoft gesteld, is een feit van dc grootste beteekenis; zijn besluit zal stellig in aanmerkelijke mate zijn beïnvloed door de actie onder leiding van Salirn, den eersten burgemeester van Berlijn, die op de lijsten ten gunste van Hindenburg de hand teekcuingen van. twee cn een half millioon Duitschers heeft verzameld. Wanneer dit niet wae geschied, zou dc kans groot zijn geweest, dat Hindenburg niet opnieuw een candidatuur zou hebben aanvaard. In dit geval zou Iïitlcr, de leider der nationaal- socjalïstcn, er zeer gunstig voor hebben ge staan en zou het vrijwel zeker zijn ge weest, dat Hitier hetzij bij de eerste, hetzij bij de herstemming werd verkozen. Deze hoop is nu, als niet alle voorteckenen be driegen, voor hem vervlogen, zoodat het waarschijnlijk is, dat dc actie der nazi's noch de vernietiging van het systeom-Brü- ning tengevolge zal hebben, noch llitler op den presidentszctcl zal heffen. Het lijdt geen twijfel, of een nederlaag van de nazi's zal deze partij aanzienlijke moreele schade bezorgen en het prestige dezer rechts- radicale groep ernstig schokken. Ilct kan dan ook host gebeuren, dat llitler zelf in de kuil valt, die hij voor Brüning heeft ge graven. Dit zal dan tc danken zijn geweest aan de standvastige houding van Hinden burg, die niet de candidaat wilde zijn van enkele rechtsche groepen, maar van liccl het Duitsche volk. Vruchteloos hebben zoo wel de Duitsch-iïalionalcn als dc nazi's ge tracht Hindenburg aan het wankelen te brengen: deze rots stond cclitcr onwrikbaar. De ironie van het lot wil nu, dat Hinden burg, zeven jaren geleden dc candidaat der rechtsche partijen, thans hoofdzakelijk in bescherming wordt genomen door dc link- schc groepen, nu dc radicale nationalisten zich van hem hebben afgewend. Met span ning mag men in elk geval den verkie zingsdag tegemoet zien, daar dc uitslag daarvan zal aantooncn, of de meerderheid dor Duitschers al dan niet gediend is van dc heerschappij der fascistische elementen. Aan den anderen kant kan men er echter staat op maken, dat Hitier, mocht hij, zoo als verwacht wordt, een nederlaag lijden, zich binnen afzienbaren tijd gereed zal ma ken voor een nieuwen sprong. DE BERECHTING VAN BINA DAS. Calcutta. 14 Febr. (V. D.) Een bijzon der gerechtshof, bestaande uit Tirie Indische rechters van hot hooggerechtshof, is be noemd tot berechting van Bina Das. d» meisjesstudent, die op den Bcngaalschen gouverneur gevuurd heeft, toen hij in de Universiteit een redevoering hield. De Duitsche Volkspartij achter Hindenburg Berlijn, 13 Febr. Het Hindenburg-co- mité deelt mede, dat Zaterdagavond het aantal inteekeningen op de lijsten voor de verkiezing van Hindenburg dc twee cn een kwart millioen heeft overschreden. Berlijn, 13 Febr. (II. N.) Dc rijksminis ter van binnenlandschc zaken heeft uit naam van de rijksregcering don 13cn Maart voorgesteld voor het doen houden van de verkiezing van den rijkspresident cn den lOden April als den dag voor een evcntueele herstemming. De minister heeft den voor zitler van den rijksdag verzocht dezen da lum-aan den rijksdag voor te stellen. Voorts heeft bij van een en ander kennis gegeven aan de landsrcgeeringcn, opdat deze de noodigc maatregeleu kunnen treffen, voor het geval de rijksdag met het voorstel der regeering accoord gaat. Berlijn, 13 Febr, (V. D.) De rijksdag fractie van de Duitsche Volkspartij hoeft ir haar zitting van heden besloten, dat de Duitsche Volkspartij met alle kracht tie verkiezing van rijkspresiclcnt Vou Hinden burg zal steunen. Dc Duitsche Volkspartij richt in verband hiermede een oproep aan alle verantwoordelijke politicko persoon lijkheden oni, afziende van machts- cn partijpolitieke aanspraken, de verkiezing van Hindenburg te maken tot een gemeen schappelijke zaak van het Duitsche volk. De sociaal-democraten stellen niet een eigen candidaat. berl ij n, 15 Fe b r. (II. N.) Rijksprosi dent Von Hindenburg zal vandaag verschil lende leiders van honden, die zijn candida tuur steunen, ontvangen, evenals den op perburgemeester van Berlijn dr. Salirn. welke laatste liein verslag zal uitbrengen over het resultaat van dc actie, door de Hindenburgcommissie gevoerd. Zondag heb ben talrijke besprekingen cn conferenties met betrekking tol dc candidatuur van Von Hindenburg plaats gehad. De voornaamste daarvan was dc bijeenkomst van do leiders der landelijke bondon van oud-strrjdèrs, die in den Kyffhauserbond verccnigd zijn. De voorzitter van dezen bond, generaal Von Horn, zal vandaag in een audiëntie bij den rijkspresident deze» dc beslissing van den bond mededeclen. Hoewel natuurlijk deze beslissing geheim gehouden wordt, totdat de audicntic heeft plaats gehad, neemt men toch als vaststaand aan, dat de Kyffhauserbond zich voor een candidatuur van Von Hindenburg heeft verklaard. Bij do audiëntie zullen waarschijnlijk ook do leiders van den Stahlhclm aanwezig zijn. De landelijke leiders van den Stablhelm hebben Zondag eveneens over de candida tuur beraadslaagd. Deze besprekingen zul len huil beslag verkregen hebben, als de audiëntie plaats heeft. Men verwacht, dat Von Hindenburg na afloop van deze audiën ties zijn toestemming tot zijn candidatuur zal geven en hiervan medcdccling zal doen in een proclamatie aan het Duitsche volk. 'Wat dc houding der nationaal-socialisten betreft, wordt nog medegedeeld, dat geen grootc conferentie der nationaal-socialisti- schc leiders liecft plaats gehad, zooals uit eon artikel van dr. Goebbcls werd opge maakt. doch dat slechts dc gewone verga dering tot liet vaststellen van instructies is gehouden, die ieder kwartaal plaats heeft. De Vorwarts stelt in een hoofdartikel vast, dat de sociaal-democraten den onzin der communisten niet zullen verdubbelen cn geen candidaat zullen stellen. Ilct is in het belang van de arbeidersklasse om alles to doen, teneinde een overwinning van liet fascisme te verhinderen en het Ilarzburger- front een nederlaag tc bezorgen Berlijn, 15 Febr. (V. Up de in de laatste dagen aan hem gerichte vragen heeft de rijkspresident heden liet volgende antwoord gepubliceerd: Na ernstige overweging heb ik in het bewustzijn van mijn verantwóórdelijkheid voor het lot van ons vaderland besloten mij beschikbaar tc stellen voor een cven- tucolc herkiezing. De omstandigheid, dat het verzoek hiertoe niet \an één partij, doch uit breedc lagen van het volk tot mij is gekomen, doc( mij in mijn bereidwillig heid een plicht zien. Indien ik gekozen zal worden, zal ik ook in de toekomst met al mijn krachten het vaderland trouw en naar mijn geweten dienen om het naar buiten toe te leiden naar vrijheid cn gelijk berechtigdheid en naar binnen naar een heid en opgang. Indien ik niet gekozen word, blijft mij dan het verwijt bespaard, dat ik in den nioeilijksten tijd mijn post eigenmachtig verlaten heb. Voor mij be staat slechts één waarachtig nationaal WAAROM EN HOE TELEN WE SELDERIJ? In welken vorm ook opgediend, Selderij is steeds een der lekkerste groenten. Waar om wordt ze dan niet meer gevonden in onze tuinen? Waarschijnlijk door onkunde. Ge makkelijk is het genoeg en daarom in het a.s. voorjaar er een partijtie van gekweekt! Men heeft de knol-, de stengel en dc bladselderij. De eerste wordt gegeten op de manier van knolrapen maar dan met een sausje van bouillon erover. De slengelselderij is wel het lekkerste rauw, nadat ze eenigen tijd in het water heeft gestaan. Bij onze zuidelijke bu ren zien we zelden een dinertafel, waarop niet een glas met seldcrijstcngels voorkomt Men knabbelt ze onder den maaltijd met een weinig zout op, zc geven een gezond tijd verdrijf, wat bovendien nog erg lekker is. Men kan op een warm plekje van den tuin, reeds begin Maart, zaaien, daar het zaad wel een maand noodig heeft om op te ko men. Beter zaait men m een koud bakje wat gemakkelijk te maken is van een kistje met fijnen bladgrond met ecu glas erover. Men zet dit op een goed beschut cn warm plekje van den tuin. Als dc plantjes onge veer één «-enlimeter hoog zijn, verplant men ze een keer in het zelfde kistje, door cr eerst alle zaaiplantjcs uit te verwijderen cn dc beste eruit tc houdern !n den loop van Mei kunnen zc nu op een bed in den tuin uitgeplant worden. Men mest daartoe goed met ouden mest. Men plant uit in greppel tjes, om ze tegen de zon tc beschutten. Bij droog weer wordt wat gegoten. Men plant de rijen 40 c.M. van elkaar cn op dc rij zet men zc 25 c.M. uit elkaar. De grond tusschcn dc rijen kan men nog productief maken door er kropsla of plantuien tusschcn te telen. Bij de stengel- of bleekselderij geschiedt het kweeken van de jonge plantjes op de zelfde manier als bij de genoemde knolselderij. Men plant ze echter in diepere greppels en wel van 15 c.M., waarin eerst wat mest wordt ondergespit. Men maakt deze greppel weer 40 c.M. uit elkaar en in de greppel plant men op 20 c.M. afstand. In den loop van den zomer vult nen de greppels op. Eind Augus tus, als het loof der planten volwassen is, wordt aan weerszijden van elke rij een breede plank gezet cn met een paar dwars- latjes verbonden. Hierdoor bleekt men de stengels. Men kan ze ook bleeken door ze hoog aan te aarden, maar it? dat geval ver dient het aanbeveling de rijen 60 c.M. uit elkaar te planten. De soort ..White plume" is wel ideaal, daar deze zelfs zonder aan aarden nog witte stengels geeft. Aardt men echter aan, dan worden de stengels mal- scher. Van de knolselderij zijn de soorten „Erfurter" en ..Witte reuzen" aan te bevelen. De bladselderij kan men half Maart reeds buiten zaaien, ook op een goed gemest plek je. Het blad kan. als het 10 c.M. hoog is. ge oogst worden. Men zaait op rijen uit, onge veer 10 c.M. van elkaar. Dat Selderij een uitstekend voedsel is voor sommige nierlijders is bekend, ook tegen rhcumaliek wordt het aanbevolen. J. O. W. F. RENS. G. BROUWER - AMERSFOORT KRUISKAMP 10 16 De Kweekery belast zich met den aanleg en verandering van rots-, bloem- en vruchttuinen. Levering van alle plantmateriaal. jVraagt gratis catalogus doel: aaneensluiting van het volk in zijn strijd om het bestaan, volledige overgave van eiken Duitschcr in den harden strijd om het bestaan der natie." M ünchen, 15 Febr. (V. D.) De pers dienst der N. S. D. A. P. deelt mede: De nationaal-socialistische vrijheidsbewe ging is bereid geweest met Hindenburg, dien zij voor zeven jaren in vertrouwen op den gcncraal-veldmaarschalk van het Duitsche leger in den wereldoorlog op den Rijkspresidcntzetcl heeft verheven, op tc marcheeren, indien hij den. wil zou hebben te kennen gegeven in overeenstemming met dc overweldigende meerderheid van het Duitsche volk thans een einde tc maken aan het systeem der ineenstorting en tc breken met zijn dragers. Doch Hindenburg heeft zich thans geplaatst aan de zijde van de tegenstanders van liet nationale front, dat hem zeven jaren geleden tot Rijkspresi dent koos. en een nieuwe candidatuur tegen zijn vroegere kiezers aanvaard uit de han den van hen, waarachter thans zijn tegen standers van weleer staan. Men kan de za ken wenden cn keeren, zooals men wil. Als dragers van dc huidige candidatuur Hin denburg tegen de tegenstanders van het na tionale front en zijn kiezers van weleer blijven slechts de partijen der ineenstorting en haar aanhangers. Het is een hoogst tragisch lot voor den drager van den naam van een trotsch ver leden thans de candidaat te zijn van het Marxisme, do candidaat van een Xoske en een Crispien, die geen vaderland kent, dat Duitscliland heet. Dc nationaal-socialisti sche beweging heeft niets onbeproefd gela ten den slecht geadviseerden generaal veld maarschalk deze stap te besparen, waarvan het verderflijk gevolg reeds thans duidelijk voor de hand ligt. Tevergeefs. Thans zullen diegenen die hem daartoe gedreven hebben de verantwoordelijkheid dragen. De mecning van den Temps. Ilct bericht van dc aanvaarding door Hindenburg van de candidatuur voor het rijkspresidentschap wordt in den Temps met een zekere bevrediging gecommenta rieerd. Dit besluit van den rijkspresident zal er toe bijdragen den politicken toestand m Duitscliland op te helderen. Ondanks zijn hoogen ouderdom heeft Hindenburg de can didatuur aangenomen cn daarmede de zwaarste plicht tegenover zijn vaderland vervuld. Het is teekenend, dat dc soc. dem. zonder rekening te houden rnet hun poli tiek programma cn hun persoonlijke gevoe lens tegenover den rijkspresident zijn can didatuur hebben ondersteund. Dit was dan ook het eenige middel om llitler cn zijn aanhang inet succes te bestrijden. K a 11 o w i t z, li F e b r. (V.D.) Heden is in het plaatsje Orcegow, in den Gotthard- mijn, brand uitgebroken. Voor li dagen had men daar reeds brandgasscn vastge steld, zoodat alle voorzichtighcidsmaatrcgc- len genomen waren. Hoe het desondanks lot ontbranding van het gas gekomen is, staat nog niet vast. Zondag scholen hoogo vlammen uit de schachtopening, waardoor «•cn deel van de transportinslallatic ver nield werd. liet gelukte echter spoedig de schachtopening te sluiten en den luchttoo- vocr af te snijden, zoodat men mag hopen, dut het vuur binnen korten tijd zal worden verstikt, liet waterniveau van den mijn is veilig gesteld, zoodat geen vrees bestaat voor verdrinken van dc rnijn. Ook de voor- iaden springstoffen zijn zoodanig opgesla gen, dat een explosie uitgesloten wordt ge acht. De mijnwerkers waren kort voor liet uitbreken van den brand naar buiten ge l-omen. Menscbcnlcvcns loopen dus gceii gevaar. De matericcle schade wordt geschat op 50 tot 60.000 zloty. De ondcrgrondsclie scha de kon nog niet worden vastgesteld. Wel verwacht men, dat 1300 mijnwerkers onge veer veertien dagen lang niet zullen kun nen werken. Anti-Litausche be tooiing te Tilsit Genève, 14 Febr. (V.D.). De vertegen woordiger van Noorwegen in den Volken bondsraad, gezant Colbun, heeft reeds Za terdagmorgen een aanvang gemaakt met de vertrouwelijke uitwerking van het rap port aan den Volkenbondsraad inzake do Mcmejkw cstic, dat hein Zaterdag door den Raad was opgedragen. Op voorstel van Paul Boncour wordt Colban bijgestaan door de rechtsgeleerden der Italiaansche, Fran- sche en Engclsche delegaties, dc heeren PJ- loti, Basdevant cn Malkin. Ilct rapport van den Baad zal waar schijnlijk reeds Dinsdag in den Baad wor den behandeld. Aan dc streng vertrouwe lijke besprekingen van de commissie van vier wordt alleen nog deelgenomen door den leider der politieke afdccling van het V B.-secretariuat, den Japanschcn onder staatssecretaris Soekimoera. Deze commis sie heeft in de eerste plaats te beslissen over de rechtskwestie, t.w. ow dc Litausche regeering volgens de Memelconventie hot recht liecft den president van den landdag van Memel af te zetten. Tilsit, li Febr. (V.D.) Tc dezer stede de meest oostelijke stad van Duitscliland. met ongeveer 60.000 inwoners, is heden een groote demonstratie gehouden uit protest tegen het optreden van Litaucn in Memel In den loop van de betooging werd een mo tie aangenomen, die naar Genève zal wor den gezonden en waarin in de eerste plaats het aftreden van gocverncur Mcrkys cn het herstel van het directorium-Boettcher wordt gecischt, benevens liet liei-stel van den tot dusverre bestaan hebbenden rechts toestand en het opheffen van den staat van beleg in het Meraclgebied. BUITENLAND. Wie wordt president van Duitscliland? (Eerste Blad, pag. 1). Dc strijd in het Verre Oosten. (Eerste Blad, pag. 2). Revolutie op Costa Rica. (Eerste Blad. pag. 2.) BINNENLAND. Te Erp zijn li personen door het ijs gezakt. Slechts 2 verdronken. (Tweede Blad, pag. 2.? Dc malversaties to Limmcn. (Derde Blad, pag. 2). STADSNIEUWS. De IJsverecniging onder een nieuw be wind. (Eerste Blad, pag. 3). Vergadering van de Vereeniging v. Dieren bescherming. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het K. X. M. I. te De Bilt. Hoogste barometerstand: 760.7 te Malinhead, Laagste barometerstand: 7SS.3 tc Isafjord. Verwachting: Zwakke tot matige N. tot W. wind, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen regen, om het vriespunt 's nachts, overdag toenemende dooi. De hooge drukking breidde zich over Scandinavië uit, maar de vochtigheid der hoogo luchtlagen verhinderde een toenemen van de vorst aldaar en nu verplaatste de kern zich van Ierland Zuidwaarts, terwijl bij IJsland de barometer plaatselijk 20 in.M. daalde cn de temperatuur tot boven 10° C. steeg, zoodat thans de warme vochtige luchtstrooming binnen enkele dagen het vorstgebied ook wel uit Scandinavië zal verdrijven. Do strenge vorst verdween uit Franknjk'cn Duitscliland. Alleen uit Fin land en Hongarije wórdt nog strenge vorst gemeld- In Frankrijk, Duitscliland, Schot land cn Ierland kwam lichte vorst tot. ma tige vorst voor. Alleen te Karlstad viel meer dan 5 m.M. neerslag. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 AMERIKA EN ENGELAND PROTESTEE REN TE SJANGHAI. Washington, 15 Febr. (V. D.) Dc consuls-generaal van de Vcreenigde Stalen en van Engeland hebben bij den Japan- schen consul-generaal Ie Sjanghai ernstig geprotesteerd tegen de landing van groote Japaiische Iroepenafdeelingen in dc inter nationale nederzetting. FLAMENGA wol met zijde Moderne kleuren f 3.25 p. m. Dit is ons succes-artikel. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Ook voor piano's het goedkoopst adres. DUBBELE POLITIEKE MOORD IN IERLAND. Londen, 15 Febr. (H.N.) In Ierland is bij cle verkiezingscampagne een dubbele politieke moord gepleegd. Een candidaat der regceringspartij en een hem begelei dend detective werden, toen zij van een vergadering terugkeerden, door een agent doodgeschoten. Dc nadere beweegredenen voor den moord zijn nog onbekend DE LAGUNEN BIJ VENETIË DICHTGEVROREN. Koude in Italië. Rome, 15 Febr. (V. D.) De koudc-golf in Noord-Italiö houdt met dezelfde hevig heid als te voren aan. De lagunen bij Vene tië zijn zelfs dichtgevroren. In het ijs waren ongeveer 20 barken blijven steken. Zij moesten door dc brandweer met eigen spe ciaal daarvoor vervaardigde ijsbrekers wor den bevrijd. De temperatuur is opnieuw lager. Bij Padua vriest het 15 gr. Uit liet geberg te bij Trente wordt sneeuwval en strenge vorst tot 24 gr. gemeld. DE KRUISER LEIPZIG VOOR PILLAU. P i 11 a u 13 Febr. (V. D.) De kruiser Leipzig, het modernste schip van de Duit sche rijksmarinc, is voor Pillau aangeko men.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1