DE EEMLANDEQ JOH. DE HEER Donderdag 18Februari 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 198 HITLER SPREEKT TOT DE MASSA Een strijdlustig betoog AANSLAG BERAAMD OP DEN PAUS? GEEN KABINETSCRISIS IN BELGIE LAVAL'S NEDERLAAG Vreugde bij links 5 uur 44 min. L. J. LUYCX ZOON Piano's Orgels, Radio f -Vu'. ABONNEMENTSPRIJS pci 3 maandcn voor Amersfoort 2.10. per maand t 0.75, per weel, (mek gratis eer zekering tegen ongelukken) f 0.17Vv Binnenland franco per (post per 3 maanden f X-, Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 51Ï PRIJS DER ADVERTENTIEN vao 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Liefdadlghclds-ndvertcntlcn voorde helft v«o deD prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regel* 50 «at. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer eatra f 0.05 De mogentlhedeu sporen Ja pan tot matiging aan. Zal dit land den Volkenbond ver laten? In liet Verre Oosten duurt de toestand v.m oorlug tussehen China en Japan voort; dagelijks hebben er beschietingen plaats en beide partijen leggen een levendige mili Uiiro bedrijvigheid aan den dag: talrijke «looden en gewonden zijn hiervan het ge volg ci; ook zijn reeds buitenlanders als slachtoffers gevallen van de-gevechten te Sjanghai. Dc verscherping van den toe stand is voor dc leden van den Volken- bondsraad aanleiding geweest zich in een nota lot Japan te wenden en dit land crloo tan te sporen in den vervolge een redelijker houding aan te nemen, waaronder wordt opstaan, dat Japan o'e ijandelijkhedcn moet slaken. Dit vriendelijk, maar nadruk kelijk beroep wordt onder meer gemoti veerd mot erop te wijzen, dat Japan niet alleen opgenomen is in den Volkenbond, maar tevens permanent lid js van den Raad dezer instelling, belgeen voor dit land «•eb reden te racer is om niet in strijd te handelen met de internationale verplich tingen, die Japan op zich heeft genomen. Dat do gchccle Volkenbondsraad na tuurlijk met uitzondering \an de beide sta- i'Ti, die bij bet conflict zijn betrokken Japan een les in politiek' fatsoen heeft ge geven, is te Tokio nu niet bepaald in goede aarde gevallen, vooral niet, nu dc Raad ge meend beeft zich alleen tol Japan tc moe ten wenden. Ken en ander beeft dc veront waardiging der Japanners gewekt doch de twaalf onzijdige Raadsleden zijn van gevoelen, dat er voor de Japanschc ont- Memming geen aanleiding is. Japan toch heeft zich voortdurend recalcitrant beloond, terw ijl China 'steeds rekening hield met de wenken en wenschcn van 't Genecfschc in stituut. Daar de houding van de Cbinee- sclie overheden correct is, zou het onrede lijk zijn deze met een nieuwe nota lastig t< vallen. Ondcriusschen krijgt men niet den in druk,'dat Japan bereid is'tc bundelen in <'<•11 geest van de vermaning der twaah leden. Niet alleen beeft Japan den Cliince- zen een nieuw ultimatum gesteld, hierop neerkomende, dat de Chinccsche militairen binnen zeer korten tijd Sjanghai moeten uitruimen, maar bovendien beeft Japan in «•en nota eyn protest belichaamd tegen luit t.hincesche verlangen dó Volkenbondsver gade ring bijeen te roepen ter behandeling van bet ernstige geschil in t Verre Oosten Dc omstandigheid, «laf dc mogendhe deri, die lid zijn van den olkenbund. Ja pans streven dwarsboömcn, is voor \ele Japanners reeds aanleiding geweest den <*isch le stelden, dat Japan den Volkenbond den rug zal toekecrcii. liet is echter nog zeer dc vraag, of dit dreigement in daden 7al worden omgezet en wanneer het toch geschiedde, zou men de zaak niet al I» tragisch moeten opvatten, daar Japan zich door zijn handelingen feitelijk reeds buiten den Volkenbond beeft geplaatst. Ken feit is echter, dat de stap der mogendheden op den duur. goede .gevolgen kan hebben, daar Japan boe langer hoe meer zul beginnen ic voelen, dat liet steeds nicer een geïso leerde positie gaat innemen, als gevolg van zijn halsstarrigheid. Dit is gisteren op nieuw gebleken, toen Japan er bij de groo- le mogendheden op aandrong zich nan tc sluiten bij den stap van lapan, waarvan de strekking was hei negentiende Chrnee sche leger te doen terugtrekken uit Sjang hai. Het antwoord op liet verzoek luidde afwijzend en Ier molivcering van de wei gering is onder meer opgemerkt, dat dc publieke opinio in Engeland, Amerika, Frankrijk en Italië, welke overeenkwam met de opvattingen van de regeeringen dezer landen, boe langer hoe minder het Japanschc standpunt kan waardecren. Dit is stellig voor Japan een zeer onaan genaam, doch verdiend, antwoord; het heeft op dc weigering echter minder sier lijk geantwoord: het heeft nogmaals don Cliinecschen bevelhebbers een ultimatum doen toekomen, waarin niet alleen wordt verlangd, dat dc Chineesclic troepen zich op minstens 20 K.M. afstands van Sjanghai zullen terugtrekken, maar tevens wordt gcéischt, dat alle versterkte plaatsen nabij Sjanghai zullen worden gesloopt. Tol «lus ver krijgt men niet den indruk, dat China zich zal laten inlimidccren, zoodal men staat kan maken op eeu spoedige hervat ting van verwoede gevechten. BUISSON OVERLEDEN. P a r ij s, 16 Febr. (II. X.) De leider der Fransche vredesbeweging Buisson is in den ouderdom van 90 jaar overleden. In 1927 werd hij met den Münclicncr professor, Ludwig Quidde, onderscheiden met den Nobelprijs voor den vrede. Uuïsson was van 1902—1919 lid van dc Fransche Kamer. .Voorts was hij bekend als paedagoog. Talrijke werken zijn van zijn hand ver schenen, waarvan dc meeste paedagogischc vraagstukken behandelden. DE KRASSIN GAAT WEER EEN POOLREIS MAKEN. Moskou. 16 Febr. (V.D.) Dc ijsbrcker Krassin is vertrokken voor ecu Poolreis. M'ij zien op 13 Maart voor ons een Duilschland van macht en vrijheid" Dusscldorf, 16 Febr. (V.D i. Heden avond beeft Adolf Hitler in de groole Messc- halle voor een vergadering van ruim 10,000 personen een redevoering gehouden over de ontwikkeling van de nat.-soc. beweging en over de oorzaken van don nood van het Duitschc volk. Zijn uiteenzettingen, die te zelfdertijd door luidspreker-installaties naar nog drie zalen in de Tonhalle werden over gebracht, betroffen allereerst dc politieke en economische gebeurtenissen in Duitsch- land, die bepaald zijn geworden door dc splitsing van het Duitschc volk in twee legers. Deze strijd is dc oorzaak geworden van het feit, dal Duilschland naar buiten weerloos en /.onder rechten moet zijn. Mil lioenen zouden ook op dit oogenblik nog niets van den nationalen*nood weten, wan neer de materiecle ellende hen niet getrof fen bad. Deze materiecle ellende van den ■nkcling heeft het gevoel wakker gemaakt, lat Duilschland zich in een toestand van langzame ineenstorting bevindt. Dc voor naamste oorzaak van deze ellende is de wanverhouding van bevolkingsaantal en lcvensrüimtc, die voor bet Duitschc volk op onverdragelijke wijze vernauwd is. Dc phrascologic van wereldopvattingen en wereldeconomie heeft dc massa's 111 ver warring gebracht. Men heeft vergeten, dat er een markt is, die waardevoller is dan die van de wereld. Dat is de eigen afzetmarkt. Het is een drogredencci ing tc gelooven, dat er een economische, vreedzame verovering van dc wereld bestaat. Evenals Duitschland hebben ook de andere volkeren den wereld markt noodig. Om in staat te blijven tot concurreeren, zal een verdere verlaging van denlevensstandaard moeten'worden verlangd' totdat dc Duitschers ten slotte, om maar te kunnen bestaan, blij zouden zijn ïan vrcenfdc volkeren do machines te leve ren voor bun eigen productie. Het gevolg daarvan js verdere werkloosheid. Millioe- nen verlangen in waanzinnige verblinding vurig het gelukken van liet vijfjarenplan in sovjet-Rusland, aangezien dan het Duitschc kapitalisme le gronde zal gaan. Zeker, dan gaat het Duitschc bedrijfsleven gronde, maar liet bedrijfsleven is geen zakelijk be grip. l)e voorposten van ben, die met het bedrijfsleven te gronde gaan, zijn diegenen, die reeds thans bij dc stempelbureaux in Duilschland slaan. ITct. Duitschc volk bouwt met zijn middelen in Rusland een bedrijfs inrichting op, die vervolgens zal medehel pen Duitschland tc gronde te richten. Die ontwikkeling is onafwendbaar, zoolang liet Duitschc volk niet den moed heeft zijn lot weer zelf in handen (e nemen. Kén ding is zeker. Wonderen in het leven der volkeren gebeuren slechts dan, wanneer een volk een wonder verdient. Vervolgens besprak Hitler de ontwikke ling van de nal.-soe. partij. Dc politieke tegenstanders twijfelen aan <le getallen, di«i door de partij zijn gepubliceerd. „Op 13 Maart zullen wij hun tooncn, dat in den tijd, waarin zij alles in Duitschland vernielden iets anders is opgebouwd. Wij staan thans aan bot begin van een strijd, waarbij bet om meer gaat dan om een baantje. De strijd gaal thans aanvangen, die gevoerd wordt om Duitschland, om den weg, dien Duitsch land in de toekomst, zal gaan, wanneer onze tegenstanders zeggen, dat hun candidaat dc waarborg is, dat het blijft zooals het was. welaan, dan antwoorden wij: wij willen, dat liet anders wordt. Hun zweeft voor oogen liet Duitschland, dat in 1918 gesticht is, ons zweeft voor oogen een Duitschland, dat zal blijken een waarachtig meester le zijn over vrijheid en leven. Gij ziet voor u liet Duitschland van nood en allende, bet Duitschlan dor onderdrukking en wij zien op 13 Maart voor ons een Duitsshlund van grootheid, van macht en heerlijkheid en vrijheid: Vechtpartijen. Dusscldorf, 17 Febr.(Y. D.) lu v er band met de grootc Hitler-demonstratic ont stond in den afgeloopen nacht een vecht partij tussehen communisten en nat.-socia listen, waarbij een nat.-soc. licht werd ge wond en twee andere nazi's door schoten werden getroffen. De politie arresteerde een 100-tal personen, voor de helft behoorendo tot dc communistische partij en voor de an derc helft tot de nat.-socialisten. Tegen middernacht ontstond een vechtpartij tu sclien nat.-socialistcn en Reiclisbanner- leden; drie nat.-soc. werden gewond. OOSTENRIJK EN DE WERELDCRISIS. De regeering vraagt buiten gewone volmachten. •Wc enen, 17 Febr. (H.N.). Dc nationale raad heeft liet wetsontwerp van de regee- ring voor de verleenning van buitengewone volmachten tot bescherming van het econo mische leven en van het geld- en crediet- wezen in eerste lezing behandeld. Dc verte genwoordigers der socialisten, der Groot- Duitschers en van het „Heimat "-blok ver klaarden, dat zij de gevraagde volmachten niet zullen verlcenen. Aangezien voor dc aanneming van de wet een meerderheid van ;-j noodig is, schijnt het lot van het wetsontwerp daardoor bezegeld. VÖorloopig is besloten het naar dc commissie te ver wijzen. Dc regeci'ing vraagt in bet wets ontwerp buitengewone volmachten wegens de wereldcrisis en de buitengewone om standigheden oiri verordeningen ter be scherming van liet economische leven en van het geld- en credielwezen tc kunnen uitvaardigen, ook om in deze verordenin gen strafbepalingen tc kunnen opnemen. Een bom in den SI. Pieter Rome, 16 Febr. A D.) liet geheimzin nige feit, dat in den SI. Pieter een bom is gevonden. wordt thans gecompliceerd, doordat de politic tijdens .het in verband hiermede ingestelde onderzoek buiten Ro me een tweede boni heeft gevonden, waar bij haar tevens aanwijzingen in handen vielen, dal bet hier mogelijk een aanslag op den Paus kan hebben betroffen. Van politiezijde wordt in dit verband medegedeeld, dat. zij aan liet Vatjcaan beeft gerapporteerd, dat tijdens een razzia; die verscheidene dagen geleden is gehouden in dc woningen van ecri groep verdachte ar beiders. verscheidene bommen waren ont dekt ten liuize van een man, die werk zaam was in de pauselijke v illa Gastel Gon- dolfo. Ofschoon de in 'den St. Pieter gevonden bom klaarblijkelijk meer bedoeld was om schrik aan te jagen clan voor liet plegen van een werkelijkcn aanslag, heeft dc ont dekking in liet Vaticaaii toifb gröote opwin ding veroorzaakt, aangezien dit dc eeiste maal is. dat dc SI. Pieter' het toone,cl is van dergelijke terroristische methoden, wanneer men hel feil buiten beschouwing laat. dat zestig jaar grdrden tijdens dc wrijving tussehen slaat en kerk in dc ka thedraal ecu bom werd geworpen. Brussel. li Febr. (V.D.) Herhaaldelijk worden in de Belgische pers geruchten verspreid over ecu mogelijke wijziging in hef huidige Belgische ministerie. Deze wijziging zou veroorzaakt worden door dc maatregelen welke de regeering moet treffen voor het herstel der landsfi- nanciën. Dc moeilijkheden kwamen vooral van den kant der liberale kamergroep, welke niet wenschtc, dat «Ie verantwoordelijkheid der te treffen maatregelen uitsluitend door dc Katholieke en Liberale groepen zou worden gedragen. Men meent dat ook de socialistische groep hier in dc verantwoordelijkheid dient to deelen. Woensdag vergaderde de liberale partij ten einde haar houding in deze kwestie te bepalen. In de gevoerde besprekingen sprak «le liberale groep baar vertrouwen uit in het ministerie Rcnkin, zoodat er van wijziging in het Belgische kabinet voorloopig geen sprake zal zijn. DE STEMMING OVER DE TARIEFWET. Verscheidene liberale tegenstemmers. Londen, 16 Febr. (V.D.) Bij de stem ming in tweede lozing over de tariefwet hebben de ministers van binnenlandsclie zaken, yan opvoeding, dc staatssecretaris voor Schotland cn 23 liberalen tegen de re geci'ing gestemd. DE SCHUITENVOERDERSSTAKING. Hot einde nadert. L o n d e n, 166 Febr. (V.D.) Voor zoover het kadewerk betreft, is de scliuitcnvocr- dersslaking hedenavond geëindigd; 3000 man zullen Donderdag dc werkzaamheden hervatten. De z.g. ruwe goederenhandel vormt nog liet onderwerp van onderhan delingen, ofschoon men verwacht, dat de moeilijkheden ook bier tot een oplossing zullen worden gebracht. OPSTANDIGE BEWEGING IN PERU. X c w -Y o r k, 17 F e b r. (V. D.) Volgens een telegram uit Lima maakt dc Peruaan- sche regeering bekend, dat een grootc com munistische opstand, die in Lima en Calloo tot v uurgcvcchlen met dc politie leidde, on derdrukt is. Twee oproerkraaiers werden bij dc gevechten gedood; 13 leiders van den op stand zijn naar Chili uitgeweken. OPHEFFING EXTRA-INVOERRECHT OP ENGELSCHE KOLEN. Londen, 16 Febr. (V. D.) De minister van handel beeft in bet lagerhuis medege decld, dat de Fransche regeering besloten beeft het extra-recht van 15 op Engel- sche kolen op te heffen. Een dolkstoot in den rug, zeggen de rechtsche bladen Parijs, 17 Febr. (V.D.) Natuurlijk staan de Parijsche ochtendbladen vol van den val van bet kabinet-Laval. De rechtsche bla den spreken van een dolkstoot, in den rug door dc oppositie en wijzen in bet bijzonder op liet gevaar, dal Frankrijk's positie loopt op de ontwapeningsconferentie tc Gcnèvc. De linkschc pers begroet den gang van zaken echter met vreugde en stelt den afgevaardigde Mandei cn zijn kiesrecht- hervorming daarvoor verantwoordelijk. La val cn zijn kabinet zijn de eerste slacht offers van deze hervormingsvoorstellen. De Fclio dc Paris en hot Journal verwij ten den senaat, dat hij op een oogenblik, dat zooveel Franschö belangen op liet spel staan, kwesties van binnenlandsohc poli tiek den voorrang beeft gegeven boven de veel belangrijker gebeurtenissen in dc bui- lenlandschc politiek. I-Iet Petit Journal schrijft, dat dc stem ming wederom heeft bewezen hoezeer de senaat is ingesteld op een regeering van een concentratie, die echter helaas in de Kamer niet verwezenlijkt kan worden. Dc Oeuvre verwerpt de opvatting van rechts, als zouden dc conferentie tc Gene ve en andere op den voorgrond slaande plannen in gevaar gebracht zijn. Het af rieden van Briand liccfl voldoende bewe zen. dat dc Fransche jiolitiek niet afhan kelijk is van dc duurzaamheid van een kabinet. Dc radicaal-socialistische Ere Nouvelle maakt reeds front tegen een cventueelc poging tot het verkrijgen van een natio nale eenheid, die na het schandaal van dc kiesrechtlK'i vorming reeds van tc voren lot mislukking gedoemd is. Dc République begroet den gang van zaken on verklaart da' het gchccle land den senaat dankbaar er voor moet zijn, dal hij eindelijk licht heeft gebracht. Ook dc socialistische leidci Léon Blum geeft in de Populaire uiting aan zijn vreugde over den val der regeering, waardoor tegelij kertijd dc kicsrcclitlicrvorming gevallen is Dc indruk in Amerika. X e w A or k17 lebr. (V.D.) Uit de lioofdarlikelen in dc New Yorkschc och tendbladen over de regecringcrisis in Frank rijk blijkt, dal de mccningen in de Ver cchigdé Staten over de gevolgen van den val van hel kabinct-Laval uiteeiiloopen. Terwijl de New York Tunes op een over winning van dc linkerzijde rekent, gelooft dc New York Herald Tribune niet aan een wijziging iu de natioiiaal-gcorientcerde po- litiek, doch rekent op verscherpten tegen stand legen de ciseben van het-buitenland. Engeische persstemmen, Londen, 17 1 br. (V.D) De Times be vut over de kabinetscrisis in Frankrijk een bericht, volgens hetwelk de crisis veroor zaakt zou zijn door dc vijandige houding van den Senaat tegen Tardieu. Men acht het niet uitgesloten, dat Laval met een soortgelijk kabinet zal terïigkeeren. De cri sis te Parijs zou ccnigc vertraging te GcA nt-vc kunnen veroorzaken, aangezien liet Fransche program bezig was liet middel punt der besprekingen le worden. Dc Times meent verder, dat de rechterzijde thans alles zal doen om de verkiezingen in Frank rijk zoolang mogelijk uit te stellen, aange zien zij bij de Pruisische verkiezingen op een overwinning van de rechtsche partijen in Duilschland rekent en daaruit ook een opschuiving naar rechts in Frankrijk ver wacht. Dc Daily Telegraph acht een terugkeer van het afgetreden kabinet waarschijnlijk, doch ook in een ander geval zal dc Fran sche buitenlandschc poliick geen wijziging ondergaan. Dc Morning Post zou liet van internatio naai standpunt toejuichen, wanneer in Frankrijk de nieuwe verkiezingen zoo spoe dig mogelijk zou plaats vinden, aangezien Frankrijk tot zoolang geen beslissingen kan nemen. Dc Daily Herald rekent op hel uitstellen der Fngelsch-Franschc bespre kingen over het borstel vraagstuk. De News Chronicle verwacht, dat dc crisis lang zal duren, wanneer niet een tusschcnrcgeering terstond nieuwe verkiezingen uitschrijft. De Daily Mail schrijft, dat dc kiesrecht- hervorming, die de perspectieven voor de rechterzijde iels gunstiger bad gemaakt thans van dc baan is. Bij een ruk naar Jinks zou de weg geëffend zijn voor een regeering, die gunstiger staat tegenover de oplossing van bet herslelvraagstuk,. Het plan van dc Londensche city bad op iets dergelijks gerekend, toen men uitstel van dc herstelconfercntic aanbeval. De huidige crisis zal, zooals Financial News schrijft, dc houding van Frankrijk bij de herstclbesprekingen niet beïnvloe den. Dc nieuwe verkiezingen zouden daar entegen den toestand ingrijpend kunnen wijzigen. Moeilijkheden bij de Kabi netsvorming. President Doumer beeft besprekingen gehad met tal van jiarlerrientairc perso nen, teneinde zoo spoedig mogelijk een BUITENLAND. Aanslag beraamd op den paus? UJJ U12II |JQU3 (Forste Blad, pag. 1). Ier houdt een redevoering tc Düssel- (Eersto Blad, pag. 1). ITi tl dorf. De strijd tussehen Japan en China. (Eerste Blad. pag. 2.) BINNENLAND. Prof. mi'. J. E. ITeercs overleden. (Tweede Blad, pag. 1). Dc ontslagen bij de particuliere mijnen. (Tweede Blad, pag. 1). Moordaanslag te Leiden. (Tweede Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Het J0-jarig bestaan van den Chr. Bond van Personeel in Publioken Dienst herdacht. (Eerste Blad, pag. 3). Nieuw voorstel van B. en \Y. voor den jouw van woningen oji het terrein Oskam. (Eerste Blad, pag. 3). Concert voor dc wcrkloozcn in dc Markt- nal. (Eerste Blad, pag. 3). Hoogste barometerstand 782 0 te Hanno ver. Laagste barometerstand 742.7 Ie Y'ardo. Verwachting: Zwakke veranderlijke wind, nevelig tot meest bewolkt, droog weer, lichte vorst des nachts, overdag zelfde tem peratuur. liet gebied van hoogeu druk brekldc zich verder Oostwaarts uit cn nam boven de Bcilschc eilanden iets af, zoodat nu de hoogste standen ten Oosten van ons land voorkomen. Op IJsland is de barometer stijgende, nadat een vrij kleine en niet meer diep£__deprossie in ongeveer Oost-X.O. richting overtrok. Die ten Noorden van Scandinavië is in Oostelijke of O.-Z.Ó. rich ting verder getrokken, zoodat het gebied van Iioogcn druk niet dadelijk door het in dringen van depressies wordt bedreigd. Waarschijnlijk zul in het volgende etmaal iu den locstand niet veel verandering ko men. Over vrijwel geheel Duitschland cn over Frankrijk zijn de ochtcndtcmperatu- ren ouder 0° on hier en daar onder 5° C, doch waar dc nevel of mist optrekt, hetgeen in het algemeen veel te verwachten is, zal dc dagtemperatuur wel weer tenminste zoo hoog komen als gisteren, dus ruim boven het vriespunt, zoodat op een terugkeer of een aanhouden van ecu vorstperiode niet kun worden gesproken. 4 IAHGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 AFGHALAINE 130 cM, breed. Moderne kleuren, f 1,95 en I 2,90 per meter. Een zuiver wollen stof die zeer in den smaak valt en voordeelig is. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Ook voor piano's het goedkoopste adres. einde aan de crisis tc maken. Na elkaar verschenen de oudste leden van Kamer en Senaat, de verschillende fractieleiders met Léon Blum cn Herriot aan het hoofd, en dc verschillende voorzitters der Kamer- en Senaatscommissies op bet Elysée. Hoewol over bet verloop der onderhandelingen volledig stilzwijgen wordt bewaard is toch bekend, dat er nog tal van moeilijkheden bestaan. De Senaat wenscht een uitbrei ding van den grondslag der regeering naar links, terwijl de meerderheid in de Kamer aan de huidige constellatie van het natio- aalc blok wenscht vast te houden. Iu politieke kringen zijn sommigou van meen ing, dat het misschien liet beste zou zijn de Kamer tc ontbinden cn zoo spoedig mogelijk nieuwe verkiezingen te houden. Men spreekt nog steeds over een combinatie Paul Boncour—Tardieu. In andere kringen acht men ook dc senatoren Barthou of Chéron 'geschikte persoonlijk heden om met de kabinetsformatie belast le worden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1