DE EEMLANDEü Nieuws Liclht op JOH. DE HEER Vrijdag 19 Februari 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 199 DE AUT0N0MIERECHTEN VAN 'T MEMELGEBIED DE STANDPUNTEN INZAKE ONTWAPENING HINDENBURG CANDIDAAT VOOR 'T PRESIDENTSCHAP DUITSCHLAND DIENT ZIJN VOORSTELLEN IN Uitvoerige toelichting van Nadolny T)cr Tkidispwiióent 5 uur 46 min. Fa. R. v. d. Burg, Arnh.str. L. J. LUYCX ZOON Piano's Orgels, Radio ■a AMER3FÖ0R1SCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 1 0.75, per - weck (mei gratis verzekering tegen ongelukken! f 0.l7'/i* Binnenland franco per post per 3 maanden i Jb-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELFFOON INTERC 513 PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnutnmef elke regel meer f 0 25 Llefdadlghclds-advertentlün voor de helft van den prijs - Kleine Advertentlëo „KEITJES' bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 «ent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Ferdinand Buisson overle den. Een vriend van den vrede heengegaan. In 1927 wekte het groote voldoening, dat de Nobelprijs voor den vrede werd toegc kend aan den Duitscher Ludwig Quiddc, die vele decennia lang de vredesgedachte in Duitschland lieeft gepropageerd; langer dan een kwart eeuw is hij de leider der- pacifisten geweest tijdens het regime van keizer Wilhelm. Degene, met wien hij den Nobelprijs moest deelen, was een Fransch man: Ferdinand Buisson, de nestor der vredesbeweging in Frankrijk, die oen paar dagen geleden op 91-jarigen leef tijd op zijn landgoed bij Beauvais is over leden. Zelfs op hoogen leeftijd legde hij, al nam hij niet meer actief deel aan de poli tiek van Frankrijk, nog een grooten ijver aan den dag. Op weinig congressen en bij eenkomsten. die dienden om de vredes- denkbcelden te verbreiden, ontbrak de grijs aard, die het klinkt als een contradictio in terminis een strijdvaardig pacifist was, dié er niet tegen opzag voor zijn denk beelden materieelc offers te brengen en zijn opvattingen getrouw bleef, al was hij zeventig jaren lang aan politieke vervol gingen blootgesteld en al waren nog zoo vele diepe, teleurstellingen zijn deel. Op het gebied der binnenlandschc poli tieek van Frankrijk is Buisson's naam ver bonden met de groote hervormingen, die na de vestiging der derde republiek, heb ben geleid tot het losmaken der scholen van de kerk. Trouwens: reeds tijdens het tweede keizerrijk dc Vossisclic Zcitung vestigde er eergisteren de aandacht op in den tijd, dat hij zijn politieke loopbaan begon als jong professor in dc filosofie, raakte hij in conflict met dc machthebbers, die er zich tegen verzetten, dat de band tusschcn kerk en school werd doorgesne den. Voor Buisson zat er toen niets anders op dan zijn dagen in ballingschap te slij ten. Zooals \v ij reeds opmerkten, kon Buis son pas na den val van Napoleon III zijn hervormingsplannen verwerkelijken. Ilij was toen een vooraanstaand ambtenaar in liet ministerie van onderwijs en een der meest vertrouwde medewerkers van Jules Ferry. Iri de gelederen der republikeinen heeft bij. steeds geestdriftig gestreden voor cle vestiging van den nieuwen staatsvorm. Niettemin duurde het tot 1902, toen hij als ambtenaar uit den staatsdienst trad, dat hij zijn intrede deed in 't parlement, waar hij eveneens een terrein vond voor dc- Ycrwerkelijkiing zijner idceen; ijverig nam hij deel aan den strijd, die ontvlamde in verband met de kwestie van dc schei ding tusschcn kerk en staal. Vooral had Bruisson echter reeds in de affaire-Drey fus zijn naam als politicus gevestigd. Dat de „liguedes droits de l'homine" (de bond voor menschenrechtcn) zoo'n belangrijke plaats kon innemen in 't politieke leven van Frankrijk, is niet in de laatste plaats te danken aan de leiding van Buisson. Van dezen tijd af nam hij ook een voor aanstaande plaats in, wat de vredesbewe ging betreft. Door zijn missies naar het buitenland, naar Amerika en verscheidene landen \an Europa zoo is hij b.v. ook Fransch tentoonstellingscommissaris te Weenen en Philadelphia geweest ver wierf hij talrijke persoonlijke relaties. Zijn letterkundige arbeid ligt vooral op het ge bied der pedagogieek. Ondertusschen lag hem vooral de toenadering tusschen Frank rijk en Duitschland na aan het hart. Hij is bel geweest, die voortdurend voeling hield met "dc vertegenwoordigers der linkscho partijen in Duitschland, doch de wereldoor log vernietigde plotseling dit contact. Buisson, die aan dc eerste internationale congressen in dc zestiger jaren der vorige eeuw, te Genève en Lausanne, met Victor Hugo deelnam, voor den wereldoorlog reeds de meest op den voorgrond staande woordvoerder van het Fransche pacifisme was en toen al opkwam voor het denk beeld van den Volkenbond, heeft zclts tij dens den volkerenkrijg, toen de haat elke redelijke oplossing onmogelijk maakte, de vredesdénkbeelden verder gepropageerd en een forum der volkeren gccischt, dat be slissingen moest nemen volgens werkelijke rechtsbeginselen en waarvan de grondslag nioest zijn: volkomen gelijkheid van al zijn leden. Als eerste Franschman bepleitte hij na den oorlog de, volkercnvcrzoening en fel heeft hij geprotesteerd tegen de haatpoli- tfek van Poincaré. 1-Iet is niet te veel ge zegd, wanneer men hem als den wegberei der voor Locarno aanduidt. In elk geval kunnen de staatslieden, die thans te Ge riève bijeen zijn om het vraagstuk der ont wapening op te lossen, aan hem een voor beeld nemen. Het is dan ook tc hopen, dat in al de politici, die, menschelijkerwijze ge sproken, den vrede van dc wereld in hun den hebben, de geest van Buisson moge varen AAN DE VERWONDINGEN OVERLEDEN. Ii a 1 b e r s t a d t, 17 Febr. (V. D.) De ir den nacht op Dinsdag tijdens een rond gang door het munitiedepót door een schildwacht aangeschoten luitenant van het vierde artillerieregiment is in het la zaret van Halberstadt aan deze wonden overleden. De landdag veroordeelt het Litausche optreden Memel, 17 Febr. (V. D.) Met 23 (die der Volkspartij, boerenpartij, sociaal demo craten en communisten) tegen vier stem men (van dc Litausche afgevaardigden, heeft de Memellandsche landdag de volgen de protestresolutie aangenomen: „De landdag van Memel protesteert na drukkelijk en met klem tegen de in men ging van den gouverneur in de autonome rechten van het Memelgebied. Do president van het directorium, Boettcher, en lands director Podzus zijn ook thans nog geïnter neerd en landsdirector Szigaus is gehinderd in de uitoefening van zijn functie. De gou verneur heeft landsraad Tolischus belast met de voorloopige behandeling der presi dentieele aangelegenheden, een regeling, welke noch in overeenstemming is met 'lo wetten, noch de goedkeuring wegdraagt van den landdag. De landdag van het Memelgebied eischt directe opheffing van alle gewelddadige maatregelen en het herstel van den grond wettigen toestand." Aan een H. N.-telegram ontlecnen wij nog. dat do nationaal-Litausche afgevaardigde Borchert eveneens een uitvoerige verkla ring voorlas om de genomen maatregelen te rechtvaardigen. Hij werd bij de voorlezing herhaaldelijk in de rede gevallen. Soms werd hem zelfs het woord „leugenaar" toe geroepen. Dc belangstelling voor de zitting was bui tengewoon groot. Heeds twee uur voor het begin waren de publieke tribunes overvol en honderden wachtten in de hal van het stadhuis het verloop van de zitting af. Genève, 17 Febr. (V. D.) De door den Volkenbondsraad benoemde rapporteur voor de Memelkwestie, de Xoorschc gezant Col ban, heeft Woensdag te zamen met de drie kroon ju risten de beraadslagingen voortge zet over het rapport aan don Volkenbonds raad. De oorspronkelijk tegen Donderdag vastgestelde zitting van den Volkenbonds raad moet worden uitgesteld, aangezien de Litaucrs bezwaren hebben ingebracht. Do onderhandelingen worden thans voortgezet met de beide betrokken delegaties. Men neemt evenwel aan, dat do beslissende zit ting van den Raad inzake de MemelkwesD'e einde dezer week zal worden gehouden. Waarom lord Cecil niet deel uit maakt van de Engelsche dele gatie. Londen, 18 Febr. (H.N.) In het Lager huis is gisteren de vraag gesteld, waarom lord Robert Cecil geen deel uitmaakt van de Engelsche delegatie op de ontwapenings conferentie. De minister van buitenlandsch* zaken antwoordde daarop, dat tusschen hem en lord Robert Cecil verschil van opvatting bestond. Er heeft een vriendschappelijke gedachtenwisseling plaats gehad, waarbij bleek, dat lord Robert Cecil van opvatting was, dat hij buiten de ont wapen ingscoafe ren tie nuttiger werwzaam kon zijn voor de ontwapening. Estland en Uruguay laten hun licht schijnen Genève, 17 Febr. (V. D.) Na den Oos tenrijkschen gezant werd in de ontwapc ningsconferentie het woord gevoerd door Jen vertegenwoordiger van Estland, gene raai La loner. Hij \erklaarde, dat Estland vastbesloten is de overoverde vrijheid te verdedigen, doch nooit er toe over zal gaan iemand aan t° vallen. Hij sprak de hoop uit, dat de conferentie uit de verschillende voorstellen die elementen zou kiezen, waar mede iedereen het eens kon zijn. Het Vol kenbondspact zelft biedt ernstige mogelijk heden voor de internationale veiligheid, wanneer de leden-staten besloten zijn hei pact te respecteeren en wanneer de raad bij conflicten energiek ingrijpt. Het is noodig dc oorzaken van het wantrouwen tusschen ue verschillende staten weg te nemen. De oorzaken liggen voor een groot deel op economisch gebied. Als laatste spreker kwam de vertegen woordiger van Uruguay, Cosio, aan hel woord. Hij betoogde, dat veiligheid en ont wapening samen moesten gaan. Zonder vermindering der bewapeningen zouden de v lken geen vertrouwen hebben in de uit werking en doeltreffendheid der verdra gen. De plenaire zitting werd hierna geschorst tot morgenochtend. Do Duitsche ambassa deur Nadolny zal dan een rede houden, waarin hij de Duitsche voorstellen bekend zal maken. De sterkte van de Russische weermacht. De Russische regeering heeft aan de ont wapeningsconferentie een opgaaf doen toe komen omtrent de bewapening der sovjet unie. Volgens deze opgaaf bedraagt de sterkte van het Russische leger 562.000 man, het aantal vliegtuigen 750, terwijl de vloot uit 54 oorlogsschepen bestaat met een totalen inhoud van 172.000 ton. Macdonald naar Genève? Londen, 18 Febr. (V.D.). Volgens do News Cronicle bestaat de mogelijkheid, dat Macdonald reeds dezer dagen naar Genève zal vertrekken zonder zich te storen aan de hem door zijn geneesheeren voorgeschre ven rustperiode van drie weken. HEVIGE KOUDE OP DE ZWARTE ZEE. Boekarest, IS Febr. (V. D.) Op de Zwarte Zee. die tot op S K.M. afstand van de kust is dichtgevroren, heerscht zeer strenge koude. Hier en daar wordt drijf ijs in volle zee gemeld. DE BUITENLANDSCHE REIZEN VAN DE GRAF ZEPPELIN. Fried richshafen, 17 Febr. (IL N.) De directie van de Zcppejinwerf ontkent de juistheid van- een bericht uit Washington, volgens hetwelk de Grafl Zeppelin nog deze week oen reis naar Amerika zal maken. Waarschijnlijk zal het luchtschip pas op 20 Maart een eerste reis* naar Zuid-Ameri ka ondernemen. Geestdriftige proclamatie van het centrum B e r 1 ij n, 17 Februari (V.D). Do voorzit ter der Duitsche centrumspartij, dr. Kaas, heeft de volgende proclamatie uitgevaar digd- „Het Duitsche volk staat voor de verkie zing van zijn staatshoofd, voor de verkie zing van dengene, die bèschcrmer van de grondwet, handhaver vat) dc orde, symbool van den gemeenschappélijken wil zal zijn. Deze moeilijke taak is thans slechts ge garandeerd in handen eener persoonlijkheid welke staat boven den scheidenden cn ver hitten' strijd van den partijgeest, welke in haar grootte en onaantastbaarheid geen vol geling cn dienaar van afzonderlijke politie ke groepen is, doch leider en vertegenwoor diger van het gehcele volk. Meer dan een ander belichaamt dc hui dige rijkspresident, generaal-vcldmaar- schalk von Hindenburg, deze eigenschap. Tegenover de gestalte van Hindenburg zinken allen in het niet. Opgewondenheid en demagogie is hun weg naar de macht. De Duitsche centrumspartij is er van overtuigd, dat zij, door Hindenburg candi- daat te stellen, het gemeenschappelijke va derland cn zijn herstel in vrede en vrijheid geen essentieeier dienst zal kunnen be wijzen. De proclamatie eindigt met een opwek king, den 13den Maart tc stemmen op Hin denburg, te stemmen voor herstel of on dergang, vrede of strijd, opbouw of ver woesting. Dit hangt alles af van het beleid en het karakter van den man, in wiens handen op dit zeer ernstig oogenblik dc handha ving der Duitsche geschiedenis wordt ge legd. Duitschlands herstel is verbonden met den naam Hindenburg, den waarborg voor een gelukkiger toekomst. Zijn overwinning zal Duitschlands overwinning zijn". Berlijn, 18 Febr. (V.D.) Dc rijksdag factie van de Duitsche landvolkspartij heeft in o-erleg met de partijleiding een op roep gepubliceerd om de candidatuur van Von Hindenburg, die, naar in den oproep wordt gezegd, door het aanvaarden van zijn candidatuur een nieuw offer aan Duitsch land heeft gebracht, te steunen. „De ontwapening een verplicht ting van alle leden van den Volkenbond" Genève, 18 Febr. (UN.). De Duitsche ontwapeningsvoorstellen zijn vanmorgen op dc ontwapeningsconferentie ingediend en toegelicht door den leider der Duitsche de legatie, gezant Nadolny. In de inleiding herinnert de Duitsche regeering er aan, dat zij het ontwerp der conventie van dc voor bereidende ontwapeningscommissie niet heeft kunnen aanvaarden, doch zich bereid beeft verklaard alle krachten in te spannen om in samenwerking met de overige mogendheden tc trachten oen weg te vinden ter bereiking van het beoogde doel. Voorts wordt vastgesteld, dat Duitschland cn drie andere staten do ontwapening reeds lot stand hebben gebracht, wat geschied is onder toezicht van de mogendheden, die zich in het verdiag van Versailles bereid hebben verklaard tc erkennen, dat deze ontwapening de eerste stap voor een alge- meene ontwapening zou zijn. Voorts is de ontwapening een verplichting van alle lo den van den volkenbond, binnen welken principieel gelijke recllten voor alle leden bestaan. De Duitsche voorstellen komen in hoofdzaak op het volgende neer: afschaf fing van den algcmeènen dienstplicht en invoering van militielegers, beperking van de politie tot een bepaald aantal manschap pen, afschaffing van de zware artillerie, van oorlogsschepen boven dc 10.000 ton, van allo luchtstrijdkrachten, van den cliemischen en bacteriologischen oorlog cn voorts be kendmaking van de sterkte der bewape ning op alle gebied. Dc uitvoering cn nale ving van de bepalingen zal gewaarborgd moeten worden door een voor alle staten gelijke methode. De Duitsche gezant Nadolny heeft tc voorstellen in een uitvoerige rede toege licht, waaj-in hij er op wees, dat Duitsch land de ontwapening eenvoudig volgens het verdrag van Versailles en de uitvoering van de ontwapening \olgcns de bij het verdrag van Versailles vastgestelde bepalingen had kunnen verlangen. 1-Iet beperkt zich echter slechts tot het doen van zulke voorstellen, waarvan de toepassing voor alle staten als mogelijk wordt beschouwd. Nadolny lichte daarop de verschillende punten van de Duitsche voorstellen nader toe cn stelde de bcleekenis daarvan in het licht. In het bi- zonder wees hij er op, dat het ondenkbaar is, dat de toestand blijft bestaan, dat Duitsch land, dat lid van den volkenbond is met volkomen gelijke rechten als de andere sta ten, aan beperkingen onderworpen is op één der belangrijkste gebieden, waartoe het werk van den volkenbond zich uitstrekt. Reeds in 1928 heeft de volkenbond vastge steld, dat de stand van de algemeenc vei ligheid een vermindering van de bewape ning toestaat. Met is noodig, dat hiertoe wordt overgegaan, vooral in dezen tijd, nu de werld geteisterd wordt door een crisis, als tot nu toe niet gekend is. Het moet aan den vasten wil van alle aanwezige staats mannen gelukken het vraagstuk der ont wapening ondanks de nog bestaande be langrijke tegenstellingen tot oplossing te brengen. GEEN MIJNWERKERSSTAKING IN FRANKRIJK. Parijs, 18 Febr. (H.N.). In het loonge- schil in cle Fransche mijnnijverheid is thans overeenstemming tusschen de mijnwerkers en de mijneigenaars bereikt. Het loon zal met 2l/: worden verlaagd. De mijncice- naars hadden oorspronkelijk een loonsver laging van 5 verlangd. Be r 11 nOen K". F e l» r ua v 'j Z? lol» erklaxe hieroit, da?s ich. fier Aufnahaie taöi.nfeft tfsaéïJö in Óen vorischlag Hindenburg" ttir vi<? E* .'.cFe- grósidentenwahl 1952 -zus iisase HINDENBURGS BEREIDVERKLARING: facsimile van den briefj waarin hij een candidatuur aanvaardt. BUITENLAND. Hevige strijd in Costa Rica. (Derde Blad, pag. 1)< De Fransche kabinetscrisis. (Derde Blad, pag. 1). 1 De „staatsgreep" in Memel. (Lcrste Blad, pog. 1). Hindenburg?? candidatuur voor 't presi dentschap. (Eerst. Blad. pag. 1). De Duitsche ontwapeningsvoorstellen in gediend. (Eerste Blad, pag. 1). WEST-INDIË. Een complot op Aruba, (Eerste Blad, pag. 2). l BINNENLAND. Dc interpellatie-Boon in do Tweede Kamer. (Tweede blad, pag. 1.) De moord op veldwachter Tap te Kerk* driel (Tweede Blad, pag. 3). STADSNIEUWS. Autorijden cisclit nuchtcrhoid. (Knnton- jerecht.) (Eerste Blad, pag. 2.) Gebrek aan goedkoope woningen. (Eerste Blad, pag. 3). Verzoek om bezuiniging aan den gemeen teraad. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. In stituut te Dc Bilt. Hoogste barometerstand 7S1.3 to Malin- hcad. Laagste barometerstand 737.3 te Vardó. Verwachting: Zwakke tot matige, wellicht tijdelijk toenemende N. tot N.W. wind, meest zwaar bewolkt of betrokken, weinig of geen neerslag, iets zachter. Terwijl de kern boven de Gritsche eilan den van het uitgebreide gebied van hoo gen druk zich herstelde, waarbij die over Duitschland afnam, is op IJsland dc ba rometer sterk gestegen. Tegelijk drong in het Noorden van Scandinavië een depres sie in, zoodat voor onze streken een lucht toevoer uit het Noorden of N.W. tc ver wachten is, die waarschijnlijk guur weer zal brengen. Intusschen is te verwachten, flat de betrekkelijk lage temperatuur dei- laatste dageq, die het gevolg was van nevel en Oostelijke winden voorbijgaand voor een iets hoogere zal plaats maken. Vrijwel ge heel Frankrijk, Duitschland en Zwitserland meldden vanochtend vorst, die in Z.-O. Duitschland zelfs streng is Aan de Noor- sclie kust viel opnieuw neerslag. Hot Zweedschc Abisko had 80 m m. in de laat ste twee dagen. PIANO'S, ORGELS, VLEUGELS. Bezoekt onze magazijnen, wij bieden U een enorme keuze zoowel in het eenvoudige als in het meest luxe genre. Betaling vanaf f 4.per maand. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 In donkerblauwe en zwarte stoffen brengen wij groote verscheiden heid. Goedkoopere en betere kwaliteiten. Uarkensmarkt 5 Tel. 1309 ALLEEN BETERE MERKEN. COMMUNISTISCHE MOTIES VAN WANTROUWEN. Berlijn, 17 Febr. (V. D.) De communis ten hebben bij den rijksdag een motie van wantrouwen tegen het kabinet en een bizondere motie van wantrouwen tegen rijksminister Groener ingediend. Verwacht kan worden, dat bij de bespreking van de rijkspresidentsverkiezing zich een debat zal aansluiten over de gehééle politiek dor rijksregeering.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1