BRIEVEN VAN EENJ BRABANTSCHEN BOER DÉ EËMLANDER FELLE STRIJD IN HET VERRE OOSTEN SOESTERKWARTSER SOESÏERWEG 107 JOH. DE HEER 1 Nieuws 5 uur 52 min. Maandag 22 Februari 1932} Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwa! 2a 30e Jaargang No. 201 DE STORMLOOP OP KIANGWAN Piano's Orgels, Radio L. J. LUYCX ZOON BECHSTEIN PIANO'S Fa. R. van den BURG AMERSF00RT3CH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS p" 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75. per week (met gratis verzekering tegen ongelukkenl f 0.171/,. Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afconderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f J.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0 25 Liefdadigheids-advertentlën voorde helft van den prijs. - Kleine Advertentiön „KEITJES" bij vooruitbetaling 1 5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—Bewijsnummer extra f 0.05 Zware verliezen aan beide zijden Voor het groote Japansche offensief. Londen, 19 Fobr. (H.N.) Volgens hier ontvangen berichten heeft de Japansche opperbevelhebber aangekondigd, dat hij morgenochtend lot den aanval zal overgaan indien dc Chineesche troepen hun stellin pen niet ontruimen. In verband hiermede hebben dc Engelsche en Amerikaansche troepen dc bescherming van de internatio nale nederzetting op zich genomen en de M-ijwiUigers afgelost, die zich daarmede tot nu toe belast hadden. Bizonderheden over de gevechten. Sjanghai, 20 Febr. (V.D.) Terwijl de Japanners tot nog toe bijna voortdurend tegen dc 19c Kantonneesohe divisie hebben gevochten, welker terugtocht bij de onder handelingen door dc Japanners voortdu rend was geëisoht, zijn op dit "gedeelte van het front thans ook dc S7e en 88e Chinee sche divisie, dc keurtroepen van maar schalk Tsjang Kai Tsj^k, in het vuur ge komen. De Japanners 6laagden er bij hun eerste bestorming in Kiangwan binnen te dringen, doch door een energieken tegen aanval der Chincezen moesten zij dit stra tegisch zoo belangrijke punt bijna dadelijk weer ontruimen. Op sommige plaatsen is het Japansche front teruggedrongen. Toen de Japanners hun tanks in het vuur brach ten, werden deze begroet door het verdekt opgestelde 10J{» cM. geschut der Chineezen, dat door de Japansche verkenningsvliegtui gen waarschijnlijk niet kon worden waar genomen en waar de Japanners .derhalve geen rekening mede hadden gehouden. Een aantal tanks wérd buiten gevecht gesteld, terwijl dc overige tot den terugtocht wer den gedwongen. Tegen 11 uur vanmorgen hadden de Japanners hun tweeden aanval gedaan en waren zij er in geslaagd liet ge bouw van de Sportclub, dat aan den bui tenkant van Kiangwan ligt, weer te be zetten Kiangwan in vlammen. Sjanghai, 20 Febr. (V.D.) Uit de be richten van het gevechtsterrein blijkt, dat de gevechten zich concentreeren rondom het dorp Kiangwan, dat gedeeltelijk in vlammen staat. Ten N. van Kiangwan zijn de Japanners in de voorste verdedigings linies der Chineezen gedrongen en dezen zijn m goede orde en waarschijnlijk over eenkomstig een te voren opgesteld plan teruggetrokken op hun tweede verdedi gingslinie De Japanners hebben drie in- fanterie-colonnes uit verschillende richtin gen naar Kiangwan gedirigeerd. Hun aan vallen worden gesteund door artillerie, die ten Noorden van Hongkioe 6taat opgesteld. Nadat was gebleken, dat dcgcvechtcn zich voornamelijk om Kiangwan concentreer den, heeft generaal Oeyeda, nadat hij zich zelfs reeds naar dezen sector had begeven, het geheele Japansche hoofdkwartier uit de internationale nederzetting hierheen ver plaatst. Anders $an men aanvankelijk had gedacht, 6peclt het Tsjapeifront lot. nog toe slechts een ondergeschikte rol. De Japan ners verklaren hier vooruit te zijn geko men, doch buitenlandsche waarnemers ver klaren, dat do Chineezen zich in hun stel lingen handhaafden en dat het moreel der Chineesche troepen uitstekend is. Er is on der de Chineesche troepen oen verbitterde stemming tegen de Japanners ontstaan door het feit, dat do tanks ook de Chinee sche kerkhoven niet hebben gespaard en over de graven zijn gereden, waardoor vol gens Chineesch geloof de geesten der doo- den in hun rust zijn gestoord en bclcedigd. Een granaat, die in de internationale ne derzetting is ingeslagen, heeft een gedeelte van een katoenspinnerij vernield, kort na dat Amerikaansche marinsoldaten, die hier waren ingekwartierd, het gebouw hadden verlaten. In dc internationale concessie zelf gaat het leven van de bewoners min of meer zijn normalen gang,.zonder dat men veel bemerkt van den slag, die, zicli ten N. van Sjanghai afspeelt en waaraan slechts het verwijderde gedonder der kanonnen herinnert. De strijd te Sjanghai weer ontbrand. Sjanghai, 20 Febr. (V. D.) Voor het Japansche offensief, dat vandaag is begon ncn, heeft de Japansche generale staf het volgende plan uitgewerkt: de Japansche frontlinie, die thans loopt van het vooruit stekende gedeelte van het Hongkioepark tot aan Paosjan, zal een omtrekkende be weging naai- het" Z.W maken, wöiarbij hei centrum der Japansche troepen vooruit zou worden gebracht naar het knooppunt van den spoorweg SjanghaiNanking en den Sjanghaillangtsjau-spoorweg. Het is de bedoeling door deze omtrekkende beweging de 10.000 man Chineesche troepen, die zich in Tsjapei bevinden, van de Chineesche hoofdmacht af te snijden en tegen het Soetsjankanaal te dringen. Aan de andere zijde van het kanaal staan Engelschc en Amerikaansche troepen. De Japansche aan val op het Noorderstation wordt gesteund door 15 tanks. Tegelijkertijd zullen 3000 Japansche troepen pogen de YVóesoerigfor ten en het dorp Woesocng in te sluiten. Gedurende den nacht waren tusschen Ja panners en Chineezen wederzijds enkele schoten gewisseld. Een Japausch schip werd door een Chineesche granaat getroffen, waarbij een lid der bemanning werd gedood en verschillende Chineesche granaten ont ploften in de nabijheid van het Japansche hoofdkwartier. Hedenmorgen om 7.20 uur plaatselijke tijd gaf dc Japansche opperbe velhebber, generaal Okyeda, het bevel voor* den aanval op de Chineesche stellingen, nadat om 7 uur de tijd van het ultimatum verstreken was. Japansche verkennings vliegtuigen stegen op en kruisten over de stad. van Tsjapei tot Woesoeiig. Om half 8 werd door dc Japanners het geweervuur over de geheele linie geopend en stegen 10 Japansche bombardementsvliegtuigen op, terwijl andere vliegtuigen startklaar wer den gemaakt. Sjanghai, 2 0 Febr. (V. D.) Nadat de Japansche artillerie door dc verkennings vliegtuigen was ingelicht begon om ruim half negen het bombardement door het Ja pansche geschut, waarbij 60 zware veldku nonnen werden gebruikt. Het schijnt in de bedoeling to liggen den aanval op dc Chi neesche loopgraven pas te beginnen na een bombardement van eonigc uren. Dc Japan sche batterijen in Hongkioepark namen spe ciaal de Chineésche' troepenconcentraties te Kiangwan onder vuur. Dc beide fronten loopen van de noordelijke grens der inter nationale nederzetting tot aan Woesoeng. Tusschen Woesocng en Kiangwan zal zich het voornaamste deel van het gevecht ont wikkelen. Dc eerste Japansche aanval op Kiangwan is door dc Chineezen afgeslagen en de Ja panners moesten zich uit hun stellingen nabij het dorp tcugtekken. Generaal Oeyeda heeft zich terstond naar den Kiangwan- sector begeven. Ook de Japansche tanks moesten wijken voor het Chineesche vuur en werden ernstig beschadigd. In den loop van den ochtend begonnen de Chineesche batterijen het Japansche artillerievuur te beantwoorden. Sjanghai, 20 F e b i\», (V. D.) De groote slag rondom Sjanghai isljn vollen gang. De Chineezen bieden overal grootcn tegenstand. Nadat dc Japansche aanval door vliegtui gen was geopend, probeerden tegen 10 uuf Japansche trocpon tusschen Woesoeng en Kiangwan oen doorbraak Ie forcceren, ter wijl bij Tsjapei en in dc omgeving van het Noorderstation, waar men eigenlijk een feilen aanval had verwacht, het vuui slechts zwak werd gehandhaafd. De Japan schc stormtroepen deden een uitval in wes lelijke richting van Tsjapei en vanuit, het Hongkiocdistrict een aanval op Kiangwan met het doel de spoorlijn naar Woesoeng in handen te krijgen. Van te voren hadden Ja pansche bombardementsvliegtuigen ook Kiangwan gebombardeerd. Kiangwan door de Chinee zen heroverd. Sjanghai, 21 Febr. (V. D.) Zondag is dc strijd te Sjanghai wederom in alle he vigheid ontbrand. In den nacht op Zondag hebben dc Chineezen Kiangwan, de sleu tel van het Noorden van Sjanghai, her overd. Dc Japanners hebben slechts de renbaan en eenigc strategische punten be houden. Kiangwan werd Zondag den ge- heolen dag door met zwaar beschut gebom bardeerd. Dc Chincezen hebben evenwel hun stellingen behouden. Dc Japanners melden dat het bombarde ment een goede uitwerking heeft gehad, zoodat dc vooruitzichten op een Japansche doorbraak verbeterd zijn. Zondag hebben do Japanners troepen geconcentreerd uit dc omgeving van Woesocng. Er werd een legergroep gevormd, welko bevel heeft de linies bij Kiangwan en Tasang te doorbre ken. Een tweede groep is ten Zuiden van Kiangwan overgegaan tot den aanval op Tsjen Joc, waar het hoofdkwartier van den Chinceschcn oppcrbovclhebbcr is gevestigd. Er werden geen vorderingen gemaakt, hoe wel gebruik werd gemaakt van tanks. Het is den Japanners gelukt de Woo soengkreek over te steken. In den nacht op Zondag zijn de Chineezen daar ter plaatse tot tegenaanvallen overgegaan, welko vol gens Japansche medcdeelingen geen sue ces hadden. De Japanners hebben Zondag dc aanvallen bij Woesocng geslaakt en be paalden zich er toe door oorlogsschepen en vliegtuigen de Woesoengforten en de Chineesche stollingen te bombardeeren. Voor het Soesterkwartier kun nen abonnementen, adreswijzigin gen en advertenties opgegeven worden aan ons Bijkantoor: Varkensmarkt 5 Tel. 1309 I Wij bevredigen U in ieder opzicht. E .ANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 191 WOLLEN MOUSSELINES Geheel nieuwe Collectie vanaf 95 ct. p. meter. BUITENLAND. Felle strijd in het Verre Oosten. (Eerste Blad pag. 1)'. BINNENLAND. Roofoverval te Amsterdam. (Tweede Blad pag. 1). STADSNIEUWS. Vergadering van den linkorvleugel der S. D. A. P. (Earsto Blad pag. 2). Feestavond van de Groninger Club in „do Valk". (Eerste Blad pag. 3). Het verzoek om meer straatnaamborden en het antwoord van B. en W. (Eerste Blad pag. 3), SPORTNIEUWS. Quick wint met 81 van Victoria. (Tweede Blad pag. 2). A.P.W.C. slaat Voorwaarts met 3-—2. (Tweede Blad pag. 2). A.M.H.C. I verliest m<^t 2—0 van Bloo- mendaal. (Tweedo Blad pag. 2). Medegedeeld door het Kon. Ned. Meteor, Instituut te Dc Bilt. Hoogste barometerstand 781.5 tc Valon- tia en Blacksod. Laagste barometerstand: 750.4 te Hapa- randa Verwachting: Matige tot zwakke N.W. tot N wind, meest zwaar bewolkt, weinig of geen neerslag, aanvankelijk kouder. BIERSTAKING TE BERLIJN. Berlijn, 19 Febr. (V. D.) Naar de-Nacht- ausgabe meldt, zal Maandagmiddag van twaalf uur af geen bier meer geschonken worden tc Berlijn. DE POOLTOCHT VAN DE KRASSIN. Moskou, 10 Febr. (V. D.) De Krassin is dc Noorsche fjorden gepasseerd en zal den Sisten Februari te Moermansk aankomen. Het ideaal van den waren muziekliefhebber. De vertegenwoordiger: ARNH.STRAAT. DOOR A. A. L. GRAUMANS Menicr, Ulvenhout, 16 Februari 1932 Sjuust was ik deus week op 'nen mid dag verom van dc stad, zat d'n ontvaaïigst van d'n gruuntenwagól op tc tellen, groot- geld cn wisselgeld ampart tc leggen, veur d'n anderen dag, m'n opschrijfboekske ef fen te maken, (deurschrappen wa betaald en bijschrijven wa weer gepoft is, da doei ik altij thuis, aan d'n wagel staat da zoow inters.aant en poffers emmen altijd veul meer druktes op d'ren stèèrt as vlug ge betaaldersmaar sjuust was ik daar dan mee doende, toen Trui ineens de tafellaai opentrok cn heel d'n saante kraam er mee ëénen zwaai inschoof. ,,'n Aander hce mee ons zaken niks te maken," bromde ze cn meteen gong d'n klink van de deur omhoog en sting Krist Stoffers in 't deurgat. Heclegaar in 't zwart, mee 'nen steek dwars op z'n hoofd. „Ocbèrme, is ze dood?" zee Trui zoow haalf binnensmonds cn ze wier 'n bietje wittckes om d'r neus. Maar dc Krist gaf gin asem, zette heel sjekuur z'nen bril* op, kwam ginnen pas dichterbij, vouwde toen 'nen brief open en dreunde mee 'n littcnie-stem, z'n bodschap af. nis overleden Picternella, Katrie na. Maria Schellckes, echtgenootc van Adrianus van den Heuvel, in d'n ouwer .van zeuvenenveftig jaren en worren guilie verzocht op d'uitvaart, die zal plots em menenzoovoortg. Toen vouwde d'n Krist z'nen brief weer dicht, kwam 'nen stap 't huis in en zee, mee z'n gewone stem nouw: „Ja, d'n Jaan z'n vrouw is dood!" En knikkende mee z'nen uitgedroogden klop, die deur al 't zwart nog geler was as aanders, keek ie mijn 's plechtig aan. „Da szee ik. „Ja", zee-t-ie; da's.en knikte maar. net of ie van te veuren opgedraaid was, terwijl 'r 'nen ongezclligen kaanifer-gcur van z'nen zwarten, jas in 't huis krinkelde. Trui had 'n traan in d'r linkeroog, net of ze aan ééncn kaant verkouwen was en ok d'r neustraande" za'k maar zeg gen, da ga bij heur altij samen. Toen veeg de ze mee één veeg van d'n punt van d'ren schort twee druppen weg en zee: „maar da's dan nog gaauvv gegaan Krist, ga-d-ef- fekes zitten en hoe is d'n Jaan d'r onder?" En terwijl d'n Krist veurzichtig zitten gong, vanweuges al da zwart, zee-t-ie: „da bcgreptc ee!" sloeg hij 'n paar plus- kes, die er nic waren, van d'n slip van z'nen jas af. „Afijn," zee Trui toen: „hij houdt 'n goeie hulp a:an zuilic Ivaat; zouw ziede, weer maar goed dat da toen afgerokt is tusisclien heur cn d'n zeun van Sjefke Wa- gemakers." Krist knikte-n-cn stofte weer. „Wanneer is 't bidden?" vroeg ik. ,,'t Avond, om zeuven uur cn goed da ge 't zegt-, waant da moest ik geleuf ik „hier ok aanzeggen", en toen keek ie in 'n zwart notisic-bockskc cn zee: „ja guilie zij-d-ok gevraagd veur 't bidden. Guilie, d'n Tiest mee z'n vrouw, d'n Fielp en z'n vrouw, d'n Joep, Guust Verhagen, maar die kan nie, waant die slut z'n barbierderij pas na acht uur." „Zeg Krist," vroeg Trui: „waar is dieën zeun van Sjefke Wagemakers toch gesto ven, na da-d-ct af was mee Kaat van Jaan? Die is toch 't durp uil, is nie?" „Die mot ieveraans op 'n looierij zijn, in de Gils," (Gilze-Rijen), zee Krist: „ncec, da's heelegaar kepot, tusschen die twee. „Tab" gong ie deur: „Pietje was nie makkelijk, Wat dii betreft, zal d'n Jaan..... maar toen keek Trui zóóvv vernolles lillek, dat d'n Krist dc rest inslikte en toen mokte-n-ïc er van: „zal d'n Jaan heel wa-d-aan d'r missen'." «jTocn sting ic op, nam z'nen brief weer in z'n haanden, zette mee twee haanden d'n steek weer netjes recht cn zee: „nouw, menschen, zeuven*uur is 't bidden ee, se-! luu!" „Net zoow as d'n Krist daar zect," gong Trui toen deur teugen mijn: „Janus zal nog heel wa-d-aan d'r missen." „Zekers," zee ik en toen viel uit m'nen mond: „hij zal z'nen rust nie kennen!" Woeiend was Trui. Ze trok dc tafellaai open, gooide de centen en m'n boekske weer op tafel cn kommandeerde: „mokt da-d-cerst uit de wèèr, beest!" „Beest? „Ja, beest! Is da-d-'n praat over 'n mensch da-d-aamper koud is; da nog bovcn-èèrde staat! Me zullen 's zien wa gij veur 'n bak kes zult trekken, as gij nog 's in dn schoe nen van dieën èrmen Jaan zult staan, beest da ge daar zit!" En ik telde maar. Toen me 'savonds teugen zeuvenen, bij d'n Jaan kwampen, me waren d'cersten, zat ie in de keuken, in z'n hemdsmouwen mee de tong uit z'nen mond, adressen te schrijven op groote enveloppen mee zwar te raanden d'r omhenen. Veur d'n spiegel hong 'n laken, dc stèèrtklok sting stil op haalf vijf, Piet was 'smergens op da-d-uur gestorven, cn Kaat was al heelegaar in de plak van d'r moeder getrejen, da kondc dalijk gewaar worren aan d'r bedrijvigheid in 't huishouwen. „Gekonterlcerd, Janus," zee Trui cn toen begos Trui te simmen. Janus sting op, gaf 'n haand, zee heelegaar niks cn sniktc-n- effe. „Gekondclecrd, Jaan," zee ik - toen „da's nog verdikkoppes gaauw afgeloopen, ee!" ,,'t Mee ons allemaal verrast," zee-t-ie toen mee 'n heesche stem: „Piet was weg veur m-n-et wiesten." ,,'t Is zondeverbot," zuchtte Trui, ,,'t is gek, tisgek en zoow bitter jong nog: zeu venenveftig." „Willen guilie ze nog 's zien, menschen?" vroeg Janus mee twee tranen as knik kers in z'n zwarte ogskes: „zc lee veur in dc goeie kamer, daar wor niet gestookt, ziede!" En toen me in dc goeie kamer kwampen, waar 't zoow koud was da-d-ct kiepcvel ineenen over ocw beencn trok, toen wap perde daar deur d'n tocht van de deur 't kèèrsvlammeke zóów eigenaardig deur 't vertrek, dat 'r allegaar schaduwke6 bewo gen deur 't strakke en scherpe gezicht van Piet, net of ze nog leefde! Onwillekeurig begonnen me zachtjes te flusteren. Mc mok ten mee 't palmtakske uit 't wijwater 'n kruske over heur cn toen viel 'nen drup pel van 't takske sjuust op Piet cl'r ge zicht cn die tippelde onder écn van de twee sioewen die op d'r oogen laggen. Da- lijk was Trui erbij om d'n sjoc weg te ne men, maar toen douwde d'n Jaan Trui zachtjes weg en droogde zelf d'n drup mee &'ncD zaddoek op. „Alles wa'k zeivers nog veur m'n Piëta doenkan, za'k doen,' zee-t-ic cn 't was nèt of ie hier, in deus kamer, veul rusti ger was as in de keuken. „Lee zc 'r nic kalmkts bij Dré?" vrocg-ie. Toen klopte-n-ik 'm maar 's op z'nen schouwer en zee: ,,'t is ons \eurlaand, Ja nus, hou-d-oew taai, ouwe kammeraad straks is heel Ulvenhout boven en dan zien me mekaar weer trug, zumme maar den ken!" „Da's 'ncn troost," zee d'n Jaan. „Maar veur d'n oogenbhk 'nen schra len." viel Truin in, die er geleuf ik altij van geniet, as 'ncn kearol treurt- om z'n vrouw! Maar ze had 'r gin suukses van, waant op da mement kwam Kaat zeggen: „asdat d'n Blaauwe mee Aantjc was gekomen, laankst den erft." Toen me weer achter kwampen, stingen Tiest en Aantje 'n bietje verlegen in 't mid den van de keuken te draaien. D'n laange Blaauwe mee allebei z'n haanden in z'n zakken cn 't korte Aantjc hong aan d'n Blaauwe as 'n oorke aan 'n kommeke. „Gekonterlcerd, Jaan," zee d'n Tiest. „Ok zoow," zee Aantje. „Bedaankt menschen," zee d'n Janus, „ga zitten. Me wochtcn er nog 'nen paar, Stof fers zal vcurbidden, die is-t-cr ok nog nie, en zijn jullie nie verschrokken?" „Jaja," zee d'n goeicn, eerlijken Blaauwe, „me zijn verschrokken, ee Aantje, maar eh mc wiesten wel dat zc lillijk ziek was, Janus!" „Maar d'n dood komt altij onverwachts", gong Aantje deur; „Kek 's hoe rap Gradus indertijd geblazen was, Janus, cffc vijfen- dartig was ie!" Tiest keek strak naar dc plavuizen, toen Aantje-n-'t over d'ren eersten man had. Effen was 't stil. „Ik trouw nie meer," zee d'n Jaan toen. „Of ge gelijk hedt," viel uit m'nen mond, toen keek Trui deur m'nen jas henen, „gij hedt 'n goeie hulp aan Kaat," red- de-n-ik de zaak. „En ik trouw ok nooit," zee Kaat- en ge lukkig kwampen toen dc aandcren bin nen. Amico, dc volgende week dc rest. Veul groeten van Trui en a|s altij gin horke minder van ocwen toet a voe DRÉ.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1