DË ËEMLANDER 5 uur 54 min. JOH. DE HEER BIJKANTOOR SOESTERKWARTIER SOESTERWEG 107 Dinsdag 23 Februari 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 202 DE LAATSTE EER AAN EEN KONING WEDERINVOERING VAN DE DOODSTRAF? PLANÏENKWEEKERIJ „HORSE WEIDE" VIJF PERSONEN DOOD GESCHOTEN DEMONSTRATIE VAN HET „IJZEREN FRONT" Strijd aangekondigd tegen 't fascisme ONRUSTIGE TOESTAND IN BOMBAY L. J. LUYCX ZOON Piano's Orgels, Radio HEVIGE SNEEUWVAL IN GRIEKENLAND ABONNEMENTSPRIJS Pcr maanclcn voor Amersfoort 2.10, per maand 0.75, per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken! I 0.17'/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DAGBLAD PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bevvi, nummer elke regel meer f0.25 Licfdadighclds-advertenticn voorde helft van den prijs. - Kleine Advertenticn „KEITJES bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 De verkiezingen in den Ierschen Vrijstaat. Cos- grave heeft zich niet kun nen handhaven. In Ierland zijn dc bordjes thans verhan gen: van de verkiezingen, die daar zijn gehouden, is nog wel niet de definitieve uitslag bekend, maar de resultaten van 't meerendccl der districten zijn reeds bin nengekomen en toonen aan, dat de regee- ringspartij van Cosgrave, die een jaar of tien de teugels in handen heeft gehad, een gevoelige nederlaag heeft geleden, terwijl dc republikeinen, van wie De Valera de leider is, aanzienlijke winsten hebben kun nen boeken. Daar dc Dail Eireann, bet par lement. na dc verkiezingen er geheel an ders uit zal zien, zal deze ommekeer ook tot uiting komen in de keuze van den pre mier, als hoedanig Cosgrave niet opnieuw in aanmerking zal komen. Het is zoo goed als zeker, dat de Valera hem zal vervangen, liier moet echter onmiddellijk aan worden toegevoegd, dat de republikeinen niet der mate zijn vooruitgegaan, dat zij alleen een mcerderheidskabinet kunnen vormen; wil len zij zich handhaven, dan moeten zij wor den gesteund-door de Eabourpartij, die hier voor wel zal zijn te vinden, daar dc offi- cieele arbeiderspartij zeer veel bezwaren had tegen bet bewind van Cosgrave. Dit be- tèekent aan den anderen kant geenszins, dat de Labourpartij, wanneer De Valera mocht willen overgaan tot gewaagde proef nemingen, den nieuwen premier in elk op zicht zal volgen. Als vaststaande kan men dan ook wel aannemen, dat de arbeiders partij er zich met man en macht tegen zou verzetten, indien dc republikeinsche partij (Fianna Fail) één barer voornaamste idea len, tenzij in minnelijk overleg met En geland, zou willen verwezenlijken: de vol komen afscheiding van den Ierschen Vrij staat van het Britsclie rijk. Hieruit volgt reeds, dat De Valera genoodzaakt zal zijn een vrij gematigde politiek te voeren en af te zien van het indienen van al te revolu tionaire voorstellen. Links Cosgrave, de tegenwoordige Iersche minister-president. Hij zal vermoedelijk worden vervangen door De Valera (rechts), den leider der Iersche republikeinen. Overigens hebben verschillende Londen sche berichten er reeds over ingelicht, dat het in De Valera's bedoeling ligt om, zoodra hij eerste minister is geworden, den eed van trouw aan den Engelsclicn koning af te schaffen; deze eed van trouw wordt niet voorgeschreven door het verdrag tusschen Engeland en den Ierschen Vrijstaat, maar door artikel 17 van de constitutie en deze grondwet is het, die De Valera nu wil ver anderen, terwijl hem tevens de opheffing van 't gouverneur-generaalschap voor de oogen zweeft, dat hij wenscht te zien plaats maken voor het amb.t van president der Iersche republiek. Een andere netelige kwestie is de beta ling van de drie millioen pond sterling voor landpacht, die tot dusver jaarlijks aan En geland geschiedde als gevolg van het feit, dat de Iersche Vrijstaat in vroeger jaren schuldverplichtingen op zich heeft geno men, toen gronden, die het bezit vormden van Engelschen, in pacht geschonken wer den aan Iersche boeren. Aan deze betalin gen schijnt De Valera eveneens een einde te willen maken, daar hij de opvatting is toegedaan, dat dit bedrag thuis hoort in de schatkist van den Ierschen Vrijstaat. Men ziet dus, dat, hoewel de verwerkelijking van dit plan de Iersche boeren wel zal bevallen, dc kansen op wrijving met Engeland, zoo dra De Valera de plaats van Cosgrave zal hebben ingenomen, geenszins denkbeeldig zijn, maar daar staat tegenover, dat De Valera, omdat bij niet over een geweldige meerderheid beschikt cn zich alleen dank zij den steun van anderen kan handhaven, uit politiek zelfbehoud dc boog niet al te strak zal kunnen spannen. Hij zal plooibaar moeten zijn, ook wat dc kwestie van de be taling der landpachten betreft, want wan neer De Valera deze plotseling zou annu- 1 eer en, zou Engeland dezen stap kunnen beantwoorden met economische represaille maatregelen, in dezen vorm, dat. Engeland niet langer dc voortbrengselen van den Ter schcn landbouw afneemt cn bovendien Ier land niet laat genieten van de voorkeur tarieven, die aan alle dominions zijn toege zegd. Zal Dc Valera deze gevaren durven lis kecren? Zal hij zijn toevlucht nemen tot het economisch nationalisme, waarvoor hij meermalen een lans heeft gebroken, zal hij den Protestantschen minderheden geen moeilijkheden in den weg leggen, zal hij in staat zijn liet opvlammen der politieke hartstochten, waardoor een chaotische cn onrustige toestand zou kunnen ontstaan, te voorkomen? Ziedaar een reeks vragen, waa- r'P vermoedelijk reeds de naaste toe komst het antwoord zal geven. Grootsche plechtigheid te Dresden Sybillonort, 22 Febr. (V.D.) In don nacht van Zondag op Maandag is do kist met het stoffelijk overschot van den vroe- geren koning van Saksen naar Dresden overgebracht. Dc Wiener Plalz voor het station te Dresden en de straten, die naar het sta tionsplein voeren, waren gevuld met een onafzienbare mcnschenmenigte, die in diep stilzwijgen stond te wachten, toen tegen tien uur de extra-trein met het stoffelijk overschot van den ex-koning van Saksen, Friedrich August, onder de overkapping van het station aankwam. Vier onderofficieren van de eere-com- pagnie droegen de lijkkist naar den lijkwa gen, waar de aanwezigen, w.o. de Saksische minister-président Schieck. den doode de laatste eerbewijzen brachten. Een rouw- compagnie van de rijksweer presenteerde het geweer en onder de tonen van den trcurmarsch van het lijfregiment grena diers werd de kist op het affuit van ccn kanon geplaatst. De stoet zette zich in be weging. Achter dc muziekkapel van het militaire escorte gingen de vaandels van ile oude regimenten, waar achter een bat terij van het vierde cn liet zesdo escadron van het artiilerie.-regiment cn van het twaalfde cavalerie regiment. Het affuit met dc lijkkist word door vier paarden getrok ken en vooraf gegaan door dragers van kussens met de ridderorden en van den maarschalksstaf van den koning. De kleu ren van het Saksische huis dekten de kist, die gevolgd werd door koorknapen, geeste lijken, familieleden, hofdignitarisscn en hooge militairen, terwijl de stoot gesloten werd door dc oud-strijdersvereénigingen en studentenorganisaties, allen met omfloerste vaandels. De hofkerk, waar dc rouwdienst plaats vindt, is met zware draperieën behangen cn er hccrscht een schemerduister. In de zij gangen liggen honderden bloemstukken en kransen niet zijden linten in de zwart-wit- roode kleuren en in dc kleuren van het rijk, van de verschillende landen cn de tal rijke steden. Het naderen van den rouw stoet wordt aangekondigd door liet gelui der klokken. Aan den ingang der kerk wordt de lijkstoet ontvangen door den bisschop mgr. Groeber, die de kist met het stoffelijk overschot naar het hoogaltaar be geleidt. Vaandrigs van de infanterieschool vormen een eerewacht, terwijl de kist on der de tonen van het orgel naar haar plaats gedragen wordt. De kerk is tot de laatste plaats gevuld, wanneer mgr. Groe ber den doode zegent. Alle aanwezigen trokken nog eenmaal langs de baar, die tusschen liet groen der palmen en dc brandende kaarsen achterblijft, bewaakt door een doodénwacht van officieren. Honderden personen flauw gevallen. D r e s d.c n, 22 Febr. (IT.N.) Bij dc rouw- plecliligheid in de hofkapel was de aan drang van het publiek zoo sterk, dat bon derden personen flauw vielen. Twee vrou wen, die door ziekenverplegers weggedra gen werden, zijn later aan ccn hartverlam ming overleden. Een volksstemming in Oos* tenrijk waarschijnlijk We enen, 22 Febr. (V.D.) In ccn poli tieke vergadering beeft dc bondskanselier dr. Buresch uitvoerig gesproken over de doodstraf. De gchecle Oostenrijksche bevol king was gedurende de laatste dagen on der don indruk van gruwelijke misdaden. Het is daarom te begrijpen, dat in bet ge- neele land stemmen opgaan om de dood straf weer in te voeren. Buresch herinner de er aan, dat om dezelfde reden ook dc nestor van dc Duitsche strafrechthoog- 1 eer ar en, prof. dr. Kahl, zijn standpunt in zake de doodstraf heeft herzien. De eerbied voor het leven van ccn mensch, zeide de bondskanselier, moet hersteld worden. Wie een moord pleegt, wie met voorbedachten rade een mcnsch van het leven berooft, heeft zelf het recht op zijn leven verspeeld. Om justitieelc dwalingen te voorkomen, zal de doodstraf alleen in absoluut vaststaan de gevallen moeten worden opgelegd, dus alleen dan, wanneer 'n dwaling uitgeslo ten is en wanneer de misdadiger volkomen toerekenbaar moet worden geacht. Boven dien blijft liet recht van gratie bestaan, Het ligt echter niet in de bedoeling van de regeering de bevolking haar wil op te leggen. Het volk zelf moet beslissen. Een volksstemming over de doodstraf is daar om urgent. -- HET IDEALE GRASPERK. Dit zullen we op onzen armen Amers- foortschen bodem niet zoo gemakkelijk krij gen, maar toch kunnen we ons best ervoor doen, zooweel mogelijk liei ideaal te bena deren. Alles zret er buiten nog dor en kaal uit, maar spoedig voelen we de lente en dan moeten we beklagen ten ijs komen. Daarom nu het stukje of stuk gespit, waar men gras wil hebben, en vooral goed los. Daarna goed bemest met liefst oude mest, die men er een steek diep onder spit. Men laat het nu nog ruw liggen, zoodat de lucht, die in den bo dem zoo noodig is, voldoende kan toetreden. De mest trekt nu nog goed door den grond en is gemakkelijker opneembaar, dan als er gezaaid is. Het zaaien doen we op onzen lichten grond niet laat en wel reeds half of eind Maart. Men laat door een bekend zaad- adres nu een mengsel samenstellen, waarin de grassoorten „Bromus erecttis," ,,Poa pra- tensis," en „Feslueatenuifolia" de hoofd schotel vormen. Deze namen lijken erg ge leerd, maar elke zaadhandelaar begrijpt ze, Neemt men b.v. van elk dezer soorten 1/5 deel en en vult men de resteerende 2/5 aan met „Engeisch Raygras", dan zal men zeker een goed resultaat kunnen verwachten cn voor mislukking geen vrees behoeven te hebben. Men zaait op kleinere oppervlakten ongeveer een \'i ons per M2. Op grooterc terreinen is de helft v.el genoeg. Vóór het zaaien harkt men den grond netjes gelijk en rolt ze of slaat ze met platte schop aan, daarna gezaaid zoodat hel zaadmengsel goed verdeeld wordt. Hierna klouwt men in, zoo als de tuinman dat noemt. Met de hark wordt het met andere woorden voorzichlig ingewerkt. Daarna weer gerold en met 'n fij ne broes of gieler begoten.Heeft menveellast van vogels, dan op kleine stukken zwart garen gespannen cn op groolere oppervlak ten ijzermenie gestrooid. Hiervan is een ons per M2 voldoende. Het smaakt bitter en de vogel die het met het zaad oppikt, zaï zeer spoedig ophouden. Men houdt geregeld nat, maar voorzichtig dat het zaad niet op H hoopjes wordt gespoten, dus het, als het ware, er op laten regenen. Is het jonge gras ongeveer 10 c.M. hoog, dan kan men maaien of knippen, maar de eerste maal nog voorzichtig, want de wortels zitten nog niet diep. Met de maaimachine raad ik U aan, pas de tweede of derde maal te maaien, daar anders gras wordt uitgetrok ken. Daarna geregeld elke week maaien en liefst afwisselen van richting. Dus eerst van Zuid naar Noord en de volgende maal van Oost naar West maaien. Bij betrokken weer geeft men nu half Mei wat kunstmest cn wel zwavelzure Ammoniak 1 op 20 in water opgelost. Dus telkens een deel ammoniak op 20 deelen water. Hier giet men nu mee. Is hel gazon te groot dan strooit men het zeer dun en sproeit daarna direct in. Om de 2 maanden moet men dit herhalen. Natuurlijk wordt met droog weer geregeld gegoten of gesproeid. Heeft men nog een vrij goed grasveld dan wordt dit half Maart goed los geharkt, vooral het mos er goed uit, zoodat de lucht er in kan doordringen. Daar na wat gezeefden bladgrond gemengd met wat fijne mest, er over heen gestrooid. Over 14 dagen harkt men dit uit en rolt het veld je aan. Daarna de zwavelzure ammoniak- kuur, en de zaak is klaar. Veel succes met Uw grasveld! J. O. W. F. RENS. G. BROUWER - AMERSFOORT KRUISKAMP 10 16 De Kweekerij belast zich met den aanleg en verandering van rots-, bloem- en vruchttuinen. Levering van alle plantmateriaal. gVraagt gratis catalogus Nu een gemaskerd bal Presburg, 22 Febr. (V. D.) lil het dorp Udvarnok bij Tyrnau liad Zondag een gemaskerd hal plaats. Tusschen dc bewo ners van het dorp en vreemde boerenjon gens ontstond uit jaloezie een gevecht, dat zich tot een formeelcn slag ontwikkelde. In de zaal ontstond een paniek, waarbij vijf personen gedood werden. Tijdens dc ge vechten werden 50 revolverschoten gelost. Behalve de vijf dooden werden veertien rnstig gewonden naar het ziekenhuis ver voerd; tien boerenjongens werden gear resteerd. TREINONGELUK IN RUSLAND. Bij Leningrad heeft volgens een II. N.- bericht ccn spoorwegongeluk plaats gehad, waarbij zes personen gedood en dertien ge wond zijn. Dc machinisten zijn in hechte nis genomen, daar men hen verantwoorde lijk stelt voor het ongeluk. Als Hitler aan de macht koml, beleekent dit een oorlogst verklaring Berlijn. 21 Febr. (V.D.) In geheel Duitsohland zijn vandaag demonstraties gehouden van het „ijzeren front", dc con centratie der republikeinsche partijen te gen liet fascisme. Tc Berlijn werd een ap pèl van leiders gehouden, waar het rijks daglid Kunst Ier het woord voerde cn ver klaarde, dat het ijzeren front van heden af gereed was voor den strijd. De tijd van spreken cn dcbaltceren over dc orde was voorbij. In de toekomst staat het ijzeren front gereed tegen eiken aanval. Wanneer Hitier aan dc maoht zou komen langs logalcn of langs illegalen weg zou dit voor het ijzeren front de oorlogsverklaring bcteekenen. Te Dusscldorf sprak de eerste bondslei- dcr van de Reichsbanner, Ilóltermann, die verklaarde, dat liet ijzeren front de volks macht zal verdedigen tegen de dictatuur. Dc tijd van de noodverordeningen dient voorbij tc zijn. Op 13 Maart a.s. moet liet Duitsche volk toonen, dat dc nationaal- socialisten geen aanspraak op de macht kunnen maken. Ilct beste moment van zijn leven heeft Hitier laten voorbijgaan. Op 15 September 1930 had hij moeten trachten aan de macht te komen. Aangezien Hin denburg de grondwet handhaafde, schaar de liet ijzeren front zich achter hem. Te Hannover werd een vergadering ge houden, waar dc voorzitter van den Duit- schcn metaalbcwcrkersbond Reichel sprak, die speciaal wees op de sociale gevolgen voor de arbeiders van het aan de macht komen van het fascisme. Dc vakbonden zijn bereid tcgenoverover geweld de kracht van hun vuisten te toonen. liet woord werd verder gevoerd door den perschef van het Berlijnsche politic-presidium, dr. Haubach, die verklaarde, dat men nu in een beslis send stadium van den strijd tusschen het republikeinsche Duilschland en het fas cisme was gekomen. Te Neurenberg werd een rede gehouden door den Berlijnschen politic-president Greszinski, tc Bremen werden twee open bare bijeenkomsten gehouden, waarin het woord werd gevoerd door den voorzitter van het Algemcene Duitsche Vakverbond Eggert cn den voorzitter van den rijksdag Loebe. To Frankfurt am Main sprak de oud- rijkskanselier Scheidemann, die verklaar de. dat, al was Hindenburg ook geen can- didaat naar de wenschen der sociaal-de mocratie, hij toch in elk geval zijn eed aan dc grondwet trouw was gebleven. Zijn verkiezing zou de strijdmogehjkheden der arbeiders vergrooten voor dc verbetering van hun positie. Te Altona werd eveneens bet woord ge voerd door Loebe, die ook al te Bremen gesproken had. Tc Dortmund vond een vergadering plaats met het rijksdaglid Crispien, terwijl ook Höltermann, die reeds in Dusseldorf gesproken had, hier nog het woord voer de. Bombay, 22 Febr. (V.D.) Met onver wachte hevigheid is het parool van de lei ders van het Al-Indisch nationaal congres opgevolgd en is gisteren vooral te Bombay de campagne tegen het gebruik van Brit- sebe goederen opnieuw begonnen. Den gc- heelen dag door kwam het in dc straten van Bombay tot onlusten en hotsingen met de politie. Zeventien personen werden hierbij gewond. De demonstranten maakten zich meester van cenige automobielen en vorm den e.en brandstapel van Britsche goederen, terwijl steenen werden geworpen naar de ruiten van winkels, waar Britsche waren werden verkocht. Tal van personen werden gearresteerd. BLOEDIGE STAKINGSONLUSTEN IN OPPER-SILEZIË. Kattowitz, 2 2 Febr. (V. D.) Gisteren hebben ernstige stakingsonlusten plaats ge vonden in het Dombrowa-gebied Herhaalde lijk ontstonden botsingen tusschen stakers en politic. Bij een botsing te Sosnowice maakte de politie van haar vuurwapens gebruik en werden twee arbeiders op slag gedood cn verscheidenen gewond. De sta king is thans in het geheelc Dombrowagc bied algemeen. De Poolsche socialistische vakvereenigin gen in Oost-Opper-Silezië hebben gisteren besloten de staking in het Dombrowagcbied te steunen, door op 25 Febr. a.s. den ar beid iD de metaalindustrie van Oost-Opper- Silezië neer te leggen. BUITENLAND. De strijd in 't Verre Oosten. (Derde Blad, pag. 1). 1 BINNENLAND. Dc heoren van Embden en Albarda stel len vragen naar aanleiding van het zen den van een torpedojager naar Sjanghai. (Tweede Blad, pag. 2). Rapport Vliegen inzake dc exploitatie van met overheidssteun gebouwde huizen. (Twecdo Blad, pag. 2). STADSNIEUWS. Protostvcrgadcring tegen het wetsont- werp-Tcrpstra. (Eerste Blad, pag. 3.) Medegedeeld door het Kon. Ncd. Met. Inst. tc dc Bilt: Hoogste barometerstand 778.9 to Black- sod. Laagste barometerstand 757.3 te Vnrdo. Verwachting: Matige W. tot N. wind, zwaar bewolkt tot betrokken, waarschijn lijk eenigc regen of natte sneeuw later iéts kouder. Medegedeeld door het Kon. 'Ned. Met. Inst. te de Bilt. Ofschoon dc hooge drukking iets afnam, kan nog geen verandering in den algcraoe nen toestand worden verwacht omdat de barometer op IJsland weer ccn flinke stij ging vertoont en het in Scandinavië weer veel kouder werd terwijl de depressies op den oceaan eerder naar liet N.W. dan naar IJsland schijnen tc trekken. Door het afne men van de depressies in liet N.O. is dc krachtige wind in het Oostzeegebied be daard. Ook in Frankrijk is nu do bewol king bijna overal zwaar, maar neerslag van beteekenis viel alleen tc Kinn aan de Noor- sche kust. Bij voortgezette drukstijging in Noord-Scandinavie kan ook hier te lande weer eenigc koude doordringen terwijl de kans op regen of natte sneeuw toeneemt. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Ons beroemde artikel SPARVA d. i. een fijne, kleurechte Lingerie katoen in alle kleuren is in prijs verlaagd van 85 op 75 ct. p. meter Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Een goede raad; eerst oven bij ons komen kijken. Voor het Soesterkwartier kun. nen abonnementen, adreswijzigin* gen en advertenties opgegeven worden aan ons Bijkantoor: De wolven beginnen bru taal te worden Athene, 22 Febr. (V.D.) In Grieken- land heerscht hevige- koude, die plotseling is ingevallen cn gepaard gaat met zwaren sneeuwval. Te Athene, maar ook ook in Thessalië en Macedonië cn in tal van an dere streken ligt de sneeuw twee meter hoog. Het verkeer staat voor het grootste deel stop. De kudden worden aangevallen door troepen hongerige wolven en vele schapen en geiten zijn hiervan slachtoffer geworden. Ook eenzame wandelaars loo- pen gevaar, aangezien de uitgehongerde dieren er nie-t voor terug deinzen een en-i keling aan te vallen. >-?-•

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1