DE STRIJD OM DEN VREDE DE EEMLANDEÜ JOH. DE HEER ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken» l 0.17'/,. Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijk nummers I 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 Vrijdag 26 Februari 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 205 ONTWERPVERDRAG BASIS DER ONDERHANDELINGEN Donderdag besprekingen van 't Russische voorstel ERNSTIGE ONRUST IN 'T D0MBR0WAGEBIED LUXE- en BEDRIJFS- BOVÉE DE V00RJAARS-MESSE TE LEIPZIG Overzicht van hetgeen geboden wordt NSeia ws Licht op 5 uur 59 min. L.J. LUYCX ZOON MANTELSTOFFEN ZOMERMANTELS HET GEMAK PAST! BIJKANTOOR Piano's Orgels, Radio AMEKSFOORTSCH DAGBLAD pm IQ QFR ADVFRTFNTIFN van 4regels f 1.05 mei Inbepi'p van een Dewijsnummer elke regel mee. f0 25 Llcfdadigheids-advertentlön voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiön „KEITJES bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, drieuaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra I 0.05 Japan richt scherpe woor- den tot den Volkenbonds raad. Wat Tokio van China wil. Men herinnert zich, dat nog niet lang geleden de Volkenbondsraad een dringend beroep op Japan heeft gedaan om zich te matigen, wat zijn optreden tegen China betreft. Tokio heeft op dit beroep nog al scherp geantwoord cn in den brief, die de Japansche nota vergezelt, merkt Josjisa- wa, de vroegere vertegenwoordiger in den Volkenbondsraad en thans minister van buitenïandsche zaken, op, dat het dringend beroep van den Volkenbond aan een ver keerd adres was gericht en dat daardoor open deuren werden ingetrapt; juister zou het z.i. zijn gewcnscht, wanneer men zich niet tot Japan, maar tot China had ge wend. Zooals men weet, bevat de Japansche verklaring een 'achttal punten, waarin nog eens de bezwaren worden herhaald, die de Japansche vertegenwoordiger reeds in den Volkenbondsraad heeft geuit. In de eerste plaats wordt opgemerkt, dat niet de vor ming van een neutrale zone aan de hand wérd- gedaan, dat men zich niet met een zelfde beroep tot China heeft gewend, dat de vreemde mogendheden vroeger tot de zelfde maatregelen hun toevlucht hebben genomen als thans Japan, dat Japan geen territoriale plannen in China koestert, dat in China een chaos heerscht cn dat niet alleen van Japan, maar evenzeer van Chi na dient te worden geöischt, dat het zich matigt. Het slot der Japansche nota bevat een zinsnede, die in haar hoffelijkheid, naar het schijnt, een groote mate van ironie behelst. Immers: de Japansche rcgecring verklaart, dat haar niets anders overblijft dan te herhalen, dat zij het groote oogmerk en de menschlievende bedoelingen, die de mogendheden ertoe hebben gebracht haar ongewonen stap te ondernemen, volkomci. wèet te waardecren. Voorloopig komt ech ter de waardccring practisch neer op het nageeren van alle wenschcn van Geneve. Onderlusschen vraagt men zich af, wat Japan eigenitjk in Chma tracht te berei ken. Een antwoord daarop wordt gegeven in een United Press-teiegram uit Tokio, waarin wordt verklaard, dat, nu Mandsjoc- rije van het Chineesche rijk is losgemaakt, do Japansche regeering van zins is een politiek te voeren, die aanstuurt op hel ver déél en van China in een aantal zelf standige districten, die elk een afzonderlij ke regeering zouden moeten hebben. Dit doel wenscht Japan te bereiken door tus- schenkomst van de mogendheden en met medewerking van den Volkenbond. Het Ja pansche departement van buitenïandsche zaken heeft verklaard, dat de Japansche nota aan den Volkenbond waarvan bo ven sprake is en waarin wordt vastgesteld, dat Japan China niet kan erkennen als een georganiseerde natie te kennen wil geven, dat China ten behoeve van deze organisa tie den steun der wereld noodig heeft. Dit zou natuurlijk neerkomen op internationale interventie in eenigciiei vorm. Japan komt, zoo wordt betoogd, met dit voorstel voor den dag, omdat in verband met den te- genwoordigen toestand, afgezien van de vorming van neutrale zones in sommige dcelen van China, nog verder strekkende maatregelen noodig zijn. Een verandering der bestaande verdragen acht Japan niet noodig, maar wèl is het van oordeel, dat deze verdragen moeten worden aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. Eén dezer maatregelen, zoo wordt verder ver klaard, om geordende toestanden in China in 't leven te roepen, is de officieele er kenning van Chineesche provinciale regee ringen. Ter bereiking van dit doel zou Ja pan geen bezwaar hebben tegen de mede werking van den Volkenbond. Wanneer een dergelijk besluit mocht worden geno men, dan zou zooiets niet kunnen gebeu ren zonder de medewerking der Vereenig- de Staten. ADOLF HITLER GENATURALISEERD. B r u n s w ij k, 25 Febr. (V.D.) De leider dér NSDAP, Adolf Hitler, is met ingang van heden door de regeering van Bruns- wijk benoemd tot regeeringsraad bij het Brunswijksche gezantschap te Berlijn. Hier mede is Hitier Duitsch staatsburger gewor den. De aanstelling van Hitler is Donderdag middag onderteekend door den Brunswijk- Echen premier Kuechenthal en minister Klagges. BEVORDERING VAN DEN POOLSCHEN UITVOER. Warschau, 25 Febr. (H. N.) Volgens de bladen wil de Poolsche regeering den uitvoer bevorderen door groote credieten ter beschikking van de exporteurs Je stel len. Tevens zal de mogelijkheid worden na gegaan de spoorwegtarieven cn de belas tingen te verlagen, teneinde het mogelijk te «naken de uitvoerprijzen te drukken. De mogendheden zetten haar stand; punten uiteen in de politieke commissie Genè-ve, 24 Febr. (V. D.) De politieke conferentiecommissie der ontwapenings conferentie is Woensdagmiddag onder voorzitterschap van Henderson bijeen ge komen. Hoewel de commissie slechts be staat uit de leiders van de delegaties, wa- reu dc delegaties niettemin voltallig ver schenen. Op voorstel van Henderson werd de Tsjechische minister van buitenïandsche zaken, Benesj, met algemeene stemmen ge kozen tot algemeen rapporteur der com missie. Vervolgens werd aangevangen mei het debat over dc kwestie van de basis der onderhandelingen. De Britsche minister van buitenïandsche zaken, Simon, lichtte daarbij een schrifte lijk voorstel toe, waarbij de commissie be sluit dc verdere werkzaamheden der con ferentie te houden binnen het kader van het ontwerpverdrag van den Volkenbond; evenwel zullen alle delegaties haar volle dige vrijheid behouden afzonderlijke voor stellen uit te werken cn amendementen in te dienen op het ontwerpverdrag. De Fransche premier Tardieu juichte de verkiezing van Benesj toe. Vervolgens leg de hij er den nadruk op, dat het ontwerp verdrag van den Volkenbond de richtlijn moet vormen voor de verdere werkzaam heden cn beslissingen. De taak van dc con ferentie zal, aldus Tardieu, slechts kunnen worden volbracht binnen het kader van don VolkQubaucl. Du conferentie heeft tot taak dc in het ontwerpverdrag opengelaten tabellen in te vullen. Een conferentie, wel ke zoo groot is als deze, heeft een hechte basis als het ontwerp-verdrag noodig, aan gezien zij anders in anarchie overgaat, spreker behoudt zich zijn houding voor je gens zekere verklaringen van sommige delegaties. Gibson (Vercenigdc Staten), sloot zich aan bij het Engelsch-Fransche voorstel. Hij legde er evenwel den nadruk op, dat daar mede het ontwerpverdrag als zoodanig nog geenszins is aangenomen. Dit zal slechts het kader kunnen worden voor de algc- meene werkzaamheden, waarbinnen beslis sende wijzigingen cn aanvullingen zullen zijn toegelaten. De Russische volkscommissaris van bui tenïandsche zaken, Litwinof, eischte op krachtige wijze vóór alle andere besluiten een beslissing over liet Russische voorstel inzake een algemeene volkomen ontwape ning. Ingeval het voorstel mocht worden aangenomen, aldus Litwinof, wordt het ontwerpverdrag overbodig. De Italiaansche vertegenwoordiger wees er op, dat het aanvaarden van het ont werpverdrag als basis van onderhandeling zuiver van zakelijke' bctcekenis is. Van be lang is, dat op de snelste wijze een prac tisch uitvoerbare, definitieve oplossing van het ontwapeningsvraagstuk tot stand komt. Ambassadeur Nadolny las vervolgens een verklaring voor, volgens welke dc Duit sche delegatie zich accoord verklaart met het eerste deel van het Engelschc voorstel, waarbij het ontwerpverdrag het algemeene kader zal vormen voor do verdere onder handelingen. Tardieu, opnieuw aan het woord komen de, verklaarde, dat de vertegenwoordiger der Duitsche regeering het Engelschc voorstel heeft aangenomen slechts onder voorbehoud, dat de Duitsche ontwapenings voorstellen de afzonderlijke bepalingen van het ontwerpverdrag van den Volkenbond zouden vervangen. Spreker acht het even wel zijn plicht volledige klaarheid te bren gen over het feit, dat Frankrijk dit onder geen omstandigheden zal toelaten. Dc Fransche regeering kan niet toestaan, dat de Duitsche of andere voorstellen de bepa lingen van het ontwerpverdrag van den Volkenbond vervangen. Dc Turkschc minister van buitenïand sche zaken, Tewfik Rocsjdi bcj\ eischte allereerst een beslissing over bet Russische voorstel inzake volledige en algemeene ont wapening, aangezien daardoor de bespre king over het verdragontwerp overbodig wordt. De Japansche ambassadeur Malsoedeira verdedigde het ontwerpverdrag van den Volkenbond. Vervolgens werd besloten Donderdagmorgen in zitting bijeen te ko men ter behandeling van bet Russische voorstel inzake algemeene ontwapening. De zitting werd daarna verdaagd. K a 11 ow i t z, 24 Febr. (V. D.) De toe stand in het Dombrowa-gebied is weinig veranderd. Te C.zeladz heeft de politie hon derd personen gearresicerd, die aan bètoo- gingen hebben deelgenomen. De slachtoffers van de botsingen met de politie werden heden ter aarde besteld. Om alle demon straties hierbij te verhinderen, waren om vangrijke voorzorgsmaatregelen genomen. Op eenige mijnen mag het personeel dc ter reinen van de onderneming niet verlaten cn worden den arbeiders door familieleden hun maaltijden gebracht. De Poolsche socialistische vakvcrcenigin- gen doen pogingen, om de staking ook naar Oostelijk Opper-Silezië te doen overslaan. Zondag zal een conferentie van bedrijfs- raden worden gehouden, die zal besluiten of de staking al of niet zal worden uitge breid. PROTESTMEETING TEGEN DE GEVANGENHOUDING VAN TOM MOONEY Vijftien jaar in de gevangenis. N e w - Y o r k 25 Febr. (V.D.) In het Bronx Coliseum is gisteravond een groote protest- meeting gehouden tegen de gevangenhou ding van Tom Mooney, die juist vijftien jaar geleden werd gearresteerd, tezamen met don arbeiderslcider Billing, beschuldigd van het plegen van een bomaanslag to San Fran cisco, waaraan de beide mannen volgens de publieke opinie en volgens tal van autori teiten onschuldig zijn. De meeting werd bijgewoond door 12.000 personen. In het mid delpunt der belangstelling stond de 84-jariee moeder van Mooney, die speciaal uit Cali fornia was gekomen om tc betoogen, dat haar zoon onschuldig was. HET AUSTRALISCHE ONTWAPE NINGSSTANDPUNT. Canberra, 25 Febr. (V.D.) In het Aus tralische Huis van Afgevaardigden heeft dc Australische minister van binncnlandsche zaken e-n attorry-general, Latham, voor zijn vertrek naar Genève medegedeeld, welke eiscben hij namens de regoering van Aus tralië. op de ontwapenn.i.;rconferentie- zal stellen. Australië cisoh-t afschaffing van het duikbootwapen, verbod van den chemischen on gasoorlog, vermindering van de vloot- tonhage en van liet kaliber van het scheeps geschut; verbod van zwaar landgeschut en beperking van den dienstplicht, respectie velijk van den omvang der lichtingen. Australië aanvaardt de ontwerp-conventie als grondslag voor besprekingen, met dien verstande, dat geen begrenzing der bewa pening, maar tastbare vermindering erin zal worden opgenomen. Dc reeds zwakke verdedigingsmiddelen van Australië kun nen slechts verminderd worden, indien an dere staten hetzelfde doen. REORGANISATIE VAN HET NOORSCHE KABINET. Oslo, 25 Febr. (V.D.) Na vele moeilijkhe den is het gelukt het "Noorsche kabinet voor den duur van de ziekte van den mi nister-president Kolstad tc reconstrueercn. De minister van landbouw Sundby werd lot minister van financiën benoemd. De af gevaardigde Kirkebye, een vooraanstaand lid van dc boerenpartij (regeeringspartij: werd benoemd tot minister van landbouw. De minister van buitenïandsche zaken Braadland is gedurende de ziekte van Kol stad plaatsvervangend minister-president. De benoemingen zullen heden in het staatsblad verschijnen. BOTSINGEN IN SYRIË P a r ij s 25 Febr. (H. N.) Volgens de Humanité is het, in Syrië tot ernstige bot singen gekomen tusschen inboorlingen, die tegen de bezetting van Syrië door Fransche troepen krachtig betoogden, en Fransche troepen, die met gepantserde auto's en machinegeweren tegen de betoogers optra den. IBACH-PIANO'S Voortreffelijk in elk opzicht. Vraagt catalogus en condities aan bij den ver'eqenwoordiper Fa. R. VAM DEM BURG arne. straat AUTOMOBIELEM OFFICIEEL AGENTSCHAP MIC. KAMP 41 - AMERSFOORT - TELEFOON 1093 De vooruitzichten zijn geens zin ongunstig Men schrijft ons: De werkzaamheden tot voorbereiding van de op 6 Maart beginnende Leipziger Messe iijn in vollen gang. Volgens de tot heden oeschikbare gegevens zullen ongeveer 80UU exposanten aan deze voorjaarsbeurs deel nemen, waarvan ca. 0500 tot de verschil lende algemeene afdeclingcn cn dc overi gen tot dc groep voor techniek en bouwbe drijf behooren. Bovenstaande getallen zijn, de zeer ongunstige tijdsomstandigheden in aanmerking genomen, zeker hoogcr dan rnen had mogen verwachten. Dc voorjaars-Mossen trekken steeds ook de bizondcre belangstelling van het buiten land. Een jaar geleden waren op een totaal van 117,492 bezoekers 27,486 vreemdelingen tijdens de Messe in Leipzig aanwezig. Bo- vèiïtlicn beeft het buitenland begrepen, dut 'koopen en verkoopen beide mét succes op de Messe kunnen geschieden. Naast vraag dus aanbod, het laatste door tal van af zonderlijke en collectieve inzendingen. Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije cn Rusland komen als van ouds in hun oigen gebou wen. Denemarken, Engelsch-Indié, Frank rijk, Italië, Japan cn Spanje herhalen hun tentoonstellingen en vormen een interna tionale groep in het „Ring-Messhaus", waar voor het eerst tevens Canada en Turkije aanwezig zullen zijn. Verder nemen de Ln- gelsche regoering en de in Berlijn geves tigdo Amerikaanschc Kamer van Koophan- liel elk met een inlichtingendienst aan de Leipziger Messe deel. Nederland exposeert in verschillende gebouwen en hallen, naar belang van de tentoongestelde producten. Heeft de Messe in hoofdtrekken geregeld eenzelfde karakter, in onderdeden is er tel kens iets nieuws. Zoo zal de reclame-afdee- ling in het reeds genoemde „Ring-Mess haus" een speciale groep hebben onder het devies „Durch Packung schützen dem Kunden nützen". Voor verschillende bran clies zullen daar moderne, goedkoope cn doelmatige emballage-artikelen te zien zijn li betzelfde gebouw hoeft voor het eerst een collectieve tentoonstelling van de Wurlembersche meubelindustrie plaats. Op de textiel-messe worden een groot aantai nouveauié's uitgestald, gepaard gaande niet een kunstzijde-tentoonstelling en mo deshows. Dc afdeeiing voor kantoorbehoeften zal in het „Messhaus Jagerhof" genormali scerdc papierformaten laten zien cn koos daarvoor tot titel „Normformate halfen verkaufen". Men zal de theorie kunnen toetsen aan de praktijk, o.a. door een be langwekkende serie modellen, die bij auto riteiten, verbonden en firma's in gebruik zijn. Dc technische en bouwvak-Messe geeft een ruim overzicht van machines, materia len, technische verbeteringen en nieuwe vindingen, waardoor de leiders van bedrij ven in staat worden gesteld, op de hoogte te blijven van de ontwikkeling der tech niek en ook dc handel belangrijke erva ringen kan opdoen. Er is voorts een ten toonstelling van drijfwerken, een model- wagenmakerij, een groep voor „Verkehr und Bader" cn een expositie op het gebied van watersport, aan welke laatste demon straties in bet 2 K.M. lange en 150 M. breede Elster-bassin, een der mooiste regat ta-gelegenheden van Duitscliland, verbon den zullen zijn. Bovendien worden verschillende congres sen georganiseerd, o.a. voor dc wagenma kerij en carosseriebouw, voor bedrijfstech niek, voor economische kracht- en warm 'e-productie, voor den woningbouw en de stichting van tuindorpen. Tijdens deze con ,'ressen zullen de meest bevoegde deskun digen voordrachten over gemelde onder werpen houden. Voor Nederlandsche bezoekers van de Leipziger jaarbeurs rijden drie extra trei nen op Zaterdag 5 Maart en behalve dil kunnen ook afzonderlijke reizigers aan spraak maken op vervoer tegen verlaagden prijs, indien zij vooraf een bewijs van toe gang nemen tot de Messe. >- BUITENLAND. Dc strijd rondom Sjanghai. (Derde Blad, pag. 1). j Bruning spreekt in den Rijksdag. (Derde Blad, pag. 1). BINNENLAND. Het drama in den Majellatoron. (Tweede Blad, pag. 2). STADSNIEUWS. De hoer Ant. Hofkamp 75 jaar. (Ecrsto Blad, pag. 3.)' Zitting van het kantongerecht. (Eerste Blad, pag. 3.) Opvoering van „Om 10.000 Dollar", voor het plaatselijk Crisis-comité. (Eerste Blad, pag. 2.) Vergadering Tuinbouwvcreen. „Amers foort." (Eerste Blad, pag. 2). Medegedeeld door het Kon Met. Inst. te De Bilt: Hoogste barometerstand: 776.4 te Tliors- havn. Laagste barometerstand: 755.1 to Vardö. Zwakke tol matige, N. tot O. wind, helder tot licht bewolkt, droog weer, lichto vorst des nachs, overdag dooi. Medegedeeld door het Kon. Ned. McL Inst. t. de Bilt: liet stationnaire gebied van hoogc lucht druk breidde zich verder naar het Oosten uit en omvat weer het geheelo Noorden; dat in het Oosten nam nog toe, zoodat alle depressies op grootcn afstand blijven. Do warme strooming van den oceaan die over IJsland langs den rand van het Poolgebied naar Scandinavië loopt verdreef daar weer nagenoeg alle vorst en deed in Fin land de v.orst sterk afnemen. Ook in het gebied van strenge vorst, in Oost-Europa num de koude af." Dc luchtdrukverdceling cn de vcianderingen daarin maken aan houden en weer toenemen van de Ooste lijke luchtstroom waarschijnlijk. Echter zal het afnemen der koude in, het N.O. en O. de vorst beperken tot de heldere nachto* én overdag de' temperatuur boven het vriespunt blijven. 4 .ANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 VOOR CHIQUE en BILLIJK Advertentiën, Keitjes Abonnementen, Adres- veranderingen, Berich ten worden aangenomen aan het A.MERSFOORTSCH DAGBLAD J. LAMBRECHTS SOESTERWEG 107 DEN GEHEELEN DAG OPEN UW COURANT: 'T DAGBLAD Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Koopt bij een vertrouwd adres. GOUDTRANSPORTEN NAAR FRANKRIJK Zal in den vervolge alleen door Fransche schepen geschieden. Par ij sc, 25 Febr.(V. D.) De invoer van goud uit Amerika, die tot dusver voor 50 door Fransche en 50 door schepen van andere nationaliteit geschiedde, voorname lijk Duitsche, zal in hel vervolg op la9t van de directie van de Fransche bank in verband met den slechten financieelen toe stand der Fransche scheepvaartmaatschap pijen alleen aan boord van Fransche sche-* pen geschieden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1