DL EEMLANDED GEEFT UW VLOEREN EN LINOLEUM EEN NIEUW, SCHITTEREND AANZIEN FIRMA DUIM BURGER Nieuws JOH. DE HEER J. J. MOLENAAR DAMESMODEZAAK ABONNEMENTSPRIJS pet 3 maanden vooi Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met tnbegrlp van een Dewiisnummer Zaterdag 27 Februari 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 206 BEDRIJFSRADEN HOE LANG IS „ONVER WIJLD"? 6 uur 1 min. HET GEMAK PAST! BIJKANTOOR L.J. LUYCX ZOON lANGESTRAAT 49-51 LAMPEKAPPEN Piano's Orgels, Radio Een elk, die een PLYIViOUTH berijdt, Blijkt op de hoogte van zijn tijd. STATIONSPLEIN 5 - TELEPH. 1210 üül ARNHEMSCHE WEG 26 AMERSFÖORTSCH DAGBLAD week (met gratis verzekering tegen ongelukken! f 0.I71/* Binnenland franco per post per 3 maanden t 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 elke regel meer f0 25 LlefdadlgVl.is nJvctentifen voorde helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEIT]ES bl) vooruit-taling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.— DcwJJsnummei extra f 0.05 Het kabinet-Brüning heelt zich in den rijksdag kunnen hand- haven, De stemmen der soci aal-democraten en economische partij van beslissende beteeke- nis. Op denzelfden dag, dat Adolf Hitler den eed op de grondwet van Weimar heeft af gelegd en hij, ambtenaar in dienst van den staat Brunswijk, tot Duitsch staatsburger werd gepromoveerd, waardoor het hem in beginsel mogelijk wordt president van de Duitsche republiek tc worden, heeft de be slissende stemming in den Duitschen rijks dag plaats gehad. Van den uitslag daarvan hing af, of het kabinet-Brüning aan zou blijven dan wel zou worden weggevaagd. Dit laatste is niet geschied: de moties van wantrouwen, die de vijanden der re geering Duitsche volkspartij, communis ten, Duitsch-nationalen en natioaal-socia- listcn hadden ingediend, zijn verworpen. De meerderheid, die de rcgeoring-Brüning kreeg, was uiterst bescheiden: een 25-tal stemmen. Aan den anderen kant beteekent het feit, dat het kabinet-Brüning niet is verslagen, geenszins, dat de afwijzing der moties van ■wantrouwen gelijk staat met een motie van vertrouwen. Integendeel: ook de sociaal democraten hebben verbazend veel bezwa ren tegen het huidige Duitsche bewind, maar, gelijk men weet, tolereeren zij het kabinet-Brüning, omdat zij weten, dat de bovengenoemde partijen, die door het in dienen barer moties een aanslag pleeg den op het ministerie, een nog meer tc duchten macht zouden vormen, wanneer zij erin mochten slagen het heft in handen te krijgen. Bovendien heeft ook de econo mische partij, die evenmin steeds onder schrijft wat de rcgeering-Brüning denkt en doet, deze het leven helpen redden. De be- teekenis van de negatieve motie van ver trouwen is in elk geval, dat het huidige kabinet zijn werkzaamheden kan voortzc! ten en vermoedelijk niet opnieuw zal wor den gestoord voor een datum in April, wan neer het parlement vermoedelijk opnieuw bijeenkomt, nadat vooraf de stemming cn de eventueelc herstemming voor het rijks presidcntscliap hebben plaats gehad, waar voor onderscheidenlijk de data 13 Maart en 10 April zijn bppaald. In den vierdaagschen veldslag, die in den rijksdag plaats vond en die meermalen werd gekenmerkt door zeer ontstichtelijke tumult-tooneelen, heeft Brüning, do rijks kanselier, ongetwijfeld een houding aange nomen. die bewonderenswaardig was en de wijze, waarop hij met de nazi's afrekende, was voortreffelijk: dat de partij van Hitier en Rosenberg in 't parlement een moreel échec heeft geleden, is buiten kijf. Overigens hebben de rijksdagdiscussies niet bijster veel nieuws gebracht; aan en kele feiten, die niet geheel zonder beteeke- nis zijn, willen wij nog even herinneren: niet alleen werd besloten aan het reactio naire land Brunswijk, waar de nazi's heel wat in de melk hebben te brokken, geen rijksgelden voor dc politie meer te verstrek ken, maar tevens werd een motie aanvaard, waarin er bij de rijksregeering op werd aan gedrongen de order van minister Groener, die den nazi's de mogelijkheid bood tot de rijksweer toe te treden, ongedaan té maken Onvermeld mag evenmin blijven, dat Cur- tius,- de gewezen minister van buitenland- sche zaken en Von Kardorf, tweede voorzit ter van den rijksdag, twee vooraanstaande politici derhalve, die beiden lid zijn van de Duitsche Volkspartij, tegen de partijtuclit hebben gezondigd. Het bestuur van de rijks dagfractie der D. V. P. had namelijk van haar lecjen g e i s c h t, dat zij legen de ro- geering zouden stemmen. Curtius en Von Kardorf hebben aan dit bevel geen gevolg geven, zoodat zij feitelijk niet meer in hun partij thuis behooren. Wanneer mén in aan merking neemt, dat bovendien niet minder dan^acht andere leden der D. V. P. ontbra ken, dan ziet men, dat de discipline bij de partij van wijlen Stresemann volkomen zoek is geraakt, zoodat ernstig rekening moet worden gehouden mot een scheuring in een politieke groep, waarvan eens een geduchte kracht uitging. AANRIJDING MET DOODELIJK GEVOLG TE HALFWEG. Autobestuurder voor de recht bank. Op 18 October van net vorig jaar had een Amsterdammer met zijn verloofde en haar zuster, een bezoek gebracht aan de Haar- lemsche Lichtweek en het daaraan verbon den Lunapark. Omstreeks half 11 zijn zij per auto naar huis gegaan, langs den rijks straatweg HaarlemAmsterdam. In de bocht te Halfweg, even voorbij de Zwet- brug reed de auto tegen een uit de rich ting Amsterdam komende auto op. ten ge volge waarvan beide wagens omkantelden. De. verloofde van den bestuurder van de auto die uit de richting van Haarlem kwam, geraakte ouder de auto en is kort daarop, ten gevolge van een schedelbreuk, overleden. Ter zake roekeloos rijden heeft de bestuurder voor de Haarlemsclie recht bank terecht gestaan. De subs, ofticier van justitie, mr. A. R. Andringa, zeidc in zijn requisitoir, dat, als de rechtbank zich alleen aan de verklarin gen van den ter zitting gehoorden deskun dige zou houden, verdachte vrijgesproken zou moeten worden. Daartegenover staan echter de verklaringen van drie getuigen, dat verdachte den rechterkant van den weg niet heeft gehouden. Hij eischte tegen ver dachte een geldboete van 100, subs. 50 dagen hechtenis. Als verdediger trad op mr. H. Schönfeld. Uitspraak over 14 dagen. Bezwaren van het Kon. Ned. LandbouwsComité Het Kon. Nederl. Landbouw Comité schrijft naar aanleiding van het ingediende wetsontwerp tot instelling van bedrijfsraden, in een adres aan de Tweede Kamer: De bedrijfsraad, welke bedoelt te zijn een orgaan van overleg en van advies, alsook van uitvoering cn beslechting van geschillen terwijl hem tenslotte ook een bemiddelende taak is opgedragen, kan misschien een in vloed ten goede uitoefenen. Dit zal bijv. het geval kunnen zijn als zijn leden het oog ge richt houden op het bedrijfsbelang en niet steeds er op uit zullen zijn voordeelcn te behalen voor de door hen vertegenwoordig de groep. De ervaringen, welke in dit opzicht met vertegenwoordigers der arbeidersorganisa ties zijn opgedaan, zijn niet onverdeeld gun stig. In het landbouwbedrijf is van een be staande behoefte aan bedrijfsraden geen sprake. De arbeidsvoorwaarden worden, voor zoover de werkgevers en werknemers georganiseerd zijn, dikwijls bepaald door collectieve arbeidsovereenkomsten, waarbij rekening kan worden gehouden met de om standigheden der bedrijven. Het zou daarom naar de meening van adressant avercchtsche politiek zijn, Indien men door het instellen van bedrijfsraden van overheidswege, het afsluiten van eollee tieve arbeidsovereenkomsten zou willen be vorderen. Niet duidelijk is het hoe de bemiddelende taak van den bedrijfsraad moet worden op gevat, daar toch in geval van bestaande of dreigende arbeidsconflicten dc Rijksbemid- dclaar kan optreden. De uitvoering der Bedrijfsradenwet zal weer talrijke administratieve beslommerin gen met zich brengen, welke aanzienlijke kosten zullen veroorzaken. In verband hier mede wordt dan ook voorgesteld een bedrag van ÓU0 tot 2000 per jaar voor iederen bedrijfsraad uit tc trekken. Naar adressants mecning is het in tijden van depressie en crisis in het bedrijfsleven als wij nu beleven niet verantwoord voor hei beoogde doel overheidsgeld te bestem men. Als het voornaamste bezwaar tegen het wetsontwerp beschouwt het K. N. L. C., dat voor een ecnigszins ruime toepassing daar van een groote uitbreiding van het insti tuut der collectieve arbeidsovereenkomsten noodig zal zijn hetgeen de regeering wenscht te bereiken door de publiekrechtelijke rege ling van deze arbeidsovereenkomsten, tot welk doel een wetsontwerp alsnog zal wor den ingediend. liet K. N. L. C. is van oordeel, dat er voor het landbouwbedrijf als onbeschut bedrijf aan de bindcndvcrklaring der C.A.O. buiten den landbouw zulke grooto nadoelen zijn verbonden, dat daartegen met alle kracht dient te worden opgekomen. Op grond van het bovenstaande verzoekt het Kon. Ned. Landbouw Comité de Kamer het ingediende wetsontwerp Bedrijfsraden niet aan te nemen. WERELDPOSTCONGRES. In 1934 te Cairo. Het eerstvolgend congres van de wereld postvereeniging zal in 1934 te Cairo wor den gehouden. Op dit congres zullen de voorstellen worden onderzocht, welke dooi de verschillende postadministratién worden ingezonden tot verbetering van het inter nationaal postverkeer in het algemeen of tot wegneming van leemten in de bestaan de internationale bepalingen. De voorstel len zullen in eerste instantie worden be handeld door do commissie van voorberei ding van genoemd congres. Deze commissie, waarvan ook Nederland deel uitmaakt, zal in den zomer van 1933 te Ottawa (Canada) bijeenkomen. De Tsjecho-Siowaaksche minister van bni- 'enlandsche zaken, dr. Benesj, is benoemd tot rapporteur-generaal van de politieke commissie der ontwapeningsconferentie. Het wetje tot bekrachtiging der vleeschconlingen teering Het Handelsblad schrijft d.d. 26 Febr.: Wij hebben een verzuim begaan, waar voor onze nederige verontschuldigingen, die wij in dii geval moeten richten tot het ministerie van arbeid, handel en nijver beid. Op 23 Februari was bet een maand geleden dal dit departement het leven schonk aan het vlceschcontingentccrings besluit. En nu achten wij het bepaald een verzuim onzerzijds dat wij Dinsdag niet de aandacht op dit jubileum hebben geves tigd. Daarvoor bestond immers te meer reden omdat het wetsontwerp ter bekrachti ging van het coiitingenteoringsbesluit tol dusver achterwege, is gebleven ofschoon een dergelijk voorstel onverwijld na het tot stand komen van genoemd -besluit aan de Staten Generaal gedaan moest worden. Zoo toch wil het art. 3 van de wet hou donde toekenning van de bevoegdheid tot het tijdelijk treffen van maatregelen ter beporkirig van den invoer van goederen Helaas, het papier waarop onze wetten gedruk worden is geduldig, doch wij zijn dat niet. Gaarne zij erkend dat het begrip „onverwijldrekbaar en gelijk vele Jin gen in deze wereld betrekkelijk is. Toch komt het ons voor dat men dat begrip thans wel wat al te zeer uitrekt, want van daag, meer dan vier weken nadat het ver melde contingenteeringsbesluit tot stand kwam, en tien dagen nadat arbeid, handel en nijverheid het bekrachtigingsontwerp na uitgebracht advies van den Raad van State terugkroeg, verkeeren de Staten Ge neraal nog altijd in dezelfde situatie als zuster Anna. Zij zien niets komen. SLAPTE IN HET MIJNBEDRIJF. Zaterdag liggen alle particuliere mijnen stil. Heerlen, 26 Febr. Naar wij vernemen wordt wegens slapte in het mijnbedrijf op morgen. Zaterdag 27 Febr., niet gewerkt op dc vier Oranje-Nassaumijnen, op de Laura", de „Juliana", de „Willem Sophie" cn op de domianialc mijnen, zoodat alle particuliere mijnen Zaterdag stil liggen. De loonen worden op dezen dag niet uitbe taald. Donderdag 25 Febr. is niet gewerkt op de Oranje-Nassaumijnen 1, 3 en 4. DE VERDUISTERING BIJ HELDRING EN PIERSON. De Haagsche rechtbank zal op den 8en Maart a.s. behandelen de zaak tegen L., die onlangs gearresteerd is wegens verduiste ring van 40.000 in zijn functie van kas sier bij de firma Heldring en Pierson te 's Gravenhage. GARAGEBRAND TE ROTTERDAM. Rotterdam, 26 Febr. Vanmorgen heeft te Rotterdam in dc Oleanderstraat een brand gewoed in de garage van den heer L. J. van Cornelissen. De brand die is ont staan door kortsluiting, heeft kort maar fel gewoed. Een monteur die in de garage werkzaam was, heeft het vuur het eerst bemerkt. Met 5 stralen heeft de brandweer het vuur bestreden. De garage is uitge brand en daarbij zijn twee vrachtauto's, 4 personenauto's, een handwagen, een motor rijtuig en 10 rijwielen vrijwel geheel ver nield. De eigenaar was voor 6000 verzekerd, waarmee de schade bij lange na niet was gedekt. Medegedeeld door liet K. N. M. I. te Do Bilt. Hoogste barometerstand 778.3 te Thors havn. Laagste barometerstand 756.5 te Vardö. Verwachting: Meest matige N.O. tot O wind, helder tot licht bewolkt, droog weer, lichte vorst des nachts, overdag tempera tuur om het vriespunt. In het Noorden is thans behoudens in de Poolzee alle depressie-invloed verdwenen. Het gebied van hoogen luchtdruk tusschon IJsland en Schotland is weer toegenomen en heeft zich over Scandinavië en Finland uit gebreid, waar de luchtdruk nog sterk stij gende is en waar zeer spoedig de strenge vorst zal terugkeeren. In het Middellandsche zeegebied en ver in het Westen liggen vlakke depressies. Op het vaste land is het overal abnormaal koud. Het vorstgebied be- lekt thans geheel Frankrijk cn komt tot aan de Riviera en de Pyreneeèn. In Duitsch land valt hier en daar een weinig sneeuw, die echter geen aanleiding geeft tot een ge sloten sneeuwdek. Het toenemen van den Oostenwind en het toenemen van de koude in het N.O. zal tot gevolg hebben, dat kou dere luchtmassa's met grootere snelheid naar het Westen zullen worden getranspor teerd, waardoor de vorst des nachts wel licht tot matigo vorst zal toenemen. Advertentiën, Keitjes Abonnementen, Adres- veranderingen, Berich ten worden aangenomen aan het AMERSrOORTSGH DAGBLAD J. LAMBRECHTS SOESTERWEG 107 DEN GEHEELEN DAG OPEN UW COURANT: 'T DAGBLAD BUITENLAND. Dc oorlog in Oost-Azië. (Derde blad, pag. 1). BINNENLAND. 1-Iet drama op den Majellatorcn. (Tweede blad, pag. 2). Zitting der Tweede Kamer. (Tweede Blad, pag. 2). LECTUUR IN HET ZONDAGSBLAD: Een Amerikaansche tragedie Dc naar het hoek van Dreiser bewerkte film voor het eerst in Holland vertoond. De wereld zooals zij niet is De boteeke- nis van liet werk van de zoo populair-' Duit sche schrijfster Hedwig CourthsMahler. Uit het leven van Edgar Wallace Een korte biografie over den pas gestorven schrijver van zooveel spannendo verhalen. Haagsche Brief door Willy Pétillon. Rond de Concorde, Parijsche brief van onzen correspondent. TELEFOON 190 Vervaardigen en Vernieuwen van Zijde en fournituren belangrijk in prijs gedaald. W'arkensmarkt S Tel. 1309 Reeds 27000 instrumenten worden door ons geloverd. Zegt U dit niets! Voor Donkere Houfsoorfen DONKERE MANSION Flatteuse Voorjaarshoeden

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1