BRIEVEN VAN EEN_ BRABANTSCHEN BOER JOH. DENEER DË ËEMLANDEU Maandag 29 Februari 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 207 L.J. LUYCX ZOON Piano's Orgels, Radio PIANO'S VLEUGELS HERSTEL VAN HET KONINGSCHAP? TREINAANSLAG VERIJDELD? r Nieuws Licht op 6 uur 5 min. AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per week (met gratit verzekering tegen ongelukken» f 0.17'/a. Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS GER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 mei inbegrip van een Dewusiiummer elke regel meer f0 25 Liefdadighelds-advertenticn voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiifn „KEITJES bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.— Bewijsnummer extra f 0.05 Herziening van het verdrag van Versailles bepleit. Een nienw pleidooi van graai Coudenhove- Kalergi. Duitschland laat geen gelegenheid voorbij gaan om te betoogen, dat het een kwestie van recht en billijkheid is, dat het temidden van de andere staten der wereld niet lan ger de positie inneemt van een minderwaar digc. In plaats van een paria wil het weer een gelijkberechtigd lid der volkerenge ineenschap worden. Reeds het feit, dat Duitschland deel uitmaakt van den Volken bond, is onverecnigbaar met het streven van sommige stalen om Duitschland er onder te houden. Op de ontwapeningsconferentie heb ben de Duitsclie vertegenwoordigers meer dan eens iatcn uitkomen, dat de andere staten eindelijk eens het Duitsche ontwape ningsvoorbeeld moeten volgen, daar het verdrag van Versailles hen daartoe feitelijk verplicht. Daar Frankrijk cn verschillende andere landen tot dusver nog geen neiging aan den dag leggen hun zware bewapening in te krimpen en gaarne den tegenwoordi gen toestand willen bestendigen, die neer komt op de eenzijdige weerloosheid van Duitschland, gaan er in dit. land hoe langer hoe moer stemmen op, welke bepleiten, dat Duitschland zijn bewapening moet uitbrei den, wanneer Frankrijk cn de andere on willige staten hun toezeggingen niet gestand doen. Overigens zijn het niet alleen Duitschers, die het een ongezonden toestand achten, dat op het oogenblik, bijna achttien jaren na het uitbreken van den wereldoorlog, eén der grootste en belangrijkste Europeesche landen nog steeds kunstmatig „eronder" wordt gehouden. Ook vele Amerikanen be schouwen het verdrag van Versailles als een der voornaamste bronnen van het onheil, waardoor de wereld nu al jaren lang wordt geteisterd. Tot één der meest gezworen vijan den van het te Versailles gesloten tracta.it behoort de Amerikaanschc senator Borah, die nog dezer dagen aan een vertegenwoor diger van het Presbyterian Magazine heeft verklaard, dat het verdrag van Versailles moet worden omgewprkt. Dit kan geschie den op vreedzame wijze, doch wanneer dit niet lukt, dan moei het, volgens Borah, wor den afgedwongen. De senator is tevens de opvatting toegedaan, dat de cenige hoop. dat Frankrijk zijn standpunt tegenover het verdrag zal herzien, berust op den ccono- mischen toestand. Ondertusschen heeft graaf Coudenhove Kalorgi, die te Wecncn buitenlandsche jour nalisten heeft ontvangen, een nieuwen veld tcht aangekondigd van de Pan-Europeesche Unie en wel onder de leus: „Terug tot de veertien punten van Wilson: herziening der vredesverdragen". Volgens Cöudenhove- Kalcrgi kan alleen, wanneer deze weg wordt bewandeld, de verzoening tusschen Duitsch land en Frankrijk worden bevorderd. Hij wijst er op, dat Duitschland twee vredesovereenkomsten met de geallieerden heeft gesloten: de eerste door bemiddeling van Wilson in 1918, de tweede onder voor zilterschap van Clemenceau in 1920. De Wilson vrede, die tot den wapenstilstand leidde, was een vrede door overleg, die op gelijkborecbtigdheid was gegrondvest en door alle geallieerden, de Verecnigdc Staten inbegrepen, was aanvaard; de tweede over eenkomst was een vrede door geweld. Het doel der besprekingen, welke de herziening van hot verdrag van Versailles betreffen, moet volgens graaf Coudenhove Kalergi zijn, dat uit het tractaat al datgene wordt verwijderd, hetwelk indruischt tegen het beginsel van gelijke rechten voor Duitsch land en daardoor geschikt is de openbare meening van Duitschland ten opzichte van zijn buurstaten te vergiftigen. De verzoe ning van Duitschland door de herziening van het verdrag van Versailles acht hij dan ook een volstrekte voorwaarde voor elke Europeesche samenwerking; een gunstige gelegenheid voor deze debatten zal de con ferentie van Lausanne bieden, welke zich dezen zomer zal bezig houden met liet vraag stuk der oorlogsschulden. TOENEMENDE WERKLOOSHEID IN FRANKRIJK. Parijs, 27 Febr. (V.D.). Het aantal voor uitkcering in aanmerking komende werk loozen is in de afgeloopen week met onge veer 15000 toegenomen. DE HONDERD VISSCHERS GERED. Re val, 28 Februari (V.D.) Naar uit Nar wa gemeld wordt, is het de sovjet Russcln sche reddingsexpeditie gelukt de honderd visschers te redden, die reeds eenige dagen op een afgedreven ijsschots rondzwierven Russische vliegtuigen ontdekten Zaterdag pp pl.m. 50 K.M. van het strand de ijsschots on wierpen levensmiddelen naar beneden. Bij dc redding bleken de ongclukkibcn half dood gevroren te zijn. ONTPLOFFING IN EEN KOLENMIJN. New York, 27 Februari (V.D.) In Poca hontas in Virginia is dc kolenmijn Boisse vain door een ernstige explosie voor hel grootste gedeelte verwoest; 30 mijnwerkers «voren vermist. De oorzaak van de ontplof fing kon nog niet worden vastgesteld. De mijnbouwnijverheid te Washington heeft in don loop van den dag reeds verscheidene wagons met rcddingsmateriaal naar de plaas des onheils verzonden. New York, 29 Febr. (V.D.). Uit Boissc vain in Virginia wordt gemeld, dat Zondag li van dc bij dc mijnontploffing te BoGse vain verongelukte mijnwerkers als lijken zijn geborgen. De reddingsexpeditie kon 11115 niet doordringen tot do plaats der ontplof fing, daar dc mijn geheel met gas gevuld is. Eer bestaat geen hoop, dat er nog mijn werkers gered worden. .ANGESTRAAT 49 51 TELEFOON 19» CORSETTEN De nieuwe modellen zijn ontvangen De collectie is zeer uitgebreid l/arkensmarkt 5 Tel. 1309 Grootste voorraad. Laagste prijzen. Fa. R. VAN OEN BURG ARNH. STRAAT Importeurs van: "'e'-hstein, Blüthner, Grotrian Steinweg Manifest van Alfonso Reuter meldt uit Madrid aan de di^bla- den, dat de ex koning van Spanje en prins Karei van Bourbon Oostenrijk Este het met elkaar eens blijken to zijn geworden voor het organ iseeren eencr propaganda voor een mogelijk herstel van den Spaanschen troon Zij hebben een manifest uitgevaar digd, waarin op'alle Spanjaarden een be roep wordt gedaan, om zich te scharen onder de vaan van den ex koning en waar in gezegd wordt, dat do republiek moot worden omvergeworpen. Parijs, 27 Febr. (V.D.). Uit Marseille wordt gemeld, (lat gisteravond dc machi uist van den trein ToulonMarseille op de rails plotseling een soort barricade zag en door krachtig remmen den trein nog juist tijdig tot stilstand kon brengen. Van hout en metalen staven bleek een hinder nis op dc rails te zijn gebouwd, die mei eenige moeite kon worden afgebroken. Hel incident veroorzaakte een vertraging van anderhalf uur. STADSNIEUWS. Tentoonstelling van poltebakkers- en weefwerk in dc Poth, voor den Kunstkring. (Eerste Blad, pag. 3). SPORT. Quick speelt met 1 gelijk tegen Kam pong. (Tweede Blad, pag. 2). De Amcrsfoortschc Boys winnen mot 9—1 van 's-Graveland. (Twoedo Blad, pag. 2). Sopla verliest met 2—0 van B. V. C. (Tweede Blad, pag. 2). Medegedeeld door bet Kon. Ned. Mot. Inst, te I)e Bilt. Hoogste barometerstand 780.7 to Thors- h a vrij Laagste barometerstand 7539 te Biaritz. Verwachting: Matige overdag krachtige O. wind, helder tot licht bewolkt, droog weer, lichte tot matige vorst des nachts, overdag om het vriespunt. Dc hoogo drukking handhaaft zich van IJslund tot het Oostzeegebied, al daalt de barometer daar een weinig on in verband met het dieper worden van een depressie om Spanje nemen dc Oostenwinden weer toe. In Oo6t Duitschland en do Oostzccstaten is dc vorst weer streng geworden cn in Frankrijk breidde het vorstgebied zich tot aan de golf van Biscaye uit. Alleen aan do Riviera werd het warmer. Een zeer groot deel van het vaste land heeft helder vries weer met temperatuur om het vriespunt overdag en in do eerste dagen is nog eenige toeneming van de vorst te wachten. In do golf van Biscaye waaien stormachtige Oos tenwinden. Ook in dc omgeving der Noord zee is do wind meestal krachtig. DOOR A. A. L. GRAÜMANS Uivenhout, 23 Februari 1932. Menier, Piëta loet er dus ok weer onder. En pp ik gov nouw vertel, dat Trui deus w^ek al duuzend keer hee gezeed dat d'n Jaan.zu Piet "n „schrikelijk nette" uitvaart en be grafenis liee gegeven, dan kunde gij i dus wel van op aan, amico, da-d-et in de punt jes was! In do kerk tweede klas-eerste, ge mol weten da-d-elke klas ok weer klassen li-e en de begrafenis tweede. En toen d'n Janus, na de begrafenis, nar 't lijkmaal zee: „en nouw krijg ze nog ner. schooncn steen ok, toen viel T 'n traan van Trui in d'r gloske bessenjenever. „Ze peert 'm goed, flusterde dn Blaauwe in m'n oor. „Wa-d-hedde gij te zeggen, Blaauwe?" vroeg Trui, die nooit iet6 ontgaat. „Da ge zon last van oew zeemeien hèdt. vandaag," mokte d'n Blaauwe-n-er ganuw van en triestig knikte Trui mee d'r vuur- rooie kopke, da vlamde van -'tandeming „Keb z'ok zoow goed gekend, ee," pruilde Trui, in d'r gloske ruurend. „Saantjes, Trui," zee d'n Tiest toen en hij gooide z'i. gloske-n-ok nog 's om en schuptc stiokum teugen m'n beenen aan. Ons pustorke dec zeivers d'uitvaartmis. Heel d'n altaar was in dc rouw gezet Zwart mee zuiver cn 'ncn tecren kaarafer- lucht, Krist Stoffers schijnt alttij zwaar mee kaamferballekes te werken kruide n-uit al da zwart dc kerk in. In den middelgaang sting Piëta,' ondei 'nen zwarten kattefalk en hoogc waskèèr- sen om d'r henen, flakkerden d'r vlamme- kes in gelen gloed dc (lustere kerk in. Zochtjes en plechtig dreunde d'n urgel waaruit machtig-mooie treurmuziek tril lend van d'n hemel kwam dwèrelcn en T de kerk mee vol mok te. Krist Stoffers sting aan d'n ingaang toen me-n-allemaal aankwainpen van 't sterf huis vandaan; hij had 'n stukskc pampici in z'n haanden, waar ie netjes, in overlee mee d'n Jaan, ons namen, in volgorde ha«l opgeschreven. En toen ie z'n leger aan had laten irejen. leidde-n-ie ons naar veuren. lai de baanken en zette iedereen netjes op •Je aangewezen plak Net 'nen schoolmees- ter wees ie mee 'n gestrekten vinger dp plotscn aan, de vrouwen links de mannen lechts en toen me zatten. klopte-u-ic zn haanden 's af, keek 's naar z'n „wenk", borg Q'n brief in z'nen steek cn lec 'ra toen acli- Bekaanst alle „mikkers" waren opgeko men en 't vrouwvolk, da nog gemakkelijker van huis kan mee zukke gelegentliedcns dan 't maansvolk. vulde de kerk vcur 'n groot deel. 't Gong er allegaar prontjes naar toe. Wa-d-hec dieën Janus 'n buitengewoon grootc fermilie. Zeuven bruurs waren afge komen, mee d'r zcuns cn dc vrouwen. Laankzamerhaand was 't durp volgcdrup- peld mee Janus z'n zwagers, bruurs, neven en nichten. de mannen mee 'n hoeien- doske aan d'haand. Ok van Piëta d'ren kaant was er 'nen heelen stoet, allemaal van dc kaanten van d'n Zeuvenbergschen hoek vandaan waar d'n Jaan indertijd z'n vrouw had opgedaan toen ie 'r werkte in de suikercamnagne. Dc uitvaart zeivers, duurde-n-vol uur. En toen 'k ons grijze pustorke nog zoow bedrij vig veur d'n altaar zag dribbelen, 'm mee z'n ouw 6tcmmeke, da-d-in 't zwarte floors verdofte, beurde zingen, 'm z'n eigen om zag draaien en mee opgeheven haanden biddend roepen, „oratc fratres", toen docht ik zoow cffetjes: wa kan 'nen menscli wei nig veuruit zeggen. Hij leeft al jaren as 'n doovend kèèrsevlamimeke 't is of ge z'n zieltje ziet flakkeren uit 't deurschijnende kopke; as ge 'm daar ziet staan, amico, in z'n glaanzend witte koorhemd en d'n kaan ten kazuivel, dan is ie kcplcet van porse lein, 't witte gezicht even zochtrood-aange- kleurd, terwijl ie veur Piet, zon struische kedee. die me d'n Commesaris noemden, (waant d'ren veldwachter had niks in te brengen bij heur!) nouw zeivers nog zoow kwiek en zoow prontjes de uitvaart dee! D n Jaan hiew z'n eigen goed. Nouw cn dan snoot ie 's gewaldig z'n neus. maar daar bleef 't dan ok bij. Maar toen ons pustorke had gezongen: „Rekwiejuskaat ion Paase" toen wier 't ef fen spannend stil in 't kerksko. Toen kwam d'n oogenblik dat de dragei's Piet weg zouwen halen cn toen in die stil te. van d'n vrouwenkaant icr-en-daar 'n snikskè scheurde, toen ja toen wier 'l veur 't eerst pas heel erg duidelijk da Piel veur 't lest bij ons was; da ze wezenlijk dood was! Mo dorsten nie goed om te kijken toen daar achter ons de dragers in de kerk schuifelden en de kiest teugen de baai stommelde, 'k Zag cl'n Jaan z'nen grooten zwarten kop effen omlaag gaan, net of ie 'nen klap op z'n boofd verwoohtte Toen kwam d'n Krist weer veur d'n dag. tikte d'n Jaan op z'nen schouwer en be duidde 'm, dat ie op moest staan. Zoow schuifelde d'n stoet de kerk uit, laankzaam achter Piette aan muir 't kerkportaal, waar de baar al leeg sting, mee d'n zwarten doek 'r 'n bietje overheen gegooid, toen rne daai aankwampen. Op 't kerkhof was 't veul koud. 't Gong er dus allemaal nog al rap naar toe. Ons pustorke sprak er de leste gebejen, maar z'n stemmeke waaido in kleine flarrekee over d'n kuil 't kerkhof op. D'n Jaan wier hoe laangcr hoe kleiner en wiemelde-n-op 't lest en 'k zag, hoe menier pustoor stie- kum bczurgd over z'nen boek, d'n Jaan in t oog hieuw. Zwijgend gongen me naar 't sterfhuis trug. D'n tiest nam stiekura 'n prumpkc en bromde teugen me: „maar cffe 'n prump ke teugen aangooien, Dré; da zijn broerde dingen" en as ic z'n hoofd wat te veul ach terover gooide toen ic 't vollaaide mee ta bak, viel z'nen lioogon hoed op d'n weg, moe 'r. lawijd of 't 'nen houteren was. „Da zijn toch wel gemakkelijke hoedjes,', zce-t-ie, mee dat ie 'm oproptc: ,,'k denk da 'k 'm maar veur alle dag gaai dragen, zon hoedje zit zoow lekker, ee." en mee douwde-n-ie 'm over z'n blaauwe test, da z'n ooren er van dubbelvouwden. „Ziezoow," zee-t-ie: „da's goed vcur de kou we voeten; nouw zit ie wèrm!" En stuk veur stuk gongen de haanden allegaar omhoog en ieder douwdc-n-'6 op z'n wiemelenden zijc. Toen me bij d'n Jaan thuiskwampen, gong ie ons veur naar de mooio kamer, waar Piet gelegen had, en zee: „leggen guil- lie daar oew boeien maar neer, mannen Dc vrouwen zatten al te schraansen. Ge wit, bij ons ga-g-et vrouwvolk nie naar 't kerkhof. Da's veur dc spektakels denk ik. Die gaan uit de kerk naar huis cn bc zoeken ïater het kerkhof, 't Rook er besl naar koffie en naar vette kcès en do platte- buis sting lekker rood. De wijven hadden 't kollesaal druk. Mee vuurrooie kopkoo, van de wèrmtc cn do zeemeien en hier en daar één mee rooio ogskes of 'n lawijénde neus. zatten ze to schraansen on 't kawauwelcn aan dc laan- ge, witte tafel, die goed volsting. Toen rokte d'n Jaan weer in z'nen doen Moe 'n bietje trots wees ie ons de stoelen aan en zee: „ga zitten, mannen, d'r is ge- nogt!" Kaat schonk d'n koffie, 'n naar gcdion siige vrouwen hielpen 'n haandje mee, dc brooikes, goed beleed, laggen veur 't pak kon, terwijl er nog 'nen kurf van d'n Ficlp *c woehten sline onder de plattebuis cn <wcn wier 't stil van schraansen. 'k Zal tengenover d'n Jaan en naast we zatten d'n Tiest en d'n Fielp. „De mikkers bij mekaar", had Janus verordeneerd. „Mc zullen de roos bost vinden, Jaan", riep d'n Tiest: „keb trek, jonk" „Ge ga-d-oewen gaank maar", zee d'n laan roiaal, die eigenlijk allij meer ge wend is te krijgen dan te tracteeren omdat z'n Piet 'm zocw kollesaal kort hiew! D'n Fiolp kneep 's in de brooikes, zette 'n deskundig gezicht. moktc-n-er eentje onen, douwde-n-er van binnen weer 's in en lec 't trug. ..Ge mot 'ji gegeven pèrdje nie in z'nen bek kijken, Fielp', zee d'n Blaauwe om to Desten ,,'k Mag toch zekers m'n eigen brood wel 's nakijken', flapte d'n Fielp: „is 't naar oewen zin, Janus?" „Bestig", zee dn Jaan: „Piet hee ook •»1 tij over oew brood geroepen, bakker' F.mmon ze góed geofferd in dc kerk?" „Puik", zee d'n Ficlp, die mee 't kerk- zakskc gaat en de offerschaal had wegge hrocht na 't ceren van de rillekwie, „bes tig! Witte da d'n burgemeester ok de ril Iftkwic g'ecrd hee, Janus? En 'nen rek* daalder, man' Menier pustoor hee 'nen goeie g'ad, vandaag". „Is d'n buiigevroeg d'n Janus, vol van deuze eer en mee tienen riepen ze: „hij was er hoor, Janus, keb 'in zeivers gezien! „Da dada mot ik aan Pietda niocs Piet 's weten", ozeet-ie toen. „Heur de da Kaat", teugen z'n oudste dochter „d'n burgemeester (aendcr zec-t-ie ad tij „d'n ouwe", maar da klonk nie zouvv schoon veur z'n fermilie nouw), „d'n bur gemeester' is ok gewicst!" D'n Jaan kwam hcelegaar op z'n gemak Z'n fermilielejen zeeën nie veul. Vuul den d'r eigen eigenlijk de vrimden in den zon kring. Maar de Ulvenhouters gaven plumpkes op de prachtige begrafenis dio Janus z'n vrouw gegeven had en flatten heel d'n kurf leeg. De kommekes gongen deurmekaar, maar d'n Tiest zee: ,.dat da niks gaf. waant dn me icgeniijk toch éen grooTe fermilie waren en fermilie schurft niks gevaarlijk was" Aantje zotte van d'n overkaanl heel groote oogen op naar d'n Tiest ze kreeg 'n kleurko. maar dc rest lacht en was 't mee d'n Blaauwe n-ééns. Kaat vond 't uitstekend, zee ze: „nouw hoefde ze nio hekstra om te wasschen". Maar aan alles komt 'n end: ok aan 'nen kurf brooikes en 'n paar emmers koffie „Menschen". zee d'n Janus, onder d'n in druk van al de plumpkes en de oer van deuzen dag- „menschen, as ge soms zin bedt in 'n borreltje,' dan za'k 's inschon ken. en hier zijn de sigaren, horre!" „Nouw", riep er 'ncn huichclèèr: „daar is niks teugen, Jaan, waant 't was lillek koud op 't kerkhof' en hij vrecf 's in z'n handen, terwijl 't om af te leggen van do hitte was in T vertrek. „Hij is nouw d'n baas, Dré!" flusterde d'n Tiest: „mc zullen 't goed emmen. denk ik!" „Dc flessclien, Kaat", riep Janus gezol lig: „keb bossen op jenever vcur de vrul 'ies cn 'n citroentje veur „ons". (Da waren dc mannen). Aantje sting op. „Ik mot naar m'nen kleine. Joan", zee ze: „en gij blijfde gij nio te laank plakken, horre", teugen d'n Blaau we. „Ik kooru da lijk", suste d'n Tiest: „zot 't beestenvoeier alvast maar op, Aantje'" „Jaja", zuchttc-n-Aantje en daar zat wel in, dat er op d'n Tiest nie meer gerekend wier vandaag. Hij knipte daarom maar 's 'n ogske teugen me. „Goci wofke", zcè-t-ie „kob 't mee Iienr getroffen. Dré?" Trui vroeg dal ijk: „wa zeo-tio daar", waant die moedert altij nog zo'n biotje-n- over da span. „Da 'k zo'n best wijf cm", riep d'n Tiest da d-Aantjc-n-'t heuren kon Trui schudde diepzinnig mee d'r hoofd, keek naar Aantjes en die twee knipten toen 'n ogske naar mekaar. In 'n oogcnbliksks zag 't blaauw van d'n rook: ruukte n et zuut naar dc citroen- mce-suiker cn de bessen en wier 't druk ker en gezelliger. D'n Jaan dee z'nen jas uit cn spuide joviaal veur gastheer. „De buren de kammeraads", zce-t-io toen: „guilie wordt allegaar nog 's vriendelijk hedaankt veur oewen mooien kraans". Toen sprong er weer 'n traan In z'n oog, hij po kt o z'n gloske, zee: „saantjes", cn alle mokten me toen 's leeg. 'n Bietje bevend zette u ie 't glöske neer cn gong deur: „witte wa me zoow spet? Da Piëta d'r niks van wit eo!" Maar onwil lekeurig docht ik: as Piet nouw binnen kwam. clan waarde nog nie gelukkig, Ja nus, cn d'n Fielp flusterde: „hij mag van geluk spreken, da ze 't nie wit. Üró". ..Zekers, zekers", antwoordde ik haardop toen Janus koek: „'t was 'n pront wijf!" „Da was ze zee d'n Blaauwe en dco tiog 's vol De mannen besprakken onder 't borreltio verders de werkzaamheden cn d'n kwaaien tijd, de vrouwen hadden 't over vroegere begrafenissen en d'n Jaan sprak verders mee z'n fermilielejen. Toen kwam Krist Stoffers binnen, 't Was allemaal vrimd om 'm weer in z'n gewone pakske te zien, zonder z'nen zwarten, ge- kleedcn jas. Nóg was ie 'n bietje statig in z'n optrejen. Perbeerdo veur do fermilie te buigen, waarop d'n Fielp teugen rne zee: „die komt al om de centen, let op!" 'n Oocenhlikskc later, na wa gcfluster, schoven d'n Krist en d'n Jaan dan ok do veurkamer in. 't Wier oven stil. Gère had den ze allemaal gclusterd. maar zo durf den nie goed veur mekaar. „Wa-d-is da?" vroeg d'n Blaauwe, mee z'nen kop naar de veurkamer wijzend. „Nouw wordt, io 'nen èrm uitgedraaid", zoo d'n Fielp en bij wreef mee z'nen duim over z'n wijsvinger. „Dan za'k maar 's drinken vcur d'n schrik", zeo d'n Blaauwe droog, z'n borreltje ach terover gooien, 't Wier wezenlijk ge« zei lie. Alleen de hooicn-uitzoekerij was later 'n heel werk. Ginmensch kende z'nen eigen hoed goed en toen 't zooike daar zoow deur mekaar lag, toen was er heelcgaar gin herkennen meugelijk. Wemmen allemaal maar net zoowlaank gepast tot me-d-Y eenen had den die zoowa bleef staan op onzen kop cn toen me-n-afscheid nammen van d'n Jaan, toen wier ie weer wa stiller, nouw ie ollcen gerokte...! Maar 't was, wezenlijk waar, 'n beste begrafenispartij; niks te murme- reeren! Veul groeten van Trui cn as altij gin horkc minder van oewen toe a voe DRÉ,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1