DL EEMLANDEQ Woensdag 2 Maart 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 209 JAPANSCH STOOMSCHIP VERGAAN EEN BRIEF VAN DELAPP0- LEIDING Fa. R. van den BURG Arnh.straat JAPAN AANVAARDT DE VOORSTELLEN VOOR DE INVOERING DER BRÏTSCHE TARIEVEN Snowden noemt de wet misdadig Licht op 6 uur 8 min. L. J. LUYCX ZOON JOH. DE HEER Piano's Orgels, Radio ONTZAGLIJKE BRAND IN PENNSGR0VE AMERSF00RT5CÏI DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS P0' maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukkenl 0.17'/r Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS DER ADVERTEREN van 1—4 regels t J.05 met inbegrip van een Dewijsnummef elke regel meer f0 25 Licfdadighcids-advertentiën voorde helft van den prijs. Kleine Advertenticn. „KEITJES bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.— Bewijsnummer extra f 0.05 "1 Japans militaire actie in China. Zij wordt ook door verschil lende Japanners afgekeurd. Wanneer men mag afgaan op een tele gram van de United Press, dat wij tegen- kómen in de Neue Zürcher Zeitung, neemt volgens verklaringen van reizigers, die uit Tokio te Sjanghai zijn aangekomeh en goe de betrekkingen onderhouden met de toon aangevende politieke kringen in de Japan sche hoofdstad, in Japan zelf het verzet toe tegen het optreden der Japansche troe pen in China. De taaie tegenstand der Chi- neesche troepen, waarop men niet had ge rekend, heeft dc Japansche regeering tot veel omvangrijker militaire maatregelen genoodzaakt dan aanvankelijk in de bedoe ling lag: in verband met de\steeds grooter wordende vijandige gezindheid, die in de openbare mccning der ereld aan den dag treedt, komen thans'invloedrijke Japan sche kringen op voor het doen eindigen van heel den veldtocht bij Sjanghai. I-Ict is dezen kringen duidelijk geworden, dat onvoorziene gebeurtenissen Japan in een verkeerd daglicht hebben gesteld: op de buitenwereld maakt hot den indruk, dat Japan onverbiddelijk agressief optreedt en geleid wordt door landhonger, terwijl volgens de opvattingen van bedoelde krin gen de oorspronkelijke Japansche plan nen alleen betrekking hadden op bescher ming der wettelijke belangen in het bui tenland. Nadat de teerling is geworpen, komt het den meeston Japanners voor, dat do terug trekking hunner strijdkrachten uit Sjanghai onmogelijk is, tenzij men het nationale prestige tot zekeren graad wil opofferen, waardoor zelfs dc. verovering van Mands- joerije zou worden bedreigd. Vooral dc Japansche vloot moet, evenals de meerderheid der burgerlijke bevolking, voorstandster zijn van het beëindigen der actie te Sjanghai; zelfs verluidt, dat men zich in legcrkringen bezorgd maakt over den omvang, dien het optreden bij Sjanghai heeft aangenomen. Het begint tot. hoc lan ger hoe meer'kringen door te dringen, dat de mobilisatie van drie tot vier divisies de uitgave zal vergen van minstens honderd millioen yen.. Enkele weken geleden geloof den zoowel de leiders der industrie als dc hooggeplaatste Japansche militairen, dat ter verwerkelijking der Japansche plannen een krachtige demonstratie voldoende zou zijn. Dc houding der Japansche marinekrin gen wordt door dc reizigers, waarvan bo ven sprake was, gemotiveerd met erop te wijzen, dat deze kringen een scherper oor deel over de opvattingen in het buitenland bezitten en reeds van ouds de rivalen zijn van de leger-officieren. Verder wordt gezegd, dat zich ook bij de Japansche intellectueelcn, die een isoiee- ring en veroordeeling van Japan door de buitenwereld vreezen, een soortgelijke op positie tegen de Sjanghai-ondcrneming be gint af te teekencn. Oudere staatslieden, zooals Saionji en Makino, nemen, naar verluidt, hetzelfde standpunt in cn vooral de kapitalistische kringen moeten nu. naar verklaard wordt, krachtig verzet aanteekenen tegen dc cam pagne, omdat zij duchten, dat hun belan gen in het gedrang zullen geraken en om dat het leger openlijk heeft gedreigd om in geval van nood ter dekking van dc on kosten, die aan den veldtocht vastzitten, maatregelen te nemen, die neerkomen op een inheslogneming van het bezit. Kenmerkend aoor dc ontevredenheid is tevens het bericht, volgens hetwelk in de tweede week van Februari een anti-oor logsbeweging is ontdekt in de Militaire Akademie te Tokio, die, naar het heet, zeer omvangrijk was cn heeft geleid tot ver oordeeling van verschillende kadetten door den krijgsraad. Typhoon eischt ruim twintig slachtoffers Peking, 1 Maart. (V.D.) Uit Tsjifoe wordt gemeld, dat nabij het schiereiland Snchalin een Jaoansch stoomschip in een typhoon is «vergaan Van de opvarenden zijn 23 matrozen om bet leven gekomen. HET ALCOHOLVERBOD. Washington, 1 Maart (V.D.) In het Representantenhuis hebben de „natte" af gevaardigden het voor een yoorstol tot hoofdelijke stemming inzake het prohibitie- vraagstuk vereischte aantal van 145 hand- teekeningen bijeengebracht. Hiermede wor den de commissies uitgeschakeld, die sinds de aanneming van de Prohibitiewettcn alle voorstellen in deze aangelegenheid verwier pen. De Lappo-beweging denkt niet aan terugkeeren of onderwerping Verklaring van de Finsche regeering Ilelsingfors, 29 Febr. (H.N.) De Fin sehe regeering heeft vandaag de publicatie van gedrukte berichten, mededeclingen per radio, telefoon of telegram onder toezicht gesteld Het dragen van wapens is verbo den. Over hot optreden van do opstandelin gen te Macntsaelae zijn geen nadere berich ten ontvangen. Helsingfors, 29 F e b r. (H.N.) De on lusten in Finland schijnen een ernstig ka rakter aan te nemen. Uit geheel Finland komen berichten over een concentratie der aanhangers van de Lappobeweging binnen. De toegangswegen naar Helsingfors zijn door troepen bezet. Alle treinen naar Ilel singfors worden door de politie onderzocht om na te gaan, of zich daarin ook gewa pende Lappolieden bevonden. De leiders "nebben de regeering telegrafisch uitgenoo- digd af te treden. De leider der Lappobewe ging verklaarde, dat de toestand ernstig kan worden. Gevechten tusschen regeerings- troepen en Lappo-aanhangers. Ilelsingfors, 1 Maart. (V.D.) De Finsche regeering heeft een decreet uitge vaardied, waarin de civiele en militaire autoriteit-en worden gemachtigd den opstand der duizenden gewapende facisten, die zich ten N. van Ilelsingfors onder leiding van de Lappo-partij hebben verzameld, tc onder drukken. Het decreet werd uitgevaardigd, nadat dc Lappo-leiders een ultimatum aan de regeering hadden gesteld, waarin zij reor eranisatic van dc regeering eischen en drei gen naar Ilelsingfors op te rukken om hun eischen door tc zetten De regeeringstroepen zijn naar het Noor den gezonden om de Lappo-trcepen te cm singclen. Ongeveer 25 mijlen ten N. van Helsingfors zijn de gevechten begonnen tus ■schen de Lappo-troepcn en de regeerings-, troepen. Dc rebellen trachten naar dt hoofdstad op tc rukken orn hun eischen met geweld af tc dwingen. Generaal Wallemus. de vroegere chef van den generalen staf, is een der aanvoerders der rebellen. Dc auto riteiten nemen strenge maatregelen om den opmarsch tegen te houden. Gemeld wordt, dat voldoende regeeringstroepen aanwezig zijn om de Lappo-troepen, die hun hoofd kwartier hebben in het Macntsaele-district, te omsingelen. Verscherpte staat van beleg. Re val, 1 Maart .(V.D.) Volgens de Dins dagochtend te Re\<il ontvangen berichten is de toestand in Finland nog steeds on zeker. Dc regéering heeft pas Maandag avond, drie dagen -na de concentratie van de Lappotroepen den verscherpten staat van beleg afgekondigd. Gisteravond laat werd hier bericht ont vangen. dat de mobilisatie der Lappotroe pen niet zoo vlot van stapel loopt, als men verwacht had. Sterke troepenmassa's zijn bij Helsing fors samengetrokken, om eiken opmarsch. naar de hoofdstad onmogelijk te maken aan dc toegangen naar de stad heeft een scherpe wapencontrole plaats. De regcering wcnscht in geen geval ge volg tc geven aan de eischen der Lappo beweging, die zouden uitloopen op een af treden der gcheele regeering. Volgens hier ontvangen berichten bestaat nog steeds de hoop, dat de moeilijkheden zonder bloed vergieten zullen worden bijgelegd. Ook dc leider der Lappo-beweging, gene raal Wallenius, verklaarde aan een corres pondent van een blad te Reval, dat hij hoopte, dat het conflict op vreedzame wijze zal worden geregeld. Volgens hem staat vrijwel het geheele land achter dc Lappo-beweging. Gclicel Fin land wcnscht dringend aan het hoofd van den staat een werkelijk nationale regee ring. Reval, 1 Maart. (V.D.) Volgens dc laat ste telegrammen uit Finland is dc positie der regeering in zooverre verbeterd, dat thans vaststaat, dat dc mobilisatie der Lap po-aanhangers niet kon worden uitgevoerd en dat, naar het schijnt, in dc Lappo-be weging zelf ernstige conflicten bestaan. Ter wijl de Lappo-aanhangers uit Midden-Fin- land gevolg gaven aan het mobilisatie-be vel, geschiedde dit in de andere deelen van het land niet. Het blad Helsingin Sanomat bericht, dat de Lappo-mobilisatie mislukt is. Volgens hetzelfde blad heeft de regeering een bevel tot gevangenneming uitgevaardigd tegen Kosola, Wallenius en andere Lappo-leiders. Maandagavond is het Lappn-blad Ajan Saama in beslag genomen. Aanslag op den Finschen generalen staf. Kopenhagen, 1 Maart. (V.D.) Volgens een telegram uit Helsingfors zijn in d<^i tuin van de villa van den opperbevelhebber van het Finsche leger Sihvo vijf mannen gearresteerd, die, naar het schijnt, aanhan gers zijn van de Lappo-beweging en een aanslag op generaal Sihvo beraamden. Eén Piano's in huur verkrijgbaar der gearresteerden was in liet bezit van een revolver. De gearresteerden zijn in ver hoor genomen. Naar verder wordt gemeld, heeft dc Fin sche staatspresident geweigerd in onder handeling tc treden met de Lappo-Icidens. Helsingfors, 1 Maart (V.D.) Nadat de Finsche staatspresident Svinhufud had ge weigerd een vertegenwoordiger der Lappo- beweging te ontvangen, heeft de leiding den president een brief geschreven, waarin o.a. verklaard wordt, dat de opstandige sociaal democraten en communisten onder bescher ming van dc regecring en van de wet reeds tien jaar lang druk cn allerlei pressiemaat- rcgólen uitoefenen tegen dc deelnemers aan den Vrijheidsoorlog. Velen van deze laat- sten zijn vermoord zonder dat de staat ook slechts een poging heeft gedaan de Marxis ten hierin te hinderen. Finland zal op deze wijze weer tot een roode gemeenschap ge maakt worden. De Lappo-beweging kan niet dulden dat de regeering de sociaal demo cratie verder laat ageeren cn mannen als Jalander en Von Born in de gelegenheid stelt land en volk tot ondergang te bren gen. Voor de komende gebeurtenissen zijn diegenen verantwoordelijk die in hun be krompenheid het Marxisme beschermen. Dc Lappo-beweging denkt niet aan terug keert of onderwerping. Verklaring van de Finsche regeering. Helsingfors, 1 Maart (V.D.) De regee ring publiceerde Dinsdag een verklaring waarin zij o.m. vermeldt, dat de opstandige beweging te Macntsaelae algemeen wordt veroordeeld. Het leger en het beschermings corps zijn bereid alle onlusten lo onder drukken. De regeering hoopt, dat dc bur gers die zich door de Lappobeweging heb ben laten verleiden tot ongehoorzaamheid, Jiun gevaarlijke plannen zullen opgeven. Tegen den middag zijn'sterke afdeelingen regeeringstroepen naar Maentsuelae gezon den, ten einde cte LappGj-itden te dwingen zjch over te geven. De Lappoleiding heeft Dinsdagmiddag een nieuwe dagorder uitgevaardigd, waar bij alle Lappolieden zich moeten verzame len op aangegeven plaatsen en voorzien moeten zijn van levensmiddelen voor vier dogen. Voorts wordt nog eens nadrukkelijk het aftreden der regeering Sunila geeischt. De arrestatie der Lappoleidens heeft tot nog toe nog niet kunnen plaats hebben, aange zien zij zich van Haemcnlinna verder naar het Noorden, waarschijnlijk naar Lappo, hebben begeven. Kabinetscrisis. Helsingfors, 1 Maart (V.D.) Binnen de Finsche regeeringscoalitie is het tot een crisis gekomen; Dc conservatieve eenheids partij, die de Lappobeweging zeer na staat, heeft haar vertegenwoordigers uit het ka binet teruggetrokken. Dc vice-minister van Binnenlandsche Zaken, Sollia en de minis ter voor sociale aangelegenheden Kilpae- laeiner, zijn reeds afgetreden, terwijl de mi nister van Financiën, Jaervincn, eerst zal aftreden, wanneer een opvolger voor hem zal zijn gevonden. De vierde minister der eenheidspartij dc minister van buiteriland- sche zaken, baron Koskinen, vertoeft op hel oogenblik te Genève. Door het besluit haar ministère tc doen aftreden, ondersteunt de eenheidspartij dc eischen van de Lappobeweging moreel. Men verwacht dat de geheele regeering thans zal aftreden. De eenheidspartij heeft een verklaring gepubliceerd, waarin het optre den der regeering tegen Lappo afgekeurd wordt. Generaal Wallenius cn Kosola hebben ziel" naar het verzamelpunt der Lappolieden Maensaelae begeven, waar hedenavond groote hoeveelheden wapens, munitie en proviand gearriveerd zijn. De toestand is nog steeds zeer gespannen. Dc regeering liecft tot dusverre nog geen opperbevelheb ber benoemd Ook is de heden verwachte verklaring der regeering over den politie leen toestand in den Rijksdag uitgebleven. AARDSTORTING NABIJ FEZ. Drie personen gedood. Parijs, 29 Febr. (V.D.). Bij graafwerk aan een bron vond gisteren in de nabijheid van Fez een instorting plaats, waarbij vijf Marokkaansc.be arbeiders werden bedolven. Hoewel terstond met het reddingswerk werd begonnen, slaagde men er slechts in twee hunner levend van onder het zand vandaan tc halen. Zij moesten naar het ziekenhuis te Fez worden overgebracht. Toen men de drie andere slachtoffers vond, bleken dezen reeds te zijn overleden. LAAGTERECORD VAN DEN RUBBERPRIJS. Londen, 1 Maart. (V.D.) Aan de Lon densche beurs daalde de rubberprijs heden tot een nieuw laagterecord, n.l. 2d. per lb. Londen, 1 M a'a'r't. (V. D.) Volgens En- gelscho telegrammen uit Tokio heeft do Ja- panscho rogeering besloten do voorstellen van den Raad van den Volkenbond inzake het bijeenroepen van een bemiddelingscon- ferentie te Sjanghai aannemelijk te verkla- ren. De Japansche minister van buitenland» sche zaken Josjisawa deelde mede, dat dc door den president van den Raad van den Volkenbond gedane voorstellen niot in strijd zijn met de Japansche politiek. De Japansche delegatie te Genève is van de beslissing van dc Japansche regeering in kennis gesteld. Vroeger ontvangen berichten uit Tokio meldden, dat de Japansche vertegenwoordi gers aan boord van het Engelsche slagschip Kont de voorstellen, besproken tusschen de Chineesche en Japansche vertegenwoordi gers, onaannemelijk achtten, daar deze een gelijktijdige terugtrekking der Chineesche cn Japansche troepen inhielden. Tokio, 1 Maart (V.D.) Officieelc Japan sche kringen zouden van oordeol zijn, dat een terugdringing der Chiueezcn tot de 20 K.M. zone de eerste voorwaarde ie voor een vreedzame bijlegging van het geschil. Indien lot nu toe dan al niet veel uit zicht bestaat op een gunstig verloop der bemiddelingspogingen te Sjanghai, zoo zijn niettemin de voorstellen van Paul Boncour aannemelijk, aangezien zij het bijeenkomen oener bemiddelingsconferentie eerst vast- ttellen na beëindiging van den strijd, althan* na het tot stand komen van een Japansch Ghineeschen wapenstilstand. Een gelijktij dige terugtrekking der Japansche en Chi neesche troepen schijnt evenwel onaanne melijk, omdat men de Chineezcn niet zou vertrouwen en in Japansche kringen eerst aan hun terugtocht zou willen geloovcn, indien men de ontruiming van het gebied ziet. Een race naar de haven van Londen Londen, 29 Febr. (V.D.) Tientallen schepen liggen in dc Londensche haven en voor de douanekantoren en het Customs- house aan de Theems, teneinde nog voor vannacht 12 uur gelost te worden, om het nieuwe verhoogde invoerrecht te ontwijken, dat per 1 Maart in werking zal treden. Dn meeste schepen hadden zich gehaast om tijdig in do Engelsche havens te zijn. doch vele zijn pas hedenmorgen aangeko men. tengevolge van dc zware zee cn den storm in het Kanaal. Men veronderstelt, "dat tal van kleinere schepen zoodanige vertraging hebben gek re gen, - dat zij geen Engelsche haven meer halen en morgen voor de door hen aange brachte goederen het nieuwe invoerrecht moeten betalen. Londen, 29 Febr. (V.D.) Men berekent te dezer stede, dat tengevolge van den storm op zijn minst 50 schepen er niet in geslaagd zijn tijdig tc Londen te arriveeren om nog te kunnen ontsnappen aan dc heffing dei- nieuwe invoerrechten. Desondanks was het buitengewoon druk in de havens. De dou anekantoren werden bestormd, terwijl door douane-ambtenaren werd verklaard, dat heden de drukste dag geweest was, die zij ooit hadden meegemaakt. Londen, 29 Febr. (H.N.) Ilct Hooger huis heeft vanmiddag dc tariefwet in be handeling genomen en met 129 tegen 12 stemmen aanvaard. De wet zal vanavond om 12 uur, na onderteekening door den koning, in werking treden. Lord London derry, de luchtvaartminister, diende het wetsvoorstel voor de behandeling in tweede lezing in. Zijn toelichting was in hoofdzaak gelijk aan die van Neville Chamberlain en Runciman in het Lagerhuis. Een woord voerder der arbeiderspartij wees er op, dat de wet slechts tot rcprcssaillemaatregelen en hoogcre tarieven van de zijde van het buitenland aanleiding zal geven. Snowden bestreed de wet eveneens en wees op de voordeden van het vrijhandelsstelsel. Hij stelde de vraag, hoe in dezen tijd van een ongekende malaise Engeland in staat is ge steld zijn positie op de wereldmarkt beter te handhaven dan de landen met een protec tionistische politiek. Hij noemde dc wet mis dadig en verklaarde, dat er met de vitale belangen van het land hazardspel wordt ge speeld. Het tariefstelsel zal den uitvoerhan del beperken, de levenskosten verhoogen en den internationalen handel doen inkrimpen. BUITENLAND. Kabinetscrisis in /"inland. (Eerste blad, pag. 1). 138 gebouwen in Pcnnsgrove (New Yer- sey) door brand verwoest. (Eerste blad, pag. 1). BINNENLAND. Dc interpellatie-Weitkamp in de Tweede Kamer. (Tweede blad, pag. 1). Crematie van den heer van Leer. (Tweede Blad, pag. 2.) Veenbrand in dc Peel. (Tweede Blad, pag. 1.) De gemeenteraad van Arnhem tegen B. cn \V. inzake, de vaste Rijnbrug. (Tweede Blad, pag. 2.) Belangrijke schilderijendiefstal uit het kasteel Nijcnrode te Breukclcn. (Tweede Blad, pag. 3). OOST-INDIË. Was de Ooievaar overbelast'? (Eerste blad, pag. 2). Medegedeeld door het K. N. M. I. tc De Bilt. Hoogste barometerstand 775.8 te Memel. Laagste barometerstand 752.8 te Vardö. Verwachting: Zwakke tot matige, meest Z.O. wind, licht tot half of zwaar bewolkt, weinig of geen neerslag, om het vriespunt tot lichte vorst des nachts, overdag weinig verandering in temperatuur. Ilct liooge drukgebied is verder Oost waarts getrokken en ligt thans met zijn kern over dc Oostzeestaten. De depressie, die gis teren over de golf van Biscay e lag, ver plaatste zich weinig, docli vulde op. Deze veranderingen waren oorzaak van het af nemen van den Oostenwind over onze om geving, doch daardoor word dc nachtelijke uitstraling van grootere betcekenis, zoo dat do morgentemperaturon bij ons iets lager zijn.dan gisteren. Daarentegen zal dc middagtemperatuur bij dezen rustigen toe stand reeds heden stijgen. De vorst bleef in Duitschland en Scandinavië noch matig noch streng. Er vielen weinig sneeuwbuien. In Biarritz in Zuid-Frankrijk viel G m.M. Dc Noordelijke depressie bracht over Noord-Scandinavie plaatselijk geringe hoe veelheden regen (Andanes 5 m.M.). .ANGESTRAA1 49 51 TELEFOON 190 BUIKBANDEN Ons speciaal artikel. Wij leveren ieder model ook op voorschrift. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 KWALITEIT WINT ALTIJD. Twee kerken, een schoolgebouw en 135 huizen verwoest New-York, 1 Maart (V.D.) In Pcnns grove (New-Jersey) is heden een brand uit gebroken, die zich door den heerschcnden Krachtigcn wind snel uitbreidde. Twee ker ken, het schoolgebouw en 1.35 huizen wer den door het laaiende vuur verwoest. De c irzaak van dezen ontzaggelijken brand is nog onbekend. WEER EEN PROCES WEGENS HOOG VERRAAD TEGEN SCHER1NGER. Berlijn, 28 Febr. (V.D.) Volgens een be richt in dc Berlijnsche bladen is opnieuw tegen den vroegeren rijksweerofficicr Sehe- ringer, die in het offieiersproïes van Ulm veroordeeld «as wegens hoogveraaad tot lij jaar vestingstraf, een aanklacht wegens hoogverraad ingediend.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1