DE EEMLANDER TSJAPEI STAAT IN LICHTERLAAIE JOH. DE HEER ABONNEMENTSPRIJS pc: 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer Donderdag 3 Maart 1932 j Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 210 VERSCHERPTE TOESTAND IN FINLAND DE TAALKWESTIE IN BELGIE KOLONEL LINDBERGH'S ZOONTJE ONTVOERD ENGELAND BETAALT CREDIETEN TERUG DE JAPANNERS TREKKEN DE STAD BINNEN De vrede is ver 6 uur 10 min. L.J. LUYCX ZOON Piano's Orgels, Radio AMER SFOORTSQH DAGBLAD vrtck. (mct gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/,. Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 elke regel meer f0.25. Liefdadlghelds-advertentiCn voorde helft van den prijs. Kleine Advertentiön „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 De terugtocht der Chinec- zen. Zal er nu vrede ko men? Op het oorlogstooneel in het Verre Oos- ten heeft zich een niet onbelangrijke wij ziging voltrokken: niet alleen Kiangwan, maar ook Tsjapci ia in handen der Ja panners gevallen: dit is te danken aan de omstandigheid, dat de Chineezen, die een omsingeling wilden voorkomen, nadat de Japansche legermacht hoe langer hoe meer werd versterkt, zich op zeer handige wijze hebben teruggetrokken; daar de Chinee sche troepen zicl.i thans op 20 K.M. nf stands van Sjanghai bevinden, is feitelijk het doel der Japanners bereikt: laatstge noemden toch hebben er steeds op aangc drongen, dat de Chineezen zich 20 K.M van de concessie zouden verwijderen: pas dan. zoo hebben dc J,. wanners steeds be toogd, zouden zij bereid zijn over den vre de te. onderhandelen. Afgewacht moet nu worden, of inderdaad, ouder leiding of al- ihans in tegenwoordigheid van buitenland- sehc autoriteiten, wapenstilstandsbespre kingen zullen plaats vinden, terwijl men te vens nieuwsgierig mag zijn, of dc Japan ners met vredesvoorstellen voor den dag zullen komen, die geen onbehoorlijke eischen zullen bevatten, welke voor de Chi neezen onaanvaardbaar zouden zijn. Het is namelijk geenszins uitgesloten, dat dc Ja panners in hun overwinningsroes de c verwinning is inmiddels vrij betrekkelijk, daar de Chineezen op weloverwogen en mi litair-voortreffelijke wijze hun stellingen slechts hebben verplaatst dingen zullen verlangen, die alle perken te builen gaan, hetgeen voor de Chineezen natuurlijk aan leiding zou zijn zich zoo fel mogelijk gewa penderhand to blijven verzetten. Voorloo- pig wachten de Chineezen af, of de Japan ners hun toezegging gestand zullen doen, welke hierop neerkwam, dat elks militaire, actie zou worden stopgezet, zoodra de Chi- nèezen zich .op een h.i. redelijken afstand van dc nederzetting te Sjanghai zouden be vinden. Reeds eerder is van bevoogde Ja pansche zijde meegedeeld, dat Tokio be reid is dc Japansche troepen uit Sjanghai te doen terugtrekken en weer te doen inschepen, wanneer de buitcnlandschc mogenden ervoor te vinden zouden zijn militaire maatregelen te treffen, welke waarborgen, dat, dc Chineesche troe pen niet terugkceren naar hel thans door hen ontruimde gebied. Onderlussch'cn vindt heden, in verband met het Japansch-Chineeschc conflict, de opening, plaats van een buitengewone zit ting der Volkenbondsassemblce. Aanvanke lijk lag het in de bedoeling deze zitting dos middags te doen plaats vinden, doch dc krachtige aandrang, van Cliineeschc zijdo op den voorzitter van den Volkenbondsraad, Paül Boncour; geoefend, bracht dezen ertoo te bepalen, dat de Assemblee-bijeenkomst reeds hedenochtend zou geschieden. Boven dien heeft Paul' Boncour van Salo, den Ja- panschcn vertegenwoordiger, geöischt, dat diens regeering nog voor het begin der Vol kenbondsvergadering zal mededeelen, dat de' vijandelijkheden worden gestaakt, om zoodoende de vereischte-sfeer voor vredes onderhandelingen te scheppen. Men heeft de hoop niet volkomen opgegeven, dat de Ja panners te elfder ure een schappelijk stand punt zullen innemen, maar aan den anderen kant wordt ook de vrees geuit, dat de Ja panners, nu zij door den terugtocht der Chi neezen, die in volstrekte orde geschiedde, belangrijke terreinvorderingpn hebben ge maakt, nog een poging zullen doen cle Chi neezen ook nog- in militair opzicht een flinke afstraffing te geven. Ook verluidt reeds, dat de Japanners, overmoedig geworden, met eischen voor den dag zullen komen, die van wijder strekking zijn dan die, welke zij begin dezer week stelden. De terugtrekking der Chineezen op 20 K.M. afstand van dc internationale neder zetting te Sjanghai zouden zij thans niet meer voldoende achten: zij zouden volgens sommige berichten verlangen, dat de Chi neezen zich veel verder, dan aanvankelijk werd gevraagd, \an Sjanghai zullen verwij deren. Wanneer Japan inderdaad nieuwe voorwaarden, voor de stopzetting der vijan delijkheden zouden stellen, zou de kans op vrede aanmerkelijk kleiner worden. Inmiddels ziet men met spanning de opening der bijzondere Yolkcnbondsvcrga- dering tegemoet; liet is n.l. geenszins onmo gelijk, dat "talrijke kleine staten, die ge zamenlijk een niet onaanzienlijke macht vertegenwoordigen, erop zullen aandringen, dat de Volkenbond tegenover Japan dc tot dusver aangenomen houding, die vrij pas sief en dralend was, zal laten varen en energieker zal optreden. Misschien dat Ja pan, orn te voorkomen, dat zijn actie in het Verre Oosten een al te felle moreelc veroor doding zal uitlokken, op het laatste oogen- blik water in den Wijn zal doen. Wij zullen echter spoedig genoeg weten, of deze hoop weldra een bemoedigende werkelijkheid wordt. voor ongeveer S00.000 Mark werd benadeeld. De Berlijnsche koopman Ludwig Ring- wald, wonende Kurfuërstendamm werd ge arresteerd, tegeu licrn werd een bevel tot gevangenhouding uitgevaardigd. De Xcderlandsche bankier II. heeft Ring- wald opdracht gegeven in Duitschland ef fecten te verkoopen. Ringwald voerde deze opdracht ook uit, doch 6tortte het geld niet op een gebareerde rekening, doch overhan digde het in contanten aan H. Tegen H. is een verzoek tot opsporing en voorgeleiding uitgevaardigd. „De Lappodieden zullen eerder sterven dan zich onderwerpen' II e 1 s i n g f o r s, 2 Maart. (V. D.) Do toestand in Finland is uiterst gespannen. President Svinhul'vud heeft persoonlijk het opperbevel op zich genomen over de regce- rmgstroepen. De Lappo-leider Kosola heeft tegenover journalisten verklaard, dat hij hoopte over 25.000 man te kunnen beschik ken. De Lappo-lieden zullen eerder sterven dan zich onderwerpen aan dc regeering Su niia. Hedenmorgen is de voorzitter van den Finschen Frontstrijders Bond Varoma en de hoofdredacteur van het Lappoblad „Ajan Sana", overste Somersalu, gearresteerd. Volgens tot nu toe onbevestigde berichten zouden vanmiddag tegen twee uur (Oost- Kuropeeschen tijd) dc Lappolroepen zijr. be gonnen met een marsch van Maentsaele naar Helsingfors. Het hoofdkwartier der Lappo's bevindt zich ten Zuiden van Heaemenlinna. Radiorede van President Svinhufvud, II e 1 s i n g f o r s, 2 Maart (V.D.) President Svinhufvud heeft den Lappo-liedcn heden avond door de radio dc eisch gesteld, naar hunne woningen terug te koeren. Ilij be loofde den aanhangers der beweging straf feloosheid, niet echter den leiders, wanneer zij aan dezen* eiseh-gevolg'gcven. Zoo niet, dan zou hij hen ais vijanden beschouwen en dienovereenkomstig beslis singen nomen. In het gchccle land is een strenge telefoon- en tclcgraafconsuur inge steld, zoodat dc Lappoleden volkomen van de buitenwereld zijn afgesloten. Dc berich ten over ccn opmarsch der Lappotroepen zijn niet bevestigd. De regeeringscrisis, die dreigde door hpt uittreden van de ministers der eenheidspartij, is overwonnen. De eenheidspartij heeft zich, naar het schijnt op aandrang van den staatspresi dent bereid verklaard, verder met de re geering samen te werken. De chef van den generalen staf, Oesch, neemt de portefeuille van sociale zaken, de minister van financien Jaervinen, die ook afgetreden was, keert terug op zijn post. Sedert het overnemen van liet opperbevel door president Svinhufvud schijnt de posi tie van dc regeering belangrijk verbeterd te zijn. In rcgce.ringskringen in Helsingfors verwacht men de liquidatie van deze Lap- pobew eging binnen de eerstvolgende dagen. GEKNOEI MET DEVIEZEN. B e r 1 ij n, 2 Maart (V.D.) De belasting inspectie voor Berlijn en Brandenburg heeft opnieuw een knoeierij met deviezen op groote schaal ontdekt, waarbij hot Rijk Een stap vooruit naar de oplossing van de moeilijkheden B i' u ss el. 2 Maart (V.D.) In de Belgische Kamer is het veelomstreden wetsontwerp besproken ov&r liet gebruik der talen in bestuurszaken. Na een bespreking welke vrij kalm ver liep, kwam het wetsontwerp in stemming, waarbij het met 122 tegen lü stemmen werd aangenomen, terwijl 24 leden zich van stemming onthielden. Deze stemming bcteekenl voor België ivecr een flinke stap vooruit bij dc oplos sing van het Vlaamschc vraagstuk, want daardoor vervallen alle geschillen aangaan de de taal welke door dc openbare bestu ren gebruikt moet worden. Deze zal de taal moeten zijn van de streek. Tweetaligheid zal alleen geduld worden in werkelijk tweetalige gewesten. LINDBERGH, wiens zoontje is ontvoerd. Groot aantal detectives gemobiliseerd pDe zoon van den 1 bekenden vlieger ko- lonel Charles Lind bergh is uit zijn „slaapkamer in Lind- berglTs villa te Ho- pcwell in den staat Ncw-Jersc yontvoerd Dc jongen, Charles Augustus Jr. die 19 maanden oud is, nceft zijn slaapka mer op de eerste verdieping van het huis. Tegen half acht had Mevr. Lind bergh hem toegedekt en zijn slaapkamer weer verlaten. Toen zij 2 uur later toeval lig even op de eerste etage moest zijn, ging zij nog even zijn kamer binnen, doch vond li e rn niet in het bed. Zij riep haar echtge noot en nadat het echtpaar nog even had rondgekeken of de kleine misschien uit bed was gekropen, ontdekte Lindbergh een openstaand raam en waarschuwde hij de politie. Terstbnd werden alle politieposten gewaarschuwd en werd de ontvoering per radio hekend gemaakt. Alle automobielen in den staat New-Jersey werden aangehouden en doorzocht. Alle wegen worden bewaakt on in bijna alle steden zijn speciale detecti ves gemobiliseerd om te trachten de(n) da- dcr(s) op het spoor te komen en den kleine te ontdekken. Mevr. Lindbergh is ccn dochter van den voormaligen ambassadeur der Vereenigdc Staten, Dvvight Morrow. X c w Y o r k2 M a a r lfc (V. D.) De politie houdt dc bizonderheden betreffende dc ont voering van het zoontje /an Lindbergh nog geheim. I-Iet verluidt evenwel dat de kmder- roovers een brief hebben achtergelaten, waarin zij een groot losgbld eischen. Voet sporen zouden er op wijzch, dat een man en een vrouw aan dc ontvoering .debet zijn. Deze personen zouden omwikkelde schoe nen hebben gedragen, teneinde ieder spoor le voorkomen. De opsporing van den nalio nalcn baby. welke in het geliecle land plaats heeft met de verschillende middelen, welke 100 K.G. DYNAMIET ONTPLOFT. 10 K.M. in den omtrek te hooren. Parijs, 2 Maart (V.D.) In den nacht op Woensdag is nabij Montpellier ccn vracht wagen, beladen met 100 K.G. dynamiet, met ontzaggelijk gedonder in de lucht gevlogen. De explosie was in een omtrek van min stens 10 K.M. zoo duidelijk te hooren, dat de slapende dorpelingen gewekt werden, Volkomen versplinterde en verwrongen brokstukken van de auto werden in de na bijlieid van den weg door dc politie gevon den. Van den bestuurder ontbreekt ieder spoor. dc politic ten dienste staan, is tot nu toe nog zonder resultaat gebleven. Dc bezorgd heid van den lieer cn mevrouw Lindbergh is des te grootcr, aangezien hun baby dc laatste dagen verkouden was. 50.000 voor Lindbergh Jr. New York, 2 M a a r t. (V. D.) Dc fami lie Lindbergh heeft een belooning van 50.0U0 uitgeloofd voor de terugbezorging van de ontvoerde baby. Hoover en Charles Jr. Washington, 2 M a a r t. (V. Pre sident Hoover heeft het departement van Staat opdracht gegeven op iedere mogelijke wijze medewerking te verlcencn bij de op sporing van den jeugdigen Lindbergh. Londen, 2 Maart. (V. D.) In het Lagerhuis heeft de kanselier \an de schat kist, Chamberlain, aangekondigd, dat Vrij dag het Fransche credict zal worden terug gebracht van 20 tot 7 millioen, ter wijl het Amerikaansche credict van -40 millioen tot 10 millioen zou worden ver minderd. De restrictie op den aankoop van buiten- landsche valuta door middel van Britschc staatsfondsen zal hedenavond worden op geheven. BRAND IN EEN SILEZISCH KASTEEL. Locwenbcrg, 2 Maart (V.D:). In den afgeloopen nacht tegen vier uur brak brand uit in het groote kasteel KessclScliosdorf op den bergkam tusschcn Schosdorf en Wel- kersdorf. De brand, die al dadelijk een groo- ten omvang aannam, werd legen half vijf door voorbijgangers ontdekt. De bewoners van het kasteel, de eigenaar luitenant Von Capell met zijn familie, werden in hun slaap verrast cn konden zich nog juist op tijd in veiligheid brengen. Ook liet grootste deel van het meubilair kon gered worden. Het middenstuk van het kasteel, is gebouwd in 1835, terwijl het geheele slot in 1915 ver bouwd is. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting of schoorsteenbrand. Duizenden Chineezen werden gevangen genomen Sjanghai, 2 Maart (V.D.) Dc vroegere Chineesche premier Soenfoc heeft verklaard, dat Japan opnieuw het vertrouwen van het Chineesche volk heeft misbruikt. Ondanks de vredesonderhandelingen lieeft het Ja pansche leger de Chineesche stellingen be stormd. Indien Sjanghai werkelijk door de Chineesche troepen zal worden ontruimd, dan beteekent zulks niet een bijlegging van het Japansch-Chineesche conflict. China zal verder strijden tot den laatsten druppel bloed. Van Japansche zijde wordt medegedeeld, dat dc Japansche troepen Xan Sjiang aan de spoorlijn Sjanghai-Xariking hebben be zet. Dc Chineesche regeering heeft geprotes teerd tegen de voortzetting dcu militaire operaties door de Japanners cn gecisclit, dat de Japansche troepen zich terugtrekken onder neutrale controle, zooals was over eengekomen bij dc besprekingen aan boord van den Britschen kruiser „Kent". Het verluidt dat dc Chineesche opperbe velhebber besloten heeft dc troepen terug te trekken uit het geheele gebied van Groot Sjanghai. Japansche troepen geland ten Noord-Westen van Woesoeng. Tokio, 2 Maart (V.D.) Officieel wordt medegedeeld, dat Japansche Troepen geland zijn bij Lioeho aan dc Jangtse Kiang, d.i. ongeveer 25 K.M. ten Noord-Westen van Wocsoeng en zich thans op raarectL bevin den naar Woesoeng. Lioeho is bezet door sterke Japansche troepenafdeelingen. De Japanners zijn Tsjapei bin nengerukt. Sjanghai, 2 Maart (V.D.) Woensdag middag zijn de Japansche troepen Tsjapei binnengerukt. Het geheele stadsdeel 6taat in lichterlaaie, aangezien de Chineezen voor hun aftocht overal brand hebben gesticht. Boven de internatfonale nederzetting hangt een dichte rookwolk. Geheel Tsjapci is door de Chineesche burgerbevolking ont ruimd. Slecht^ ccnigc scherpschutters had den zich nog in de puinhoopen verdekt op gesteld. Zij hebben de Japanners verliezen toegebracht. Bij.-het invallen van de duisternis waren de Japansche troepen langs het geheele front, aanmerkelijk opgerukt, terwijl zij Ta tsjang en Tsjenjoe hebben bezet. Thans mar- cheeren zij op naar Kan Sjiang, waar de Chineesche hoofdmacht wordt geconcen treerd. Een tweede verdedigingslinie wordt dooi de Chineezen bij Soetsjau gereed gemaakt, doch deze linie is reeds door -Japansche vliegtuigen met bommen bestrooid. De Woesoeng forten bevinden zioh nog steeds in handen der Chineezen. Duizenden gevangenen. Tok i o, 2 Maart (V.D.) Volgens een mede- deeling van den Japanschen opperbevelheb ber hebben de Japansche troepen Woensdag geheel Tsjapei bezet, waarbij eenige duizen den Chineezen gevangen werden genomen. De Chineesche militairen zijn voorloopig in ccn concentratiekamp ondergebracht. Generaal Sjirokawa heeft den Chinee- sohen opperbevelhebber Tsjang Tsjin Kai dringend aangeraden le capituleeren, ten einde verder bloedvergieten te voorkomen. Van toonaangevende Japansche regce- ringszijde werd Woensdag te kennen ge geven, dat de directe terugtrekking der Ja pansche troepen te Sjanghai cn de terug zending naar Japan direct zou kunnen plaats hebben, indien na liet terugtrekken der Chineezen de neutrale mogendheden zich bereid zouden verklaren met haar troe pen de noodige veiligheidsmaatregelen le j treffen, waardoor een terugkeer der Chi neesche troepen onmogelijk zou worden ge smaakt. BUITENLAND. Tsjapci staat in vlammen. (Eerste blad, pag. 1). Verscherpte toestand in Finland. (Eerste blad, pag. 1). Engeland'betaalt credieten terug. (Eerste blad, pag. 1). Hel zoontje van den Oceaanvüeger Lind bergh on l voord. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND. Groole boschbrand bij Weert. (Tweede Blad, pag. 1). Voorgestelde loonsverlaging van 10 pCt. in de mijnen. (Tweede Blad pag. 1). Dc schilderijendiefstal in het kasteel Xyenrode. (Tweede Blad, pag. 2). Dc Xedcrlandsche Bouwtentoonstelling te Den Haag. (Tweede Blad pag. 2). Wetsontwerp inzake den vleeschinvoer. (Tweede Blad, pag. 2). Ontploffing in de Hengeloscho Bierbrou werij. (Tweede Blad, Dag. 2). Een nieuw memorandum van dc Natio nale Unie inzake dc Rijn-Schelde verbin ding. (Derde blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Gymnastiekuitvoering van „Jahn. (Eerste blad, pag. 2). Clingc Doorcnbos treedt op voor dc werk- loozen. (Eerste blad, pag. 2). Hoogste barometerstand: 772.2 te Riga in Letland. Laagste barometerstand: 718.5 te La Comma. Verwachting: Aanvankelijk zwakke ver anderlijke wind, later zwakke tot matige wind uit O. richtingen, nevelig lot half be wolkt, weinig of geen neerslag, om het vriespunt tot lichte vorst des nachts, over dag weinig verandering in temperatuur. Het hoogc drukgebied in het Oosten trok verder af. In het Westen vertoont zich op den Oceaan een nieuw gebied van hoogen luchtdruk, dat voor het weder in onze om geving van belang zal worden. De depressie in het Zuiden bleef vrij wel onveranderd liggen. Die in het Noorden trok verder Oostwaarts. Dc geschetste luchtdruk maak te ccn aanhouden van den weerstoestand van dc laatste dagen waarschijnlijk. Des nachts zal het nog koud vriesweer blijven, terwijl overdag tengevolge van de zonne straling temperaturen flink boven het vriespunt zullen optreden. Over bijna het geheele waarnemingsgebied viel wederom zeer weinig neerslag. Ook in Duitschland on Scandinavië bleef de vorsttoestand aan houden. In IJsland daalde dc temperatuur. Bijna overal waren zwakke of matige win den. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 RECHTHOUDERS voor dames en kinderen. Elastieke kousen. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 KWALITEIT WINT ALTIJD. GESPANNEN TOESTAND IN FINLAND. Helsingfors, 2 Maart. (V. D.) Dc don weg tu&stfhen Maentsaele en llclsing- fc-rs bewakende gewapende voorposten van dc icgceringstrocpcn en van de Lappo's zijn nog slechts op 2 K.M. afstand van elkaar verwijderd. Allo wegen, naar Helsingfors zijn door regeoringstroopen bezet en batte rijen der artilférie staan zoodanig opgesteld, dat de wegen elk oogonblik onder vuur ge nomen kunnen worde'fi. President Fahlgren heeft oen beroep gedaan op de marinetroe- peri om de regeeying trouw te blij ven,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1