JAPANSCHE VOORSTELLEN VERWORPEN DE ÉEMLANDEÜ „Z00 BEHANDELT MEN 'N OVERWONNENE" JOH. DEHEER Vrijdag 4 Maart 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 211 CHINA KLAAGT AAN! De Volkenbond benoemt een commissie REUSACHTIGE BRAND BIJ RENNES ENGELAND BEZUINIGT OP DEFENSIE POLITIEKE BOTSINGEN IN DUITSCHLAND HET MEMELCONFLICT e Nieuws Licht op 6 uur 10 min. Fa. R. v. d. BURG Arnh.straat L.J. LUYCX ZOON Piano's Orgels, Radio ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand 1 0.75, per week (met gratl, verzekering tegen ongelukkenl f 0.17'/,. Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels 1 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25 Liefdadlghelds-advertentiën voorde helft van den prijs. - Kleine Advertentlün „KEITJES' bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 „De eenige oplossing voor China is te zien in de voortzetting der vijandelijkheden" G e n v e, 3 Maart (V.D.) De Chineesche gézant Yen deelde in de middagzitting van de Assemblée mede, dat de wapenstil standsonderhandelingen tusschen Japan en China zijn afgebroken, aangezien de Japan- 6che regeering voorwaarden heeft gesteld, zooals een overwinnende staat een ovor- wonneno pleegt op te leggen. Deze voor waarden zijn voor China onaannemelijk. Men zou opnieuw voor vijandelijkheden kunnen komen te staan. De Chineesche gezant heeft Donderdag den secretaris-generaal van den Volken bond de telegrafisch ontvangen wapenstil standsvoorwaarden van Japan overhandigd als antwoord op de tijdens de onderhan delingen aan boord van het Britsche vlag- geschip „Kent" d.d. 28 Februari uitgewerk te Engelsche voorstellen tot staking der vijandelijkheden. De wapenstilstandsvoorwaarden zijn, vol gens het Chineesche telegram, den avond van 2 Maart door den Britschen generaal Kelly overhandigd aan den Chineeschcn minister van Buitenlandschc Zaken. Zij be vatten de volgende punten: 1. Indien de Chineesche regeering de te rugtrekking harer troepen op een door de Japansche eD Chineesche autoriteiten als nog va6t te stéllen afstand van Sjanghai garandeert^ zal de Japansche regeering de vijandelijkheden voor den door de autori teiten der beide regeeringen nog vast te stellen tijdsduur tijdelijk staken. Geduren de dezen tijd blijven de Japansche en Chi neesche troepen in hun stellingen. De Chi neesche en Japansche hoofdkwartieren tref fen een overeenkomst nopens de bizonder- heden van de stopzetting der vijandelijk heden. 2. Tijdens den wapenstilstand zal te Sjanghai een Ronde Tafelconferentie wor den gehouden, waaraan zal worden, deel genomen door vertegenwoordigers van Ja pan en China en der belanghebbende groote mosrendheden, tën einde te geraken tot een overeenkomst betreffende do methode van terug*' ekking der Japansche en Chineesche troepen. Voorts zal onderhandeld moeten worden o 'er de maatregelen inzake het herstel en sle hanc'naving van den vrede en de orde te Sjani,nai binnen het inter nationale en Fransche concessiegebied. 3. De terugtrokking der troepOi begint met het terugtrekken der Chineesche troe pen, met inbegrip van de vrijscharen, lot op zekeren afstand. De Japansche troepen zullen zich dan, zoodra de terugtrekking der Chineesche troepen is geconstateerd, retireeren, binnen de zones van Sjanghai en Woesoeng. 4. Ingeval deze wapenstilstandsvoorwaar den door een der partijen wordt overtreden, herkrijgt de andere partij haar vrijheid. Beide partijen herkrijgen haar vrijheid in dien do in punt 1 aangegeven periode ten einde loopt. Yen verklaart in de nota, dat de Japan sche wapenstilstandsvoorwaarden een vér gaande afwijking beteekenen van de aan boord van het vlaggeschip „Kent" getroffen overeenkomst. Het zijn voor China volko men onaannemelijke capitulatievoorwaar den. Ouder deze omstandigheden is de eenige oplossing voor China te zien in de voortzetting dér vijandelijkheden en het tegenstand bieden aan den Japanschen aan- yal. Ernstige Chineesche aanklacht tegen Japan. De Chineesche gezant Yen heeft in de 'Assemblée een redevoering gehouden, welke anderhalf uur duurde, en waarin hij scher pe verwijten plaatste aan het adres der Ja pansche regeering en de geheele verant woordelijkheid voor de gebeurtenissen in het Verre Oosten op de Japansche regee ring laadde. De vertegenwoordiger der Chi neesche regeering kwam tot de volgende conclusies: 1. De houding van Japan is gedurende de laatste maanden een onafgebroken uitda ging van den Volkenbondsraad. Er bestaat niet de minste twijfel aan dat het Volken bondspact, in het bizonder de bij art. 10 vermelde wederzij dsche garanties, door Ja pan zijn geschonden. 2. Japan weigert het conflict te onder werpen aan een arbitrale regeling. 3. Japan heeft het Kclloggpact en bet Ne- genmogendhedenverdrag geschonden. Op het oogenblik dat de Volkenbondsvergade ring bijeenkomt, zijn gebieden ter grootte van Duitschland en Frankrijk tezamen met geweld van wapenen bezet, zijn onbo- schermde slecten gebombardeerd, zijn 7000 burgers gevallen als offers van bombarde menten. Yen stelt Chineesche eischen. De Chineesche gezant Yen stelde de ple naire Volkenbondsvergadering vervolgens de volgende vier eischen: 1. De buitengewone plenaire vergadering moet onverwijld alle mogelijkheden schep pen voor een regeling van het conflict. 2. De Volkenbondsvergadering moet sta king der vijandelijkheden en terugtrekking der Japansche troepen bewerkstelligen. 3. De Volkenbondsraad moet constatceren, dat Japan het Volkenbondspact heeft, ge schonden. 4 De Volkenbondsvergadering moet plechtig verklaren, dat China op geen en kele wijze verantwoordelijk is voor de ijzingwekkende gevolgen van den toestand te Sjanghai en in het Mandsjoerijsche ge bied. China tot wapenstilstand bereid. De Chineesche gezant Yen heeft zoo ais wij reeds in het kort meldden aan den President van den Raad van den Vol kenbond, Paul Boncour, een nota overhan digd, waarin de Chineesche regeering zich tot een onmiddellijken wapenstilstand be reid verklaart, op den basis van weder zijdsche en gelijktijdige terugtrekking der troepen. Indien de wapenstilstand onder deze voorwaarden door Japan wordt uitge voerd, is de Chineesche regeering verder bereid overeenkomstig het voorstel van den President van den Raad van den Volken bond van 29 Februari deel te nemen aan een conferentie te Sjanghai, onder voor waarde, dat deze-conferentie slechts de kwestie van het herstel van den vrede in Sjanghai behandelt. Alle kwesties evenwel, die door het Chi- ncesch-Japansche conflict aan do orde zijn gekomen, moeten binnen het raam van den Volkenbond overeenkomstig de door de Chineesche regeering gedane voorstellen behandeld worden. Het deelnemen aan deze conferentie maakt China echter afhanke lijk van een tevoren tusschen de belang hebbende regeeringen te verkrijgen over eenstemming over het program der confe rentie. In de nota wijst de Chineesohe gezant er op, dat Japan op het voorstel van den Raad van den Vc.lkenbond van 29 Februari niet geantwoord heeft. Wel zijn nieuwe troepen in het gebied van de internationale concessie te Sjanghai geland en zijn nieu we groote aanvallen gedaan. Onder deze omstandigheden moet aan de oprechtheid van de Japansche regeering ernstig getwij feld worden. De afwijzende houding der Chineezen. Sjanghai, 3 Maar/- (V.D.) De voor Donderdagmiddag vastgestelde conferentie aan boord van de „Kent" tusschen a»3 Ja pansche en Chineesche vertegenwoordigers heeft niet plaats gevonden, aangezien de Chineezen weigerden er aan deel te nemen. Zij motiveerden hun houding met de vrees niet te kunnen gelooven aan de oprechtheid der Japansche beloften. Een voorloopig formeele algemeenc be middelingsconferentie tusschen de verte genwoordigers der 'neutrale mogendheden en de Chineesche en Japansche autoritei ten zal waarschijnlijk in de eerstvolgende dagen bijeenkomen. Om twee uur hedenmiddag (pl. tijd) werd de Japansche opmarsch over de geheele linie gestaakt. De Japansche frontlijn be vindt zich thans ongeveer aan de grens van de 20 K.M. zone d.w.z. van Liocho in het Noorden via Tatsjang en Nansjiang tot Tsjenjoe. De troepen welke deze linie reeds hadden overschreden werden terug getrokken. In talrijke dorpen werden de doortrekkende Japansche troepen door Chineesche „snipers" beschoten. Dezen werden gevangen genomen en terechtge steld. De Chineesche troepen openden na het intreden van den wapenstilstand van ver schillende plaatsen hunner nieuwe stellin gen achter Nansjiang uit het vuur op dc Japanners, zonder dat dezen zich evenwel tot een gevecht lieten verlokken. Het Japansch—Chineesche geschil aan commissie op* gedragen. De buitengewone plenaire vergadering .an den Volkenbond heeft na de verklarin gen van de vertegenwoordigers van Japan en China Donderdag besloten het geheele complex geschilpunten tusschen China en Japan ter behandeling te geven aan een nieuw samen te stellen coinmissie, waartoe alle ter Ontwapeningsconferentie vèrtegen woordigde mogendheden zullen behooren Vrijdagmiddag zal de commissie haar eerste bijeenkomst houden. In haar samen stelling komt zij volkomen overeen met dc plenaire conferentie. Japan bedankt de Sovjet regeering. Tokio, 3 Maart (V.D.) Dc Japansche minister van Oorlog heeft den Sovjet Rus sischen ambassaleür te Tokio den dank be tuigd der Japansche regeering voor „de vriendelijke hulp, welke de ambtenaren van den Chineeschen Oostospoorweg den Ja panschen troepen hebben bewezen bij het transport over dezen spoorweg". Staakt het 19de leger de vijandelijkheden? Londen, 3 Maart. (V.D.) Volgens be richten uit Sjanghai beeft, dc commandant van het 19de Chineesche leger bevel gege- van de vijandelijkheden met ingang van hedenavond te staken. De regeeringen van Japan en China over den toe stand. Tokio, 3 Maart. (V.D.) In de Donderdag gehouden zitting van het Japansclie kabi net werd opnieuw de toestand tc Sjanghai besproken. De minister van Oorlog wees er in zijn rapport op dat dc troepen tc Sjanghai hun taak hebben volbracht. Be sluiten werden niet genomen. Met kabinet zal dc verdere stappen der Chineesche re geering afwachten. De minister van Oor log legt er den nadruk op, dat indien in China verdere anti-Japanschc excessen zouden plaats hebben, Japan gedwongen zou zijn verdere dwangmaatregelen te ne men, ten einde dc Japansche belangen te beschermen. Nanking, 3 Maart. (V>D.) Chineesche officieele kringen tc Loyang deelen mede, dat de geruchten betreffejide een wapen stilstandsaanbod aan Japan niet in over eenstemming met da feiten is. In een heden gehouden buitengewone kablnctszitting werd de tocfetand te Sjang hai besproken. De Chineesche regeering legt er den nadruk op, dat zij geen verschil maakt tusschen Sjanghai en, Mandsjoerije en dat ook Japan uit dit gebied zijn troe pen rnoet terugtrekken. Zestig personenen dakloos Parijs, 3 Maart. (V. D.) In den afgc- loopen nacht brak brand uit in een klein gehucht, bestaande uit 22 huizen, in dc na bijlicid van Rennes; nog voordat de brand weer van de dichtst bijgelegen plaatsen kon arriveeren, had de wind het vuur, dat in een koestal was ontstaan, aangewakkerd en de vonken overgeblazeu op de nabijgelegen huizen, zoodat in korten tijd alle huizen één groote vlammenzee vormden. Een paniek maakte zich van de bewoners meester. Vrouwen en kinderen, die zich niet spoedig in veiligheid konden brengen, zochten hun toevlucht in een groote steenen oven, die ten algemeenen nutte in het centrum van het plaatsje staat „n die zij pas weer verlieten, toen van de geheele buurtschap niet veel meer dan asch en puinhoopen over was. Van alle huizen werden de inboedel en alle levende have een prooi der vlammen. De matcrieele schade bedraagt meer dan een millioen franc en GO personen zijn dak loos geworden. EUGENE D'ALBERT OVERLEDEN. Riga, 3 Maart (N.H.) De bekende com ponist Eugene d'Albert is vanavond in den ouderdom van 68 jaar aan een hartverlam ming overleden. Hij vertoefde sedert eeni ge maanden te Riga in verband met zijn echtscheidingsproces. Hij behoorde tot dc school van Franz Liszt en is als opera componist vooral door zijn opera's Tief- land en De. doodc oogen bekend geworden. De overledene studeerde aanvankelijk te Londen en had op 16-jarigen leeftijd reeds talrijke composities gemaak. Op 17-jarigen leeftijd verwierf hij den Mendélsohnprijs en kon toen in het Cris ta!] Palace te Londen werken \an Schu mann en van zich zelf voordragen. Hier trok hij de aandacht van Hanz Richter, die hem'meenam naar Wèenen, waar hij Rich ter en Brahms tot leermeesters kreeg. De hartverlamming is een gevolg van griep geweest. JAPANSCHE ONDERHANDELINGEN MET WIT-GARDISTEN? Moskou, 3 Maart (V.D.). Het officieelo sovjet-telegraafagentschap meldt uit Cliar bin, dat aldaar voor het administratiege bouw van den Chineeschen Oosterspoorweg anti-Russische betoogingen zijn gehouden. Do deelnemers bestonden voornamelijk uit Russische emigranten, zoogenaamde wit- gardisten. Een to Charbin verschijnend Japansch dagblad meldt naar aanleiding van dit be richt, dat het Japansche consulaat te Char bin een bespreking heeft gehad met oen de legatie der Wit-gardistische Russische emi granten. In het Japansche officiers-casino zou bovendien een receptie ter eëre der VVit- Gardistische officieren zijn gehouden, ter wijl oen afdeèling Japansche cavalerie of- cieel zou zijn uitgezonden om een te Char bin arriveeren de groep wit-gardisten tc ver welkomen en in tc halen. Een totale bezuiniging van 5.270.700 Pond Sterling Londen, 3 Maart. (V.D.) Heden is dc dofensiebegrooting gepubliceerd met de cij- ors voor de legerbégrooting, de marinebe- grooting en de begrooting voor de lucht macht. Deze cijfers toonen op een totaal bedrag van 104.366.000 Pond Sterling aan oorlogsuitgaven een vermindering in ver gelijking met het vorige jaar van 5.270.700 Pond Sterling. De Marinebegrooting, tot 'n totaalbedrag van 50.476.300 Pond Sterling wordt vermin derd met 1.128.700 Pond Sterling. De leger- begrooting, waarvoor in totaal is uitge trokken 36.488.000 Pond Sterling, wordt verminderd met 3.442.000 Pond Sterling, terwijl dc begrooting voor de luchtmacht, ten bedrage van 17.400.000 verminderd is met 700.000 Pond Sterling. Aangezien op de begrooting voor de Civil Service en op andere begrootingen al voor ongeveer 7 millioen Pond Sterling is bezui- riigd, bedraagt het totaal der tot nog toe op de Engelsche staatsbegrooting verkregen bezuiniging 12.S57.360 Pond Sterling. Gladbeck-Zweckcl, 2 Maart. (V.D.) Hedenavond had de N.S.P. een vergado ring belegd. Reeds om 7 uur was de lokali teit grootendeels gevuld door andersdon- kenden, die wenschten te worden toege laten tot de vergadering. In de zaal bevon den zich ongeveer 40 nat.-soc„ die do deur van de vergaderzaal hadden afgesloten. De menigte kon echter niet meer worden te gengehouden cn drong op. Toen de deur geopend werd ontstond een wild tumult. Van buitCi. af vielen schoten. Er werden zes personen zwaar en vijftien licht ge wond. Do politic herstelde de orde en ar resteerde verscheidene personen. Koningsbergen, 2 Maart. (V.D.) Na bij Koningsbergen ontstond een vechtpartij tusschen een groep communisten en natio naal-socialisten, waarbij dc politie ingreep en van de vuurwapens gebruik maakte. De vrouw van een communist werd door een schot in het hoofd gedood, terwijl twee per sonen ernstig en een groot aantal licht werd geworgd. Acht personen werden gearres teerd. B c r 1 ij n, 2 Maart (LI. N.) Dc door den gouverneur van het Memelge&isd benoemde president van directorium, Simmat, heeft vandaag de leiding der zaken op zich ge nomen. Simmat heeft tot nu toe geen dircc torium gevormd. Hij verlangt, dat behalve twee vertegenwoordigers der Duitsche meer derheidspartij ook de in strijd met de con stitutie benoemde landspreêident Tolischüs in dc regeering zitting zal hebben, waardoor de Duitsche leden hij stemmingen in de minderheid zouden blijven, aangezien de stem van den president den doorslag geeft. Simmat heeft vandaag de onderhandelingen met de Duitsche meerderheidspartij voort gezet, zonder echter eenig resultaat te berei ken. RUSTIGER TOESTAND IN FINLAND? Stockholm, 3 Maart. (H. N.) In Fin land moet volgens een bericht in de Zweed- sche bladen een zekere ontspanning ing.e treden zijn. De toespraak, welke staatspre sident Svinhufvud als opperbevelhebbel van het leger en van het vrijwilligerscorps gisteren voor de radio heeft gehouden, moet haar uitwerking niet gemist en op de aanhangers, der Lappobew eging veel in druk gemaakt hebben. In plaats van den afgetreden minister van binne'nlandsche zaken is de chef van den géneralen staf tot minister benoemd. BUITENLAND. De ontvoering van Lindbergh's zoontje. (Ueidt: blad, ptrg. 1). Reusachtige brand nabij Rennes, (Eerste Blad, pag, 1). BINNENLAND. Het vonnis inzake den moord op den rijksveldwachter Top. (Twcede blad, pag. 1). STADSNIEUWS. In Memoriam Ds. II. Teerink. (Eerste Blad, pag. 2). Lezing van Edo Fimmen over China en Japan. (Eerste Blad, pag. 3). Goethe-IIcrdenking in de Remonstrant* schc Kerk. (Eerste Blad, pag. 3). Onder één dak te Eemnes. (Kantonge recht). (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door hot Kon. Ned. Met. lust te Dc Bilt. Hoogste barometerstand 767.4 te Riga (Letland). Laagste barometerstand 734.5 to Jsafjord. Verwachting: Zwakke tot matige, N. tot YV. of Z.YV. wind, zwaar bewolkt tot betrok ken, nog weinig of geen regen, zachter 'des nachts, overdag iets zachter. Dc groote verandering sinds gisteren is de verschijning van een diepe depressie bij IJsland, die liet hooge drukgebiodin het Westen belangrijk in beteekenis deed afne men. Tengevolge daarvan veranderde het karakter van het weer in onze omgeving, de uitstraling was hedennacht minder inten sief, maar de invoer van vochtige lucht uit het Noorden dc bewolking deed toenemen. Het is thans waarschijnlijk dat voor hot eerst sind6 langen tijd het weer een eenigs- zins depressieachtig karakter zal gaan ver- toonen. Dc hooge druk in het Oosten trok nog verder af. Do depressie in het Zuiden bleef stationnair, doch vulde oen weinig op. In Duitschland cn Scandinavió bleof dc vorst nog matig, uit Frankrijk verdwérfen zij bijna geheel. In het Noor deli* van' hét waarnemingsgebied viel veel neerslag, ove rigens zijn over geheel Europa de neerslag hoeveelheden weer buitengewoon gering. PIANO'S ORGELS VLEUGELS. Bezoekt onze magazijnen; wij bieden U een enorme keuze zoowel in het een- \oudige als in het meest luxe genre. Betaling vanaf 4.— per mnd. IANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 CORSELETTES BUSTE-HOUDERS Alle prijzen. Varkensmarkt Tel. 1309 Onze orgels, piano's zijn juist iets beter dan andere en goedkooper. GELDEN VOOR HET CHINEESCHE ROODE KRUIS. Batavia, 2 Maart (Aneta). Het Comité voor het Roode Kruis in China tc Malang heeft bereids 15.000.naar China.gezon den. Een dergelijk Comité tc Chedbon maakte reeds 10.000.over, terwijl Tcgal 13250.— naar China zond. Ook het Inlandschc blad Persatoean Hi- doep wekt op tot. verleening van steun. MEERDERHEID IN HET LAGERHUIS VOOR EEN TARWE-MAALGEBOD. Londen, 3 Maart (\7.D.) Het'Lagorhuis heeft de wet tot invoering van een maal- gebod voor tarwe in tweede lezing niét 428 tegen 55 6teramen_goedgekeurd

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1