DE EEMLANDEG BRIEVEN VAN EEN| BRABANTSCHEN BOER Weerbericht Licht op JOH. DE HEER Maandag 7 Maart 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a j 30e Jaargang No. 213 DE LAPP0LIEDEN GEVEN DE WAPENS OVER LINDBERGH JR. TERECHT BECHSTEIN PIANO'S Fa. R. VAN DEN BURG DOOR A. A. L. GRAUMANS 6 uur 18 min. L. J. LUYCX ZOON Piano's Orgels, Radio AMERSFÜORTSOi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken! f 0.17* fv Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 PRIJS DER AOVERTENTIEN 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0 25 Licfdadlghelds-advcrtentlën voor dc helft van den prijs. - Kleine Advertentiün „KEITJES bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Zullen de Japanners Rusland aanvallen? Moskou maakt zich zeer bezorgd. Enkele dagen geleden moet liet Japan schc consulaat-generaal te Wladiwostok het nog al opzienbarende bericht de wereld in hebben gestuurd, dat aan dc Russisch-Ko- reaansche grens niet minder dan honderd duizend man sovjetroepen zijn samenge trokken. Een en ander is voor dc Iswestia, de spreekbuis van dc sovjet-regeering, aanlei ding éenigc beschouwingen ten beste te ge ven over de Russisch-Japanschc betrekkin gen. Deze uiteenzetingen zijn te belangrij ker, daar het artikel juist werd opgesteld in de periode van drie dagen, gedurende wélke volkscommissaris Litwinof, die Rus land in de; Volkt-nbondsstad vertegenwoor digt, tijdelijk weer tc Moc-koü vertoefde. Men mag dan ook aannemen, dat hetgeen in de Iswestia te berde wordt, gebracht, voor hon derd procent dc goedkeuring van Litwinof wegdraagt, die het bewuste artikel mis schien zelf' wel heeft geschreven. In bedoeld stuk nu wordt betoogd, dat dc bond van sovjetrepublieken gedurende de vijf maanden, dat Mockden door de Ja panners is bezet, al zijn best heeft gedaan om zijn onzijdigheid te betrachten en van alle inmenging af te zien, hoezeer dc ge negenheid van Moskou ook naar de Chi- neezen uitgaat. liet eenigo, wat Rusland heeft gedaan, is de ontmaskering van de uitdagende onjuiste berichten, waarin men het laat voorkomen, dat de Chineesche'troe pen steun van de Russen hebben ontvan gen. Het jongste bericht van den Japan- echen consul-generaal te Mockden wordt opnieuw oen bewijs genoemd \an de pro vocaties en konkelarijen, die het uitvloeisel zijn van de abnormale atmosfeer in het Ver re Oosten. Belangrijk is vooral de opmerking, dat de gespannen aandacht, waarmee dc sovjet unie de ontwikkeling van den toestand in Oost-Azic heeft gevolgd, het haar raadzaam deed voorkomen de verdedigingskrachten in dc daarvoor in aanmerking komende mi litaire garnizoenen tc versterken: dc be scherming der grenzen tegen aanvallen is wel het minste, waartoe de sovjèr-urcie op het ougenblik zich ziet genoodzaakt. In de Iswestia -wordt verder gewag ge maakt van bescheiden, waarin hooggeplaat ste Japanschc militairen in allerlei toonaard het denkbeeld ingang trachten te'doen vin den, dat liet den Japanschen belangen slechts ten goede kan komen, wanneer wordt aangestuurd en wel zoo spoedig mogelijk op een oorlog met Rusland. In genoemde documenten wordt zelfs aan de hand gedaan het Russische kustgebied in de omgeving van Wladiwostok tc bezetten en verder naar liet Westen op tc rukken, tot het Baikal-meer toe. Dc Japanschc ge neraals laten tenslotte nog doorschemeren, dat de Westelijke buurstaten eventueel deel zouden nemen, aan een oorlog tegen de unie van sovjetrepublieken, wanncgr/de.- Japan schc actie met welslagen mocht worden be kroond. Dit zijn ernstige beschuldigingen aan het adres van Japan, welk land dus. zeer boos aardige dingen in de schoenen worden ge schoven. Maar dit is nog niet alles: tq Mos kou maakt het bovendien een uiterst, on- aangenamen indruk, dat Japan nu al meer dan twéé maanden lang treuzelt met een antwoord te geven op het Russischo voor stel, om tusschen Tokio en Moskou een niet-, aanvals-vcrdrag te sluiten. Bovendien laten de Russen evenmin nu erop te wijzen, dat het aan geen enkelen objectieven waarne mer verborgen is kunnen blijven, dat Japan (jaarwcrkolijken steun verleent aan de anti communistische, vvitgardistische emigran ten-organisaties. die in Mandsjoerije als paddenstoelen uit den grond zijn verrezen. Uit liet vorenstaande ziet men inmiddels, dat Rusland voor den zooveclstcn keer zich van alle kanten bedreigd acht en in de ver onderstelling leeft, dal alje kapitalistische regceringen eamenspannen, om een einde te maken aan het sovjet-bewind. Of wendt Rusland'deze vrees aHeen maar voor, om een motief te hebben voor.de geduchte uit breiding zijner weermacht? En mag men geloof hechten aan dc Russische vredesge zindheid; spruit het geduld der sovjet machthebbers tegenover Japan, dat in zeer ernstige mate de Russische belangen be dreigt, louter en alleen voort uit een paci fistische gemoedsgesteldheid? talrijk zijn degenen, die. dc opvatting zijn toegedaan, dat Rusland momenteel niet bij machte is oen oorlog met succes te voeren cn dat dit feit zijn afzien van alle gewapende inter venties en het. dulden zelfs van vele ver nederingen, waaraan Japan het niet laat ontbreken, verklaart. Bovendien zou een oorlog heel den Russischen cconomischen opbouw ineen doen storten cn dit zou dc ondergang betcekenen van liet sovjetgezag. Rusland is dus pacifist tegen wil en dank. een ongewone wandelweg. Tokio, 3 Ma-art. (V.D.) In een voor stad van Tokio is heden een sneltrein in volle vaart op een menigte menschon in gereden, die op den spoordijk waren gaan wandelen. 6 personen werden gedood, 20 zwaar gewond. II el sin fors, 3 Maait. (V. D.) De toe stand in Finland is weer iets scherper ge worden. De bemiddelingspogingen, die dr voorzitter van den Finschen frontstrijders bond, generaal Ignatius, die de Lappó-lic den na staat, heeft ondernomen, zijn defi nitief mislukt. Dc leiders der Lappo-bewe- giiig~eischeii aftreden van de geheelc regee ring en een algemecjie amnestie,hetgeen de staatspresident S\ inhufvud niet wil toe staan. De telefoonverbindingen zijn weer ge staakt. De Lappo-lieden hebben echter een vljegdienst naar Maentsaelae ingericht De arrestatie der Lappo-leiders kon tot dus verre nog niet geschieden, daar de bevol king sympathiek staat tegenover dé bewe ging. Naar verluidt, zijn de regeringstroepen hedenavond er toe overgegaan de opstan delingen tc Macntsaelac definitief te om singelen. Verwacht wordt, dat' de regee- i'ingstrocpen Zondagmorgen tot den aanval zullen overgaan. Voordien zal Ue; regeering waarschijnlijk een laatste ultimatum tot dc Lappo-licdcn richten. Naar verluidt, beschikken de opstande lingen over 60 machinegeweren. H e 1 s i n g f o s 0 Maart (H. NL) De Lappo-aanhangers te Maentsaelae hebber vandaag, nadat een Godsdienstoefening gehouden was, de wapens overgegeven. New-York, 6 Maart (V. D.j Het heeft hier buitengewoon opzien gebaard, dat Lindbergh de beide leiders der New-Yórk- sche onderwereld, Salvy Spitale en; Irving Bit/, heeft opgedragen ni onderhandeling te treden- met de ontvoerden Van zijn zoontje Nader meldt men ons: New-York, 6 Maart. (V. D.) Het Ra diostation Wink verspreidt het bericht dat het kind van kolonel Lindbergh ge zond teruggevonden is. BUITENLAND. De LappolicdCiï geven de wapens over. (Eerste Blad, pag. 1). Dc zoon van Lindbergh terecht. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND. Moord te Naaldwijk. (Tweede Blad, pag. 1). SPORT. Arasvordc verliest met 6—3 van Holland. (Tweede Blad, pag. 3). Quick wint met 8i van Voorwaarts. (Tweede Blad, pag. 2). De. Boys slaan Sopla met 1--0. (Tweede Blad, pag. 2). STADSNIEUWS. Toonéelavond van Kunst na Arbeid. (Eerste Blad, pag. 3). Jubileum-uitvoering der Joodsche Ver een iging Nut en Genoegen. (Eerste Blad, pag. 3). Uitvoering der speeltuinvereeniging Soes- terkwartjer en Jonge Kracht. (Eerste Blad, pag. 3), RUIM DERTIENDUIZEND MIJN WERKERS OP STRAAT? Kattowitz, 5 Maart. (V.D.) Van offi- óieole zijde wordt medegedeeld, dat nog in den loop van deze maand cn daarna in de volgende maanden begonnen zal worden met het stop zetten van ongeveer tien mijn ondernemingen met tezamen 13.500 mijn werkers. Bovendien vinden besprekingen plaats tot vermindering van het personeel van eenige mijnen, die nog zullen blijven doorwerken. Het ideaal van den waren muzieklief hebber. De vertegenwoordiger ARNH3TRAAT. Ulvenhout, 1 Maart 1932. Me nier, Wa was t d'n lesten Zondag afgestaampt kouw! 't Durp leek uitgesturvcn. 't Zag grijs, graauw van de strakke kouw, die in d'n afgeloopén nacht, over d'èèrde leek ge spannen. Toen 'k 's mergens opsting beur- de-n-ik m'nen goeien Blek stommelen in z'n hok en zuchtend steunen. En loon 'k riep: „stil maar Blekske, d'n baas komt su biet," toen heurde-n-ik 'm mee z'ncn snoet teugen de rajuiiblinden douwen. 'k Schoot as d'n weerlicht in m'n klom pen, gooide m'nen jas over m'n schouwers en gong m'nen goei-en kammeraed losha ken en mee gaf ie me van vrindschap 'nen lek deur m'n gezicht, da'k zoowgoed as ge- wasschen en gekamd was. „Hij is zoet, mijnen goeien beest," zee ik, 'm losmakende en hoep! daar laggen z'n veurpootcn op m'n schouwers as twee steuvige knustcn van 'nen besten kamme- raa'd cn z'nen wormen, natt:n asem kroelde achter m'n ooren. „Kom jongen, naar binnen, naar de vrouw," zee ik cn rroets as 'nen snoek glip- te-n-ie naar binnen en mokte Trui d'r twa- iet in orcle, zal 'k maar zeggen. Z'n pogen traanden van dc kouw. Maar toen de plattebuis 'n oogenblikske later roodgloeiend sting, toen ie op z'n vaste plak d'r onder was gelegen, z'n schaal wèrm drinken had opgeslooberd, toen bewogen z'n schouwerblaren van genot. Z'n veurpooten plat op d'n vloer gestrekt, z'nen kop op dc pooten en z'n ooren slap laanks z'n oogen, bromde-n-ie nog 's van piiur genot en ging toen lekker leggen soe zen in 't veuruitzichl van 'nen luien Zon dag. Waant wilde geleuven da zo'n beest da persies wit? Alles hcet-ie in de gaten. Alles onthou wen die bicsten. Z'emrncn 'r gin opscbrijf- boekske veur noodig. Wilde wel geleuven, dat ie net zoow goed as ikke, de klaanten wit te wonen? Da'k nog meer op m'nen hond vertrouw as op m'nen knecht, as ik toevallig zeivers nie uit kan mee d'n wagcl, zooals b.v. verlejen week nog, mee die begrafenis van d'n Jaan z'n vrouw. Hij schijnt daar onder d'n wagel aan de straatsteencn, dc klinkers, de stoepen, de kuiltjes, de rioplroosters en weet ik veul, allegaar persies te kunnen zien, waar me stoppen motten. En as ie praten kon, dan zouw ie oew persieskes en haarfijn kunnen vertellen: „die juffrouw van 't riool is 'n best mensch veur mijn en m'nen baas; die kwcèk van da-d-uitgesleten durpcltjc is'nen haardzak, waar niks te verdienen valt veur ons; da-d-ouwc wefke op d'r slofkes, daar bij die drie kapotte plavuizen hcc lekkere koffie en 'n mnïsch korstje brood op kou- we dagen veur ons beien. Ja, ainico, as Blek kos praten, dan zou ie 'n aarig bomkc omzetten. Mcnsche'n waar ik niks van emmen mot, die 'k niet vertrouwen kan, geleuf maar nie dat diezelfste menschen "t bij m'nen Blek kunnen kroppen. As-t-er eenen aan d'n wagcl komt waar van ik op 't z^lfste mement denk: gij zijt d'n ware Jacob of Jacoba nie, dan beur ik m'nen Blek daaronder, die nog niks aan- ders hee gezien as dc schoenen van zo'n hekseraplaar, al grommen; onrustig wonen. Ze meugen wel 's zeggen: ,,'n beest hee gin verstaand da's intuwiesic", goed, mijn 'nen biet! Maar ik gcleuf dan tocli, dat er dikkcls veul kleinere verstaandjes rondloo- pen as m'nen Blek z'n intuwiesic. Kcb 'n paar klaantjes, die op Vrijdag sjuust op 't. duur da-d-ik or zijn mot, d'r stoep schrobben. As 't Vrijdag is, dan rijdt Blek d'n wagel 'n paar meters veurbij de deur. Witte waarom? Omdat de goot dan nat is. Dan gaat ie zóó leggen, dat ie achter d'n rooster blijft. Ok as de stoep nog droog is en alleen de emmers nog pas gc- ried staan. En zoow wit ie ok persies wanneer 't Zondag is. Springt ie deur de week om vijf over ach ten al teugen me-n-aan, as ik wa-d-overtijd ben, lopt-ie ongedurig op-en-neer, van d'n erft naar binnen en omgekeerd, Zondags houdt-ie z'n eigen koest en trekt 'n gezicht as 'nen rentenier, die nie wit wa-d-'nen gruunteny. agel is Maar genogt van m'n Blek, 'k wou dan zeggen, 't v.as 'ïi Zondag kollcsaal veul kouw en toen 'k uit de kerk kwam, zee 'k: „Trui, 'k ben blij dat 'k er vandaag nie deur hoof: daar spokt 'nen Noordooster rond, die oew deur merg en been gaat." 'k I-Iong m'nen Zondagschen jas op 't op- kamerkc, schoof in m'n klompen, da's worm aan de voeten en 'k zoe: „ziezoow, wijd weg gaai ik vandaag nie meer," en onderwijle hekserseerde Trui mee 'n kcr- menaaike in de plan. „Schenkto gij d'n koffie 's op," vroog Trui: ,,'k ben wa-d-^aan d'n laten kaant, mee diecn kouw. Iveb de bicsten al 'nen wennen bak voeier gcbrocht," lee ze uit. En toen me lekker geschraanst hadden, Trui de rommel opgeruimd had en d'r eigen gekleed veur dc kerk, Trui gaat teuges- woorig naar dc late mis, ollce, ze hee genogt vrüuggetobd van d'r leven toen viel er 'n zonneke-n-in huis amico, 'n zon- neke, ncoc, 'n fiest aan oew oogen. De plat tebuis snorde-n-as 'ri poeske da-d-et goed gaat; de 'pas-geschuurde plavuizen gloeiden rood óp van 't binnenvallend zonnekc, d'n rooikopcren waterketel, waar de zonnekes afketsten, zong z'n zochte fluitliedje en de stèèrtklok tikte d'n kustelijken Zondagmer- gen aan stukskes deur 't vertrek. M'n huis- ke wier 'n oventje van werrate. 'n Plakske van stil genot, waar duuzend zonnekes in glaansden van dc blinkende paneelen van ons mooie kast, van de koperen gewichten vau de klok. van de beblomde kèèrsenkan- delèèrs op de kleine kast, van 't zuiveren krusifiks boven de schouw. Toen luidde-n-ei kcrkklokske, Trui nam d'rcn boek mee de woorden: ,,'t is nouw alle maal pröntjes aan d'n kaant, mokt nouw ginncn pèèrdestal terwijl ik weg ben.!' „Smeert 'm nouw maar," zee ik: „Krist Stoffers sta z'n eigen de kouwc koorts te luien en gij schiet niet op!" „Doe maar 'n dutje," zee ze nog; ze wou me buiten gevecht stellen, geleuf ik. Trui af, eindelijk. Ze kos, geleuf ik, nie goéd los komen van d'r werm stallekc. 'En ik ik had 'n echte bui, om 's 'n uurke ol- leen Ie zijn. Niks doen, mee allebei oew liaanden in oew zakken aan de plattebuis, 'n uitgegane pijp laten hangen u it oew en mond, zóów dat ie teugen ow borst aarirust en nie vallen kan, oew oogen haalf dioht en maar lusteren naar de zingende stilte, net as Blek, die me nauw en dan mee één haalf ogske* zoo's aankeek, van -onder de kachel vandaan. 'k Zal zoowa-d-'n klein haalf uurkezoqw gezeten emmen, toen 'k 'nen kollesalen tocht in m'nen nek vuulcle. „Zitte te slapen op d'n vruugen mergen, Dré?" D'n Janus! „Komt -er in. Jaan," zee ik: „en doe gaauw da gat dicht, alle zegen waait er uit, jonk!" ,,'t Is yrèkt kouw," zee d'n Jaan, die op z'n Zondags was cn dus d'n unieform aan geschoten had: ,,'k koom sjuust van 't kerk hof, 'k ben Piet op wisten zuuken; sode- mearel wa was 't daar kouw, Dré." „Doe-o-oew zwaard zoowlaauk af Jaan," zee ik: „en,gaat daar zitten, in Trui d'ren stoel, ze is-naar de kerk op d'n oogcnblik.' „Weet ik," zeet-t-ie: „keb ze binnen zien gaan, maar keb ze nie gesproken, zesmeer- de-n-'rn gaauw naar binnen." „Nuuws?" vroeg ik, om m aan d'n gaank tc krijgen. „Mneu" zec-l-ic: „maar toon 'k Trui daar strak zag, toen docht ik zoow: ik kon wel 's effe bij oew laank gaan, waant wilde geleuven Dré, da-g-as man olleen toch maar mee oew ziel onder d'n èrm lopt, man?" Ik knikte maar' s en stak m'n pijp aan. „Ge bent mee oew kinders zoow gaauw uitgeprot," gong ie deur. „Ons Kaat is 'n goeie meid, maar ze zee nooit veul. En d'aandere jong gaan d'rcn eigen weg. D'n eene is lid hiervan, d'n aandere voetbalt en zoow emmen z'allemaal d'rcn eigen doen. Neoc", zuchtte-n-ic en gong toen vcurover zitten, zooda z'nen gezonden kop rood gong gloeiefi bij de kachel: „neec, ze missen Piëta minder as ikke, Dré". ,,'n Borreltje, Jaan?" vroeg ik: ,,'t is toch Zondag, ce! „Veuruit dan maar," zee-t-ie: ,,'t is Zon dag, ja." „Rookcn?" „Gcre!" en meteen sting ie op, lichtte dn ketel van de kachel en mikte z'n prum- ke sissend in 't vuur. Toen ie 'n paar kceren gepruufd had, toen gong ie rechtop zitcn, plukte aan z'ncn snor, trok 's steuvig aan z'n sigaar en nouw ga-g-et konien, docht ik. „Witte dat diecn jongen van Chefke Wa genmakers weer op 't durp is?" vroeg ie. ,,'k Ken dieen knul nie, Jaan." D'n ouwe vrijer van ons Kaat", lichte-n-ie nu verder in. „Nouw', zee ik: „die lot cr ok gin gras over groeien!" ..Wit er van?" vroeg ie. ,.Da wil zeggen: keb er op den begrafenis dag over heuren praten; was Piet er nie erg teugen, as ik goed g'curd cm?" „Schrikkelijk," knikte Janus. „Waarom?" „Ja, waarom, - ze had nouw eenmaal dc smoor aan clicön kearel gezien en ge Medegedeeld door het Kon. Ncd. Met. Inst. tc De Bilt. Hoogste barometerstand 774.3 te Hapa- randa. Laagste barometerstand 743.9 te Thors- havn. Verwachting: Zwakke tot matige wind uit Westelijke, rich tingen, veranderlijke be wolking, waarschijnlijk enkele regen- of hagelbuien, temperatuur om het vriespunt des nachts, overdag weinig verandering in temperatuur. De depressie tusschen IJsland en Noor wegen is sterk afgenomen maar blijft lie den weer in een groot doel van Europa beheerschc n. In het N.O. ontwikkelde ziéh een belangrijk hoogcdrukgebied, waarbij op Spitsbergen de barometer zelfs tot 787 rn.M. steeg, zoodat daar Oostcr stormen waaien en in Scandinavië op vele plaatsen sneeuw valt, bij matige vorst. In Duitsch- land nam de vorst slecht af. De booge druk in het ZAV. heeft zich naar Spanje verplaatst, zoodat in dc Golf van Biscaye en het Kanaal vrij zachte Westenwinden waaien, die in verband met de koude N.W. winden ten Z. van IJsland buiig weer op de Britsche eilanden veroorzaken. I.ANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Groote afslag DAMES-KOUSEN. Macco zijde f 1,25. Fil zijde f 1,50 Prima kwaliteit met naad. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Billijke slemabonnementen. Vakkundig stommen. wit: dan is er mee de vrouw nie verder te riddeneeren." Ik dronk 's. „Sjuust," zoc-t-ie toen: „en nouw mot ik oew toch vertellen, Dré, da Kaat naar de late rnio is en wie zie ik ok de kerk in gaan?" „Chefke z'ncn zeun!" „Geraajen," zec-t-ie: „Cbefke z'nen zeun, die verom gekomen is van d'n Gils (Gilze- Rijen). „Dus ge denkt", vroeg ik: „da ge gaauw 'n bruiloft zult motten geven, Jaan?" „Nounouw," brombde-n-ie naar z'n glos* ke pakkend, da-d-al leeg wa. „Nog vol doen?" „Gère; nounouw, Dré, zoover zijn me nog nie, jonk. Keb pas die begrafenis achter m'nen rug, zeuvenbonderd gulden bee da gekost, mee d'n steen mee, die nouw be steld i*, die kost liondcrdveftig omtrent, maar ge begrept, 't groei mijn ok nie op m'nen rug, dus bruiloft, bruiloft, bruiloft da zal niot gaan man! Enne... zóówverzijn me nog nie ok!" „Da's ok zoow", zee ik: ,,'t is misschient toevallig, dat dieön knaap bier is." „Maar Kaat is, ja, boe is ze'? Kaat is stil de leste dagen cn nouw vanmorgen naar die late mis, wa zc nooit doet „Oem," zee ik. „Sjuust", zee-t-ie: „zoow is 't!" „Maar, sodemearel, Jaan, as ze tróuwen wil, ollee da ze d'ren gaank gaat, wij em men 't ok gedaan!" „En ik dan?" vroeg ie. ..Gij?' ..Ja ik?" En heel laang keek ie mijn aan. „Ik, ik kan toch ok nie zonder hulp?" Toen kwampen de eerste kerkgangers weer over d'n weg. ,,'k Mot opstappen," zee Janus: ,,'k wis nie da-d-et al zoow laat was; bedaankt veur oew borreltje horrc; ik koom nog wel 's laanks." Daar gong ie weer, d'n tobbert. Z'n Kaat op hecterdaad betrappen. Tien menuten later kwam Trui thuis. „Visite g'ad?" „Janus is hier gewiest!" „Zoow??" „Van 't jaar nog twee bruiloften, Trui," zee ik. ..Wocht, wocht effetjes," zee Triii; „even m'n goeie muts opruimen, schenkt oew eigen onderwijle nog maar 's in, 'k koom dalijk!" Trui was éénen bonk zeemelen, apiioo. Af fijn, zoow zijn de wefkes! Ik schei er af. Veul groeten van Trui en as altij gjn horke minder van eowen tout a vo* dré.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1