DE ËÊMLANDEü DWANGMAATREGELEN TEGEN JAPAN? Licht op JOH. DE HEER Dinsdag 8 Maart 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 214 ROBERT KOCH'S ONT DEKKING HERDACHT TE GENEVE BEPLEIT VAN VELE ZIJDEN De gevechten duren voort Succes Tuin PLANTENKWEEKERIJ „HORSE WEIDE" TARDIEU KRITISEERT HET DUITSCHE STANDPUNT 6 uur 19 min. L. J. LUYCX ZOON Piano's Orgels, Radio AANSLAG OP PERU'S PRESIDENT AMERSFGORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS p" 3 ™aandcn voor Amersfoort 2.10. per maand i 0.75. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171 '2 Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 51J PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer 1elke regel meer f0.25 Liefdadighclds-advcrtentiön voorde helft van den prijs. Kleine Advertentifcn „KEITJES' bl) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Ruslands houding tegenover het Japansch-Chineesche con flict. De Moskousche vrees voor „omsingeling". In ons vorig overzicht vermeldden wij, dat Rusland zijn garnizoenen in het Verre Oosten heeft versterkt en maakten wij eveneens melding van het feit, dat Japan van Russische zijde in de schoenen wordt geschoven, dat het van zins is een aanval te doen op de unie van sovjetrepublieken. Ook maakten wij gewag van geheime Ja pansche memoranda, die den Russen in handen zouden zijn gevallen en waaruit maar al te duidelijk de hoosaardige bedoe lingen van Japan zouden moeten blijken. Of deze documenten werkelijk bestaan, of dat wij hier hebben te doen met Russische verzinsels, kan moeilijk worden uitgemaakt. In elk geval onthullen zij, gelijk terecht door de Frankfurter Zeitung wordt opge merkt, dat Moskou nerveus is geworden. Trouwens: de nervositeit der Russen draagt een vrijwel chronisch karakter. Zij hebben den „cauchemar des coalitions": zij vreezen een kapitalistische omsingeling; een tijd lang dachtten zij, dat de conservatieve re gcering van Engeland de leidster was van de machten, die het op den ondergang van den bond der sovjetrepublieken hadden voor zien. De laatste jaren is het echter vooral Frankrijk geweest, dat. de Russen be schouwden als het land, hetwelk do rol van Engeland zou hebben overgenomen. En nu weer komen de Russen met de Japanschc documenten voor den dag, die moeten aan- tooncn, dat Rusland zoowel van het Oosten als van liet Westen wordt bedreigd. Frank rijk wordt wel niet genoemd als de staat, waarvan Rusland thans het grootste ge vaar heeft te duchten, doch meermalen la ten de sovjetautoritcitcn doorschemeren, dat zij het verre van prettig vinden, dat Frankrijk op zoo'n goeden voet staat met Ruslands Westelijke buren: Roemenië en Polen. Eén wenk uit Frankrijk en het ge- hoele Westelijke front van Rusland zou ge vaar loopen ondanks de nict-aanvalsver- dragen, die Rusland in de laatste maanden met zijn dichtstbijzijnde groote en kleine buren heeft gesloten, doch die nog altijd niet zijn geratificeerd. Of de voorgenomen hervatting der desbetreffende onderhande lingen met Rusland succes zal hebben, kan nu niet worden uitgemaakt. In elk geval zou de sovjetdiplomatic in een zeer slechte positie onderhandelen, wanneer zij haar be zorgdheid voor een Japansclien aanval zoo nadrukkelijk aan den dag legt. De Frankfurter Zeitung wil niet nagaan hoeveel werkelijke bezorgdheid in de Mos kousche publicaties tot uiting komt en in hoeverre er sprake is van propaganda voor de communistische partijen. In elk geval is het een niet te loochenen feit, dat de sovjets voor de tenuitvoerleg ging van hun reusachtigen arbeid, den „so- cialistischen opbouw" waaronder inmid dels ook de oorlogsindustrie in den Oeral en in Siberië moot worden verstaan ja ren lang vrede noodig heeft. Deze vredes- behoeftc is sterker dan prestigc-successcn in Oost-Azie zouden zijn. Zoo heeft Rus land sinds het begin van de Japansche be zetting van Mandsjoerije een zeer voorzich tige politiek tegenover Japan gevoerd. Het heeft de troepentransporten langs den Oost- Chineescben spoorweg toegestaan en zich ook overigens niet geprikkeld getoond, be halve wanneer witgardische Russen op het tooneel verschenen. Deze roeren zich weer overal in Mandsjoe rije en ook in de verschillende emigranten- kolonies in Europa geraken zij weer in be weging. Er zijn er onder hen, die verstan dig zijn. De vroegere Russische minister van buitenlandsclie zaken Miljoekof hield onlangs te Parijs een voordracht, llij waar schuwde ervoor den val van het bolsjewis me van een nederlaag te verwachten en hij uitte de hoop, dat de sovjetunie sterk genoeg zou zijn om de Russische belangen in Oost-Azic te verdedigen. Daar de sov jets, wat geheel hun buitenlandschë poli tiek betreft, de oude Russische siaatstradi- ties voortzetten, baart Miljockof's stand punt niet al te groote verrassing. Wel is er natuurlijk, wat de constellatie der mogendheden aangaat, een verschil vast te stellen tusschen de Oost-Aziatische politiek der sovjets en die van 't tsaris tische imperialisme; dit. laatste toch ge noot üen financieelcn en diplomatieke» steun van Frankrijk. Thans js laatstge noemd land meer op de hand van Japan en de politiek van de Quai d'Orsny neigt sterk dezen kant uit, ofschoon do openbare meening van Frankrijk niet nalaat haar genegenheid voor do Chineezen te uiten. Men behoeft nog niet dadelijk tc denken aan geheime afspraken tusschen Parijs en Tokio. Zij zouden niet noodig zijn. Het ..po tential diplomatique" van Frankrijk is zoo machtig, dat het te allen tijde zonder bond genootschappen geactiveerd zou kunnen worden. Voor Rusland bestaat er in elk geval maar één mogelijkheid: tegenover de gebeurtenissen in Oost-Azië de tegenwoor dige gereserveerdheid bewaren. B c r 1 ij n, 5 Maart. (H.N.) Vandaag is het 50 jaar geleden, dat Robert Koch de tuber keibacil ontdekte. Naar aanleiding daarvan is een herdenkingsplechtigheid gehouden, welke door de weduwe en de kinderen van den in 1910 overleden geleerde werd bijge woond. De verdiensten van Robert Koch werden door verschillende sprekers, o.a~ door den Pruisischen minister voor de volksgezond: hcid, uiteengezet, waarbij er op gewezen werd, dat in alle beschaafde straten de wet geving tot bestrijding van de gevreesdo ziekte op de ontdekking van Robert Kocli is opgebouwd, wat wel bewijst, welke wel daad de geleerde de wereld heeft bewezen. Het is aan het werk van Robert Koch te danken, dat het aantal sterfgevallen tenge volgc van tuberculose tot van dat voor 50 jaar is gedaald. CANDIDAAT VOOR 'T RIJKSPRESIDENT SCHAP IN 'T GEVANG. Dresden, 5 Maar t. (V. D.) Dc „Be- triebsanwalt" Winter, die candidaat gesteld is voor dc presidentsverkiezingen en die op het oogenblik te Bautzen een gevangenis straf van 1 jaar en 3 maanden ondergaat, zal volgens een beslissing van den Saksi sche» minister van justitie niet voor den ver kiezingsstrijd uit de gevangenis ontslagen worden. Ook het. ministerie van binncnland- sche zaken had bezwaren. Elk internationaal geschil dient vreedzaam te worden geregeld G e li v e, 5 Maart. (V.D.) Tijdens de de batten in dc volkenbondsvergadering over het Japansch-Chinecsche conflict werd door alle sprekers de nadruk gelegd op het feit, dat men moest waken voor de ge- biedsonaantastbaarheid van dc leden van den Volkenbond en iedere poging, om zich met geweld tc mengen in dc aangelegenhe den van een ander land, met alle middelen moest afwijzen. De meeste sprekers ver langden, dat dwangmaatregelen tegen Ja pan zouden worden genomen, ingeval Ja pan weigeren zou een bemiddelingsvoorstel van den Volkenbond te aanvaarden. Dc Noorsche minister van buitenland sclie zaken eischte de uitwerking van eon definitief voorstel ter regeling van het conflict. Ingeval één der bij het complot betrokken mogendheden dit voorstel mocht afwijzen, moesten de dwangmaatregelen van het Volkenbondspact worden toege past. De vertegenwoordigers van Mexico ejscbe dwangmaatregelen tegen iedereu staat, die .inbreuk zou maken op het Vol- kenbondspact. De vertegenwoordiger van Zweden verklaarde, dat iedere landing van troepen een inbreuk betcckende op het Vol kenbondspact en dat het voorwendsel van wettige verdediging op den duur iedere in ternationale orde omverwerpt. Elk inter nationaal conflict moet langs den weg van eon vreedzame arbitrale regeling worden bijgelegd. Sjanghai, 7 Maart. (V.D.) Gemeld wordt, dat ter hoogte van Ivwinsan de vijandelijkheden tusschen de Japansche en Chineesche troepen gisteren zijn voortge zet, zoodat de buitenlandsclie diplomaten érnstig vreezen, dat er van den wapenstil stand niet veel meer terecht zal komen. Van Chineesche zijde wordt verklaard, dat Japansche vliegtuigen de steden tusschen Soetsjau en Kwinsan hebben gebombar deerd en dat de Chineesche troepen kracii- tigen tegenstand hebben geboden bij Ja pansche aanvallen op Hoeangtoe, Kiating en Lotang. Het persbureau van de Kwo- mintang deelt mede, dat de Japanners een aanval \oorbereidcn op Hankau. Poe Yi „keizer" van Mandsjoerije? Londen, 7 Maart. (V.D.) Volgens de Daily Express zou de nieuwe officiecle ti tel van den voormaligen keizer van China keizer van Mandsjoerije zijn, aangezien Poe Yi geweigerd zöu hebben den titel van president of dictator tc aanvaarden. Japan landt opnieuw een troepenmacht. Sjanghai, 7 Maart. (V.D.) Hedenmor gen is bij Woesoeng een nieuwe Japansche divisie, bestaande uit li.OOO rnan, geland. IN DEN RANDPLANTEN TER VERVANGING VAN GRAS. In mijn vorig artikel noemde ik U reeds eenigc planten die kooden dienen inplaats van grasbanden. Nog eenige soorten wil ik U hier opgeven en ook dc wijze, om zc het aardigst loc te passen. Niets is vervelender dan het knippen van grasbanden, daarom ziet men ze meer en meer verdwijnen en ver vangen door bloembanden. Maakt men een grasband b.v. 50 c.M. breed dan kan ze ge makkelijk met de maaimachine worden mce- gemaaid, maar zijn ze smaller, dan gaat dit bezwaarlijk en moet men ze kort houden met een schaar. Dat is een tijdroovend en weinig voldoening gevend werk. Daarom randplanten geplant In de eerste plaats komt hiervoor wel in aanmerking het Engel- sche gras of wel „Armeria maritima" In het wild kan men het vinden langs dc zeekust in de weiden, b.v. te Harderwijk en omstre ken Onze vasleplantenkwcekcrs kweeken het voor U echter met grooterc bloemen cn langer blad. Een variëteit met zeer lange bloemstengels is Armeria „Bces Ruby. Op de meter plant men er ongeveer 6 plantjes van, om een mooi aaneengesloten rand te krijgen. Het cenige bezwaar van Armeria is, dat zc min of meer bolle randen vormt. Plattere randen vormt de Muurpeper. Zelden zagen we vqor onze drogere Amersfoortsche gronden mooier randplantjc Het heele jaar heeft men er genoegen van. Is het niet door de aardige gele bloempjes in den zomer, dan is het door de frissche blaadjes, die lesa- men een kussen van groen vormen. Op dc strekkende Meter heeft men 7 plantjes noo dig. Ook in het wild kan men deze plantjes weervinden in de buurt van dc zee, op zan- digen grond. Op sommige terreinen te Sche- veningen kan men er gcheele complexen van vinden. Dc gekweekte is ook hier weer mooier en meer voldoening gevend. Wil men een randplant van hoogeren cu brcederen groei ook voor zandigen bodem, dan komt de Neotuna met haar paarse bloemen en min of meer welriekend blad in aanmer king. Ze bloeit ongeveer den gcheelen zo- zomer Men heeft er 4 per Meter noodig. Vooral toegepast aan weerskanten van een entrèepad kan ze biizonder aardig staan. Ze verlangt volle zon. Met minder zon kan de ..Heuchcra" volstaan, die met talriike roode stengels bloeit in den zomer. Ze heeft een frisch groen blad. Niet onderschatten moe ten wc ook ..Viola Cornula" voor randen. De variëteit. G, Wermig ine.l haar overwel digenden bloei van paarse bloemen die eeni ge maanden duurt, maakt deze, ook tot een mooie afscheiding langs paden. Alvorens te planten moet men echter goed wat mest aanbrengen, dan heeft zc wat om on te te ren en haar krachten wat aan te vullen ge durende de bloei ea den groei. Een randie van „Erica carnca" bloeit nu reeds. Ieder heeft zc wel eens gezien. Ze is een der favorieten op randengebied. Ze verlangt ook lichten grond met wat ouden mest. Voor de schaduw kan aanbevolen wor den een randje van ..Primula Veris". Wil men een heel vroede Primula-rand. dan olant men ..Primula Helenae Purpurk'ssen". Men heeft dan het neusje van den zalm. Ze bloei» in dc komende maand met een over vloed van Durperroodc bloempjes. Langs paden oo beschaduwde plaatsen kan Aiuga" goed voldoen. Ze vormt wit en bruin gevlekt blad en blauwe bloemen.. .J. O. W. F. RENS. G. BROUWER - AMERSFOORT KRUISKAMP 10 16 Horse Weide5' Kweekerij Heeft de zekere pretentie Dat ze onherroep'lijk slaat Alle, ied're concurrentie. ■Vraagt gratis catalogus DE DEFINITIEVE UITSLAG DER IERSCHE VERKIEZINGEN. D u 1) 1 i n, 7 Maart. (V.D.) Eerst thans is het eindresultaat der verkiezing officieel bekend. Dc rcpublikcinsche partij Fianna Fail, de partij van De Valera, kreeg 72 zetels, de partij van president Cosgrave 56, onaf- hankelijken 11, de bocrenparij 4, de onaf hankelijke arbeiderspartij 2 en de arbei derspartij 7 zetels. ENGELSCH VICE-ADMIRAAL OVERLEDEN BIJ HET SKIËN. Innsbruck 5 Maart. (V. D.) Vrijdag avond is m de nabijheid \an de Streitalpc bij het Kitzbuehel het lijk van den bejaar den Engëlschen vice-admiraal Wray uit Londen gevonden. Klaarblijkelijk heeft een beroprte bij het skiën plotseling een einde aan zijn leven gemaakt. NOORSCHE PREMIER OVERLEDEN. De Noorsche minister-president Kolstad, die al vele maanden lang ziek was en wiens plaats derhalve werd ingenomen door Braadland, den minister van buiten landsclie zaken, is Zaterdag blijkens een bericht uit Oslo overleden. Tegen versterking van de weer macht der Oosterburen Parijs, 5 Maart. De rede over de buiten landschc politiek, die dc Franschc minister president Tardieu voor de Kamercommissie van buitenlandsclie zaken heeft gehouden, wordt uitvoerig in de ITanschc pers bespro ken. Dc Eclio de Paris schrijft, dot Tardieu heeft verklaard, dat de bewapeningskwestic voor de verschillende volken op dezelfde wijze geregeld dient tc worden als dit thans reeds in groote trekken het geval is. Er moeten nu eenmaal rechters cn gendarmes zijn. Bij het opsommen der verschillende systemen, die le Gcnèvc aan du orde zijn gesteld en waarvan eenige zich direct tegen den Volkenbond richten, beschouwt Tardieu de Duitschc voorstellen als vallende onder deze laatste categorie. Dc these der rechts gelijkheid is de gcneralisccring van het vijfde deel van het verdrag van Versailles. Bovendien bevatten dc Duitschc voorstellen nog een reeks herzieningscischen van mili tairen en tcrritorialen aard. Deze Duitsche these, staat diametraal tegenover de Fransche. De radicaal-socialistische afgevaardigde Bergery vestigde Tardieu's aandacht op een artikel in de Echo de Paris, waarin vastge steld werd, dat Frankrijk spoedig voor het alternatief zou worden gesteld Duitsch- lands goedkeuring van dc speciale clausule te betalen met een verzwakking van het Fransche leger of de versterking van het Fransche leger te betalen door bepaalde militaire concessies aan Duitschland en eenigc andere mogendheden. Bergery vroeg den minister-president of deze uitlating, waardoor het publiek vast wordt voorbereid op een militair herstel van Duitschland, dc meening der Fransche regeering weergeeft. Tardieu antwoordde hierop,, dat de Fran schc regcering juist van een tegenoverge stelde opvatting is cn in geen geval zal toe geven, dat de ontwapeningsconferentie, voor welken staat dan ook. versterking der bo- wapening zal brengen. FRANSCHE LEENING AAN TSJECHO-SLOWAKIJE. Parijs, 5 Maart. (V.D.) De Fransche kamer heeft zich hedenmorgen bezig gehou den met de leening van 600 millioen aan Tsjecho-Slowakije en na langdurige debatten het op 3 Maart tc Parijs afgesloten verdrag tusschen de Fransche en de Tsjecho-Slo- waak^chc regcering aangenomen met 325 tegen 20 stemmen. Tardieu betoogde, dat Tsjecho-Slowakije sedert de stichting een toonbeeld was geweest van financicclc po litiek. In den laatsten tijd zijn weliswaar dc financieclc locstanden ook hier slechter geworden, daar Tsjecho-Slowakije wegens do bij de „Anschluss"-k\vestie aangenomen houding blootgesteld is geweest aan dwang maatregelen. Frankrijk heeft alle waarborgen, dat zijn industrie niet benadeeld zal worden door de leening. Er zijn weinig landen, die Frank rijk zoo verplicht is tc beschermen als Tsjecho-Slowakije, dat dc stuwkracht vormt in de kleine entente en Frankrijk te Genève steeds gesteund heeft. Eveneens dient Tsjecho-Slowakije als basis voor een hetere organisatie van een traal-Europa. DE MOORD OP DEN JAPANSCHEN ZAKENMAN. Zaterdagochtend is, gelijk men weet, op den directeur-generaal van het wereldbe kende Japanschc handelshuis Mitsui, ba ron Takumadan, een revolveraanslag ge pleegd. Toen hij uit zijn auto stapte om zich naar zijn kantoor te begeven, loste een man plotseling verscheidene schoten, met het gevolg, dat baron Takumadan spoedig aan dc hekomen verwondingen overleed. De politie is er in geslaagd den dader, Hischinuma, een hoer uit het dis trict Idiragi, terstond tc arrcstccren. Inte ressant is, dat de gearresteerde een intiem vriend is vap Konuma, die den voormaligen minister van financiën heeft vermoord Men vermoedt, dat het motief van den aan slag gezocht moet worden in groote aan koopen van dollars door zijn firma, het geen in dc publieke opinie groot misnoe gen heeft gewekt. NOG GEEN NIEUWS VAN LINDBERGH'S BABY. New-York, 7 Maart. (V.D.) Nadat Lind bergh zich gisteren met. twee bekende lei ders der Amerikaansche onderwereld in verbinding had gesteld, teneinde voor hem op te treden bij dc pogingen om zijn ont voerd kind terug te vinden, was er heden morgen vroeg nog geen verder nieuws be kend. Het gerucht, dat dc jonge Lindbergh gevonden zou zijn, is nog niet bevestigd. POLITIEAUTO STORT IN EEN AFGROND. Parijs, 5 Maart (V. D.) In den omtrek van Ajaccio op Corsica is een politie auto in den afgrond gestort. Twee politieagen ten werden gedood, een aantal andere le vensgevaarlijk gewond. BUITENLAND. Aristide Briand overleden. (Derde blad, pag 1). BINNENLAND. Begrafenis van Frits Hopnian (Tweede Blad, pag. 2.) L)c Koningin in het Westland. (Tweede Blad, pag. 2.) STADSNIEUWS. Teraardebestelling van J. Pollen. (Eerste Blad, pag. 3). Teraardebestelling Ds. IT. Teering. (Eerste Blad, pag. 3). V//J,\V Medegedeeld door het Kon. Ned. Met Inst. tc De Bilt. Hoogste barometerstand 7S1.6 te Vardö. Laagste barometerstand 744.6 te Gronin gen. Verwachting: Krachtige, later tijdelijk af nemende N.W. tot ZAV. wind, zwaar be wolkt met tijdelijke opklaringen, waar schijnlijk sneeuw- of regenbuien, aanvanke lijk kouder. Geseind van dc Bilt heden om 3.10 uur aan alle posten: Wcest op uw hoede, en om 7.40 uur aan alle posten: Wordt verwacht storm uit liet N.W Terwijl het N. van Europa onder den in vloed bleef van den lioogen drukking met toenemende vorst heeft op dc Noordzee in den nacht zich een diepe depressie ontwik keld, die N.W. storm brengt en zich in Z.O. richting verplaatst. Ten W. van Ierland schijnt een volgende daling tc naderen, die in Ierland reeds regen brengt. In Duitsch land en Scandinavië valt op vele plaatsen sneeuw. In Frankrijk waaien krachtige W. winden cn steeg de temperatuur. In Schot land daalde zij tot onder het vriespunt. Door dc groote tegenstellingen in temperatuur en de enclle veranderingen is nog ongestadig weer voor de volgende dagen tc wachten. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 KINDER-KOUSEN kosten niet veel meer, wij brengen een mooie collectie in Wol en Fil d'ecosse, lang en sportmodel. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Inruilen van instrumenten tegen zeer hocgc prijzen. Lima, 7 Maart. (V.D.) Tijdens den kerk dienst in de Mira Floreskerk te Lima, die werd bijgewoond door den president der republiek Sanchez Cerro met zijn vrouw en kinderen, heeft gisteren een lid van de Aprista-partij, José Melgar, een aanslag op den presidont gepleegd. De Apristapartij heeft herhaaldelijk de leiding gehad van revolutionnaire bewegingen, die echter steeds door Sanchez Cerro onderdrukt kon den worden. Ook thans wordt medege deeld, dat het gcheele land rustig is. Gedurende zijn loopbaan is de president reeds 16 maal gewond, waarvan de eerste keeren ernstiger dan thans, zoodat men verwacht,dat hij binnen eenige dagen weer geheel hersteld zal zijn. DRUMMOND BRITSCH AMBASSADEUR TE PARIJS? Parijs, 7 Maart. In gewoonlijk goed op de hoogte zijnde kringen verluidt, dat dc Britsche ambasadeur tc Parijs Lord Tyi- rell voornemens zou zijn binnen korten tijd ontslag uit zijn functie te Parijs te vragen en naar Londen terug te keeren. Reeds thans wordt als zijn eventueele opvolger genoemd de tegenwoordige secretaris-gene raal van den Volkenbond, sir Eric Drum mond.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1