.1 DE EEMLANDEÜ BERAAMT JAPAN NIEUWE AANVALLEN? Nieu ws Licht op JOH. DENEER PRIJS DER ADVERTENTIEN vau 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een Bewijsnummer Donderdag 10 Maart 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 216 WITTE WERELD IN BEIEREN DE VALERA PRESIDENT VAN DEN IERSCHEN VRIJSTAAT NA DEN DOOD VAN BRIAND REUSACHTIGE SCHADE TE SJANGHAI AANGERICHT Kalinin belicht Jen toestand 6 uur 23 min. L. J. LUYCX ZOON Piano's Orgels, Radio HET GEMAK PAST! BIJKANTOOR AMERSFOGRTSCM ABONNEMENTSPRIJS pc» 3 madiidcn voor Amersfoort 2.10. pet maand 0.75. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken' I 0.17'/j. Binnenland franco Der post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers 1 005. FOSTREKtNING 47910 TELEFOON INTERC 513 elke regel meer f0 25 Liefdadighelds-advertentiën vczi dc helft van deo prijs. - Kleine Advertentlën „KEITJES bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.— Bewijsnummer extra I 0.05 De Valera president van den Iersclien Vrllstaat. Toen gisteren het lerscho parlement voor den eersten keer na do verkiezingen te Dublin vergaderde, was de voornaamste gebeurtenis de verkiezing, door den Dail, van De Valera tot president van liet uit voerend bewind. Dit geschiedde met SI te gen GS stemmen. Al de leden van het kabi net De Valera, die niet alleen premier is geworden, maar levens de portefeuille van buitonlandsche zaken erbij heeft genomen, zijn aanhangers van den minister president, dus republikeinen: leden van de Fianna Fail. Ook werd een republikein, Frank Fahy, tot Dailpresident gekozen; De Valera heeft bij deze verkiezing eenter laten uit komen, dat de parlementsvoorzitter zijn ambt op volkomen onpartijdige wijze zou uitoefenen, zoodat de oppositie zich geen zorgen behoefde to maken. Enkele oppositieleiders hebben gis'teren nog een oogenblik het woord gevoerd en btj deze gelegenheid te kennen gegeven, dat De Valera op hun steun kon rekenen, mits hij geen daden verrichtte, die in druischtcn legen do Iersche grondwet, tor wijl hij eveneens op mm bestrijding kon rekenen, wanneer de nieuwe premier een burgeroorlog zou willen uitlokken, of aan stuurde op een gewapend of economisch conflict met andere staten. Benieuwd mag men zijn. nu aan het tien jarig presidentschap van Cosgrnve een ein de is gekomen, hoe de toestand in Ierland zich thans verder zal ontwikkelen. Merk waardig is in elk géval reeds terstond, dat de radicale nationalist Kamonn dc Valera, eens een fel ageerend rebel, die F.ngeland lange jar/n op een geduchte manier heeft bestreden, thans geroepen is om in het staatkundig leven van Ierland de eerste plaats in te nemen hij is, gelijk wij zagen, voorzitter van den uitvoerenden raad ge worden. Het spreekt vanzelf, dat hij in deze functie betrekkingen zaï moeten underhuu den met Engeland, waarvan m°n vooraf niet kan weten, of deze ai aan niet door hartelijkheid zullen worden gekenmerkt. Met spanning ziet men in elk geval het oogenblik tegemoet, waarop De Valera zal trachten eon grondwetswijziging te verwer kelijken, waarvan de strekking is den eed van trouw aan den Engelschen koning te vervangen door een eed van trouw aan den ïerschen Vrijstaat. Afgewacht moet worden, of De Valera, eventueel gesteund door de negen léden der arlieiderspartij, van Dail en Senaat gedaan zal weten te krijgen, dat de wijziging der constitutie wordt goedge keurd. Mochten desbetreffende voorstellen, waarmee de meerderheid van het Iersche volk ongetwijfeld sympathiseert, desniette genstaande worden verworpen, dan is een kabinetscrisis onvermijdelijk en zullen dc Iersche burgers opnieuw ter stembus tnoe ten trekken. Deskundigen achten het ech ter geenszins uitgesloten, dat Fianna Fail in een dergelijk geval in het parlement versterkt zijn intrede zal doen. Ofschoon ook rekening moet worden ge houden met de mogelijkheid, dat Mc Neill, die alsgouverneur-generaal de represen- sant van koning George in Ierland is, de beslissing ongedaan maakt, wanneer de grondwetswijziging parlementair mocht worden bekrachtigd, rekent men er niet algemeen op, dal van dit vetorecht gebruik zal worden gemaakt, daar een dergelijke stap tot zeer ernstige complicaties zou kun nen leiden. Zeker is niettemin, dat er in beginsel moeilijkheden met Engeland kunnen ont staan. wanneer De Valera één zijnor levens idealen de volkomen onafhankelijkheid van Icrlano. het doorsnijden van den laat- stcn band met Engeland tracht te ver wezenlijken. Sneeuw veroorzaakt ernstige verkeersstoor nissen Münche n?-9 Maart. (V. D.l In den af geloopen nacht is in geheel Zuid Beieren een groote hoeveelheid sneeuw gevallen. Te Miinchen slaagde men er niel in de sneeuw op te ruimen, zoodat hel verkeer heden morgen vróeg bijna geheel gesiroirid was. Ook was er geen sprake van. dal de treinen op de normale lijden konden vertrekken Ook op liet land heeft de lievige sneeuw val ernstige verkeersstorirgen veroorzaak! M il n c h e n 9 Maart. (V. D.) De sneeuwval in Miinchen was zoo hevig, dat zelfs de tractors van de sneeuwploegen op sommige plaatsen bleven steken. De sneeuw ligt bijna 40 c.M hoog. DE ONTVOERING VAN HET ZOONTJE VAN LINDBERG. New York, 9 Maart. (V. D.) Het is juisl een week geleden, «lat de baby van het echtpaar Lindbergh uit zijn slaapkamer in de villa te Hopewell in New Jersey werd ontvoerd, zonder dat men tot nog toe mei liet onderzoek- ook maar iets verder is gekomen. Toch schijn! een verandering in de situatie te zijn gekomen. Lindbergh heeft zich althans uitgelaten, dat hij zepr hoopvol gestemd was. In hoeverre er reeds contact (usschen hem of zijn medewerkers on de daders beslaat weet men niet. Lind bergh stelt alles in het werk om voor de ontvoerders alle wegen open te laten om het kind terug te brengen, zonder dat zij daarbij eenig risico loopen. De baby op weg naar Europa? Parijs. 9 Maart. (V D) De comman deur van het Ainerikaansche 'legioen te Parijs heeft gisteravond medegedeeld uit New York een telegram te liehhen ontvan gen. volgens hetwelk de ontvoerder of onl voerders van het kind van Charles Lind bergh zich met het kind naar Europa zou «ten hebben begeven. Op verzoek van den commandeur van liet Amerika arische Ie gioen heeft de Fransche recherche zich ter stond bereid verklaard een scherp toezicht te houden in alle havensteden en speciaal op de kade bij aankomst van de booten uit Amerika. Londen, 9 Maart (V.D.). Het nieuwe parlement van Ierland is Wocnsdagmid lag voor de eerste maal bijeengekomen. T./en de afgevaardigden der republikeinscln- Fianna Faill partij Ie vergaderzaal oin non kwamen. we.r den zij door het pu bliek, dat de tribu nes geheel bezet nad stormachtig toege juicht, terwijl de le den der vroegere re geer ingspar tij min Ier welwillend wei den ontvangen. D«- Valera had bij aan komst oen levcridi ge bijvalsbetuiging in ontvangst te nemen. Met 79 tegen 71 stemmen werd de candidaal der Fianna Faill tot speaker benoemd en de Valera to! president gekozen. DE VALERA. Parijs. 9 Maart. (IT. N.) Het stoffelijk overschot van Briand is gisteravond gekist en opgebaard. Daarbij waren tegenwoordig de zuster van den overleden staatsman met haar twee kinderen, zijn vroegere mede werker en het dienstpersoneel, zoowel van Cocherel als uit Parijs. De ijzeren kist is voorzien van een zij veren plaat niet de inscrip.tio- „Aristide Briand. Geboren 28 Maart 1862, gestorven 7 Maart 1932." De mi nister van onderwijs heeft gelast, dat op Zaterdag, den dag van de begrafenis, op alle scholen een rouwplechtighcid zal worden gehouden, die echter om 10 uur geëindigd moet zijn, waarna vrijaf wordt gegeven. Rue Briand. Par ij s, 9 Maar t. (H. N.) De stad Parijs zal een dor voornaamste straten naar Briancl noemen. Vertegenwoordiging van den Encelschen koning. Londen, 9 Maart (V.D.). De koning zal Zaterdag bij cle ter aardebestelling van het stoffelijk overschot van Briand vertegen .voordigd worden door den Britschen am bassadeur te Parijs, lord Tyrrell, terwij! de premier vertegenwoordigd wordt door zijn zoon, Malcolm Macdonald. GEHEIMZINNIGE ZIEKTE ONDER HET ENGELSCHE VEE. Het sterven geschiedt plotseling of na een paar uur ziek zijn. Wij ontvingen inzage van een brief van een groot Engelsch veehouder, waaruil blijkt, dat het vee een slechten winter in Engeland heeft doorgemaakt. Bovendien iieefi zich in sommige deelen van het land •en geheimzinnige ziekte voorgedaan on«1ei de koeien Het getroffen dier sterft plotse !ing, valt eensklaps neer en is binnen een naar minuten dood. Er vloeit eenig bloed uit den neus. In zijn spoed doet het proces aan miltvuur denken, maar miltvuur is bet niel. Soms zijn dc dieren een paar uur van te voren ziek. meer niet. Het kan voor komen, dat zii neervallen, wanneer zij le 'Miekeeren van het veld. het gebeurt ook dat zij neervallen 'en sterven, wanneer zij in den stal staan en gemolken of gevoed worden. Heel vaak lijken zij in den besten toestand te zijn Somtijds wordt slechts één dier uit een kudde getroffen, somtijds een dozijn. Vaak treedt het verschijnsel op zon der dat er eenig contact is geweest met een andere kudde, of dat er in mijlen omtrek /een gelijksoortige gevallen gesignaleerd zijn. Naar de oorzaken wordt nog slechts gegist BRIAND OP ZIJN DOODSBED. Zevenhonderdduizend personen uit het strijdgebied gevlucht Moskou, 8 Maart. (V.D.) Men meldt uit Peiping, dal de Japansche autoriteiten en de regeering van Moekden tot overeen stemming gekomen zijn, wat het overbrim gen belieft van Japnnsche rosèrvetroepen naar M/indsjoprije. tut. een aantal, dat de 3 millioen -overschrijdt. Volgens de le I'eiping verschijnende dag hinden beschouwt men aldaar do benoe rning van Siozawn tot commandant van de lannnsche marine op d«-n .langfse als een aanwijzing, dat de Japanners voornemens zijn over te gaan tot ee,n nieuwen aanval in het stroomgebied van de Jangt.se. Sjanghai. 8 Maart. (V DDe Chinee sche autoriteiten schatten de totale schade die tijdons de gevechten in Sjanghai i* aangericht, op ongeveer 250 millioen gul ■ten: 701)OOO inwoners zijn gedwongen ge weest uit het strijdgebied te vluchten en zoodoende hun werkzaamheden aldaar op te geven. Moskou, via Kofno, 8 Maart. (V.D.) Hel 'elograafageiitsrhap der sovjet linie meldt, dat Iict Japnnsche hoofdkwartier te Sjarig hai besloten heeft een politieorganisatie le vormen uit Chineesclie onderdanen onder Japansche leiding ter handhaving van de orde in de Cliineesche stadswijk. Het aantal beambten zou 4000 A 5000 be dragen. Moskou, 8 Maart. (V D.) Tijdens een re gionaal Kolchoz congres van Noord Kauka sie heeft'Kalinin een redevoering uilgespro ken, waarin hij eerst een overzicht gal van de resultaten der socialistische vormen van landbouw Vervolgens ging hij over tol bespreking van de gebeurtenissen in hel Verre Oosten, waarover hij o.a. het volgen de zeide: De eerste fundamenlccle voorwaarde van enze politiek ten opzichte van de gebeur tenissen in het Verre Oosten, ten opzichte van iedere internationale daad. is het abso lute handhaven van den vrede. Terzelfder lijd echter kunnen en zullen wij niet een onverschillige houding aannemen ten op '/.ichte van de daden van de kapitalistische landen. Wanneer de politiek van een wil lékeurig kapitalistisch land de vitale be langen van ons volk mocht aantasten, zal ieder arbeider, ieder kolchoz lid en liet ge lieele land zeggen: „Wij zullen tot het einde strijden". Ons gelieelo land moet ge reed zijn voor dien strijd, opdat er te min der neiging zal zijn ons aan te vallen Ik ben er vast van overtuigd, dat de volks massa's hun volledige goedkeuring zullen hechten aan alle maatregelen, die de sov jet regeering zal nemen om den staat te verdedigen De rede van Kalinin werd luide toege juicht door de toehoorders. Poe Ji doet zijn feesteHjke in trede, Feestelijkheden bij de stichting der Mandsjoerijsche republiek. Moekden, 9 Maart. (V. D.) Het nieu we hoofd van de Mandsjoerijsche republiek, de voormalige Chineesclie keizer Poe Ji, is gisteravond in de nieuwe hoofdstad van Mandsjoerije, Tsjanglsjoen, aangekomen, waar heden de feesten ter gelegenheid van de oprichting van de nieuwe republiek worden gevierd Poe Ji werd aan hot sta lion ontvangen dnpr den Japanschen con sul, de Mandsjoorijsehe generaals en de ministers van den nieuwen staat. Onder de üokruiste vlaggen van Japan en Mandsjoe rije door begaf hij zich naar zijn auto en reed langs het front der opgestelde Japan sche en Mandsjoerijsche troepen, waarach ter een groote monschenmonigte stond op gesteld, terwijl schoolkinderen met Mand sjoerijsche vlaggetjes den nieuwen lieer scher toejuichton 1'oe Ji begaf zich naar het stadhuis, waarin hij voorloopig zijn in trek zal nemen en dal geheel door Mand sjoerijsche troepen is omgeven. De Volkenbondscommissie Osaka aangekomen. te Tokio, 9 Maar(. (V. D.) De leden van de door den Volkenbond Ingestelde com missie van onderzoek inzake liet Mandsjoe rijsche conflict is gisteren le Osaka aan gekomen, waar de commissie besprekingen /.al voeren met vooraanstaande Japansche industricelen. Geen wapenstilstand in het Verre Oosten. Do oorlogsaclie wordt voortgezet. S j a n g h a i, 9 Maart. (V. D.) De hoop, dut men er in zal slagen althans geduren de dc behandeling van het Japnnsch Clii neesche conflict door de volkenbonds as sembléc te Genève te bereiken, dat de vijandelijkheden nabij Sjanghai gestaakt Zouden worden, is zoo goed als geheel ver dweilen. De Cliineesche regeering is voornemens zich te blijven verzetten tegen de Japan ners, zoolang deze geen blijk geven den status quo te handhaven. liet Japnnsche hoofdkwartier verklaart, dat Jnparisehe troepen niets anders doen dan de Japansche stellingen in de omgeving van Kwinsan le consolideerën op een af stand van ongeveer 23 mijlen van Sjanghai. De Cliineezen beschuldigen de Japanners «•r echter van langzaam voorwaarts te dringen in de richting van Nanking. Van tijd tot tijd worden gevechten geleverd, waarbij de Cliineezen er eenige malen in geslaagd zijn de Japanners terug te drin gen. De Engelschc minister van bui tonlandsche zaken wil Japan niet hard arra^akken. Londen, 9 Maart. (V. D) In een in terview met den spocialen correspondent t«' Genève van de Daily Mail verklaarde de Brilsche minister van buiteiilandselie za ken, sir John Somon, dat Engeland in geen geval zou kunnen deelnomen aan een of an dere dwangmaatregel tegen Japan. Het is de plicht van den volkenbond het bijleggen van het conflict te hereiken dooi bemiddeling en niet door dwang, waardoor altijd verbittering wordt gewekt. Simon v\as van meeniim, dat de staten, die een scherp optreden logon Japan oischen. op den verkeerden weg zijn. De volkenboiul moet een resolutie aannemen, waardoor de grondslagen van liet volkenhoridssiatiiut worden gehandhaafd en Japan anderzijds de mogelijkheid krijgt met China tot over eenstemming te komen op de basis van blijvende vriendschap Elke oplossing, waardoor één der beide partijen benadeeld wordt, is onaanvaardbaar. De corri'spondeul van de Daily Mail merkt hierbij op. dat de Japanners, voor zoover hij weet, een dergelijke oplossing /ouden toejuichen. Zij zouden dan zelfs be reid zijn lot het openen van onderbande lingen over het terugtrekken van hun troe pen. Japansche kabinetsraad. Tokio wil den Chincezen mores leeren. Tokio, 9 Maart. (V. D.) Het Japan sche kabinet heeft heden onder voorzitter schap van minister president Inoekai over «len politieken toestand van gedachten ge wisseld. De minister van builenlandsche zaken Josjisawa bracht rapport uil over de onderhandelingen le Sjanghai en verklaar de dal Japan alles heeft gedaan om een verdere verscherping van het conflict le vermijden. Aangezien de Cliineesche regeo ring echter weigert de Japansche voorstel len te aanvaarden, zal de Japansche regee ring liet opperbevel te Sjanghai instructie «even om den opmnrsch tegen de Chinee- sche troepen voort te zetten en cle spoor lijn Sjanghai—Nanking van Chineesclie troepen te zuiveren. BUITENLAND. De Valera president van den Terschcn Vrijstaat (Eerste Blad, pag. 1.) BINNENLAND. Moordaanslag te Amsterdam op een oude vrouw. (Tweede Blad, pag. 2.) Onderhoud met minister Deckers over zijn Indische reis. (Tweede Blad, pag. 2). Een Jan Stoon ontdekt. (Tweede Blad, pag. 3). SPORT. Het Ned. Procfelftal slaat Southampton met 61. (Tweede Blad, pag. 3). STADSNIEUWS. Het Rusthuis do Lichtenberg. (Eerste Blad, pag. 3). Kunstavond van „Ons Belang." (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het Kon. Ned. Met Inst. te De Bilt. Hoogste barometerstand 773.8 te Abisco. Laagste barometerstand 754.7 te Marseille. Verwachting: Zwakke veranderlijke wind, zwaar bewolkt tot betrokken, tijdolijk sneeuw, lichte lot matig? vorst des nachts, overdag temperatuur om het vriespunt De depressie in het Oosten trekt verder weg en verdwijnt naar de binnenlanden van Rusland. De hooge druk in het N.O. breidde zich verder naar liet Z. uit en om vat een ondiepe depressiekern op dc Noord zee. Hoewel de windsnelheid sterk afnam, onderhoudt de luchtdrukverdceling de kou den luchtstroom uit dc binnenlanden van Europa over Frankrijk naar de golf van Biscayc, zoodat behalve aan dc Riviera in geheel Europa vorst hcerscht Het gisteren gemelde front, het over gangsgebied tusschen de kunde N.O. stroo ming en een warme W. strooming wordt thans aan de Riviera gevonden. In de Pool- z?e verschijnt een nieuwe depressie, die wel licht over eenige dagen zijn invloed in onze omgeving zal doen gevoelen. Voorloopig zal echter het koude weer met nu en Idfn sneeuw en des nachts wellicht matige vorst aanhouden. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 ONDERJURKEN in fil met zijde. Extra prima kwaliteit Alle kleuren, f 2,75 Varkensmarkt S Tel. 1309 Ook voor piano's het goedkoopste adres. Advertentiën, Keitjes Abonnementen, Adres- veranderingen, Berich ten worden aangenomen aan het AiMERSFOORTSCH DAGBLAD J. LAMBRECHTS SOESTER WEG 107 DEN GEHEELEN DAG OPEN UW COURANT: 'T DAGBLAD Dc bevolking vlucht nlt Nanking. Londen, 9 Maart (H.N.). Volgens een bericht uit Sjanghai is een vlucht van de bevolking op groote schaal uil Nanking be gonnen. daar geruchten dc ronde deden, d*t de .lapanners tegen de stad oprukken. De schepen, die uit Nanking vertrekken, zijn overvuld met vluchtelingen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1