DE EEMLANDEU 1 BRIEVEN VAN EEN 3 BRABANTSCHEN BOER Buitenlandsch Overzicht E JOH. BEHEER Belamj Weerbericht Licht op Maandag 14 Maart 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 219 DE UITVAART VAN BRIAND L. J. LUYCX ZOON PIANO'S - VLEUGELS Fa. R. v. d. BURG STATIONSRESTAURATIE 15 MAART NAS! G0RENG. 0H3NEESCHE BAMI. Piano's Orgels, Radio 6 uur 31 min. DOOR A. A. L. GRAUMANS dagblad ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f Q.\lxtz, Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERÏENTIlN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0 25 Licfdadighelds-advertentlën voorde helft van den prijs. Kleine Advertentiün „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra 1 0.05 Presidentsverkiezing in Duitsch- land. De eerste ronde heeft niet de beslissing gebracht. Zelden is met grootcr spanning de uit slag van verkiezingen tegemoet gezien dan die van den stembusstrijd, welke gisteren in Duitschland werd gevoerd. De drager ran het hoogste arnbt in de republiek, de president, moest worden aangewezen in verband met het feit, dat de zevenjarige periode, waarvoor Hindenburg is gekozen, eerlang afloopt. Men herinnert zich nog, dat de rijkskanselier, Biüning, heeft ge tracht een parlementaire verlenging van Hindcnburg's ambtsduur te verkrijgen, maar de rechlscho pppositie heeft zich met man en macht hiertegen verzet, zoodat het noodzakelijk werd, dat verkiezingen, die veel geld kosten, werden gehouden. Dc uitslag daarvan is thans bekend: wanneer wij dc cijfers afronden, kan men zeggen, dat op Hindenburg, den candidnat, die gesteld is door de partijen, wien het voortbestaan der republiek en de grondwet van Wcimar ter harte gaan. ruim l'SVs mil- liocn stcmnicn en op Hitler, die door de nazi s op den voorgrond is geplaatst, bijna ll'/s millioen stemmen zijn uitgebracht. Terwijl Winter, een wilde, een aantal stemmen ver wierf. dat kan worden verwaarloosd, om dat het do honderdduizend nauwelijks overschreed, behaalden de candidaten der communisten en van den Stahlhelm, Thal- irtann en Düsterb'org, onderscheidenlijk bijna vijf millioen en ruim twee en een half millioen stommen. Daar op Hinden burg ongeveer 170,000 stemmen minder dan de volstrekte meerderheid bedraagt, zijn uitgebracht, zal dus op 10 April een tweede definitieve stemming moeten worden ge houden; op genoemden datum zal die can didal t verkozen worden verklaard, die als dan de relatieve meerderheid verwerft. Dc stembusstrijd werd gisteren geken merkt door een rëcordopkomst der kiezers, zoodat veel minder stemgerechtigden thuis zijn gebleven dan bij andere verkiezingen het geval is. Natuurlijk zal ieder welden kend mensch. het betreuren, dat Hinden burg niet terstond de zege heeft behaald, maar niettemin is het reeds bemoedigend, dat Hindenburg, voor wiens herkiezing Brüning, de rijkskanselier, met buitenge wone voortvarendheid heeft geijverd, yoor- loopig verre in de meerderheid is gebleven en een aantal stemmen op zich heeft ver- eenigd, dat zelfs zij, die Hindenburg een goede kans gaven, niet hadden durxen vcr- wachten. Wanneer op 10 April ongeveer de zelfde cijfers xvorden uitgebracht als op 13 Maart, is de verkiezing van Hindenburg verzekerd. Dit zal natuurlijk een gexveldigc teleurstelling zijn voor de nazi's, die xveken lang van de dagen hebben verkondigd, dat hun candidaal, Hitier, dc zege zou behalen. Dit. is nu niet geschied, al mag niet xvor- den geloochend, dut gisteren het aan tal op Hitier uitgebrachte stemmen op nieuw onrustbarend is toegenomen, torxvijl het aan den anderen kant dc aandacht trekt, da' de communisten geen gexveldigc vorderingen hebben gemaakt; dit blijkt uit het feit, dat, hoe fel zij ook hebben ge ageerd. zij ditmaal bij de presidentsverkie zing maar iOO.OOO stemmen meer hebben gekregen dan hij de parlementsverkiezin gen in September 1030, tor-wijl de nazi's in dezelfde periode niet minder dan tachtig procent zijn vooruitgegaun, (d. xv. z. tus- schcn de 6K en 6'A millioen stemmen). Toch hadden dc nazi's verwacht, dat zij dit maal ccn nog veel beter figuur zouden heb ben gemaakt. Ofschoon uit het vorenstaande kan wor den afgeleid, dat Hindenburg zeer xvaar- schijnlijk opniouxv president van Duitsch land zal xvorden, moet men in beginsel na tuurlijk steeds rekening houden met on aangename verrassingen. Waarschijnlijk is het geenszins, maar uitgesloten is het in beginsel niet, dat de aanhangers van Düs- terberg bij dc herkiezing zich voor Hitler uitspreken en xvanneer ditzelfde voorbeeld door de communisten zou worden gevolgd, niet uit sympathie voor Hitier, maar alleen om in Duitschland een toestand van ver warring in het leven te roepen, waarbij zij alleen zijde kunnen spinnen, zouden de kansen voor Hindenburg aanmerkelijk klei ner xvorden. Dit zou eveneens het geval zijn, xvanneer dc nazi's sommigen schrij ven hun inderdaad dit voornemen toe bij dc herstemming Hitier als candidaal la ten varen en in dc plaats daarvan een lio- henzollernprins stellen. Met andere x\oor don: men mag met recht en reden ver- xvachten, dat. Hindenburg xvecr den thans door hem bezetten zetel zal innemen, maar onaangename verrassingen blijven tot dc mogelijkheden behooren. POLEN EN HET DONAUPLAN. W arsclia u, 1 2 M a a r t. (V. D.) Uit Ge- nève xvordt gemeld, dat de Poolsche minis ter van buitenlandschc zaken Zalcski in een onderhoud ovci het plan tot vorming xan een Donaufcdcratic o. a. verklaarde: Dc Poolsche regecring staat met alle in aanmerking komende staten in contact en waakt ervoor, dat geen afbreuk xvordt ge daan aaii de Poolsche belangen. Overigens zijn onze betrekkingen tot alle staten van zoodariigen aard; dat er geen reden is vóór bezorgdheid, dat iets zou kunnen gebeuren, waardoor onze samciixvcrking met hen zou kunnen xvorden bedreigd. Uit Parijs xvordt gemeld dat Zalcski ccn bezoek heeft afgelegd bij Tardjeu, xvien hij dc Poolsche reserves en xvenschcn mededeelde. 77 MENSCHEN IN SNEEUWSTORM OMGEKOMEN. Moskou, 13 Mi t. (V.D.) Volgens een be richt uit Tiflis zijn in de omgeving van Araschonda 77 personen, o.xv. 2 onderwijzers en 25 leerlingen, tijdens een sneeuwstorm om het leven gekomen. liet stoffelijk overschot op het kerkhof van Passy bijgezet Parijs, 12 Mrt. (V.D.) In aanwezigheid van een menigte van tienduizenden men sehen hebben lieden dc teraardcbestellings- plechtigheden van Aristi.dc Briand plaats gehad. De ceremonie ving aan om 2 uur voor het ministerie van buitenlandschc zaken, waar een katafalk bedekt met den tricolore op een hoog zwart voetstuk xvas opgericht- De aartsbisschop van Parijs, kardinaal Verdier, zegende het stoffelijk overschot, na dat kort tevoren de president van dc repu bliek met zijn gevolg xvas aangekomen. Aan dc Seine-oever, tegenover den katafalk hield Tardieu een toespraak, die per radio ovc geheel Frankrijk cn naar Engeland werd uit gezonden. Tal van diplomaten xvaren aan wezig. Na dc toespraak van Tardicur, die door luidsprekers xverd versterkt, begon het voorbijtrekken der troepen. Na deze rouxvparadc xverd dc lijkstoet go- vormd. Voorafgegaan door bergen kransen en bloemen, xverd de hjkxvagcn getrokken door G paarden. Duizenden ontblootten her hoofd, toen de kist voorbijkwam. Achter den lijkkoets liepen dc familieleden, Sir Austen Chamberlain, de leden der regecring, de buitenlandschc delegaties, dc vertegenwoor digers van den Volkenbond, van het. corps diplomatique, delegaties van bonden en rcpublikeinsche soldatenorganisaties met hunne vaandels, een cindolooze stoet, dio zich voortbewoog over de Place dc la Con corde, langs de Champs Elysees naai- den Are dc Triomphe, waar. aan het graf van den onbekenden soldaat een minuut stil xverd gestaan. Op het kerkhof van Passy werd ten slotte het stoffelijk overschot van Briand voorloopig bijgezet. DE VERMISSING VAN LINDBERGH'S BABY. Een oproep van de politie. Trenton (Xexv-Jersey), 12 Maart (V.D.) In verband met dc ontvoering van den baby van Lindbergh, heeft dc politic thans een oproep gepubliceerd, xvaarin 'alle inlichtin gen xvorden gevraagd, 'dio zouden kunnen leiden tot opsporing van .den vermisten baby. Er xvordt dc nadruk op gelegd, dat de politie gaarne „ongeacht uit welke bron" elke inlichting zal ontvangen. II o p c xv e 1J, 12 Maart (V.D.) De leiders uit dc onderwereld hebben Vrijdagavond met klem verzocht hun medewerking to vorlecnen om den baby van Lindbergh op tc sporen. Intusschen hoeft de politic het onderzoek m cn in dc omgeving van do woning van Lindbergh en in hel geheelo land voortgezet, docli Vrijdagax'ond moest .•.ij toegeven, dat het resultaat zoo xveinig bemoedigend is, dat het geen nut liccft te antxvoorden op de vragen, die de journalis ten stellen. In plaats van tc antwoorden op deze vragen, hebben dc politie-autoritcitcn be loofd bulletins uit tc geven, wanneer er iets nieuws te melden is. Vrijdag xverd slechts één bulletin verstrekt, waarin do arrestatie xvord medegedeeld van een ver dachte, John Brett tc Miami (Florida). Deze kon echter aantooncn. dat hij met dc zaak niets uitslaande heeft, waarna hij xverd vrijgelaten. DE HELFT DER DUïTSCHE VISSCHERSVLOOT OPGELEGD. Bremen, 11 M a a r t. (V. D.) Dc Duit- schc rcederijen hebben aan alle betrokken ministeries van het rijk cn dc landen een telegram gezonden, waarin zij mededoelen, dat 50 van de Duitschc "traxx lervloot lie den opgelegd is, terwijl nog meer schepen zullen volgen. Onmiddellijke uitvoering van de door hen gevraagde maatregelen is noodzakelijk, xvanneer een volkomen ineen storten van het zeevisscherijbedrijf moet xvorden vermeden. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 ONZE STOFFENAFDEELING krijgt een goeden naam om de smaakvolle sorteering en de ge schikte prijzen. Het aantal tevre den gebruikers van onze WOLLEN en ZIJDEN STOFFEN stijgt met den dag. ARNH.STRAAT. Importeurs van: Sechstein, Blüthner, Grotrian, Steinwcg. E Varkensmarkt S Tel. 1309 BUITENLAND. Hindenburg behaalt bij do verkiezingen gccu volstrekte meerderheid. Een herstem ming is dus noodzakelijk. (Eerste Blad, pag. 2). Dc uitvaart van Briand. (Eerste Blad, pag. 1). Overleden is dc luciferkoning Ivar Krcu- ger. (Eersto Blad, pag. 2.) BINNENLAND. Txvee dames onder Wassenaar gedood door een vrachtauto. (Tweede Blad, pag. 1). Groote brand te Apeldoorn. (Txvecde Blad, pag. 1.) SPORT. H. V. C. speelt gelijk tegen Donai» (Twccdo Blad, pag. 2). Dc Amersfoortsclic Boys kampioen door hun 21 overwinning op Bredcrodes. (Tweede Blad, pag. 2). Do Amcrsfoortschc korfbalclub verliest met 5—2 van Victoria. (Txvcedc Blad, pag. 2). AHeen betere merken. Medegedeeld door het K. N. M. I. to Do Bilt. Hoogste barometerstand 7G8.5 te Mün- chen. Laagste barometerstand 713.G to Stock holm. Verwachting: Zwakke tot mutigo lator wellicht toenemende W. tot N. wind, zwaar bexvolkt tot betrokken, xvcllicht enkclo regen of hagelbuien, kouder overdag. Nadat gisteren dc Westelijke Strooming lot ons land en N.-Duitschland doordrong cn do temperatuur aanmerkelijk docd stij gen, vertoont zich thans weer oen krachtige stijging van den luchtdruk in het N.W. on een daling in het O. en het Z.W., zoodat de wind tusschen IJsland en Noorwegen naar het N. liep cn weer daling van temperatuur in een groot deel van Europa te wachten is. In Scandinavië is do vorst in het Noorden xveer streng gexvorden. Ook bij Münchcu is in verhand met een sneeuxvdek de tempera tuur tot 18 gr. C. onder nul gedaald en zelfs in Ierland en Engeland kwam in don nacht lichte vorst voor. In Spanje cn Zuid-Frank rijk is de temperatuur nog vrij hoog. Alleen Scandinavië meldt neerslag van bcteckcnis. UI venhout, 8 Maart 1932. Menier, 't Is alweer zooxv! Trui mot en zal „veur dn Paasch schoon", hee zc verordonneerd, dus dan xvit 't wel, amico Vlcejcn week is-'t-al begonnen, 's Zon dagsmiddags. D'n Janus xvas bij me gexvist, zooas go wit, onder kerktijd, terwijl Trui xveg xvas, cn 'k had, om 'm zo'n bietje over z'n ge- murmereer henen tc helpen, mee da sterf geval van z'n vruoxv, 'n piereversclirik- kerske ingeschonken. En hoe gaat da-d-ee, toen nog eentje „ornda gc op eén been nie kunt staan", cn toen nog eentje „omda-d-allc goeie dingen bestaan uit drieën", cn toen nog centje „om t af te lecren" cn toen nog eentje „nouxv en dan nooit meer", en toen xvas de kerk ■uit 'k Was in 'n boste, 'n Zondagsclic bui, cn... daar mokte Trui cffc 'n goci gebruik van. „Hocvcul heddc 'r al g'ad" vroeg zc en toen xvas ik zooxv stom om te zoggen: „txvee haalfkes". Trui schonk toen nog '6 in omda-d-et tóch Zondag xvas, ik kreeg 'n bui om allo mensolien 'n haand te drukken, bezag dc weareld as 'n leutige kermistent en toen zee Trui: „véur zullen me van 't jaar be- haangen." En ik? Ik knikte; knikte mee 'n ovcr- tuigink of behaangen en schoonmaken 't levensgeluk van 'n mensch beteekenen en bexveerde toen zelfs: „en me zullen d'r 's 'n manjefiek blommeke veur uitzuuken, Toeteloeris!'' Én of 'r getooverd xvier toen lag den etalenboek veur m'n neus. „Bekekt z'alvast maar s", zee Trui en mee gong zc effe naar 't achterhuis. Nouxv, amico, keb 'n oogenblikskc zitten kijken, of ik heel de wearcld op z'n haan den zag slaan. Keb d'n bock 's cfkes veur- zichtig opengedaan cn toen xveer gaauxv dicht, toen 's naar m'n gloske gekeken cn onder m'n pet gekrabt. 'k Sting net tc kijken as 'nen meneer, xvien zc gevraagd ommen: „ooh meneer, houxvt da kindje 's cfkes vast" en da ze'm d'r mee laten staan! „Ileddo al xva-d-uilgezochl?" zooxv kwam Trui binnen mee 'n gezicht of er niks gebeurd xxas. Toen hè'k ze 's heel straf aangekeken cn laankzaain en mee nadruk gezced: „keb de kruik op ge borgen! Die bor reltjes van jouxx', die zijn me te straf, gladdekker." En xva denkte da zc tóén zee? „Gij had er meer op as txvee haalfkes, toen 'k thuiskwam!" Amico, nouxv gij! Ze kxvam er eigenlijk gezced rond veur uil, mcc da-d-antxvoord, dat ze mijn T mee geweld in had laten fladderen! Waar of nie? 'k Sting mcc stomheid ge slagen Maar zij? Ze gong rustig naar de tafel, sloeg d'n hoek open, d'ren brillenkoker lag er tusschen zag ik toen cn mcc 'n stalen gezicht mokte zc uit: „ditte heb ik gedocht!" „Zooxx'," zee ik. „Vinde 't nie mooi?" „Wa kost et?" „Schrikkelijk duur!" ,,'k Vind "t afschuwelijk, 't lijkt wel 'n moord, al da vuurrood!" „En ditte?" toen sloeg ze weer 'n aan- der blad open, gruun as gras. „Da motte nemen," zee ik: „dan emmen me van 't jaar beslist 'nen gruunen Paasch!" Toen zee zc iets da mee behaangselpapicr niks tc maken lice cn lee d'n boek in de be do tec. Ik gong 'n duljc doen, bij de plattebuis, om zekerheid t'cmmcn veurloopig niks over behaang cn over schoonmaak te hoeven aanhooren en'n bietje kwieker bij m'n positieven te zijn, veur t geval Trui me vandaag nog 's 'n borreltje zouxv prizzc- tecren. Waant om er nog 's zooxv goeie- koop in te tippelen, daar lia'k toch xvczen- lijk tabak van En 't xvas goed gezien van mc-n-cigcn, al zeg 'k 't zei vers, waant 'n uur later, net toen ik aan 't xvekker xvorren xvas, gong de deur open en lieurde-n-ik d'n Blaauxve zeggen: „Middag menechen!" „Ojce,zee-t-ic toen zooliter: „slopt-ie?" „Ja, Blaauxve", zuchtte Trui: „d'n baron slopt. Hij had txvee haalfkes gebrukt", (en ze drukte op die „txvee haalfkes", amico, of. of... affiju, zooxv vuil meugclijk!) „terwijl ik naar de kerk xvas en daar kan ie nie teugen schijnt 't". D'n Blaauxve brulde van d'n lach en ik liiexv m'n eigen slapende. „Heddet pampier al in lvuis?" vroeg d'n Ticst toon. Nouxv, amico, 'k had veul moeite om te blijven „slapen", da beloof ik oexx'. D'n diec xviest er dus ok al van. „Dc stalen", zee Trui: „en toen 'ik daar- strak mee Aantje uit de kerk kxvam cn zij teugen mijn zee da gij zo'n goei haandje van behaangen bedt, toen zee 'k zooxv: dan moes ie da hij mijn ok 's komen doen, maar ge mot me nie kwalijk nemen liorrc, Blaau xve," (fleemde zc) ,,'k had er ging horkc erg in, da gij al zooxv gauxv d'r op uit zouxv komen." „Ja," zee d'n Tiest: „keb vleeje xveefo thuis de vcurkamer geplakt en volgens Aantje is 't heel netjes gedaan, maar ge mot be grijpen, Trui, ik ben ginnen vakman, hor- re!" Toen stak ik m'n xaisten in d'hogtc, gop- te mee 'n kollesaal laxvijd, of ik net wakker xvier en keek verwonderd naar d'n Tiest. „Ollce, gij hier, Blaauxx'e? 'n Bietje gaan proppen aan d'n overkaant?" (da's de „Gouxve", zooals ge wilt!). „Bestig," lachte d'n Tiest: „slecht gesla gen vannacht, Dré?" „Neec," gaf ik ten antxvoord: „maar d'n J-aan is hier gexviest on toen emmen 'n paar haalfkes gebrukt om hum z'n Piela uit z'n hoofd to zetten cn nouxv hè'k xvczenlijk slaap gekregen." „Gij 'n borreltje, Blaauxve?" vroeg Trui: „hij krijgt niks meer vandaag, 't is xvcllekes gexvist." „Nie aannemen, Tiest," riep ik: „eerst xoeiert z'oexv 'n borreltje en dan motte gaan behaangen, jonk; gc zij nou gewaar- schouxvd!" „Daar ben ik sjuust veur gekomen," lach- te-n-ie: „de xvijven emmen uitgcmoikt da'k zooxv maniefiek kan plakken en nouxv hee Trui mijn aangenomen om juilic vcurka mer te doen!" En terwijl Trui inschonk, nada zo de kruik zoo 's gekxvikt had en mijn bedenke lijk aangekeken, zee d'n Blaauxve: „cn xvan neer mot ik aan d'n slag, Trui? Ik kan na tuurlijk olleen 's avonds, ec!" En zoo is d'n Blaauxve d'n aandoren avond komen, „plakken", zooas is da noemt. Heel 't „museum" vanxveuge d'n Dré z'n schilderijen wier leeggehaald. Trui knipte dc raandjes af en ik moest „inzee- pen", zee d'n Tiest, „dan zou hij 'l er op plakken". Nouxv, amico, 't kan van t jaar gaan zoo as 't wil wij emmen 'nen gruunen Paasch, horre. D'n Blaauxve xvas ók dalijk veur de „spinazie", zec-t-ie en zooxv koos Trui 't gruunc pampierko, txveeëndartig centen d'n rol. Wc hadden aan elf rollen meer as genogt, had d'n Blaauxve uitgeme ten zooda mc veur drie-veftig en 'nen daal der raanden, da xvas veur vijf pop kollesaal in 'et gruun zattcpi! Toen er drie banen opzatten cn d'n pap laanlks m'n vest droop, toen zee ik zooxv: Tiest, nie om iets te zeggen, ik heb gin verstaand van da vak, maarc.... zit da blommeke nie sjuust verkeerd?" „Bende nouxv schrok d'n Tiest en kxvam van dn trap af. Onderxvijle draaide Trui d'ren kop hecle- gaar opzij, om 't ondersteboven te zien en zee: „ik gelcuf xverendig dat-ie gelijk hee, Blaauxve!" „'t Mot zóóxv zitten," zee ik en ik draaide mee m'nen papborstel in de rondte en kwak 'nen vetten lik pap schoot van m'nen borstel en gong op Trui d'r gezicht haangen. „Zooxv," viel Trui uit, ze was éenen honk zeemelcn: „mot 't zóów zitten?" Ik docht da'k xva kreeg, ,,'k Wist nie da go mee behaangen zo'n leut kos ommen," zee ik en d'n Tiest knipte-'n ogsko naar me. „Ooxv, xva-d-is 't toch plazierig", treiter do Trui: „ik kan m'nen lach nie houxven," en toen, toen schoten d'n Blaauxve-n-en ik in 'nen lach, da Trui xvit xvier van kwaaiig heid! „Zuldc me nouxv zeggen of 't blommeke goed zit, ja of neeë!" schold ze toen. ,,'t Zit best," zee d'n Blaauxve. „En gij?" vroeg zc mijn: „xva-d-is jouxv gedacht." „Mijn gedachj, is," zee ik: „da-d-et prach tig staat, zo'n kamer mcc treurxvilgkes-in-'t gruun!" „Dan plakken me deur," zee d'n Tiest mco 'n ernst cn 'n koelbloedigheid of ie Ul- venhout dioht gong plakken cn klom weer op z'nen trap. Ik zipto xveer in, Trui knipte xvecr raand jes en d'n Blaauxve plakte maar. „Wt knjgde toch 'nen smerigen smaak in oexven mond van dioën pap, co Blaau xve?" zee ik. „Kollesaal," zee d'n Tiest, terxvijl ie meo 'nen doek teugen d'n muur sting te dop pen. Maar Trui gaf gin sjoege. Zij knipte of d'r leven er van afhong en zee: „de lijsten van onze Dré z'n schilderetukken zullen prachtig afsteken teugen da gruun; denk to gij ok nie, Blaauxve?" „Da zee 'k giesteren nog teugen Aantje," zee da Blaauxve merakcl meo 'n stalen moclxverk. Amico, 'k xvist nie waar 'k t zuuken moest. Affijne dc zaak is geplakt. De blommekes haangen allegaar naar bencjen cn d'n Ticst licc mc later gezeed da'k 'm dc banen verkeerd had aangegeven, maar da-d-et zóów ok xvcl aardig staat! „Maar lot niks aan Trui merken, horre," heet-ic gevraagd. ,,'k Zal wel wijzer zijn, hè'k geantwoord. En zooxv. amico, is 't museum al „schoon". Schilderijen dio gc beter op d'ren kop kunt bekijken as gexvoon en 'n behaangeske 't Is bekaanst modern! Veul groeten xan Trui en as altij gin hor- ke minder van oexvep toet. a voo rm<s

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1