DE EEMLANDEU Nieuws Licht op JOH. DE HEER Dinsdag 15 Maart 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a Ie jaargang No. 229 KREUGER'S FL0TSELINGE DOOD PLANTENKWEEKERIJ „HORSE WEIDE" DUïTSCHLAND BEPERKT DEN K0LENINV0ER HOE MOET WORDEN ONTWAPEND? 6 uur 32 min. L. J. LUYCX ZOON Piano's Orgels, Radio ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand Ü.75, per 1 1 week (met gratis verzekering tegen ongeluk ken 0.17'/f Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een Dewusnuramec e———elke regel meer f0 25 Licfdadighcids-advertcntiifn voorde helft van den prijs. - Kleine Advertentlën „KEITJES bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.bewijsnummer extra f 0.05 Hongersnood in Karpathen- Rusland. Ongelooflijke toe standen in oen deel van Tsje- cho-Slowakije. In Karpathen-Rusland, liet Oostelijkste gebied van Tsjecho-Slowakijc, dat in hoofd zaak wordt bewoond door klein-Russische boeren, hcerschen sinds geruimen tijd in economisch opzicht zeer moeilijke toestan den. Wel zijn de sub-Karpatliische gebieden lijk aan bosschcn. maar deze kunnen in verband met den tegenwoordigen toestand der Europeeschc houtmarkten nauwelijks productief worden gemaakt. De bodem van de lioogere b'ergdalen is arm, alleen de Zuidelijke rand van het land, in het dal der Boven-Thciss, en in de na bijheid van de Roemeensclic grens is vrucht baar, maar ook daar hebben de boeren te lijden van de algemeenc landbouwcrisis. De bevolking, die door dc vroegere ko- ninklijk-Hoiigaarsche regeering op een zoo laag mogelijken bescliavingstrap werd ge houden, terwijl men daar eveneens dc pri mitiefste. economische vormen liet bestaan, kwam een deel van het jaar aan den kost door te werken op dc grootc landgoederen en in de bosschcn van de Hongaarsche laag vlakte. Deze mogelijkheid is haar nu even eens grootendeels ontnomen als gevolg van de verlegging der grens. Het beheer der Tsjecho-Slowakisclie ropubliek, die door het oprichten van scholen en ziekenhuizen licel wat goeds heeft tot stand gebracht in een gebied, dat grootendeels nog „onontsloten" is, heeft, nu den bewoners dc z.g. „Wander- arbeit" onmogelijk is gemaakt, daarvoor niet iets anders in de plaats kunnen stel len. Tengevolge hiervan is een deel der Kar- pathen-Russische boeren, die sinds tijden zich tevreden hebben gesteld met een le- vensbestaan, waar van men zich nau welijks een voorstelling kan maken, in een nog veel ellendiger toestand ge raakt. De boeren slaan thans op het punt het trotsche woord, dat onlangs een Tsjecho-Slowakisch minister sprak, op tries te wijze te logenstraffen: het woord, dat in de republiek niemand van honger behoeft om te komen. Niet alleei^ligt het gebied der Karpatlien-Russcn geografisch ver van Praag verwijderd, maar ook psychologisch ligt het niet in het, gezichtsveld van Praag; bovendien hebben de Karpalhen-Russen zich niet bepaald populair gemaakt, omdat een derde zijner bevolking boeren nog wel communistisch pleegt te stemmen. .Dezer dagen nu heeft, haar wij in de Frankfurter Zeitung lezen een delegatie der internationale arbeidershulp Karpa then-Rusland bezocht. Tot deze afvaardi ging behoorde o.a. de schrijver van het be kende oorlogsboek Lndwig Renn. De gede legeerden hebben na hun rondreis verschil lende ministers te Praag opgezocht en zul len aan den president der republiek, Masa- ryk, een memorandum overhandigen, waar in hun indrukken zijn neergelegd. Deze in drukken, waarvan het Prager Tagbl. reeds een deel heeft gepubliceerd, dragen inder daad een schokkend karakter. In de hongergebieden van China en Indié of in Duitsehland gedurende den ergstcn tijd van dc hongerblokkade in den winter van 1918, aldus bericht Hamilton, één der gedelegeerden, heeft hij niet zoo'n ontstel lenden hongersnood gezien als thans in Karpathen-Rusland en Renn vertelt, dat de eenigc levensmiddelenvoorraden, die hij in verscheidene maar geenszins alle hutten in verschillende dorpen heeft aange troffen, bestonden uit eenige aardappelen, ter grootte van een walnoot, en een beetje zemelen of brood, dat daarvan was gemaakt De hoeren bezaten niet eens zout, ofschoon al het zout van Tsjecho-Slowakije uit de mijnen van Karpathen-Rusland komt. Kin deren met hongerbuikjes, dio nauwelijks kleeren droegen, hebben den schrijver van „Kricg" treurig aangekeken en een paar boeren hadden hem gevraagd in. Praag zijn best te willen doen, dat de gendarmen, wan neer dezen hen slaan, hen althans niet op het hoofd ranselen. Het is in één woord een troostloos beeld, dat in het memorandum wordt opgehangen, troostloos, omdat ook voor een regeenring, hoe goed deze ook van wil is, nauwelijks een mogelijkheid bestaat om dezen armsten der armen duurzaam hulp te bieden: men kan hun namelijk geen economische basis bezorgen, waardoor zij zich zelf kunnen hel pen. Dit neemt natuurlijk niet weg, dat men te Praag niet dadeloos kan toekijken, nu een geheele bevolking bezig is te verhon geren. AUTO RIJDT OP EEN MENIGTE IN. Londen, 14 Maart. (H.N.) Tijdens een autoweó. trijd te Montevideo verloor één der deeh -miers de heerschappij over, het r«tuur, zoodat de auto op de toeschouwers mroed, van wie er vier gedood werden. BRUG INGESTORT. Rome, 14 Maart (H.N.) In midden-Ilalië is een brug ingestort, toen twee zwaarbela den vrachtauto's daar overheen gingen. Vier personen zijn om het leven gekomen. Loopt de liquiditeit van concern gevaar? Stockholm, 12 Maart (II.N.). Alle me dewerkers van liet Krcugcrconcern zijn (hans ijverig in dc weer om den financicelen toestand van het concern to bestudcercn. De algemeenc opvatting is, dat dc zaken van het Kreugerconccrn gezond en soliede zijn, doch dat cle liquiditeit misschien ge vaar loopt. Kreuger had in ongeveer 40 landen het lucifersmonopolie verkregen, hoofdzakelijk door hot verstrekken van lee rlingen, waarvan het totaal meer dan V* milliard beloopt. Bovendien was het Krcu gcrconcern geiulcrcssèerd bij talrijke bank zaken, ertsondernemingen, hout- en papier fabrieken, clectriciteits- en tclcl'oononder- ncmingen enz. De laatste aanwinst van het concern waren de Bollvden-goudtcrreinen in liet Noorden van Zweden, voor welker exploitatie den laatsten tijd in de pers een grooto reclame werd gevoerd, waarschijn lijk met het oog op een emissie van aan- deelen, waarover o.a. te Parijs onderhande lingen zijn gevoerd. Londen, li Maart (V.D.). Dc Times meent te weten, dat de onmiddellijke oor zaak van de moeilijkheden, waarin het Kreugerconccrn kwam te verkccren, is ge weest, het tcit, dat op 1 April ongeveer DM millioen pond sterling bankcredieten zou den vervallen. Kreuger heeft tevergeefs ge probeerd, dit bedrag alsmede de noodigc bedragen voor het uilkoeren van eenige dividenden bijeen te krijgen. Er zouden reeds overeenkomsten zijn getroffen om het Kpèuger-concern zoo ver tegemoet te ko men als noodig zou zijn geweest. Moratorium aan het Kreuger- concern. S t o c k h o 1 rn, 14 Maart (II.N.). Het Stock holmschc bcursbestuur besloot de beurs voorloopig gesloten tc houden. De Zweed- sche rijksdag is vannacht in een buitenge wone zitting bijeengekomen, om over de door de regeering voorgestelde maatregelen ter voorkoming van een crisis tc beraad slagen. Het wetsontwerp, waarin voorge steld wordt aan het Kreugerconccrn een buitengewoon moratorium toe te staan, is aangenomen. Politioneel onderzoek be ëindigd. Parijs, 13 Maart (V.D.). Het onderzoek der Parijsche politie naar de oorzaken van den dood van Ivar Kreuger is beëindigd. Het stoffelijk overschot van Kreugcr zal Dinsdag of Woensdag naar Stockholm wor den overgebracht. Zij verwanten worden Maandag in Parijs verwacht. Een groot aan tal leden van de Kreuger en Toll-firma zijn eveneens in Parijs bijeengekomen, daar men na den terugkeer van Ivar Kreuger liier een algemeenc vergadering wilde houden. S t o c k h o 1 m, 13 Maart (V.D.). Dc gehee le Zweedsche pers staat ook Zondagavond onder den indruk van den dood van Ivar Kreuger. Over de gevolgen voor het Kreu- gerconcern en het Zweedsche economische leven loopen de opvattingen ver uiteen. Men is algemeen van opinie, dat een psycholo gische reactie op de beursnoteering der Ivreugcrpapieren onvermijdelijk is. Het be stuur van dc Stoekholmsche beurs komt nog hedenavond bijeen, teneinde een besluit te nemen over de voorloopige sluiting van de beurs alhier. In alle Kreugerondcrncmin- gen, hij dc rijksbank en dc grootc banken hebben in den loop van den Zondag directie vergaderingen plaats gehad. President Root komt Maandagmorgen uit Bazel alhier aan. De regcering zal nog in den nacht op Maan dag een buitengewonen kroonraad houden om een beslissing tc nemen over de mora toriumkwestie. De avondbladen van heden zijn van mee ning, dat de centralisatie van het Kreuger- concern niet zal blijven voortbestaan, maar dat de afzonderlijke groepen hun bedrijven zelfstandig zullen voortzetten. Dc bladen leggen er evenwel den nadruk op. dat de solvabiliteit van het concern niet in ge vaar is. Alle Zweedsche dagbladen wijden be schouwingen vol sympathie aan de figuur van Ivar Kreugcr. Naar verluidt, heeft Kreuger reeds jaren geleden' levensverzekeringen gesloten tot een totaal bedrag van 10 millioen kronen. HOOVER TEGEN HET OPPOTTEN VAN DOLLARS. Washington, 12 Maart. (V.D.) Presi dent Hoover heeft tot 2395 anti-spaarcom missies in het land het verzoek gericht haar werk voort te zetten, totdat de laatste opgepotte dollar weer aan de gemeenschap is teruggebracht. Hij deelde mede, dat nog meer commissies in andere gemeenten worden opgericht en dat de verkregen re sultaten reeds gunstig zijn gebleken. DE NIEUWE NOORSCHE REGEERING. Oslo, 12 Maart. (V.D.) Volgens een officieele mededeeling is de nieuwe regee ring als volgt samengesteld: Eerste minister en minister van land bouw: Hundsmid; financiën: Sundbym; handel: Kirkeby-Garstad; buitenlandsche za ken: (onveranderd) Braadland; d efeiisie: (onveranderd) Quisling; justitie: Sindboe. WAT ER SPOEDIG IN DEN TUIN ZAL BLOEIEN. Hoewel het telkens weer vriest en de winterkoning ons danig aan het lijnljhoudt, komen er toch meer en meer voorjaars- bloeiers tc voorschijn. Hoe mooi slaan nu reeds dc hoekjes Crocus in onze gazons cn openen zij hun knopjes, zoodra dc zon door komt! Met het koude weer azen dc musschen er wel erg op cn bijzonder schijnen ze het gemunt le hebben op dc gele die ze geheel wegpikken. Wie hier een middel tegen weet. heeft zeker veler dank te wachten. Paarse cn witte blijken ze niind2r aantrekkelijk tc vin den; of zou het liggen aan dc gele kleur die hen meer in het oog valt? Ook dc Scilla's of wel minialuur-Hyacin- then bloeien hier cn 'daar reeds met hun blauwe trosjes. In een hoekje, onder struiken geplant, zullen ze vooral ook later, in com binatie met dc Narcissen, dit opvroolijken. Op vcrschilcndc plaatsen zagen wc al pri mulas. Ook dc „Purpcrkissen" met haar rood-paarsc bloempjes tooit zich reeds. De tulpen-blaadjes staan van de vro.cgcre soor ten er al aardig boven. De vorst zal hen hopenlijk niet te veel schaden; iets kunnen ze wel hebben. Wordt het echter nog kouder, dan er wat rijshout over gelegd, waardoor dc vorst gebroken wordt. Turfmolm is niet meer mogelijk, daar het blad reeds te hoog is en dan zeker zou gaan rotten. Onder dc vroege bloeicrs, die ook wel spoedig zullen komen, nemen ook dc Ericas een voorname plaats in; vooral de „carnca" soorten zijn zeer vroeg. Op verschillende zonnige hoekjes zag ik zc reeds in bloei. De varietiet „Winter Beauty", met haar vrij groote rood-paarse bloemen is wel een der mooiste. Wil men een zeer vroege hebben dan plant men „Jas. Backhouse" en zoo zijn cr meerdere. De Doronicum komt ook reeds met haar blaadjes te voorschijn. Haar gele Margricl- vormigc bloemen zullen bij gunstig weer ook spoedig open gaan; omdat zc zoo vroeg bloeien verdienen ze ook wel een plaatsje in onzen tuin. Hel is eigenaardig dat vele men- schen aan deze bloem het land hebben en dan als reden opgeven, dat die helgele kleur in het voorjaar hen prikkelt. Zoo blijken de kleuren van bloemen vaak meer invloed op de menschen tc hebben dan nJen zou denken Een opvallend gekleurde voorjaarsbloeier is de „Anemone Pulsatilla" met haar paarse of roode bloemen, naar gelang de sooit. Ze heeft behaarde blaren en stengels en ook de bloem is bedekt met een fijn dons. Een eigen aardige bloem dus, die ons steeds weer boeit. De Arabis alpina komt ook al hier en daar in bloei. Minder bekend, maar veel mooier dan de witte, is de roze bloemige, genaamd „Rosabella." Plant er eens een hoekje van op een zonnig gedeelte van een tuin cn het zal zeker ieders aandacht trekken. Aubrietia met haar paarse en roze bloemen in allerlei tinten noemde ik U al eens, als geschikt voor muurtjes. Heel mooi is zc ook voor een bedbeplanting, waar men vroege bloei wil hebben. Ze is zeer sterk en heeft groenblij- vend blad. Men dekt ze dus vooral in den winter niet, want dan zou het blad spoedig gaan schimmelen. Wil men de planten al te goed doen, lijkt dit ook weer niet goed te zijn. Moeder natuur helpt zich in vele ge vallen zelf, door blad en hout zoo te maken dat dc koude of de warmte er geen invloed op heeft. J. O. W. F. RENS. G. BROUWER - AMERSFOORT KRUISKAMP 10 16 „Horse Weide" Kweekerij Heeft de zekere pretentie Dat ze onherroep'lyk slaat Alle, ied're concurrentie. JVraagt gratis catalogus Nadrukkelijk protest van Engelsche zijde L o n cl u n, 12 M a a r t. (V.D.i Dc Berlijn- sche correspondent van dc Times meldt, clat sir Horace Rumbolcl, dc Britselio am bassadeur tc Berlijn, in opdracht van het Foreign Office hij liet Duitsche ministerie van builenlaiïdsche zaken heeft geprotes tcerd tegen de verlaging van het contin gent steenkool, dat m Duitsehland mug n orden ingevoerd. Dc Britselio ambassa deur heeft cr, volgens den correspondent op gowezen, dat, voor zoover valt nu tc gaan, door dc beperking slechts dc Engel sche kolen getroffen worden, zoodat zij bet karakter krijgt van oen spccialcn maat regel tegen Engeland. Tegenover een vroe- gcren gemiddelden invoer van 120.000 ton Engelsche steenkool per maand was dit gemiddelde in dc laatste maanden gedaald lot 300.000 ton, vervolgens in Februari j.l tengevolge van do Duitsciio bepalingen tot 185 ti 225 duizend ton. Natuurlijk zit dc Engelsche regeering de moeilijkheden, waarin dc Duilscbo kolen- industrie verkeert, niet over liet hoofd en men zou dan ook niet protesteeren, wan neer een gematigde beperking in redelijke verhouding werd toegepast tegenover alle landen, die steenkool naar Duitsehland ex- portceren. Doch beperkingen van een der- gelijken omvang uitsluitend tegen den En- gclschcn kolcninvoer acht dc Britsclic re geering unfair. De Britsclie ambassadeur herinnerde verder aan artikel S van het Engclsch- Duitscho handelsverdrag, hetwelk bepaalt dat Duitsehland geen invoerverbod of in voerbeperking mag afkondigen voor En gelsche goederen, als een dergelijk verbod of beperking niet ook voor andere landen geldt. Beperkingen, die slechts voor Engel sche kolen gelden, zijn volgens de Engel sche regeering hiermede in strijd. De Brit sclic regecring gaf dan ook uitdrukking aan de hoop, dat hot oude contingent van ongeveer 30.000 ton per maand weer zal worden toegelaten, hetgeen haar zelfs, re kening houdend met de Duitsche moeilijk heden, niet onbillijk schijnt, aangezien dit contingent nog beneden het gemiddelde van 1931 ligt. Engeland legen de methode van begrootingsheperking L o n d e li, 14 Maart (V.D.). Dc Engelsche delegatie bij de ontwapeningsconferentie te Genève lieeft, naar de correspondent xan de Times meldt, thans haar standpunt bekend gemaakt ten opzichte van beperking der bewapening door middel van verlaging der begrootingen. De Engelsche delegatie deelt mede, dat de Engelsche rogeering een be perking der begrootingen ter verkrijging van vermindering der bewapening niet kan aan vaarden. Engeland meent, dat hierdoor geen werkelijke vermindering wordt verkregen, omdat getracht zal worden dc begrooting zoo hoog mogelijk op te voeren. Verder wordt gewezen op de relatieve uit gaven voor de bewapening, daar deze in verband met de wijziging in de valuta niet zuiver kunnen worden vastgesteld, waar door geen voor alle staten gelijke bereke ning der uitgaven kan worden verkregen. BUITENLAND. Do Nazi's ontnuchterd na do presidents verkiezing. (Eerste Blad, pag. 2.J BINNENLAND. Staat Nederland dc Wielingen af: (Tweede blad, pag. 1% STABSNIEU 78. l ied Fry over Taalkennis en techniek. (Eerste Blad, pag. 3). Kapdemonstratic in Dc Valk. (Eerste Blad, pag. 3). Ouderavond der Pallas Athenescbool. (Eersto Blad, pag. 3). Lezing van monsieur Guilhou voor Neder land—Frankrijk. (Eerste Blad, pag. 3). UIT DEM OMTREK. Opening der 26o Jaarbeurs door II. M. do Koningin. (Derdo Blad, pag. 2). Hoogste barometerstand 771.8 te München. Laagste barometerstand 44.2 tc Ilclsingfors (Finland). Verwachting: Meest zwakke veranderlijke wind, helder tot licht bewolkt, droog weer, lichte vorst des nachts, overdag weinig ver andering in temperatuur. Dc depressie over het Oostzeegebied trok O.-waarts af cn de hooge drukking brolddo zich sterk uit, terwijl do depressie in het Z.W. in belcekcnis afnam. In Noord-Scandinayië is de vorst nog streng, in Z.-DuitscWand cn Frankrijk nam zij af, maar er verscheen opnieuw vorst in N.-Duitschland cn het O. van ons land cn wanneer de krachtige N.W. winden in het Oostzeegebied ophouden zal ook daar do vorst weer toenemen. In ouzo omgeving is bij helder stralingswccr des nachts lichto vorst cn overdag dooi to wachten. Alleen in Scandinavië cn Duitsehland is eenige neerslag gevallen. Frankrijk en Engeland hebben bij Oostenwind droog én vrij zonnig weer met nachtvorst. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 ONZE STOFFEN AFDEELBNG krijgt een goeden naam om de smaakvolle sorteering en de ge schikte prijzen. Het aantal tevre den gebruikers van onze WOLLEN en ZIJDEN STOFFEN stijgt met den dag. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Groote vcorraacl bespeelde instrumenten. HET DONAUPLAN VAN TARDIEU. Boekarest, 12 Maart. (V.D.) Dc mi nister van buitenlandsche zaken, Ghika, beeft lieden het standpunt van de Roc- mecnsche regeering betreffende de plan nen tot schepping van een Donaufblok be kend gemaakt in een \erklaring aan dc buitenlandsche pers. Ghika juichte het Fransche voorste! om den vertwijfelden toestand van de Donaustaten te verbete ren, toe. Hij verklaarde, dat de actie echter alleen mocht geschieden volgens economi-1 sche en niet volgens politieke overwegin-1 gen. Iedere gedachte aan een overheer- sching moest worden uitgeschakeld. Overi gens kan Roemenie nog geen stelling no men, daar het plan zorgvuldig doordacht moet worden. Ghika gaf een uitvoerige op somming van alle moeilijkheden, zoodat men den indruk kreeg, dat Roemenië nog geen besluiten genomen heeft en voorloo pig ook nog geen besluiten zal nemen. Betreffende de hervatting der onderhan delingen over een non-agressiepact met Rusland verklaarde Ghika niets te weten De leider der Estlandsche delegatie, gene raai Raifloner. heeft hem in Gcnèvc ver klaard, dat ook do "Estlandsch-Russische onderhandelingen op een dood punt zijn gekomen. Ghika besloot met vast te stel len, dat Roemenie geloofde verder op zijn bondgenooten te kunnen .rekenen. Een nieuw reuzenvliegtuig der Dcmier-W erke DO X 3. op oen vlucht van het Boden- meer over de Alpen en terug.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1