DE EEMLANDEQ BRIEVEN VAN EEN BRABANTSCHEN BOER Stenlandsck Overzicht JO&3. DE HEER i Belaoj Weerbericht Licht op Maandag 21 Maart 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwai 2a 30e Jaargang No. 225 Fa. R. VAN DEN BURG Amh.straat Piano's Orgels, Radio AANSLAG BERAAMD 6 uur 44 min. L. J. IUYCX ZOON DOOR A. A. L. GRAUMANS AMERSFOORTSCH DAGBL AD ABONNEMENTSPRIJS pot 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0A7liv Binnenland franco per post per 3 maanden f3-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 515 PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer 025 Liefdadlghclds-advcrtentién voorde helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.— Bewijsnummei extra f 0.05 Het einde der herstelbetalingen, Een bock van Lloyd George. Lloyd George schijnt pas een bock te heb ben gepubliceerd, dat gewijd is aan het vraagstuk der schadevergoedingen. Het is in de Kolnische Zeitung van hedenochtend, dat wij een uittreksel aantreffen, waarvan wij de hoofdzaken onzen lezers niet willen onthouden. Volgens den Engelschen liberi len Staatsman is het niet de moeite waard ook maar een deel der kerstelschulden te handhaven. Het is zijn \aste overtuiging, dat de bergingswerkzaamheden, die moe ten dienen, orn ook maar een deel ervan uit de diepten, waarin het is gezonken, naar hoven te brengen, de kosten an do risico's niet zullen loon-n. IIij bestrijdt voorts de meening, als zou fet dusver door Duitscli land nog .maar w einig zijn betaald en geeft als zijn zienswijze te kennen, dat er in geen onkel geallieerd land een behoorlijk begrip bestaat van het bedrag, dat reeds door Duitschland is gestort: in elk geval is het ren reusachtige betaling voor een-overwon nen land, dat door een langdurigen oorlog is uitgeput, dat beroofd is van belangrijke gcbicdsdeclen, dat van credieten verstoken is geraakt en door herhaalde interventies werd gehandicapt. Lloyd George wijst erop, dat volgens schattingen der hevstelconimissie de totale betalingen van Duitschland van den wapen stilstand af tot 1 Juli 1931 toe 1010 millioen pond sterling hebben bedragen: dit is vijf maal de schadevergoedingssóm, die na don oorlog van 1S71 Frankrijk aan Duitschland moest betalen. Duitschland zelf, aldus voegt lifj eraan toe, raamt dc waarde zijner totale betalingen in vorengenoemd tijdsbe stek op niet minder dan 2095 rnillioen pond sterling. Als betrouwbaarste schatting be schouwt hij die van liet Washingtonsche economische instituut, dat tot. een cijfer van 1905 rnillioen pond sterling komt. In één der hoofdstukken maakt Lloyd George de opmerking, dat geen duurzame regeling der financiecle vraagstukken van Europa mogelijk is zonder dc bereidwillig heid der Yereenigde Staten. Aan den ande ren kant zal de weelvaart in Amerika niet toiugkeercij, zoolang de financieelc vraag- stukkeii van Europa niét op een bevredi gende wijze zijn geregeld. Opkomend voor de schrapping der Euro- peeschc schulden aan Amerika, verklaart Lloyd George, dat Amerika de sleutel in handen heeft van de deur, die zoowel naai zij n eigen welzijn als dat der geheelc wereld leidt. In verband met de herstelconfercntic, die in Juni te Lausanne zal worden gehouden en tevens in verband met het feit, dat op 30 Juni het Hoover-moratorium afloopt, wijst de Britsche staatsman niet slechts op tien ernsfigen financieelen toestand van Duitschland, maar waarschuwt hij er tevens voor evenmin den politicken toestand in Duitschland buiten beschouwing te laten. Hij verklaart, dat BrOniug, dc tegenwoor dige rijkskanselier, de gematigde en vrede lievende richting in Duitschland vertegen woordigt. Dcsniettcmin is deze, om hét land LLOYD GEORGE, door sir Bolton Eyres Monsell, den eersten lord der admiraliteit, onlangs de „Cfcaplin der Engelsohe politiek" geroemd. te redden van den steeds nauwer worden den greep der revolutionaire bewegingen, genoodzaakt geworden ondubbelzinnig te verklaren, dat Duitschland niet' langer her stelbetalingen kan verrichten. Volgens Lloyd George 'h'eerschen in heel het Duit- sche rijk ontbering en wanhoop. Dc Engcische politicus legt er den nadruk op. dat dc Duitschc staatslieden niet geheel zonder reden verklaren, dat deze ellende door het verdrag van Versailles over Duitschland is gebracht, dat er geen Duit- schcr bestaat, die dit met gelooft en dat geen regeering, steunend op den wil van het volk, ook maar een week kan bestaan, wanneer zij er bij de Duitschc kooplieden, industi icelcn en arbeiders op aandringt zich verdere offers tc getroosten in verband met de herstelbetalingen. Doelloos acht Lloyd George het over dc heiligheid van verdrag te praten: dc ge allieerden hebben volgens hemdit argu ment dooi- hui: schaarntelooze weigering, om hunnerzijds een deel 'daarvan' na te komen, in discrodiet gebracht. De nederlaag van de Hitlerianeii en der communisten bij de a.s. presidentsverkiezing zal daarom niet cle voortzetting der Youngbctalingun bcteekenen. Zij zul slechts béteekencn, dat de bewoordingen der weigering diplomatic ker en de toön van het neen gematigder zullen zijn: een democratische Duitsche re geering kan niet betalen en een nationalis tische of communistische dictatuur in Duitschland zal niet betalen. Lloyd George komt daarom-tot dc gevolg trekking, dal men er definitief rekening mee moet houden geen verdere bedragen van Duitschland té ontvangen, afgezien van kleine sommen. De overweging van het pro bleem van de schulden der geallieerden on derling moet daarom van deze feiten uit- PIANO'S, ORGELS, VLEUGELS. I lezcekt enze magazijnen; wij bieden U I een enrerne keuze zoowel in het een voudige als in hot meest luxe genre. Betaling vanaf i 4.per maand. «arkensmarM 5 Tel. 1300 Franco levering huis. gaan. De liberale Engölsche staatsman geeft als zijn vaste overtuiging te kennen, dat onder dc tegenwoordige omstandigheden een overeenkomst, om in den vervolge dc herstelbetalingen tc schrappen, de heilig heid van het \crdrag van Versailles niet aantast, maar integendeel „dc meest ge trouwe wijze is om het tc vervullen en tc eeren." Duitschland naur liet bankroet tc drijven, aldus merkt Lloyd George op, in het vruchtcloozc streven, meer te krijgen dan het betalen kan. bctcckcnt geenszins: het verdrag ceren, doch het \ordrag niet slechts breken, maar ontccron. Hij voegt eraan toe, dat. Frankrijk wel het laatste land .is, dat het met het verdrag van Ver sailles al te nauw mag. nemen.. Want hoe staat het met de bewapeningen en met do belofte, dat op dc Duitsche ontwapening een overeenkomstige ontwapening van Duitschland zou. \olgc»? Desniettegenstaan de beschikt Frankrijk thnus over een leger, dat, de reserves meegerekend, uit meer dan vijf millioen personen bestaat, om tc zwij gen van dc duizenden zware kanonnen. Duitschland daarentegen heeft een leger.van 100.000 man cn heeft dc beschikkingover slechts weinig kanonnen. Dc reusachtige landbcwapening van Frankrijk, zoo merkt Lloyd George ten slotte no£ op, js ccn kras se en aanmatigende schennis der beloften van Versailles. ERNSTIG VLIEGONGELUK IN CALIFORNIE Zeven dooden. New York. Te Redlands in California is het verkeersvliegtuig, dat den dienst van Los Angcles naar Phoenix onderhoudt dooi de mist tegen een hoogspanningsdraad ge vlogen. Het vliegtuig viel in een boomgaard, daarbij explodeerde het benzinereservoir, de piloot en de zes passagiers verkoolden vol komen. Premier van Nieuw^ZuidAVales als slachtoffer uitgekozen Londen, 1^ Maart. (V.D.) Vrijdag werd to Sidney een aanslag, beraamd op den pro mier van Nieu w-Zuid-Wales, Lang, ontdekt, door een telegram van den gcneraal-agent voor N'icuw-Zuid-Walcs tc Londen. Naar in liet telegram wordt medegedeeld, heeft Donderdagavond in het Brjtsche La- gerhuis een zitting plaats gohad, waarin medegedeeld werd. dat loden van de Aus tralische anti-communistische beweging New Guard, welke staat onder leiding van kolonel Campbell, bij de opening van de havenbrug te Sidney, welkr Zaterdag plaats zal hebben, den premier zouden overvallen en in het water gooien. Er zijn voorzorgs maatregelen getroffen, Jen einde den aan slag te verhinderen. Zooals bekend, heeft Lang zich sinds lang door zijn financieelc politiek onbemind ge maakt. Zoo moest Nieuw-Zuid-Wales on langs een moratorium afkondigen voor de buitcnlandsche schuldbetalingen. DE BOYCOT IN BRITSCH-INDIË. Men overweegt maatregelen. afweer- Lenden, IS Maar t. (H.N.) Dc overheid in Britsch-Indié wil thans krachtige maat regelen tegen den boycot \an Engelsche goederen treffen. Het plan bestaat om den gchcelen katoenhandel tc Bombay onder staatstoezicht te stellen. Ook wil men, gelijk reeds tijdens den oorlog geschiedde, een aantal ondernemingen naasten, die dan door gevolmachtigden van de rcgcering be stuurd zullen worden. GEWELDIGE BRUG TE SIDNEY GEOPEND. Londen, 19 Maart. (V. D.) Heden morgen is te Sidney dc nieuwe brug over de haven Van Sidney geopend, die met. een reusachtige boog, waarvan de spannings wijdte 50U M. bedraagt, de haven overspant en één der grootste boogbruggen ter.wereld is. Tienduizenden belangstellenden zijn naar Sidney gekomen uit alle deden van Australië om dc feitelijkheden ter gele genheid van dc ingebruikneming der nieuwe brug bij te wonen. ERNSTIG TRAMONGELUK IN NAPELS. Rome, IS Maart. (V. D.) Een botsing tusschcn twee tramtreinen in Napels heden avond orn half 9 heeft zes dooden cn 27 .gewonden gcéischt. De botsing geschiedde voor den tunnel bij dc Piazza Garibaldi. Onder dc dooden bevindt zich do bestuurder van een der treinen. Vier personen verhoe ren in levensgevaar. Het onmiddellijk inge stelde onderzoek heeft aan het licht ge bracht, dat dc cenc trein van de Piazza vertrokken was, ofschoon dc baan nog niet door het signaal was vrijgegeven. BINNENLAND. Felle brand in Dordt. (Tweede Blad, pag. 3). Dc moeilijkheden bij hot Ned. Toonoel. (Tweede Blad, pag. 3). Tragische vondst in zee. (Tweede Blad, pag. 3). SPORT. Het Ned. elftal behaalt in Antwerpen oen 1—1 zege op het Belgische elftal. (Tweede Blad, pag. 1). Medegedeeld door het Kon. Ncd. Mot. Inst, tc Dc Bilt. Hoogste barometerstand 772.8 lc Skudcs- nacs. Laagsto barometerstand 758.2 tc Ingö. Verwachting: Zwakke tot. matige, O. tot Z. wind. zwaar bewolkt tot betrokken, nog weinig of geen neerslag, iets zachter. De hooge drukking ten Z. van ons land, die Zaterdag cn Zondag \Y. winden mot eenige stijging van temperatuur brachttcn. is nog iets toegenomen, maar oen krachtige ontwikkeling van hoogo drukking over Scandinavië heeft den wind weer naar het O. doen draaien. Daar deze hooge drukking echter naar het Oost zeegebied schijnt te trekken, de barometer op IJsland bleef da len en dc bovenwind vochtiger lucht uit het N.W. aanvoerde, is toch een langzame overgang naar zachter weer mogolijk. Een tijdelijke opklaring bracht in het centrum van ons land nog 1° C. vorst in den nacht. In Finland en een deel van Scandinavië was do vorst nog streng on op een groot deel van het vaste land kwam nog lichte vorst voor. Op de Britsche eilanden steeg dc temperatuur tot boven normaal en viel matige regen. Ook Memel meldt 11 m.M., terwijl in onze omgeving dc abnormale droogte nog aanhoudt. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 ZIJDEN SJAALS Nieuw! Elegant! Groote Keus. Goedkoop! UI venhout, 15 Maart 1932. Meniêr, Xeuè, t- is mee 't vcurjaar nog nic diitte! Ze kunnen in dc kraanten nouw wel aller- haandc ploljcs afdrukken van zoogenomde ..vcurjaarsbodekesV, dc wcfkes in dc stad kunnen mee >tiooie hoedjes loopen onder 'n natte sneeuwbui; op dc kalenders kun nen ze meen tiereletijntje cn 'n krul-lelter- ke gedrukt emmen: „veurjaars-maand", 't is allegaar oêw eigen bedotten. Wemmen heel d'n-winter 's avonds r.ic.zoow haard gestokt as de leste Weken.' Trui is ei- zoow van in de weer, wij kunnen nie.genogt vcuruit, d'r zit nog te veul vorst in d'èèrdc da zc van dc week riaairJ Amsterdam is gegaan. D'n schoon maak <zat er op, Trui vuult d'r eigen as 'nen ginncraal die d'n slag van Waterloow hoe gewonnen en nouw moest ze natuur lijk d ien zeun 's persies gaan vertellen, hoe schoon 't in ons „museum" -geworden is, nouw er d'n Tiest behaangen liec en ik ge wit. Trui liee al de lijsten geboend en dc gouwen mee 'n kwastje uitgeborsteld en 'k geleuf da ze 't s.tiekum heel vervelend vond, da ze de schilderijen zelf van onzen Dré ok nic 'n „vet sopkc" kon geven! „Vrimd ee," zee ze teugen mijn toen 'k op d'n trap te witten sting. „Ja", zee ik: „as de mcnschen me zoow zouwen zien, mee m'nen knlkkwast, dan. „Keb 't nie over jouw! Wa verbeelde gij oew. eigen toch al tij?" vroeg Trui daar uit de laagte. Toen sopte-n-ik d'n kwast '11 bietje rojaal in m'ncn emmeren liep cr 'n dun straaltje, laangs d'n steel en ra'nen erm, oj\Trui d'r muts! „Peskop, da doe-d-omspres „As ge me-n-uit gaat schellen," zee ik: „dan zet ik dc witterij stop, liorrc! „Ge wilt cr zeker van af, ee, mee oew kouwe smoesjes?" zoog Trui. „Zal wel zijn." zee ik vol vuur: „'k ben veul te blij da k weer ?s lekker kalleken kan; vannacht kon 'k er allemaal nie van slapen, in 't veuruitzicht da 'k vandaag, as ik m'n eigen d'n blubber had gedouwd ach ter d'11 gruuntcmvagel, dan thuis lekker mocht gaan witten!' „Is 't oew soms te veul?" Toen liep er weer ..per ongeluk'11 straal tje laangs m'nen mouw, maar Trui gong op tijd 'n paskè cpzij. „Wa-d-is nouw vrimd?" vroeg ik toen en mee gaf ik weer 'n streek of ik ..in 't aangenomensting. „Dat die schilderijen zelf nie 'n sopke motte emïrien," zeo ze: „waant die haangen toch ok heel 't jaar in d'n stof en daar loo pen toch ok geregeld dc vliegen over in den zomer." „As 't bij „loopen" blééf, was 't nog zoow erg riie," zee ik: „maar „Wjt maar," riep ze: „moe jouw is gin verstaandig woord te praton cn denkt aste- blicft om-m'n nuuw behaang, knoeiert." En toen, amico, toen zog ik, hoe ze d'ren vinger in d'rcn mond stak cn 's heel cffc pcrbccrdc, of onzen Dréz'n moderne schil derstukken „wasch- en kleurecht" waren! „Doet da nóuw nie," riep ik heel haard, of ik m'n eigc.n akelig1 schrok: „hoe vuiler cn vetter in de kunst, hoe grooter de weer de, da witte nouw toch eindelijk wel. Elk yliegesproetke is 'nen gulden wèèrd. Ik kan wel zien da gij gin verstaand bedt, toe- teloeris!" Affijn, Trui is dan naar Amsterdam ge gaan. Zij was nouw „schoonzee ze, 't kon veur beur part nouw dalck Paschen wor ren cn 'k zee toen: „gelukkig dat ie dan weer dcurgaut van 't jaarcn Trui lachte! Amico, ze lachte! „Ouwe," zee ze toen as ze da zeel, dan kan 'k gin kwaad doen ofdan mot ze wa van me hebben. „Ouwe," zee zc: ,,'k zouw van de weck wel 's op één dagskó op-en-neer willen naar de kienders in Am sterdam. 'k Ben toch zoow nuuwsgierig hoe ze 't stellen en 't is alweer zoow laank gc- Iejen; gij wil-d-ocw eigen dan wel 's 'nen dag behelpen, zekers?" „Ollec," zee ik: „doet dn. Maar komt dan 's avonds vcrom, dan haal ik oew af mee dc sjees". Toen trok ze aan m'11 neus. As ze da doet, amico, dan dan ja, hoe zal 'k da houw zéggen Affijn, dan wordt dc wac- reld nie ongelukkig gemokt deur zon stomme streek van Adam, maar dan is „Eva" toch weer druk bezig om Adam in dc. luren ie leggen! „Nouw is alles goed en wel,zee ik: „maar zegt dan medeen aan Drê en Wies, da-d ons boske, as ie strak vakansie hcc in d'n Ouwenbosch, z'nen vakaansie bij ons deur- brengt. veur de helft. Hij hce-g-et mijn lest nog gevraagd, toen "k 'm opgezocht eb op de kostschool cn 'k heb 't 'm vast be loofd!" En zoow, amico, sloeg ik mee die aar digheid van Trui, twee vliegen in één klap: Trui en onzen Drê! da-d-Adarn 't mijn maar nadoet D'n aandereiï dag al, ze liet 'r gin spriet je gras overgroeien, is Trui mee d'r Zon- dagsche rnuts op en netjes in 't zwart, mee 't karbieske bij d'r naar Amsterdam ge trokken! En as ik ze 's avonds weer oplaaide in dc sjees, hee zc van dc statie af, tot da'k al 'n haalf uur ondel* de dekens lag, ver slag gedaan van d'r reis. Wat die nie alle gaar, te vertellen wit as ze zoow 's éénen dag is weggewiest, da's in één woord: in drukwekkend! En as ik oew nouw allegaar moes schrijven, wa ze allegaar vertelt, alleen al van af da zc op d'n tram stapte, lijn negentien, aan de Amsterdamsche sta tie, tot da ze boven kwamp bij onzen Dré dan wasoewon kraant al te klein. Twee dagen achter mekarc, van d'n vruugen mergen totda gc 's avonds in bed legt, doe zc verslag. Ollce. 't is nie ongezellig; 'k laat zc maar kaaieren cn as ik 's effetjes knik, of rn'n oogen vertrek zéggen hoef ik niks! dan lopl ze weer as '11 rateltje af. Zc. hcc nog nooit gereisd of d'r zat „fci- milie" in dc koepee. Zc kaaiert net. zoow laankt en mokt dé aanderc pasjezjiers zóów op gaank, da zo van mekarc alles we ten en da-d-'n achternichtje \an Toon Marlj- nissen van Ileusdenhout, gin fermilie meer laanks Trui d'rcn kaant, bekaónst fer- fermilic is van de juffrouw- teugonover hour in dc koepeo, zoodat Trui cn die juffrouw in de gaten krijgen da zc eigenlijk nog „zon bietje" fermilie van mekaar zijn in d'11 zeuvoncn- zeuventigsten graad, cn da ze beslist mc- kare-n-is op motten zoeken, Zondag na dc late mis, dan is m'ncn man weg en kun nen me nog 's gezellig praten en dan zal 'k oew m'n nuuw bohaangseltje-n-'s laten zien, nog ging vijf gulden juffrouw en go kun nic geleuven hoe 'k cr rnec opgeknapt ben. Alles en nog 's alles vertelt ze. Zc wit zelfs te vertellen wat de mcnschen doch ten, die zc onderwcugc hee ontmoet. „Die blonde juffer van één hoog, ge wit wel, die mee da laag uitgesnejon blocskï en die vliegenspetjes op d'r neus, trok open cn toen zee ze da'k verkeerd gebeld had zee ze, maar ik docht lopt naar de pinnckcs en toen zag ik wel wa zij docht, maar dat liet me natuurlij zoow kouw. As 'n straal pompwater," hoef ik dan maar te zeggen en ze lopt alWïer '11 paar uurkes achter mekaar af. Affijn, 't veurnorastc-n-is da ze 't daar goed stellen, ik geleuf meer en meer dat 'r nog nen amparten lievenheer is, om kunstcnèèrs deur dc wcareld te trekken; m'ncn verver schijnt 't best te boeren, beter as veul boeren, en da Trui weer 's heelegaar gerust is over d'r kiilders. Waant as die maar denkt en zoowiets schiet dan in d'ren kop, as bij 'ri aandcr pijn in z'nen buik maar as z» dan zoow 's ineens eraan denkt van dn eene of d'n aanderc van 't span '11 tijdje niks geheurd te emmen, dan gaat hcur „veurgc- vuul" aan 't werk. en dan is ze zoow stie- kum van d'rcn streek af. Maar nou is ze weer kontent. „En ge kun nie geleuven", hee zc mc al 'n paar keer gezeed: „gc kun nie geleuven, hoe haartelijk onzen Dré veur me-n-is!" (Dan inottc ze vuulen, amico; beur maar!) Moe alles lopt ie me-n-achtcrna. Moeder, blijf nouw 's zitten, zoow en neem 't er nouw 's van, nïënsch. Thuis motte genogt sjouwen en hier, drinkt oew avvekotje is leeg, de kachel nog 'n bietje oppoken? En zoow is ie veur z'11 vrouw ok, persies ion- der," zee ze dan: gottc-got, Wies hè'k teu gen d'r gezegd: houwt 'm in eerc horre, Zóów zijn d'r nie voul mannen," (vuuldc '111, amico?).„Zoo zijn d'r nic veul man nen, Wieske, die oew helpen dc horden en vurlcen af te drogen, die zóów veur d'r huishouwentje gestreje zijn, die gin kaart- klupkc, gin schietvereeniging, gin buljart- klup d'r op na houwen, houwt 'm in eere, Wies!" Amico, onze Dré mot 't. eerste bord .van z'11 leven nog afdrogen, keb 't 'm zjlvers s gevraagd, toen ze die smoesjes nog 's op had gehaangen cn hij hee net zoow goed z'n kammeraads as ikke, net zoow-goed, maar zoowas ik al zee: gc mot. ze pruuven! Maar ik vlieg or nic in, zoowas Trui lest. Toen he'k ok zo'n stuip uitgehaald. 'k Zee zoow: „Wa-d-is da-d-Aantje van d'n Blaauwe toch 'n pront wefke, Tiest, hè'k gezced teugsn d'n Blaauwe, Tiest, wa bende toch mee oew neus in d'n botter ge vallen, jonk. Zukkc wefkes as gij er één hedt, motten mee 'n lantcèrntje gezocht worren!" Wit wier ze. D'r neus wier twee keer zoow broed as aanders en d'ren mond beef de. Toen zej zc: „gij hedt wel te klagen, cel Fielesoof da ge daar staat." Keb m'n eigen 'nen aap gelachen. :'(f- OUec, ik gaai d'r afschcien. Wij zijn „schoon", Trui is weer thuis 't kan Paschen worren! Da kleine boske komt bij ons, da sta-d- in elk geval vast. Amico. veul groeten van Trui en as altij gin horke minder van oewen toet a voe DR6. I

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1