DËËËMLANDE& GRATIS TOEGANG 1 "AM ...MMCinf. A M I C I T I JOH. DE HEER Dinsdag 2S Maart 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhcmschepoortwal 2a 30 e Jaargang No. 230 DE BEDREIGING VAN OOST-PRUISEN Duiischlands rechten in het Memelgebied PLANTENKWEEKERIJ „HORSE WEIDE" WORDT FRANKRIJK HET MET ITALIË EENS? 6 uur 58 min. L. i. LUYCX ZOON Piano's, Orgels, Radio CHRVSLERcn ABONNEMENTSPRIJS per 3 maaaden voor Amersfoort 2.10, per maand 0.75, per week (met gratis verzekering legen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25 Licfdadlghcids-advcrtcntlën voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlcn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—, Bewijsnummer extra f 0.05 Wil Japan den Volkenbond den rug toekeeren? Het wil de vrije hand in Mand- sjoerije hebben, zonder reke ning le houden met den Vol kenbond. In vooraanstaande Jjpansclie bladen, waarin de nadruk wordt gelegd op den ernst van den politieleen toestand in liet Verre Oosten, wordt het voornemen van Japan, om den Volkenbond le verlaten, le vendig besproken. Het ministerie van bui- ■tonlandsche zaken en dat van oorlog, evenals andere rcgceringsinstanties, zou den, naar verluidt, het fe dezer zake reeds eens zijn geworden, zoodal; de berichten omtrent Japan's houding tegenover den Volkenbond, geenszins lief (karakter dra gen van louter proefballons Volgens de Japanners hebben de bespre kingen te Geneve geloond, dat de Volken bond slechts onvoldoende begrip toont te bezitten van den toestand in Oosl-Azië. Bovendien hebben kleine sta ten-leden van den Volkenbond, in liet conflict tusschcn Japan en China aanleiding gevonden hun eigen positie in den Volkenbond Le verster ken, dooi- bepaalde Volkenbonds-theoricen le exploitecren. Daardoor is de discussie over liet geschil tusochcn Japan en China een gecompliceerd karakter gaan aanne men. Een en ander is een beletsel voor rcelitötrccksche onderhandelingen tus- sehen de partjjen, die met elkaar overhoop liggen en hijgevolg tevens voor de liquida tie van het conflict. Het. is om deze rede nen, dat Japan het raadzaam acht uit den Volkenbond te treden; mogelijk blijft liet natuurlijk, dat Japan, evenals de Ver- eenigde Staten, een „waarnemer" te Geneva zul laten. De Japansohc peis publiceert verder een interview van den minister van oorlog, dat dezelfde strekking heeft en waarin de mi- uister te kennen geeft, dat Japan besloten is de Mandsjoerijschc kwestie zoo snel en afdoend mogelijk te regelen, eventueel zon der rekening le houden met de wensohen van den Volkenbond; de minister is van opvatting, dat het in bet belang van den vrede in Oost-Azië noodig kan worden, dat Japan niet langer lid van den Volkenbond blijft. Een medewerker der Vossisclio Zeilung, de mogelijkheid besprekend, dut Japan zich voorgoed van Genève afwendt, is de mce- ning toegedaan, dat dit meer zou beteeke- iien dan liet afzweren van den geest der internationale samenwerking"; bet zou ic- vens hierop neerkomen, dat Japan de za ken in Oost-Azië, zonder rekening te hou den met de internationale belangen en de gerechtvaardigde aanspraken der Chinee- zeii, langs militairen weg zou willen rege len. Japan kan dan zeker zijn, dat zoowel zijn optreden te Sjanghai als zijn politiek in Mandsjoerijc niet door den Volkenbond zal worden goedgekeurd. Japan weet echter eveneens, dat een Vol- kenbond zonder do Vcrcenigdc Staten en zonder den ruggesteun cencr Europeesche solidariteit geen gevaarlijke tegenstander is. Door het negccren van de besluiten, die ie Genëvo zijn genomen, heeft Japan zij bet in een vorm, die diplomaliek-hoffelijk was te kennen gegeven, dat het niet bereid is te bukken voor een moreele autoriteit, die geen kracht bezit en niet vastbesloten is haai' besluiten ook te doen uitvoeren. De Volkcnbondsraad, die het Oost-Aziatische conflict riu niet bepaald op een gelukkige wijze heeft behandeld, draagt hiervan mee de schuld. De loop, dien de zaken hebben genomen, is, van internatio naal standpunt bezien, buitengewoon be treurenswaardig en het kortzichtige leed vermaak, dat de slechte uitslag van Vol- kcnhonds-bcmoeiingen in de nationalisti sche kampen van allo landen pleegt, te wokken, is nu v. cl allerminst op zijn plaats, omdat juist deze kringen alles gedaan heb ben, om het instrument van den Volken bond zoo stomp mogelijk le maken. Wanneer Japan zijn dreigement werke lijk in daden omzet c» niet slechts als pres sie laat werken, zal de kwestie van den Stillen Oceaan opnieuw zoo scherp moge lijk aan de orde worden gesteld; het ge bied, waar Japansohc, Russische en Amc- rikaansche belangen met elkaar in botsing koine»., zal gcruimen tijd de omvccrslioek blijven, die de wereld den terugkeer tot een tijdvak van economischen opbloei en internationaal vertrouwen bemoeilijkt. Ook voor Japan zelf. dat in China niet alleen moet ..overwinnen", maar ook in econo misch opzicht met succes moet werken, om de economische crisis in zijn eigen land cn dc zwakte van zijn valuta te boven te ko men, zal het verloochenen van den inter nationalen geest weinig zegen brengen DE REIS VAN DE GRAF ZEPPELIN. Hamburg, 2S Maart. (II. N.) Le Graf Zeppelin bevond zich hedenmiddag 4 uur Grccnwich-lijd op 35 gr. 42 min. N.B. en gr. W.L. Het luchtschip zot koers naar Gibraltar. Volgens minister Groener worclt het gevaar van dag tot dag groot er Ko nj ngsbergen, 2ü Maart. iV Lu Dc Koningsberger Allg. Zeitung publiceert een beschouwing van den rijksweerminislcr Groener onder het opschrift: „Hel rijk- houdt \ast aan Oost-Pruisen". In dit artikel gaat Groener allereerst in op algemecno politieke problemen, die Oost- Pruisen betreffen cn verklaart vervolgens, dat de Merneliandsclio kwestie een aangele genheid is, die men met warm hart, maar met koel hoofd bcoordeelcn moet. Daarom wordt een vreedzame oplossing gezocht. Maar deze vreedzame houding is geenszins oen bekentenis van zwakte. De üuilsche politiek zal, naai Brüning voor kort ondub belzinnig lot uiting gebracht heeft, in haar strijd om het recht geen stap terugwijken. Zij zal ui overeenstemming met wet en ver stand er naar streven, dat den Duitschers m het Mcmclland hun rechten onvermin derd gehandhaafd blijven. Woordelijk ver volgt dan de rijksweerniinister: „Ik begrijp het gevoel van vereenzaming en bedreiging, dat in Oost-Priiisim met het oog op zijn isolatie en de ontzaglijke wanverhoudingen tussèhen onze militaire macht en de bewa peningen van onze buren liccrscbt. Ik weel. dat juist in den laatsten tijd de bezorgd heid groot is geworden. De bedreiging van Oost-Pruisen groeit van dag tot dag. Ik on derschat dit gevaar niet. Maar ook daarte genover is liet van belang kalm le blijven, want wij weten: Oost-Pruisen is niet zon der bescherming aan vreemde machtslus- ten overgeleverd. Voor deze provincie zorgt in de eerste plants liet daar slaande ge deelte van het Duitschc rijksleger. Voor de bescherming en dc verzekerde communica tie met het rijk zorgt verder dc rijksraarinc. ondersteund door een bevolking, die goed cn bloed voor do verdediging van liet vader land veil heelt. Ju ieder geval bcteckunt. de afweerkracht van Oost-Pruisen voor iede- ïen aanvaller een sterk risico van misluk king. Want dat inoct duidelijk zijn: een vij andelijke inval in Oost-Pruisen onder welk motief die ook moge geschieden, sluil niet op passievcn, maar op acticven tegenstand en deze tegenstand beperkt zicht niet tol liet Oosten, maar zal gedragen worden door dc geheelc moreelc cn rnatcrieelc kracht van het Duitsclie volk. dat in deze le venskwestie voor de natie eensgezind is over alle parlijgrenzen heen. Dat is ook de beteekenis van de verklaring van den rijks- presidcnt, die hij een maand gegeven heeft aan de provinciale commissie. Het artikel eindigt met een beroep op het verstand \an de Oost-Pruisische bevolking. VERKEERSONGEVALLEN IN FRANKRIJK Tijdens de Paaschdagen 19 per sonen gedood en GO gewond. Parijs, 2S Maart. (II. N.) Gedurende dc Paaschdagcn hebben in Frankrijk tal rijke verkeersongevallen plaats gehad. Voor zoover op het oogenblik bekend is zijn daarbij 19 personen gedood cn GO ern stig' gewond. Een ernstig ongeluk bad plaats bij Bruay-en-Artois, waar twee mo torrijders in volle vaart tegen elkaar op botsten. Daarbij werden 3 personen op slag gedood cn de vierde levensgevaarlijk gewond. HET CONGRES DER SOCIALISTISCHE ARBEIDERSPARTIJ. B e r 1 ij n, 26 Maart. (V.D.) Hedenavond werden allereerst de debatten voortgezet over het rapport van den partijvoorzitter Seydewitz. In zijn slotwoord betoogde Sey- dewitz tegenover eenige sprekers nogmaals, dat ccn scherpe omgrenzing tegenover de communistische partij noodzakelijk was. Vervolgens nam bol congres dc rapporten aan over de principe-verklaring en liet program van actie. Zwcling critisoerde dc vroegere socialistische en communistische partijprogramma's en legde den nadruk op do noodzakelijkheid van een program, dat rekening houdt met de economische cn po litieke cisclicn van tegenwoordig cn met de taak ven de arbeiders. In aansluiting hierop stelde Weckcrle de belangrijkste eischen van het oogenblik dei- socialistische arbeidersbeweging op. Tijdens de debatten werd een eisch, die doelde op opgeven van de partij en aansluiting bij de derde Intcrnutionalc, onder zekere voor waarden, scherp afgewezen. Veel bijval vond daarentegen dc redevoering van prof. dr. Anna Siemsen, uit Jena, die waarschuwde voor alle radicale phrases on die als be langrijkste laak van de partij de bewust making der massa's noemde. In het verdere verloop der besprekingen werd stelling ge nomen tot het probleem Rusland— Duitsch land. Zondag werd het congres vooriaczoL ZELF CYCLAMEN KWEEKEN De lady onder de kamer-pjantcn is zeker wel de Cyclamen. Voor menig raam ziet men zc nu staan getooid met vele mooi gevormde bloemen. Ook afgesneden blijven zc lang goed, kortom het is dc ideale kamerplant, die bijna nooit mislukt liet gemakkelijkste begin is naluulijk, een bloeiende plant bij den bloe mist le koopen cn in zijn raam te zetten. Als men zc niet in de zon zet cn in een niet tc warmen kamer zullen ze wel eenige maanden bloeien. Telkens komen dan weer nieuwe bloempjes te voorschijn. Er zijn allerlei fa beltjes in omloop over dc verzorging dezer planten. Dc ccn giet zc met kokend water, dc ander giet slechts op bet schoteltje enz. Men kan zoowel op hel schoteltje, als op dc pot gieten, als men maar zorgt, hel water niet tc koud tc nemen cn niet te veel over liet blad en de bloemknoppen le morsen. Als dc plant uitgebloeid is, inoct U ze met pol en al in ccn min of meer beschaduwd, niet al te droog hoekje plaatsen. Ziet men zc in het najaar weer uilloopcn dan plaatst men ze weer bin nen en geeft zc weer water. Men kan van de bloemen met een beetje geluk echter ook zaad krijgen. Op een zonni- gen dag sloot men flink tegen de goed uitge groeide bloemen en men ziel een wolkje stuifmeel le voorschijn komen. De bevruch ting heeft nu plaats cn is na eenige weken dc vrucht ontstaan, die zich reeds bij hel be gin der vorming over de po'.rand heen buigt. Men bewaart hel zaad op een droge plaats lol begin Augustus en zaait c'.ar. in een reeds meer genoemd zaadbakje in gocdgczccfdcn bladgrond met schcro zand gemengd. Men zet dc jonge plantjes, die na een paar maanden hieruit zijn ontslaan, niet in dc zon en giet op lijd. Het zaaien geschiedt natuurlijk onder een ruitje, waaronder men dc jonge plantjes houdt lol men ze kan verspenen, wat na het vormen van hel clerdc blad. gebeuren moet. Gedurende den winter wordt nog eens vcr- speend en nog' steeds onder glas gehouden. In het voorjaar zet men ze dan in afzonder lijke potjes en voegt een weinig oude mest aan het grondmengsel toe Men houdt de jonge plantjes nu netjes voor zijn venster, of als men zoo gelukkig is, builen in ccn broei- bakje, echter niet verwarmd. In den loop van den zomer wordt nog een paar maal verpot en Icjkens in een weinig groolcr potje. Men moet steeds op tijd gieten daar de jonge plantjes nog geen rusttijd kennen. Een jaar ia hel zaaien kan men dan ongeveer den bloei verwachten. Eenvoudiger is liet echter knollen tc koopen en deze ongeveer in Augus tus op te potten en op de reeds beschreven manier in bloei te trekken, dus voor een ven ster in de kamer. Minder geschikt voor dc kamer is het Al- penviooltje of ook wel genoemd Alpcncycla- mcn. Hij groeit buiten en is in onze rotspartij of in liet stapclmuurtje op zijn plaats, liefst op den Oost-kant. De Cyclamen voor de ka- ncr zijn uit Pcrzic afkomstig, vandaar, dat men zc 's winters niet buiten kan houden. Wil men bijzonder mooie Cyclamen in de kamer krij gen, dan giet men ze, nadat men begonnen is zc weer in bloei te trekken, alle ccn paar weken met slappe koegier, d.w.z, een weinig oude koemest in water. Heeft men geen koe mest, dan kunnen andere meslsoorten ook wel dienen, maar gewoonlijk met zeer veel water gemengd. Zoo vraagt kippenmest 50 deelcn water or een deel mest. Van het reeds meer genoemde kunstmest- mengsel, wat ook wel zoo tc krijgen is, slechts een theelepeltje op een Liter water cn er een maal per maand mee gegoten. J. O. W. F. RENS. G. BROUWER - AMERSFOORT KRU1SKAMP 10 16 Horse Weide" Kweekerij Heeft de zekere pretentie Dat ze onherroep'lijk slaat Alle, ied're concurrentie. ^Vraagt gratis catalogus HET KIND VAN LINDBERGH GEVONDEN? Mededeelingen van ds. Peacock. Norfolk (Virginia), 28 Maart. (V. D.) In vervolg op hel Bericht van "eenige da gen geleden, deelt de geestelijke, dominó Peacock, thans mede, dat hij het kind van Lindbergh, dat nu reeds 2G dagen zoek is, heeft gezien. Het kind wordt, vastgehou den in Noord-Carolina, aan boord van een schip. Ds. Peacock voegde eraan loc, dat het kind thans spoedig aan de ouders zal worden teruggegeven. Hij vertrouwt, dat dit binnen een week het geval zal zijn. FRANKRIJKS NATIONALE DEFENSIE-PROGRAM. 3,4 Milliard francs schatkist biljetten. Parijs, 26 Maart. (V. D.) De finan- ciccle commissie van de Fransche Kamer heeft gistermiddag haar goedkeuring ge hecht aan een wetsontwerp, waardoor de minister van financiën gemachtigd wordt schatkistbiljetten uit te geven ten bedrage van 3.4 milliard francs, teneinde dc uitvoe ring van liet nationale defensie-program mogelijk te mak"" liet vraagstuk van de gelijkheid der vloten Parijs, 26 Maart. (V.D.) Naaf in politie ke kringen verluidt, heeft Vrijdag een be langrijke bespreking plaats gevonden lus- sehen den 1 laliaansclicn ambassadeur Man zon! <-ii den 1 rauschcn premier, Tardieu, welke bespreking zoowel dc vlootkwestie als de overige actucclc problemen zou heb ben betroffen. I'i gaan zelfs geruchten, die echter nog door geen enkele officieele in stantie zijn bevestigd, volgens welke tus schcn Frankrijk en Italië reeds een over eenkomst betreffende-. vioolpariteit in de Middellandschr Zee tot stand zou zijn geko men. Welingelichte personen achten dit be richt. echter minstens voorbarig, doch leg gen er tegelijkertijd den nadruk op, clat le vendige gpdach ten wisselingen plaats vin den. In dien zin wordt ook dc passage in de rede van Tardieu in den senaat, welke Ha le- betrof, uitgelegd. In deze rede zeidc Tardieu n-l„ dat liet noodzakelijk was, de laatste tusschcn Frankrijk cn Italië be staande hinderpalen uit den weg tc rui men. CHILI SCHAFT DEN GOUDEN STANDAARD AF. Londen, 28 Maart. (V. D.) Naar uit Santiago di Chili wordt gemeld, heeft de senaat van Chili met 17 tegen 6 stemmen liet wetsontwerp goedgekeurd, waarbij de gouden standaard in Chili wordt afge schaft. MOTORZEILSCHIP VERBRAND. Kopenhagen, 28 Maart. (V. D.) Het Duitsclie motorzcilschip Mcta Maria, dat 150 ton meet, is in den nacht op Zondag in de huurt van Sonderburg in brand ge raakt. De bemanning kon zich na drie uren in ccn reddingssloep tc hebben rond gezwalkt, aan land begeven. Het schip brandde geheel uit en zonk. Het vuur is ontstaan door dc ontploffing van een pe troleumlamp. DE FRANSCHE THEATERCRISIS. Parijs, 28 Maart. (V. D.) I-Iet stakings comité der Fransche theaters heeft beslo ten dc uilsluiting uit tc stellen van 29 Maart tot 4 April, in afwachting van het besluit van de regccring of deze al dan niet ccn bevredigende verlaging van de belasting zal toestaan. POLITIEKE ONTVOERING. Drie gemeenteraadsleden slachtoffers. Sofia. 28 Maart.' (V. D.) Een opzienba rende politieke ontvoering heeft plaats ge had in Bulgaarsch Macedonië in het dis trict Newrokop. Daar werd door een 15 man sterke bewapende bende op den land weg een automobiel aangehouden cn dc in zittenden, drie gemeenteraadsleden uit Newrokop, in dc bergen ontvoerd. Omtrent het lot van dc ontvoerden tast men nog volledig in hel duister. Tot nu toe is men nog zonder ccnig spoor, hoewel talrijke politieambtenaren en militairen aan het onderzoek deelnemen. BINNENLAND. Paasohcongrcs der S.D.A.P. Dc linksoho elementen geroyeerd. (Derde Blad, pug. 1). STADSNIEUWS. Bondsdag van liet Jongelingsverbond. (Eerste Blad, pag. 3)* SPORT. Sericwcdstrijden van dc C.J.Y.Y. (Tweede Blad, pag. 2). Hoogste barometerstand 766.8 ie La Co- runlia. Laagste barometerstand 741.4 tc Slorno- way. Verwachting: Meest matige Z. tot W. wind, zwaar bewolkt met tijdelijke opkla ring, waarschijnlijk eenige regen, weinig verandering in temperatuur. Dc depressie ten Z. van IJsland werd min. der diep, maar liccft zich over een gróót deel van het waarnemingsgebied uitgebreid en een einde gemaakt aan de droogte in onze omgeving. Nu dc hoogc drukking, welke de droogte veroorzaakte, naar Rus land wegtrok cn dc normale hoogc drukking zich van dc Azoren tot Spanje uitstrekt, is oen periode van normaal weer met af en toe regen waarschijnlijk. Grooto regen-hoe- vcelhcden zijn reeds in dc naburige landen gevallen. Zondag had Marseille 31, Maan dag Aberdeen 15, lieden Dijon 15 m.M. Ilicr te lande bleef op de meeste plaat sen de regen nog matig. De koude is uit Duitschland vrijwel verdwenen cn neemt ook in Scandinavië af. In West-Europa is de liooge temperatuur boven normaal. In de golf van Biscayc waait het krachtig uit het W., overigens is dc wind afgenomen. In Duitschland valt vandaag weer regen. Een ander regenbied nadert uit Ierland. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Denk U er om! dat u spaart de NATIONAAL BOEKENBONS Dozijnen mooie boeken zijn reeds verspreid. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Kwaliteit v/int altijd. ff* ^8 av< mal Vriidog- t0, en met de °9 - houden W«i oe rlANnon -von A J*"0** - ,ftEF'1-' PLANTSOEN - AMERSFOORT

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1