GRATIS TOEGANG AMICITIA DE EEMLANDEU JOH. DE HEER PIANO'S-VLEUGELS •rrSvsiER en liK - ij ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand 1 0.75, per i—week (mei gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/*» Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 515 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer Woensdag 30 Maart 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30 e Jaargang No. 231 ZIJN CHINA EN JAPAN HET EENS Piano's, Orgels, Radio DE IEREN BLIJVEN HARDNEKKIG VERKEERSSLACHTOFFERS IN FRANKRIJK Licht op 6 uur 58 min. L. 1. LUYCX ZOON Fa. R. VAN DEN BURG ^ICITIA DAGBLAD elke regel meer f0.25. Liefdadighelds-advcrtentiën voorde helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 De noodtoestand in Kar- patho-Rusland. Een le vendige polemiek ont ketend. De publicaties van Gerald Hamilton en Luclwig Renn over dc ontstellende toe standen in Karpatho-Rusland, waarom trent wij in deze rubriek een tijdje gele den bizonderheden hebben medegedeeld, worden in Tsjecho-Slowakijc op het oogenblik druk besproken. Onmiddellijk na dc publicatie van do berichten maakte het officicele Tsjccho- Slowakisichc persbureau ecu dementi openbaar, waarin te lezen stond, dat do hecreu Hamilton en Renn, die dc lands taal niet kenden, zich louter en alleen door communistische functionarissen hadden laten rondleiden. Den dag daarop bemoeide pok dc rcgceringspers zich met de zaak, die een buitengewoon scherpen aanval deed op Hamilton, daar deze zich voor redacteur van dc Times had uitge geven, zonder het ooit tc zijn geweest, ter wijl met betrekking tot Hamilton tevens werd meegedeeld, dat hij in verschillende staten lol vrijheidsstraffen was veroor deeld. Vervolgens werden enkele beweringen \an Renn onder de loupe genomen en voor namelijk betoogd, dat \eel, wat Renn voor kwam als ecu symptoom van den nood, in werkelijkheid verband hield met de ach terlijke beschaving der Karpatho-Roetheen- sche boeren, zooals de gewoonte om ook in den winter, wanneer er sneeuw ligt, bar revoets te loopen, huizen zonder schoor- stecnen te houwen (wat thans verboden is), levensmiddelen onder het bed tc bewaren, enz. Deze rectificaties kunnen juist ziju, maar volgens de Frankfurter Zeitung zijn de medcdeelingen, dal hongerziekten in Karpatho-Rusland niet bestaan, in strijd met volkomen betrouwbare inlichtingen, diu het blad van Tsjechische, niet-commu- nistische zijde, heeft verkregen over de toe standen in het „Verre Oosten" der Tsjecho- Slowakische republiek. Do scherpe per soonlijke aanvallen op Hamilton dragen er ook niet bepaald toe bij den indruk to wekken, alsof in de dalen der Karpatlien alles in orde is. Hamilton zelf heeft hierop reeds geantwoord, dat hij zich nooit voor iets anders dan voor oen medewerker aan liberale hngclsche bladen en voormalig al gemeen vertegenwoordiger van de Times in Duitschland heeft uitgegeven en dat terecht en dat hij voorts in 1916 in En geland wegens pacifistische en in 1926 in Italic wegens antifascistische propaganda is gestraft. Dat het Tsjecho-Slowakisch beheer in Karpatho-Rusland heel wat goeds tot stand heeft gebracht en dat het zich daar bovendien in verband rtiet de eeuwenlange verwaarloozing door dc Hongaarschc auto riteiten voor een uiterst moeilijke taak ziet geplaatst, geeft ook de Fr. Ztg. openlijk toe, maar liet schijnt niettemin, dat juist het tegenwoordig bestuur, waarvoor de landspresident Roszypal verantwoordelijk is, niet tegen deze taak is opgewassen. Roszypal is thans naar Praag ontboden en heeft daar zijn ontslag ingediend, dat echter nog niet is aangenomen. Dc verkla ring, die hij te Praag heeft afgelegd en die behelsde, dat de toestanden in Karpatho- Rusland niet erger zijn dan onder de Hon- gaarsche heerschappij en dat de bewoners \an Karpatho-Rusland daaraan gewoon zijn, hebben aanleiding gegeven tot scher pe aanvallen in de Tsjechische pers. A-Zet, een blad der grootste rcgecrings- purtij de nationaal-Socialistcn heeft met klem erop aangedrongen, dat Roszypal van zijn functie zou worden ontheven. Zelfs wanneer men het feit niet buiten be- schouw ing laat, dat Roszypal behoort tot de agrarische partij en dat te Praag elke partij de andere met groot plezier een steek onder water geeft, dan blijft toch nog de vaststelling der Tsjechische bladen opmer kelijk, „dat in Karpatho-Rusland inderdaad honger wordt geleden, dat de bewoners van de Werchowina door ziekten worden geteisterd en dat dc actie van den lands president tegen den honger volstrekt^ on voldoende was en te kort is geschoten.Er is al aan de hand gedaan een parlementai re commissie in het leven tc roepen, ten einde den toestand in Karpatho-Rusland te onderzoeken en ook is er sprake van ge weest, dat enkele ministers de streek zul len bezoeken. Hoe dit ook zij, dc toestand in Karpatho-Rusland -zal stellig de. gemoe deren in Tsjecho-Slowakije nog langen tijd bezig houden, tenzij Praag weldra duide lijk toont, dat al het mogelijke geschiedt om een einde te maken aan den nood. EEN ITALIAANSCHE MARINE- COMMISSIE VOOR PERZIfi. Moskou, 29 Maart (V.D.) Het officicele sovjet-tclegraafagentschap meldt, dat de Perzische regeering dc Italiaansche regee- ling heeft verzocht een marine-commissie naar Perzié te zenden, teneinde een Per zische oorlogsvloot te organiseeren. Acht Perzische officieren zullen naar IUlie ver trekken ora aan Italiaansche marinescholen te worden opgeleid. Perzië heeft in Italië drie kanonneerbooten besteld, die binnen- afgeleverd zullen wordëi* Een bericht inzake definitieve staking der vijandelijkheden MandsjoeryYs zelfstandigheid Sjanghai, 29 Maart (V.D.) Volgens een officieel Japansch communique werd Dins dag een Chineeech-Japanscho overeenstem ming bereikt inzake definitieve staking der vijandelijkheden. Hierbij geven beide partijen hun goed keuring aan het onlangs afgesloten voor- loopigc verdrag waarhij dc Chineesohc troe pen in hun huidige stellingen mogen blij ven, do Japanners zich naar de internatio nale concessie en de aangrenzende 6traten moeten terugtrekken en een neutrale con trolecommissie wordt ingesteld. Ter handhaving van orde en rust in dc ontruimde gebieden zal een bizondcre Chi- neesche politieafdeeling worden gevormd, omtrent welker taak dc Chinecsche regec- ring nog een formccle verklaring zal afleg gen. Woensdag zal een nieuwe Chinecsch- Japansche bijeenkomst plaats hebben waar in de voor een definitieve regeling nood zakelijke bizonderheden zullen worden be sproken en wel: 1. de punten waar de Japansclic strijd krachten zullen worden teruggetrokken; 2. De datum waarop dc ontruiming moet zijn ten uitvoer gelegd; 3. De kwestie van bestuur der ontruimde gebieden. Londen, 29 Maart (V.D.) De berichten uit Sjanghai betreffende een definitieve overeenstemming inzake de staking der vijandelijkheden, kunnen door het Foreign Office niet bevestigd worden. In tegendeel Er wordt de nadruk op gelegd, dat de on derhandelingen volgens de ontvangen be richten zeer moeilijk zijn. Ontvangst van do V.B. Commis sie te Nanking. Ter cere van de tc Nanking aangekomen V.B.-commissic heeft het hoofd der Chi neesche regeering Wan Sin Wei ëen recep tie gehouden, waar o.m. aanwezig waren maarschalk Tsjang Kai Tsjek, Lo Wen Kan en vooraanstaande persoonlijkheden uit het openbare leven. Wan Sin Wei verklaarde, dat China geen schuld heeft aan het conflict met de Ja panners, diq dc wederzijdsche verdragen ernstig hebben geschonden. De Chincesche regccring zal nimmer de zelfstandigheid van Mandsjoerije erkennen. Deze zelfstan digheid is een comedie. Dc gchecle Japan- sche politiek is slechts te vergelijken met annexatiepolitiek, welke Japan reeds vroe ger tegenover Korea heeft gevoerd. De Chineesche minister van Buitenland- iche Zaken Lo Wén Kan legde er den nadruk op, dat China zijn internationale verplich tingen zal nakomen. Namens de commissie dankte president Lytton voor de ontvangst. Hij legde er den nadruk op, dat de Volken bond alle maatregelen zal treffen ter verze kering van den vrede mits alle verdragen aan beide zijden zullen worden nagekomen. PROPAGANDA-CAMPAGNE DER NATION AAL-SOCIALISTISCHE PERS. M li n c h e n, 29 Maart (V.D.) Op initiatief van Hitier zal met ingang van Donderdag a.6. de geheele nationaal-socialistische dag bladpers voor den duur van tien dagen in een weliswaar beperkter omvang, doch in verdrievoudigde tot vertienvoudige oplaag verschijnen ten behoeve van een groote na- tionalc-socialistische propaganda-campagne. HET ANTWOORD VAN DE VALERA GOEDGEKEURD. Dublin, 2D Maart. (V.D.) liet Iersche kabinet heeft Dinsdagmiddag in een buiten gewone bijeenkomst het door De Valera opgestelde antwoord op de Britsche nota betreffende den eed van trouw en de jaar- lijksche schadeloosstellingen goedgekeurd. Waarschijnlijk zal het antwoord Woens dagavond te Londen worden bekend ge maakt. ALGEMEENE COMMUNISTISCHE STAKING TE ANTEQUERA. Nonnenklooster in brand ge stoken. Madrid, 29 Maart (V.D.) In een bijeen komst van stakende communistische land arbeiders te Antequera werd besloten de algemeene staking te proclameeren. Door de stakers werd een in de omgeving der stad gelegen nonnenklooster in brand ge stoken. De politie zag zich genoodzaakt te gen de demonstranten, die zich gebarrica deerd hadden, van dc vuurwapenen gebruik te maken. Eerst nadat militairen ter plaat se waren aangekomen, gelukte het de be- toogens te verspreiden. Talrijke personen werden gewond. STAAT VAN BELEG IN MANDSJOERIJE. Tokio, 29 Maart (V.D.) Het telegraaf- agentschap Sjimboen Rengoe meldt, dat de regeering Poe Yi den staat, van beleg heeft afgekondigd voor geheel Mandsjoerije. Varkensmarkt S Tel. 1309 Onze orgels, piano's zijn juist iets beter dan andere en goedkooper. Republikeinsche betoogingen Dublin, 28 Maart (V.D.). Op den ecistcn Paaschdig werden in den Icrschen Vrij staat voor het eerst sinds jaren zonder moei Gjkheden demonstraties gehouden tegen het Britsche rijk. De I.R.A. organiseerde meer dan 50 mas sa-demonstraties in verschillende doelen van Zuid-Ierland. In Dublin hielden vijf ba taljons van dc I.R.A. demonstraties cn mar cheerden met afdeelingen van andere re publikeinsche organisaties naar de Glasne- vin-begrnafplaats. waar dc republikeinen, die bij den Paascliopstand in 1016 werden gedood zijn begraven. Meer dan 50.000 men- schen stonden langs de straten om den op tocht te zien voorbijtrekken. Minstens 15.000 personen verzamelden zich tenslotte op de begraafplaats. Alle demonstraties werden gehouden onder het parool: „Eén Ierland, de Iersche republiek Dublin, 28 Maart (V.D.). Naar verluidt is de Iersche regccring bezig het antwoord op tc stellen op dc Britsche nota en zal dit Dinsdag of Woensdag door dc Valera aan den executieven raad worden voorgelegd. Men verwacht, dat in de antwoordnota me degedeeld zal worden, dat er geen compro mis mogelijk is, wat betreft den eed van trouw en dat. men inderdaad dc bedoeling heeft geen jaarlijksche betalingen aan En geland meer te verrichten, al is men bereid over dit laatste punt arbitiage tc aanvaar den, wanneer een bevoegd' lichaam kan worden gevonden voor deze arbitrage. DE ONRUST IN BRITSCH-INDIË. De strijd tusschen congros en regeering. Bombay, 2S Maart (V.D.).- Mevrouw Sarojini Naidoe, de huidige congrcsleid- ster, heeft verklaard, dat een lange en bittere strijd tusschen congres en regee ring te wachten was. Dezen strijd kan al leen tot een einde gebracht worden, wan neer de regeering de verordeningen in trekt. Ik zie geen enkele kans op vrede, voegde zij hieraan toe. Mevr. Naidoc ont kende, dat er onderhandelingen zouden hebben plaats gevonden over een vredes- sluiting met het congres. Zij verklaarde, dat alleen Gandhi ten behoeve van het congres kon onderhandelen. VERKLARINGEN VAN POE YI. L o n d e n, 2 8 M a a r t. (V. D.) De speciale correspondent van de Daily Telegraph te Tsangtsjocng heeft een onderhoud gehad met Poe Yi, het hoofd van den nieuwen Mandsjoerijschon staat. Po? Yi verklaarde, dat hij volkomen vrijheid van handelen heeft in do regcering van Mandsjoerije en dat hij slechts rekening heeft te houden met de wcnschen van het volk. Hij zeide, dat hij bezig is aan het ontwerpen van een grond wet \oor Mandsjoerije, die zal worden vast gesteld naar het voorbeeld van de Britsche, een constitutioneelc monarchie, of volgens het Amerikaansehe systeem van een repu bliek. „Op ycrzo?k van mijn volk heb ik het her stel van Mandsjoerije op mij genomen". In dien mijn regeering hierin slaagt, dan zal de geheele bevolking van China dc voordec- len daarvan genieten. Ten opzichte van de buitonlandsche kwesties legde Poe. Yi cr den nadruk op, dat hij alleen beslissingen neemt na overleg met den raad van ministers. Be treffende dc kwestie van dc open-deur-poli- tick wees hij erop, dat Mandsjoerije een souvereine staat is, met galijke betrekkin gen voor alle landen. Mandsjoerije is niet voornemens aan cenig land een gunstiger behandeling toe te staan. ZWITSERLAND VERHOOGT DE INVOER RECHTEN. Bern 26 Maart (H.N.). De verhooging der verschillende invoerrechten, waartoe de bondsraad de laatste dagen heeft besloten, is vandaag in werking getreden. Verhoogd is o.a. het invoerrecht voor verschillende soorten van kunstmeststoffen, electrische apparaten, houtwaren, auto's, rijwielen, enz. Voorts wordt gecontingeerd de invoer van busgroentcn, planten, naaimachines, machines voor de houtbewerking, verschil lende lextielgoederen. enz. MINISTERS DUELLEEREN. Oud-minister Matrinez gewond. Buenos Aires, 29 Maart (V.D.) Dc beide vroegere Argentijnsche ministers Aba- los en Martinez hebben geduelleerd in de omgeving van Cordoba. Martinez kreeg eenige wonden in het xrezichi. P a r ij s. 29 M aart. De groote ver keersdrukte gedurende dc Paaschdagcn heeft in Frankrijk 31 menschcn het leven gekost. Bovendien werden ongeveer 120 per sonen hij verkeersongevallen min of meer ernstig gewond. DE TOESTAND VAN GROENHOFF. Darmstadt, '29 Maart. (II.N.) Do be kende glijvliegcr Grounhoff, die op Goeden Vrijdag in een aanval van zwaarmoedig heid gepoogd heeft zich dooi gas tc ver giftigen, is op Paaschmaandag uit zijn be wusteloosheid ontwaakt. De doctoren ver klaren, dat zijn toestand naar omstandig heden bevredigend is. DE BETREKKINGEN TUSSCHEN MOSKOU EN NANKING. Geen herstel der diploma tieke relaties. Nanking^ 26 Maart. (V. D.) Dc Chince sche minister van buitcnlaudschc zaken deelt mede, dat dc Chineesche regcering besloten heeft dc kwestie van herstel der diplomatieke betrekkingen tusschen Mos kou en Nanking \oor onbepaalden tijd tc verdagen. Deze kwestie zal overigens be sproken worden op het congres van den Koeomintang, dat op 1 April te Lojan ge opend wordt. DE VALERA'S ANTWOORD AAN ENGELAND. Londen, 29 Maart. (V.D.) De Iersche minister-président De Valera heeft den tekst gereed gemaakt van liet antwoord op de Engelschc nota inzake de kwestie van den eed van trouw aan den Engelschen koning en de betaling der schadevergoeding aan Engeland. In dc komende dagen zal do antwoordnota het Iersche kabinet ter goed keuring worden voorgelegd. Naar van wel ingelichte zijde verluidt, zal dc Iersche re geering ten aanzien van den eed van trouw op geen enkel conpromis ingaan cn het recht verdedigen van Ierland op dc verwij dering van den eed uit de grondwet.. Ten aanzien van do betaling der schadevergoe ding zal zij zich desnoods bereid verklaren tot het aanvaarden van een scheidsrechter lijke uitspraak. Van andere zijde wordt medegedeeld, dit Dc Valera voornemens zou zijn ook de an dere betalingen aan Engeland te staken. Het woonhuis van den afgetreden Icr schen minister-president Cosgravc wordt voortdurend door dc detectives cn politic agenten bewaakt. Het republikeinsche leger is een groote werfcanipagne begonnen. De wervers spreken op straat de werkloo- zen aan en trachten hen over tc halen cm tot het republikeinsche leger toe te treden. BEKEND INDIAAN OVERLEDEN. Pa wh u ska (Oklahoma), 29 Maart (V.D.) Het bekende Indianen-opperhoofd van den Osagc-stam „Bacon Rind" is op 72 jarigen leeftijd overleden. Deze Indiaan was een der heftigste re bellen tegen de blanken cn hij weigerde zelfs de klcercn der blanken tc dragen Desniettemin was hij de meest gefotogra feerde Indiaan ter wereld. BUITENLAND. Dc Ieren blijven hardnekkig. (Eerste Blad, pag. 1). Talrijke slachtoffers van het verkeer in Frankrijk. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND. liet vonnis van den Bosschen krijgsraad. (Tweede Blad, pag. 2). Bijeenkomst van het Nat. Jongeren N er- bond to Bussum. (Derde Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Auto-lcntoonstelling in Amicitia. (Eerste Blad, pag. 3). Hoogste barometerstand: 761.1 te Weencn. Laagste barometerstand: 736.6 tc Shields. Verwachting: Krachtige tot matige, Z. tot Z.W. wind. zwaar bewolkt tot betrokken, later opklarend, regenbuien, iets kouder. Dc depressie in het is aan alle zijden omringd door gebieden van lioogen lucht druk en blijft stationnair. Terwijl het cen trum over fle Noordzee cn de Britsche eilanden ligt. vormen zich in het Z.W'. tel kens nieuwe daalgebiedcn, die den lucht druk in dc golf van Biscaye laag houden en den wind beletten te ruimen, doch waar door ook de zeer koude ponairc lucht- mnssa's die over IJsland naar hot Z.W". stroomen op den Oceaan blijven en zich daar verliezen. Bij het centrum cn in den Z.O. sector van de depressie waait liet krachtig cn valt over een uitgebreid ge bied regen, echter niet in groote hoeveelhe den. liet stationnaire karakter van de de pressie zal oorzaak zijn dat in het weer weinig verandering tc wachten is, cn dat tijden van regen zullen afwisselen met pe rioden van opklaring, doch steeds met Uvachtigcn wind. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOOH 190 NATUREL SHANTUNG vanaf 54 ct. p. met. BESTE HONAN NATUREL f 1,50 per meter. In alle kleuren f 1,90 per meter. ARNH-STRAAT. Importeurs van: Bechstein - Blütbner - Grotian Steinwcg. —et Vri\dQ9" aV -7AÊ, Ivan AMlCW' GROOTE^A a^ersFOCRT Opdez^tenfoonsteWng'^^Sng. PLANTSOEN - AMERSFOORT

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1