til ZZ&srrjZ GRATIS TOEGANG Thers**»1 AM IC ITI A JOH. DE HEER DË ËÊMLANDEü Donderdag 31 Maart 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a j 30e Jaargang No. 232 Bmiteelaedsclh Overzicht Bmteolaocl MIJNWERKERSSTAKING IN B0HEMEN Bloedige botsingen CHINA WENDT ZICH TOT GENEVE ERNSTIGE BRAND IN EEN FILMATELIER TURATI OVERLEDEN IERLANDS M0ELIJKHEDEN MET ENGELAND NOG GEEN ACCOORD TE SJANGHAI SILBABATIW L. J. LUYCX ZOON Piano's, Orgels, Radio Belangrijkste Nieuws Weerbericht 7 uur 1 min. M led av< 3- no* PLANTSOEN - AMERSFOORT amer sfoortsöh dagblad ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand 1 0.75, per wcek (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17Va» Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van ccn bewijsnummer elke regel meer f0.25. Liefdadighelds-advcrtenticn voorde helft van den prijs. Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—, Bewijsnummer extra f 0.05 Eet Donauplan punt van discussie. Tardieu's reis naar Londen. De Franschc minister-president, Tardieu. is ccn tijdje geleden voor den dag gekomen met een plan, waarvan de strekking is naar van Franschc zijde worclt voorgegeven de Donaustaten, die in zeer moeilijke financieole en économische omstandigheden verkecren, bij te springen. In beginsel is dil een buitengewoon nobele bedoeling, doch niet gering is liet aantal dcrgeneji, die de meening huldigen, dat de Franschc „filan tropie" ccn vermomde poging \an Parijs is om zich in de Donaustatcn speciale voor- deelen te verzekeren. Aanvankelijk schijnt het in Tardieu's bedoeling te hebben ge legen zich alleen of hoofdzakelijk te \cr slaan met Engeland en gedaan te krijgen, dat voornamelijk Londen en Parijs pogin gen zouden ondernemen om dc Donaustatcn weer op de been te brengen. De Engelsclicn hebben Tardieu's plannen tijdig doorzien en de. meening te kennen gegeven, dal ook andere landen, zoouls Italië en Duitschlund als belanghebbenden moesten worden b»« hokken hij het. streven ccn economische Donaufederatie tot stand te brengen. Engo land heeft clan ook uitnoodigingen in dezen geest verzonden, zooclat te Londen ccn .v i er inogendhedcnconfertentie zal plaats .vinden. Een en ander -\ormdc echter voor Enge land geen beletsel tegemoet te komen aan den wensch van Frankrijk, welks vertegen woordigers gaarne vooraf met de Engelsche ministers van gedachten zouden wisselen. Vandaar clat Tardieu, in gezelschap van den minister van financiën, Flanclin, reeds Zondag naar dc Èngelschc hoofdstad zul reizen, teneinde aldaar niet alleen dc kwes tie van den Donuubond te bespreken, maar ook over andere aangelegenheden van go- da rhten te wisselen, die verband houden met de economische en financieelc ontred dering der wereld; men denke alleen maar aan de conferentie van Lausanne, die in Juni zal worden gehouden. Dat de Franschen en Engelsclicn, voordat We vertegenwoordigers der vier mogendhe den in het begin clcr eigende week geza menlijk confereoren, reeds besprekingen voeren, heeft in sommige Duilsehe en ïta- liaansche klingen wd-is-waar argwaan ge wekt, daar men vreesde, dal Londen en Parijs cle andere staten voor een voldongen feit zouden stellen, maar daar staat tegen over, dat velen verwachten, dat Macdonald er niet voor te vinden zal zijn een eenzijdig Fransch-Engelsch accoord aan te gaan. De Britsche uitnoodiging. aan Frankrijk is fei telijk een gebaar van hoffelijkheid, dat dooi Frankrijk is uitgelokt, nadat dit land bui tengewoon nadrukkelijk had te kennen ge geven, er zeer veel prijs op (c stellen, wan lieer Tardieu en Flandin een paar dagen eerder dan de anderen konden komen. Van daar dat dc Lngclschen dc Fransche gasten vriendelijk zullen ontvangen, maar vermoe delijk geen enkele verbintenis zullen aan gaan, dio dc ontstemming van Berlijn of Rome zou kunnen wekken. Te Londen vindt men liet zelf een ecnigszins pijnlijke zaak, dat Frankrijk zich een beetje heeft opge drongen, maar men kon nu eenmaal met goed fatsoen dc invitatie niet achterwege laten, noch den schijn wekken van ongast- viij te zijn. Het. is dan ook te verwachten, dat Tardieu er niet in zal slagen te Londen beslissingen te forcecren, die een anti- Duitsch- of anti-Italiaansch karakter dra gen. Het- ligt verder voor de hand al kan nen de Fransch-Engclsche besprekingen ccn oplossing voorbereiden dat pas besluiten worden genomen en plannen geformuleerd, wanneer de vertegenwoordigers der vier mogendheden begin der volgende week sa menkomen, teneinde in beginsel tot over eenstemming te geraken op het stuk cener gezamenlijke hulporganisatie ten behoeve der noodlijdende Donaustaten. Wanneer in principe een accoord is bereikt, ligt liet op den weg der vijf Donaustaten eveneens tc streven naar een vergelijk en wanneer dil compromis een werkelijkheid is geworden, is het oogenblik aangebroken, dat de liulp- verleenende en dc hulpbehoevende stalen zich mot elkaar verstaan. Ilct behoeft geen betoog, dat de kwestie eencr economische Donaufederatie een uiterst netelig probleem is en dat de staats lieden zich voor bergen van moeilijkheden zullen zien geplaatst, zoodat ccn mislukking der onderhandelingen geenszins uitgesloten is. De kans van slagen is natuurlijk het grootst, wanneer liet lukt dc besprekingen in zuiver economische banen te houden, doch te vreezen is, dat sommige staten te vens zullen pogen voor zich politieke voor- doelen te verwerven. Vooral Frankrijk kan in dit opzicht roet in het eten gooien, daar het er steeds op uit is geweest in tal van Europcesche staten zijn politieke macht uit te breiden, maar dit geldt evenzeer in meer dere of mindere mate \oor andere staten, die aan dc conferentie deelnemen. Alleen wanneer alle reclitstreeksch eigen belang en baatzucht der groote mogendhe den wordt uitgeschakeld, kan men rekenen een verheugend resultaat. Overigens i- nbod der Donaustaten geen op zich zelf sfcfrkd verschijnsel; de economische en fi- Bancicele ellende dezer landen is slechts een uit\loeiscl van dc algemeene malaise, zoodat men, al conferecrende, weldra tot cle gevolgtrekking zal komen, dat tegelijkertijd de overige groote kwesties, die het geldwe zen en het bedrijfsleven betreffen, kordaat ter hand dienen te worden genomen, wil men dc voorwaarden scheppen voor 'n terug keer der welvaart in Europa en do overige wereld. De besprekingen \an het Donau plan kunnen dan ook als gangmaaksters fungeerén voor algemeene regelingen van veel wijder strekking. lii- is een gespannen toe= stand ontstaan Praag, 29 Maart. (V.D.;. In den loop van Dinsdag is liet te Bruex, Komölau en Gocrkau tot felle botsingen gekomen tus schen de in grooten getale naar liet Noord- Wcst-Bolieemsehe stakingsgebicd gezonden gendarmerie cn cle door communisten ge leide, stakende mijnwerkers. Een commu nistische vergadering in Gocrkau werd ver boden. dc stakers kwamen echter uit dc ge ilede omgeving in groote stoeten naar de stad, geleid door den communistische» afge vaardigde Hadck. Dc politic werd met stec- nen bekogeld, waarbij 4 agenten werden verwond. Dc menigte verspreidde zich, toen dc politie aanstalten maakte, van dc vuur wapenen gebruik te maken. Tegen den avond vielen ongeveer 1000 stakers, teneinde do werkzaamheden van den Juliusmijn tot stopzetten te brengen, een afdccling politie aan, die den toegang tot clcn mijn afzette. Ook hier werden verscheidene politieagenten door steenworpen gewond. Er werd bevel tot schieten gegeven, doch volgens offici- eelc mededcelingen werd in de lucht ge schoten, zoodat geen enkel arbeider gewond werd. Do arbeiders zelf beweren echter, dat 7 hunner licht cn 2 zwaar gewond zijn. Ver der zijn 2 arbeiders en de afgevaardigde Hadek door bajonetsteken gewond. Daar -de menigte niet 'wijken wilde, werd militaire -'versterking 'gehaald. Tweè colon nes van liet hifanterieregimciit 46 uit Komo- tau marcheerden op cn stelden machinegewe ren op, waarop de menigte onmiddellijk uit een ging. Na cenigcn tijd konden de mili taire afdeelingen w eer inrukken. De steden in geheel hot Noord-Wesl-Boheemsche küiendistrict zijn bezet met gendarmerie- patrouilles. Dc opwinding onder de bevol king is groot. Ook in de omgeving van Maehrisch-Ostrau is het heden herhaalde lijk tot. botsingen gekomen tusschcn stakers en politie. De tlians in beweging gekomen menigte kan bijna niet meer kalm gehouden worden cn volgt veeleer dc communistische leuzen. M a e li r i s c. h-0 s tr a u, 29 Maart. (V.D.) In zeven mijnen zijn de mijnwerkers van daag niet aan don arbeid gegaan. In totaal staken thans 2000 werklieden. Ilct gevaar voor een uitbreiding der beweging is zeer groot. In liet gebied van Bilin Aussig wordt thans eveneens gestaakt. In totaal staken thans in het mijnengebied van Noord-Bohc- men ongeveer 20.000 arbeiders. Japansche beweringen weerlegd Gcnève, 30 Maart. (H. N.) China heeft aan den Volkenbond een nieuw memoran dum doen toekomen, waarin verschillende beweringen worden weerlegd, welke in dc laatste nota van Japan aan den Volkenbond opgesteld waren. In het memorandum wordt verklaard, dat China alles heeft ge daan om zich aan te passen aan dc gewij zigde omstandigheden, die in de betrekkin gen tot het buitenland zijn ontstaan. China heeft zich geleidelijk ccn plaats als lid van het internationale organisme verworven. Dc beschuldigingen, dat de Chinceschc regee ring een tegen dc buitenlanders gerichte politiek voert, zijn geheel ongegrond. Hon derdduizenden buitenlanders, die in China ievcn en arbeiden, kunnen getuigenis afleg gen van den vrieridschappelijken en verzoe ningsgezinde]! gc;st der Chinceschc bevol king. Dc boycot van Japansche goederen is de laatste 13 jaar niet verscherpt. De sta- tistf&k' bewijst, dat Japan meer en meer de Cliineesche markt heeft veroverd. DE HEROPENING VAN DE BEURS IN DUITSCHLAND. B e r 1 ij n, 30 Maart (V.D.). In de heden ge houden vergadering van het Berlijnsche beursbesluur is met algemeene stemmen be sloten de officieele noteering der fondsen op 12 April 1932 te hervatten. Op den zelf den dag zal de regeering het verbod tot pu blicatie van koersnoteeringen opheffen. Vijf dooden en vele gewonden Belgrado, 30 Maart (V.D.) In den nacht op Woensdag heeft tc Agram een verschrik kelijke brand gewoed, welke volgens het te Belgrado verschijnende avondblad „Prawda" grooter omvang heeft aangenomen dan men eerst vermoedde. Volgens de laatste berich ten zijn vijf dooden en 29 zwaargewonden te betreuren. De brand ontstond door een ontploffing in een filmatelier, dat was on dergebracht op de tweede etage van een gebouw dat zes verdiepingen hoog is. Het vuur vond nieuw voedsel in eenige groote met benzine gevulde reservoirs, welke even eens ontploften. De operateurs sprongen ijlings door de vensters op straat. Door den geweldigen luchtdruk werden in een om trek van een halven kilometer talrijke ven sterruiten vernield. Spoedig daarna werden ook dc andere verdiepingen door het vuur aangetast. Onder de bewoners van het bran dende gebouw brak een verschrikkelijke pa niek uit. De mcestcn sprongen uit de ven sters op straat, waar zij dood of ernstig ge wond wérden opgenomen. Parijs, 30 Maart. (H.N.) Turatti, de vroegere leider der socialistische partij in Italië, is vannacht tc Partje overleden. Turati was ccn der stichters der socia listische beweging in Italië en leidde van 1895 tot 1926 de socialistischo politiek inliet Italiaansche parlement. In 1926 dwong het fascistische regime hem Italië tc verlaten en begaf bij zich naar Parijs. In Italië was hij jarenlang hoofdredacteur van het socia listische dagblad Avanti. Te Parijs nam hij ijverig deel aan de anti-fascistische bewe ging der Italiaansche emigranten en schreef lnj voor tal van links-gcorienteerdc cn so cialistische bladen. Ook in de internationale socialistische beweging behoorde Turati tot de leidende figuren. Mag De Valera eventueel niet naar Ottowa? Londen, 30 Maart. (V. D.) Dc Daily Express weet uit Ottawa te melden, dat het voornemen bestaat den Ierschen minister president De Valera de deelneming aan de in Juni a.s. te Ottawa te houden Britschc wercldrijkconferentie niet toe te staan, in dien dc Ierschc regeering haar voornemen, om den eed van trouw aan den Engelsclicn koning af tc schaffen, ten uitvoer zal bren gen. BOTERSCHAARSCHTE IN RUSLAND? B e r 1 ij n, 29 Maart. (V.D.) Naar de Lokal- anzeiger uit Moskou meldt, stroomden al daar, toen liet gerucht liep, dat de botcr- trust een grooten voorraad boter op le vensmiddelenkaarten verkocht, vrouwen, die sedert ongeveer vier maanden geen bo ter gezien hadden, in groote groepen naar het verkoopsgebouw in liet centrum van Moskou. Voor de daar voorradige boter werd echter in plaats van den tot dusver gcbruikelijkcn prijs van 2.50 roebel per pond, 7 roebel per pond gevraagd. Hierdoor ontstond onder de vrouwen een dusdanige verontwaardiging, dat zij alle ruiten en inventarisstukken van den winkel kapot sloegen en de verkoopers mishandelden. Be reden Gepeoe-troepen traden tegen de wou wen op en dreven haar uiteen. Hierbij werden verscheidene vrouwen gewond. Bij de suikertrust is het tot dergelijke tooneelcn gekomen. TIJDENS PARTIJTJE GOLF DOOR BLIKSEM GETROFFEN. Londen, 30 Maart (V.D.) Hedenmiddag werden een bejaard golfspeler en zijn cad die door den bliksem getroffen en op slag gedood bij een golfpartij te Maidenhead. De tegenstander van den getroffene werd met een gedeeltelijke verlamming naar een zie kenhuis overgebracht. HEVIGE AARDBEVING IN ZUID-AFRIKA. Kaapstad, 30 Maart (V.D.) In den nacht op Woensdag zijn de stad Johannesburg en omgeving door een buitengewoon hevige aardbeving geteisterd. Talrijke gebouwen in het centrum der stad werden ernstig be schadigd. Verscheidene personen werden licht gewond. Een mijnschacht is volkomen ingestort. De seismograaf in het observato rium te Johannesburg heeft een zeer hevige beving geregistreerd- s BANK IN MOEILIJKHEDEN. Boekarest, 29 Maart. (H.N.) Te Gross wardein is dc credictbonk in financicele moeilijkheden geraakt. De directeur van dc bank, de heer Weiss, heeft zich het leien benomen. DE FRANSCHE BEGROOTING. Door den Senaat in eerste lezing aanvaard. Parijs, 3 0 Maart. (V. D.) De Senaat heeft gisteren met 271 tegen 19 stemmen de financieelc wetten goedgekeurd en daar door dc begrooting voor 1932 in eerste lozing aangenomen. De Kamer zal ze thans ten spoedigste in tweede lezing behandelen. Japan toch uit den V olhenbond? Tokio, 30 Maart. (V. D.) Van officieele Japansche zijde wordt thans toegegeven, dat te Sjanghai tot nog toe geen overeen stemming is bereikt. Men hoopt, dat de onderhandelingen morgen beëindigd zullen zijn. Moskou, 30 Maart. (V. D.) De Russi sche pers meldt uit Tokio, dat dc Japan sche minister van buitenlanüsche zaken Josjisawa zich op liet standpunt van den minister van oorlog plaatst inzake het uit treden van Japan uit den Volkenbond, aan gezien dc volkcnbonds-politick niet in over eenstemming is met dc Japansche belan gen. Te Moskou verwacht men, clat Japan reeds in dc eerstvolgende zitting van den Volkenbond niet meer vertegenwoordigd zal zijn. bespan uw LAMPEKAP MET U vindt de nieuwste dessins by LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Varkensmarkt S Tel. 1309 Vakkundige reparaties. BUITENLAND. De toestand in het Verre Oosten. (Eerste Blad, pag. 1.) Dc Londenschc Donauconferentie. (Eerste Blad, pag. 2). Mijnwerkersstaking in Bohemen. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND. Arrestatie van ccn valsche munters-com plot te Rotterdam. (Derde Blad, pag. 1). Een nieuw voorstel van B. en W. van Arnhem inzake de Rijnbrug. (Tweede Blad, pag. 2). Prof. Dr. II. M. van Nes heden 70 jaar. (Tweede Blad, pag. 2). De Belgische kwestie in do Eerste Kamer. (Tweede Blad, pag. 1). Groote brand te Zuid-Beyerland. (Tw cccle Blad, pag. 1). Naar het einde van het textielconflict. (Tweede Blad, pag. 2). STADSNIEUWS. De gemeenteraad besluit om nog niet over te gaan tot den bouw van bet nieuwe openluchttheater. (Eerste Blad, pag. 3). Een historische gebeurtenis. (Ecrat© Blad, pag. 2). Jaarvergadering van Vreemdelingenver keer. (Eerste Blad, pag. 2). Vertooning van dc film over dc Zuider zeewerken. (Eerste Blad, pag. 2). Hoogste barometerstand 764.9 te Akureyri. Laagste barometerstand 741.i tc Aberdeen. Verwachting; Meest matige, Z. tot W. wind, betrokken tot zwaar bewolkt, regen buien. kouclcr. Dc depressie blijft stationnair op do Noordzee en vormt met een socundaire kern op de Noorsche zee en een in de golf van Biscaye een lang gerekt strookvormig gebied van lage luchtdruk. Aan de \V. zijde stijgt de luchtdruk en beweegt zich een strooming van koude ponaire lucht naar het Z., die heden ook merkbaar is in Schotland. Aan de Oostzijde is het daarentegen nog zeer warm en worden in Midden-Duitsch- land temperaturen ver boven normaal ge vonden. In onze omgeving werd het weer wat koeler, daar de as van het lage drukgebied zich langzaam naar het O. beweegt is het te voorzien, dat de koude stroom zich even eens O.-waarts zal verleggen cn de kust landen zal bereiken. Het weer zal dan zijn buiig karakter behouden met geleidelijk dalende temperatuur cn langzaam ruimen de wind. me» Vrijdog- ,0, on rne» in de ladeTl AP** houden «V „vond U grootezaal aNVERSFOORT Op d®1® "31' d i J.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1