DE EEMLANDEQ Buitenlandsch Overzicht Buitenland Belangrijkste Nieuws Weerbericht Licht JOH. DE HEER Vrijdag 1 April 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30 e Jaargang No. 233 DE EED5WEIGERING DER IEREN TARDIEU'S BEZOEK AAN LONDEN Felle aanvai van de Populaire Fa. R. v. d. BURG PIANO'S in huur verkrijgbaar IN ENGELAND NEEMT DE MISDAAD TOE EEN WAARSCHUWING VAN DE DAILY HERALD 7 uur 2 min. SILBAZIJDE L. J. LUYCX ZOON Piano's, Orgels, Radio ABONNEMENTSPRIJS Pc' maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17Vj« Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1regels f l.OS met Inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Llefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES' bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 De tegenstellingen tusschen Joden en Arabieren in Pa- lesiina. Er dreigen nieu we moeilijkheden. De Biiische hooge commissaris heeft do Palestincijcxecutiexe van de Jewish Agency er over ingelicht, dat hij het voornemen koestert het aanzijn te geven aan deu wet- gèvcnden raad, welke voorzien is in liet witboek van lord Passficld, den vrocgcren minister van koloniën, een witboek, dat van 1930 dateert en dat indertijd buitengewoon hevig is aangevallen door de Joden. De conferentie van Mohammedanen, die tegenwoordig de meerderheid der Arabieren achter zich heeft, verlangde, toen indertijd met den hoogen commissaris van gedachten werd gewisseld, de instelling van genoem den raad. Bovendien werd van Mohamme- daansche zijde gcëischl, dat een parlemen taire regeering zou worden ingesteld, ücze oisch van zeer wijde strekking was, naar de Yossischc Zeilung meldt, niet ernstig ge meend, dccli werd slechts uit tactische over wegingen gesteld. De raad zal overeenkomstig het witboek van lord Passficld volgens dezelfde be ginselen worden gevormd, die in 1922 aan de liand werden gedaan. Dit wil zeggen: hij zal bestaan uit tien vertegenwoordigers, die door don hoogen commissaris worden aan gewezen en uit twaalf afgevaardigden, on der wie ongeveer twee Joden, die door de bevolking zullen worden gekozen. Het voor zitterschap zal bij den lioogen commissaris berusten. De Jewish Agency heeft onmiddellijk, na dat zij kennis had genomen van de niede- deelingen, die de hooge commissaris ver strekte, laten weten, dat zij afwijzend staat tegenover de oprichting van den raad. De algevaardigden-vergadering der Palest ijn- schc Joden hoeft lvpt besluit genomen, dat «ie raad zal worden geboycot en niet als wettig zal worden beschouwd. Het verzet van de Joden vloeit voort uit de principieele weigering dc tegenwoordige bevolkingsver houdingen als toonaangevend te beschou wen, wat de politieke beslissingen betreft over de toekomst van Palestina. Pc Joden gaan uit van dc overweging, dat de huidige bevolkingsverhoudingen kunst matig in het leven zijn geroepen door de Joden met geweld uit het land te weren. Bovendien koesteren zij dc beduchtheid, (lüt het bestuur den raad, niettegenstaande het vetorecht van den hoogen commissaris, als een democratisch voorwendsel zal ge bruiken ter bestrijding van het Joodsche streven naar repatricering. Hoe dit ook zij: alle teekenen wijzen er op, dat het conflict, hetwelk de Engelsclie eerste minister Mucdonald ongeveer een jaar geleden wist te bezweren door zijn brief, waarin hij lord Passficld s witboek interpreteerde, opnieuw zal uitbreken. Daar men klaarblijkelijk heeft voorzien, dat de Joden een afw ijzende houding zouden aannemen, werd in het witboek den hoo gen commissaris het recht toegekend voor ten bevolkingsdeel, dat dc verkiezingen eventueel zou "boycotten, zelf raadsleden aan te wijzen. Boeds nu kan echter worden gezegd, dat. mocht de hooge commissaris van zijn recht gebruik maken, de toestand waarschijnlijk nog moeilijker zal worden. De leiders der Mohammedanen hebben den hoogen commissaris voorgesteld den raad dan maar zonder Joden te benoemen, wanneer deze weigeren daaraan deel te nemen. Tot dusver heeft het Engelsche be stuur echter nog niet positie gekozen te genover hef. zooeven genoemde voorstel der Mohammedanen en evenmin tegenover het verzet der Joden. Het antwoord aan Engeland nog niet verzonden Dublin, 30 Maart (V.D.). De Valera Leeft uit semi-officieele bron in Canada de incdcdeeling ontvangen, dat, wanneer bij fcijn voornemen ten uitvoer mocht leggen betreffende bet niet afleggen van den eed en wanneer hij hierdoor een breuk zou ver oorzaken met de Britsche regeering, bij of zijn vertegenwoordigers niet zouden worden toegelaten op de rijksconferentie te Ottawa. Dit bericht schijnt de oorzaak te zijn van Let feit, dat de verzending van het ant woord van De Valera een dc Engelsche re- gcering op de Britsche nota is uitgesteld. Dublin, 30 Maart (V.D.). Het lersche kabinet heeft besloten het antwoord op de Engelsche nota betreffende den eed van trouw en de schadeloosstellingen nog niet te verzenden. In de eerstvolgende dagen zal het kabinet nog nadere besprekingen ter zake voerers In de Fransche pers komt weinig geestdrift tot uiting Parijs, 30 Maart. (II.N.) Ministerpresi dent Tardieu zal Zaterdagavond te Lon den aankomen en zijn intrek in liet Fran sche gezantschap nemen. De Fransche bla den wijzen er m verband met deze reis op, dat dc grootc politieke en economische vraagstukken niet opgelost kunnen wor den, zonder dal eerst overeenstemming tusschen Frankrijk en Engeland is be reikt. Intusschen is do Fransche pers klaarblijkelijk teleurgesteld over dc koele houding, welke in dc Engelsche bladen merkbaar is ten opzichte van de Donau- plannen van Tardieu. Rome, 30 Maart. (V.D.) In dc Italiaan- sche bladen legt men aan het bezoek van Tardieu aan Londen de bedoeling ten grondslag hei geringe succes, dat het oor spronkelijk Donauplan heeft geoogst, te verdoezelen. Dc Tribuna schrijft o.a Laat Tardieu rustig naar Londen gaan, dat zal niemand hem beletten. Hetzelfde blad geeft echter duidelijk uiting 'aan zijn ont stemdheid over deze aangelegenheid door de opmerking hieraan vast te knoopen, dat de wereld toch wel met weinig wijsheid wordt geregeerd. Resumeercnd kan men vaststellen, dat in Italië krachtige ont stemming heerscht over het trainceren van de dringende Donau-aangelegenhcid. Italië staat op het standpunt, dat zoowel Italië als Duitschland niet kunnen worden uit geschakeld, wanneer men wil, dat de stap der groote mogendheden succes zal heb ben. P a r ij s, 3 1 M a a r t. (I-I. N.) Minister president Tardieu en de minister van finan ciën Flandin zullen reeds Zondagmiddag te Londen aankomen, waarna Tardieu nog denzelfden dag een onderhoud met Macdo- nald zal hcbbeii. Naar uit de bladen blijkt, is het oorspronkelijke programma der be sprekingen uitgebreid geworden, zoodat de beide ministers door talrijke deskundigen vergezeld worden. Van Engelsche zijde ne men aan de onderhandelingen behalve Mac- donald nog de minister van buitenlandsche zaken, dc kanselier van de schatkist cn de minister van handel deel. De Populaire oefent scherpe kritiek op het feit, dat Tar dieu met Engeland onderhandelt zonder Duitschland en Italië daarbij te betrekken. Hierdoor zijn Tardieu's Donauplannen reeds bij voorbaat in discrediet gebracht. Ook Hcrriot, dc leider der radicalen, voelt slechts weinig voor de Donauplannen en stelt de vraag, of liet- wel do?l heeft het Donauvraagsluk aan dc orde te stellen, waar reecis zoovele moeilijkheden door het vraagstuk der schadevcrgoedings- en oor- logsschuldcn bestaan. Parijs, 31 Maart (V.D.) In de Parijschc bladen beoordeelt men de vooruitzichten van de Londensche reis van den Franscllèn ministerpresident vrij pessimistisch. Voor zoover de bladen niet, zooals dc socialisti sche Populaire, dc reis direct vcroordeelen cn Tardieu verwijten, dat hij opdringerig doet, wijzen zij op dc koele houding van dc publieke opinie in Engeland, Waardoor een resultaat der te houden besprekingen zeer twijfelachtig schijnt. Jn de Echo dc Paris geeft Pertinax uiting aan de vrees, dat Engeland ondanks den troostcloozcn toestand der middcn-Europee- sche staten het tijdstip om te handelen nog niet gekomen acht. Het zal voornamelijk de taak van Tardieu en van Flandin zijn hun Engelsche collega's ervan te overtuigen, dat .Ie door Frankrijk voorgestelde maatregelen tot opheffing van de crisis geen verder uit stel gedoogen. De Figaro vreest, dat Engeland van zijn bemiddelaarsrol tusschen Frankrijk ecner- zijds en Duitschland en Italië anderzijds reeds gébruik heeft gemaakt om zich ten gunste van de beide laatste staten uit te spreken. Wanneer de Engelsclie uitnoodi- ging beteekent, dat dc Duitsch-Italiaansclie politiek op den voorgrond wordt gesteld in een kwestie, die sléchts op economisch ge bied kan worden opgelost, dan kan men thans reeds van tevoren zeggen, dat dc plannen tot economische samenwerking tus schcn dc Donaustaten tot mislukking zijn gedoemd. Men kan dan slechts betreuren, dat een Engelsch-Fransche samenwerking onmogelijk wordt op een oogenblik, waarop zij belangrijker en gewichtiger is dan ooit. Dc socialistische Populaire veroordeelt de houding van Tardieu. Het zou overdreven zijn te willen beweren, dat dc Engelsche ministers buitengewoon in hun schik zijn met liet bezoek van Tardieu. Tardieu's plan, dat oorspronkelijk bedoelde de Donaustaten bij hun herstel behulpzaam te zijn, ver schijnt thans meer en meer als een wapen tegen Duitschland cn een middel om dc Diiitsch-Oostcnrijkschc aaneensluiting voor goed te verhinderen. Engeland, dat in liet geheel niet gediend is van de opdringerig heid van Tardieu. heeft terecht voorgesteld, de verschillende stroomingen onder de vier groote mogendheden te neutralisceren in een Teidcr.sconferentie. Het heeft daarbij echter geen' rekening gehouden met de bijzondere, ARNH.STRAAT eigenschap van den Frahschcn ministerpre sident, die ervan houdt dc wereld in ver bazing te brengen. Hij zal nooit toegeven een bok te hebben geschoten, doch geeft er de voorkeur aan van de uitvoering van zijn plan af te zich, liever dan er een vorm aan te geven, die ook voor Duitschland cn Ilalië aanvaardbaar is. Volgons dn Pojmlaire zon Tardieu er niet. voor terugschrikken Frank rijk geheel te isolecren, wanneer hij daar- door zijn eigen eer kan redden. Talrijke experts gaan mede. Naar in politieke kringen wordt ver klaard, zou te Londen behalve de kwestie van het economische Donaublok eveneens de kwestie der oorlogsschuldcn en het her- stelvraagstuk aan de orde komen. Tardu-u, de Fransche premier en minister van Bui tenlandsche Zaken, zal op zijn reis niet al leen door den minister van Financien, Flandin, worden begeleid doch tevens door ecnigo technische medewerkers en voor aanstaande financieelc experts. Terwijl Tardieu Dinsdagmorgen vroeg tc Parijs zal terugkeeren. zullen Flandin cn do financieelc experts de gcheclc weck tc Londen blijven ten einde de aangevangen onderhandelingen voort te zetten. Tardieu zou in de oel-ste plaats de be sprekingen voeren nopens liet Donaupro- blecm en dc ontwapeningskweslie, terwijl Flandin dc bizonderheclen betreffende de conferentie van Lausanne zal voorbci ei- den. Flandin zal bovendien deelnemen aan de besprekingen der Vicrmogendhe- denconferentic. De oorlog en de depressie heb bij daartoe bijgedragen Londen, 30 M a a r t. (V.D.) Heden is aoor het departement van binncnlandsche zaken de misdaadstatistiek gepubliceerd over liet jaar 1930. Het blijkt, dat hot aantal misdaden wederom is toegenomen, vooral onder jonge menschen en in het bijzonder in de streken, waar clc werkloosheid het ergst is. Het totaal aantal misdaden, dat in 1930 ter oore van de politie kwam, is 1-17.031, hetgeen het hoogste aantal is, dat in deze eeuw nog werd bereikt, n.l. 12430 meer dan in 1929 en 62784 boven het ge middelde van 1900—1904. Het grootste deel van deze stijging in dc misdadigheid komt op rekening van de rubriek misdaad tegen eigendom. Twee vijf den van alle personen, die veroordeeld wer den wegens een of andere misdaad, waren jonger dan 21 en twee derden jonger dan 30 jaar. Slechts een kwart der veroordeelden was tusschen 30 cn 50 jaar oud en slechts 7 pet. boven de 50 jaar. 1-Iet. bij de statistiek gevoegde rapport schrijft de toeneming der criminaliteit toe aan de uitwerking van den oorlog en aan de industricelc depressie. In verband ook met deze toeneming van dc criminaliteit hebben de gcrechtshox en meer en zwaardere vonnissen uitgesproken. LOONSVERLAGING IN CANADA. Londen, 30 Maart (H.N.). De salaris sen en loonen van het Canadeesche spoor wegpersoneel, die reeds in Februari ver laagd waren, zullen opnieuw met 10 worden gekort. Londen, 31 Maart (V.D.) De diploma tieke medewerker van de Daily Herald, het orgaan van dc Labour Partij, schrijft, dat de Engelsclie ministers, die nog twee maanden geleden verklaarden, dat dc toestand niet kon blijven zooals hij was, thans tot de con clusic zijn gekomen, dat het onmogelijk is inzake de herstelbetalingen iets te doen. De kanselier van dc schatkist zou van mecning zijn, dat dc conferentie van Lausanne slecht* het voor Duitschland geldende moratorium met zes maanden kan \orlcngen, waarna de conferentie geschorst zal moeten worden in de liooj), dat na do Amcrikaanscho verkie zingen gemakkelijker iets bereikt zal kun nen worden. Tardieu zal Maandag bij zijn besprekingen te Londen niet het grootste ge noegen hooren, dat Engeland elke gedachte aan .een herziening van het Youngplan of een schrapping der herstelbetalingen heeft laten varen, waardoor het „gemeenschappe lijke front" ontstaat, waaraan hij zoo groote waarde hecht. Een dergelijk Fransch- Engelsch voorstel zal Duitschland echter on mogelijk kunnen aannemen, aangezien een verlenging der huidige overeenkomsten de toekomstige Duitsche schulden slechts vcr- grootcn. Duitschland zou niet alleen na al- loop van het moratorium dc vervallende termijnen weer moeten betalen, doch ook ir de komende jaren 480 a 200 mihoen Mark als terugbetaling storten voor de opgeschorte onbeschermde annuïteiten. Een eenvoudige verlenging van het moratorium zou deze verplichtingen vergrooten tot ongeveer 270 a 300 millioen Mark. De schrijver in de Daily ITerald acht het een ernstige vraag, of Duitschland kan vol doen aan zijn betalingen \oor de Dawes- leening cn aan zijn particuliere verplichtin gen, wanneer geen overeenstemming inzake het herstelvraagstuk tot stand komt. De toe stand in Duitschland wordt van dag tot dag slechter. Dc uitvoer daalt zóó snel, dat men in April of Mei geen uitvoeroverschot meer kan verwachten. Alle pogingen om de situa tie door vermindering van den invoer en door deviezen-verordeningen tc redden, zijn vruchteloos geweest. Met liet oog hierop is het nauwelijks te begrijpen, dat men nog spreekt van een verlenging van het mora torium en van een nieuwe bestudeering van den toestand na afloop ervan. Na de heroïsche rede van Macdonald ontwijken thans de Engelsche ministers dc belangrijk ste Europcesehc vraagstukken. De kanselier van dc schatkist Neville Chamberlain ont wijkt naar Ottawa en Sir John Simon geelt er de voorkeur aan over de douane-tarieven van de Donaustaten tc spreken. NOODLOTTIGE TWIST IN EEN CAFE. Bad W i 1 d u li g c n, 30 Maart (II.N.). Vanmorgen ontstond in een cafó twist tus schen den 73-jarigen pensionhouder Carl Grunert cn zijn schoonzoon over het doen inschrijven van een hypotheek. Grunert wond zich daarbij zoo op, dat hij plotse ling eep revolver trok en zijn schoonzoon doodschoot. Terstond daarna viel hij zelf doocl neer. De opwinding was tc erg ge weest, zoodat hij door een hartverlamming getroffen werd. HET FRANSCHE DOLLARTEGOED IN NEW YORK. Londen, 30 Maart (V.D.). Volgons de Evening Standard heeft de Banque do France er reeds een aanvang mede ge maakt van haar dollartegoed in New York, dat nog steeds ongeveer 750 millioen dollar bedraagt, gedeelten op te vragen. Het is mogelijk, dat deze opvragingen binnen kort weer een grooteren omvang zullen aanne men. Verrassend is het feit, dat de Banque de France de dollars niet in francs, maar in Engelsche ponden verrekent De hierboven afgebeelde enorme xvalvisch werd gevangen in de monding van dé Elbe. Het dier had een gewicht van 12.000 pond en een lengte van 8 Meter en was zoo sterk dat het verscheidene ijzeren kettingen en trossen deed bréke^ vgor het door het bergingsvaartuig kon worden meegesleept, BUITENLAND. De mijnwerkersstaking in Bohemcn. (Eerste Blad, png. 2.) De cedsweigering der Ieren. (Eerste Blad, pag. 1). Dc criminaliteit in Kngelund. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND. Vergadering der Christelijk Historische Unie te Arnhem. (Tweede Blad, pag. 3). Zitting der Eerste Kamer. (Tweede Blad, pag. 1.) Het doodelijk auto-ongeval op den Boule vard te Schoveningen voor de Haagsche rechtbank. (Tweede Blad, pag. 2). STADSNIEUWS. Nabetrachting over den gemeenteraad. (Eerste Blad, pag. 2), Ergerlijk veevervo?r (Kantongerecht). (Eerste Blad, pag. 3). SPORT. Cross Country van dc Kon. Militaire Sportverccniging bij Ede. (Eerste Blad. pag. 3.) Hoogste Barometerstand 758.7 te Isafjord. Laagste Barometerstand 735.6 tc Nor- döyan. Verwachting: Zwakke tol matige wind, uit \V. richtingen, aanvankelijk op klarend, later weer toenemende bewolking, aanvankelijk weinig of geen neerslag, later weer tijdelijko regen, weinig verandering in temperatuur. In het depressicgcbied op de Noorsche zee vormde zich een nieuwe Uorn tusschen IJsland cn Schotland, terwijl het minimum op de Noordzee zich naar Scandinavië ver^ plaatste, zoodat in de golf van Biscaye een zeer warme luchtstroom kwam. De O.-zij- dc van het depressiegebied heeft thans bet N, van Scandinavië bereikt cn heeft al daar en in Finland alle vorst verdreven. Daarentegen heeft de koude aan de \Y. zijde zich thans over geheel Engeland uit gebreid en zijn de ochtend temperaturen in Schotland onder 't vriespunt. Door het. af nemen van de luchtdruk in liet N.W. is dc snelheid van voortgang der koude-inval geringer geworden, hoewel het weer guur zal blijven, kan wel gerekend worden op weer langzaam stijgen der temperatuur in het W. cn N.W. LAMPEKAPPEN ORNAMENTEN BESPANNEN MET LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Billijko stemabennementen. Vakkundig stemmen. BRUTALE BANKOVERVAL, New York., 30 Maart (II.N.). Een bru tale bankoverval heeft in Minneapolis plaats gehad, waar zeven mannen, gewa pend met een machinegeweer, revolvers cn geweren een bank binnendrongen en een bedrag van 50.000 dollar in contanten cn 8 25.000 in effecten roofden, met welke buit •zij zich uit de voeten maakten.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1