FIRMA DUIM BURGER uit mooi DË ÉEMLANDEQ Amersfoort Licht op JOH. DE HEER J. J. MOLENAAR DAMESMODEZAAK Zaterdag 2 April 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30 e Jaargang No. 234 HET DONAUVRAAGSTUK PUNT VAN GESCHIL „DE VRIJHANDEL IS NIET DOOD" 7 uur 2 min. L. J. LUYCX ZOON Piano's, Orgels, Radio Een elk, die een PLYMOUTH berijdt, Blijkt op de hoogte van zijn tijd. STATIONSPLEIN 5 - TELEPH. 1210 ARNHEMSCHE WEG 26 AMERSFOORTSOI DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS P" 3 v°or Amersfoort 2.10, per maand f 0.75. per week (mei gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.71 /j. Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 51J PRIJS DCR AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van ceo bewijsnummer elke regel meer f0.25. Llcfdadighctds-advertenticn voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlcn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1,—Bewijsnummer extra t 0.05 Opnieuw levendige verkie- zingsactie in Duitschland. Het aantal candidaten voor het presidentschap tot drie verminderd. Dc bepalingen van dc Duitsclie wet, die betrekking hebben op dc verkiezing van den rijkspresident, houden in, dat op den tiendén dag voor de verkiezing op zijn laatst dc candidatcnlijstcn kunnen wor den ingediend. Daar de herstemming plaats vindt op 10 April, is dc termijn voor dc in diening der lijsten op 31 Maart tc twaalf uur 's nachts verstreken. Ditmaal zijn slechts drie candidaten go- stcld: rijkspresident Hindenburg door dc Hindenburg-commissie, die het Duitsclie volk als geheel vertegenwoordigt, Thal- mann door de communisten en Hitler door de nationaal-socialisten. Een en ander bc- tcckent, dat twee candidaten zijn afgeval len: Winter, de „Bctriebsanwalldie vanuil ile strafinrichting te Bautzen liceft meege deeld, dat li ij thans van zijn candidatuur afzag en Diisteiberg, de candidaat der Jjuitsch-nationalcn en den Stalen Ilelm, die ilii 'voorbeeld eveneens heeft gevolgd. Men /iet dus. dat dc verkiezingen daardoor aanmerkelijk zijn vereenvoudigd. Het hecfl de aandacht van enkele onzer lezers getrokken, dat, sinds dc eerste stemming' voor het presidentschap heeft plaats gehad, men niets van de propagan da der partijen liccft gemerkt en dat de botsingen, die daarvan meestal het bege leidend verschijnsel zijn, eveneens zijn uit ecblcven. Deze stilte, die misschien aan den storm voorafgaat, is te verklaren. Voor de Paaschdagen toch was een zoogenaamde godsvrede afgekondigd, gedurende welken tijd dc partijen niet propaganda mochten voeren, zoodat betoogingen. vergaderingen c.d. achterwege bleven. De godsvrede ein digt echter morgenmiddag te 12 uur, zoo- dat van dat oogenblik af dc strijd weer in al zijn felheid zal ontbranden. In dc „stille" dagen heelt liet voorbereidend werk der verschillende politieke partijen plaats ge vonden. Het zoogenaamde ijzeren front waar toe dc rcpublikeinsch zich oricntcercndc partijen bchooren is bovenal voornemens ditmaal het platteland en dc kleine steden intensief te bewerken, daar men deze lot dusver nog niet voldoende liceft betrokken in de sfeer van actie. Zoodra dc godsvrede is afgeloopcn, zal het ijzeren front zijn motorkolonncs in werking stellen en duizenden vlugschriften op hét platteland verspreiden. De rede, die rijkspresident Hindenburg voor de radio heeft gehouden en de rijksdagrede van rijkskanselier Brüning, waarin deze de na tionaal-socialisten geducht onder handen nam, zullen door middel van luidspreker- wagens overal in den lande worden ver spreid. Morgen zullen duizenden men spreekt van ongeveer 10.000 vergaderin gen in geheel Duitschland worden gehou den. Deze propaganda betreft echter niet alleen de presidentsverkiezingen, maar evenzeer de landdagverkiezingen in Prui sen. Inmiddels zitten de nationaal-socialisten, zooals te begrijpen is, evenmin stil. Zij had den liet plan opgevat hun bladen in ver tienvoudigde oplage tc laten verschenen en deur en deur af te geven, doch dc rijksmi nister van buitenlandsche zaken, Groener, beeft hier een stokje voor gestoken, daar de voornemens der nazi's in strijd zijn met enkele noodverordeningen, die rijkspresi dent. Hindenburg indertijd heeft afgekon digd. De propaganda door middel van de krant zullen dc nazi's dus aanmerkelijk moeten beperken, maar daar staat tegen over, dat des te meer vergaderingen zullen worden gehouden. Vooral Hitler zelf zal talrijke spreekbeurten vervullen; op ver scheidene dagen zal hij meer dan eens het woord voeren en om voor hem dc verplaat singsmogelijkheid grooter te maken, is hem een vliegtuig ter beschikking ge steld, zoodat hij op één dag lal van steden kan „afdoen". Daar Ilitlcr zelf waarschijn lijk niet verwacht tot president van Duitschland te worden verkozen, is dc pro- paganda-actie der nazi's zoodanig inge licht, dat vooral veel aandacht wordt be steed aan dc a.s. Pruisische verkiezingen. Van deze laatste verwachten de Hitleïia- nen in de eerste plaats buitengewoon veel: >ij liop.cn n.l. in het Pruisische parlement zoo sterk tc worden vertegenwoordigd, dat in den vervolge dc nazi's in een rechts- georienteerd kabinet een leidende rol zul len kunnen spelen en dc sociaal-democra tische invloed volkomen wordt uitgescha keld. EngelschsFransche tegenstellingen Londen, 1 April. (V.D.) In bun com mentaren op de viermogendhodenconfercn- tic inzake liet Donau-vraagstuk wijzen dc Engelschc bladen op de tegenstellingen, die lusschen de Franschc en de Engelschc opvatting bestaan. De Daily Telépragh schrijft, dat dc Do- naukwestio gelukkig geen levenskwestie voor Engeland is, zoodat de Engelschc rc- gecring zich kan veroorloven zonder hart stocht do situatie te bcoordcclcn. Engeland mag het doel van prefercntiècle behande ling binnen liet wereldrijk niet uil het oog verliezen en moet steeds van dit gezichts punt uil zijn rechten tegenover dc Dohau- staten handhaven. Aan een financiccle hulpvcrlcening moet het dc voorwaarde knoope», dat dc te leciicn gelden tcii voor dcele van den Kngelschon handel gebruikt worden. Algemeen is mén hot erover eens, dat het gevaar van oen ineenstorting van Oostenrijk bestaat en ook dc toestand van Roemenië is ernstig. De Daily Express schrijft, dat een econo mische ineenstorting van Midden-Europa een directe bedreiging van hot aanzien en van dc linancieelc belangen van Frankrijk betcckcnt. Tardicu's plan is er slechts op berekend de Franschc belangen tc redden en de positie van Frankrijk in Midden- Europa tc handhaven. Dc kracht van En geland, Italië en Duitschland berust hier op, dat zonder hun medewerking geen suc ces mogelijk is. Dc conferentie zal hebben tc beslissen hoe de financiering zal worden uitgevoerd en wie de politieke macht in Midden-Europa zal hebben. Dc Daily Herald vreest, dat het gcheele Donauplan reeds tc laat komt en dat een crisis zal ontstaan, wanneer Tardicu de conferentie zijn plan wil opdwingen. Lce- ningen, waardoor den kleineren mogend heden slechts dc voortzetting van hun ren tebetaling wordt mogelijk gemaakt, maken den toestand slechter inplaats van deze te verbeteren. In tegenstelling met Frankrijk acht Engeland het niet wcnschelijk, dat de .Middcn-Eurbpeesche staten aan den gouden standaard vasthouden. BELANGRIJKE BESPREKINGEN IN HET CHINEESCHE KABINET. Nanking, 1 April, (V.D.) Gisteren heeft het Chinecschc Kabinet onder voorzitter schap vanden President der Chineeschc republiek Lin Sen een belangrijke bespre king gehouden, waar o.a. ter sprake is ge komen de verhouding lusschen Japan cn China in verband met het mislukken der onderhandelingen. Van Chineeschc zijrle wordt verklaard, dat dc Chineeschc regee- ring, indien dc onderhandelingen definitief mislukt zullen zijn, den Chinéeschcn troe pen bevel zal geven zich van alle vijande lijkheden tc onthouden totdat dc Japan ners zelf tot den aanval overgaan. ZIJN OUDERS, BROERS EN ZUSTERS VERMOORD. Oslo, 1 April. (H. X.) De geneeshceren hebben vastgesteld, dat de moordenaar Larsen, die zijn ouders en vijf broeders en zusters vermoordde, in zijn geestvermogens gekrenkt is. BOERENZOON DOODT ZEVEN GEZINSLEDEN. Oslo, 31 Maart. (II. N.) In het dorp Vaerdalen bij Drónthjcm heeft Woensdag morgen een boerenzoon zijn ouders cn vijf broers en austers vermoord cn daarna dc ouderlijke hofstede in brand gestoken. Dc dader is gearresteerd cn liceft een uitvoe rige bekentenis afgelegd. PLANNEN VOOR EEN REUSACHTIG LENIN-BEELD. Moskou, 1 April. (V.D.) Naar liet voor beeld van het bekende vrijheidsstandbceld aan de haven van New-York is dc sovjet- regeering voornemens aan den ingang van dc" haven van Leningrad een reusachtig Lenin-gedenkteekcn op te richten. Het of- ficieele sovjct-tclcgraaf-agcntschap deelt mede, dat tot dit doel een internationale kunstcnaarswcdstrijd zal worden uitge schreven. Dc leidende gedachte zal zijn de uitbeelding van het Marxisme en de pro letarische revolutie en de belichaming daarvan in Lenin als overwinnaar van het kapitalisme. Dc hoogte van het gedenktee- ken zal 100 Meter bedragen. Voor den bouw ervan zai dc sovjet-regeering zes milliocn roebel ter beschikking stellen. Zoowel organisaties als particuliere per sonen zullen het recht hebben om aan den wedstrijd deel te nemen. Voor het beste ontwerp wordt een prijs van 10.000 roebel beschikbaar gesteld. DE GESCHIEDENIS VAN DEN GROOTEN LIJSTER. Met „geschiedenis" bedoel ik nu echt het zelfde als wanneer we spreken over vader- landsche geschiedenis, dus wel heusch en degelijk „historie". En die lijkt me. nu ik ver leden week uw aandacht weer eens op den Grooten Lijster vestigde, interessant genoeg om die als aanvulling van wat ik toen schreef over dezen mooicn zanger aan te bieden. Een soort chronologisch verslag zal het zijn. Ik heb daarvoor eens gebladerd in mijn jaargangen van „Dc Levende Natuur" waar van ik er nu al bijna veertig in mijn kast heb staan: een schat van populaire natuur lijke historie In den 4den jaargang dan (van 1900) schrijft een onzer beste ornithologen, die de ornis van ons land op zijn duimpje kende, Mr. R. Baron Schouckaert van Schauburg, dat zijn kennismaking met den vogel dateert van 18 Juli 1SS8 toen een toenmaals hem onbe kend geluid zijn aandacht vroeg en na dien tijd' heeft hij b ij n a elk jaar den grooten lijster te Lissc waargenomen. Hij noemt nu allerlei gegevens op tot 1899, welke hem van den zanger bekend waren cn voegt erbij: „Sedert ik te Doorn woon heb ik omtrent dezen vogel geen enkele waarneming kun nen doen; het schijnt, dat de soort hier niet voorkomt In den tienden jaargang van „De Levende Natuur" schrijft de Heer Thijsse: „Ik twijfel er niet aan of ge zult dezen vogel in dc wintermaanden wel eens opmerken cn als ge hem later broedend aantreft, dan wil ik er gaarne bericht van hebben. Het zou vol strekt niet te verwonderen zijn als hij over een jaar of tien veel algemcener was dan thans..." en in jaargang 21, „In den laatstcn tijd is deze vogel al meer en meer in ons land gaan broeden. Hij is in de Kenneraer duinstreek nu zoo'n gewone vogel, dat op sommige dagen zijn zang het ovcrheerschendc geluid is. Zoo blijkt ons dus duidelijk hoe dit dier langzamerhand ons land bij het broedgebied zijner soort heeft ingelijfd cn we hem nu niet eens meer zeldzaam mogen noemen. Reden te meer om eens op hem»te letten, niet waar? A. JOMAN. ERNSTIGE BENZINE-ONTPLOFFING IN ALGIERS. Vier dooden, Zeven gewonden. Parijs, 1 April. (V.D.) Tengevolge van de ontploffing van een benzine-reservoir- tc Algiers werden vier personen gedood en zeven gewond. Een ambtenaar van de staatsspoorwegen had twee collega's met hun gezin uitgenoodigd lot het bijwonen van een feest. Terwijl dc volwassenen in de woonkamer bijeen waren, speelden de kinderen met elkaar in do keuken, plotse ling explodeerde een naast de keuken ge legen benzine-reservoir. Dc woning stond dadelijk in lichter laaie. Arbeiders uit de omgeving verleenden de eerste hulp. De bewoner, zijn schoonmoeder en een 14-jarig kind overleden reeds na korten tijd tenge volge van de opgeloopen brandwonden. Dc vrouw des huizes overleed na aankomst in het ziekenhuis. Zeven andere personen zijn met ernstige brandwonden in het zieken huis opgenomen. Eenigen hunner verkee- ren in levensgevaar. ROOFOVERVAL OP EEN BANKFILIAAL. A 11 o n a, 1 April (V.D.) Hedenmiddag drongen drie jongelui in den ouderdom van 20 tot 30 jaar de depositicbank Ottensen van de bankverecniging Slees wijk Holstein te Altona binnen1 en roofden achtduizend Mark. De roovers, waarvan één gemaskerd was, bedreigden de aanwezige employé's met revolvers cn bevalen hen zich met de gezichten naar den muur te draaien. De mannen maakten zich van den inhoud van de kas meester en wisten ongehinderd tc ontkomen. ELLY BEINHORN IN AUSTRALIË. Berlijn, 1 April (V.D.) Omtrent de luchtreis van de Duitsclie vliegstcr Elly Beinhorn melden de bladen, dat zij na een vlucht over de 600 K.M. brocdc Timorzee Ie Port Darwin landde, waar zij door een reusachtige mcnschenmenigtc stormachtig werd toegejuicht. Na een oponthoud te Port Darwin zette zij haar vlucht door Australië voort. Hedenmorgen is zij gestart voor de laatste etappe naar Sydney. DE NOBELPRIJZEN. Stockholm, 1 A p r i 1. (IT. N.) Het juis te bedrag van de Nobelprijzen voor 1932 is thans vastgesteld op 171.752 kronen, wat on geveer 1.150 kronen lager is dan in 1931 ten gevolge van de mindere opbrengst der fond sen van de Nobelfundatie. De bezitttingen van de fundatie bedragen 45.288.265 kronen, met een opbrengst van 1.272.2-12 kronen. Optimistische woorden \>un Lord Snowden Slechte ervaring met tariefrechten Londen, 1 April. (II. X.) Itet interna tionale vrijhandclscongrcs is vanmorgen ge opend, met een toesprank van lord Snow den. die verklaarde, dat do vrijhandel niet dood is. Dat toont, ook liet overschot op dc Engelschc begrooting, welke nog een be groeting van den vrijhandel genoemd moet worden. L)c ontvangsten van deze bcgroo- ting zijn de hoogste geweest, die ooit in dc wereld zijn voorgekomen. Onder het vrij- handelsstelsèl heeft Engeland een zoo ge zonde financiccle positie verworven als geen onkel protectionistisch land ter wereld kan aantooncn. De oorzaken van dc tegenwoor dige wereldcrisis worden hierdoor veroor zaakt, dat dc wereldproductie niet doelma tig wordt verdeeld, terwijl aan den interna tionalen handel steeds meer belemmerin gen in den weg worden gelegd. Voor dc in ternationale linancieelc crisis zijn de oor- logsschulden en de schadevergoeding ver antwoordelijk en indien deze blijven voort bestaan, zal dc wereld binnenkort ineen storten. Fr zijn thans in Engeland meer vi ijhandclaars don zes maanden geleden en dc slechte ervaringen, met. do tariefrechtcn opgedaan, zullen het aantal vrij handelaars steeds sneller doen toenemen. liet buiten land moet niet gclooven, dat het protec tionisme voor ecuwig in Engeland is inge voerd. Dat zullen de eerstvolgende verkie zingen duidelijk bewijzen. De vrijhandel is dc materieele grondslag, waarop alleen de internationale samenwerking lusschen do volkeren tot stand kan komen. Bunker, de voorzitter van dc Engelschc vereeniging- voor den vrijhandel, las een schrijven van do vereeniging van impor teurs van Engelschc kolen te Hamburg voor, waarin verklaard wordt, dat de Duit- schc importeurs door dc Duitschc bepalin gen tot beperking van den uitvoer in een zeer moeilijke positie zijn gekomen. Bun ker wees er op, dat dc Duitschc betalingen, zooals de feiten duidelijk bewijzen, repre saillemaatregelen zijn wegens dc Engelschc invoerrechten. Met algemeene stemmen werd een motie aangenomen, waarin dc Engelschc rcgec- ring er op gewezen wordt, dat de conferen tie zich ten scherpste verzet tegen het nieu we wapen van het contingcnteeringsstclscl, in welken vorm ook. Dc vertegenwoordiger van Frankrijk, do heer Goblet, van de Franschc vereeniging voor economische politiek, verdedigde het Donauplan, dat hij een eersten stap op den weg van den vrijhandel noemde. Dit werd van Engelsche zijde bestreden. De vertegenwoordiger van Duitschland, dr. Dcmuth van de Bcrlijnsche Kamer van Koophandel, verklaarde dat Duitschland een land van gematigd protectionisme, of wat hetzelfde is, van gematigden vrijhan del is. Duitschland streeft naar liet verkrij gen van gelijke rechten voor alle naties cn algeheelo toepassing van het stelsel van in ternationale voorkeurrechten. Voorts wees hij op dc schulden van Duitschland, die slechts door een uitvoeroverschot gedekt kunnen worden. Bij den tegenwoordigen in ternationalen tarievenoorlog en den druk- kenden last van de schadevergoeding kan dit echter nooit het geval zijn. DE ENGELSCHE BEGROOTING. Sluitend met een surplus van 364.000 Pond. Londen, 1 April (V.D.) Met voldoening verneemt de publieke opinie in Engeland dat de begrooting van het jaar dat men tegemoet ging al6 het meest critieke jaar voor de nationale financiën, sluit rnet een overschot van 364.000 Pond Sterling. Het bedrag der inkomsten beliep 770.963.000 en dc uitgaven 770.599.000. 80 RUSSISCHE VLIEGTUIGEN BIJ WLADIWOSTOK AANGEKOMEN. Tokio, 1 April (V.D.) Naar uit Mandsjoe- rije wordt gemeld, zijn 80 Russische mili taire vliegtuigen to Spass bij Wladiwostok aangekomen. Voorts zouden in de omgeving van Wladiwostolc uitgebreide Russische troepenbewegingen plaats hebben. BUITENLAND. Dc mijnwerkersstaking in Bohcmen. (Viordo Blad, pag. 1). Franschc bemoeilijking van den Amcri- kaanschen handel. (Vierde Blad, pag. 1). De Valera's nota aan Engeland. (Vierde Blad, pag. 1). Dc verwerkelijking van 't Donauplan. (Vierde Blad, pag. 1). Nieuwe strijd in Oost-Azië'? (Vierde Blad, pag. 1). BINNENLAND. Afscheid van rar. II. de Bic als kinder rechter. (Tweede Blad, pag. 3). Zitting der Eerste Kamer. (Tweede Blad, pag. 1). Bezwaren tegen de contingenteering. (Tweede Blad, pag. 3). STADSNIEUWS. Tweede Lustrum der Kamer van Koop handel. (Eerste Blad, pag. 2). 't Nut helpt Amicitia en dc Jeugdherberg. (Eerste Blad, pag. 3). Vertooning van de K.R.O.-film. (Eerste Blad, pag. 3). LECTUUR IN HET ZONDAGSBLAD: Dr. Boris RaptschinskyDc nieuwe mensch in het nieuwe Rusland. Willy Pétillon l)c „Flat-stad" den llaag. Horman Poort „Nederland-Frankrijk" bestaat vijftien jaar. Roland Kunst cn arch.U^uur in Berlijn. Piel Tiggcrs De muziek in cl«n aether. Medegedeeld door liet Kon. Ned. Met. In stituut te De Bilt. Hoogste barometerstand 765.9 tc IsafjorcL Laagste barometerstand 735.7 tc Shields. Verwachting; Matige lot krachtige, W. tot Z. wind, zwaar bewolkt tot betrokken, buien met regen of natte sneeuw, weinig verande ring in temperatuur. De dcpressickcrn op de Noorschc zee is thans bezig op tc vullen. Daarentegen werd die in het N.W. dieper en verplaatste zij zich in O-richting naar de Noorschc zee. In het O. en Z. is de barometer nog over al dalende. Over geheel Europa is het weer thans slecht. Dc groote koude in het N.W. die hevige vorst in Schotland en matige vorst op IJsland wekt, houdt aan en breid de zich over ons land en Wést-Duitschland uit, zoodat alleen nog ver in hot Oosten en in Frankrijk cenige warmte wordt, gevon den. Het laat zich aanzien, dat de wind tusschen Z. en W. kust blijft en het weer guur cn buiig met kans op buien met natte sneeuw. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Meer dan 200 dessins WOL MOUSSELINE van 95 ct. tot f 1.60 per meter. Varkensmarkt S Tel. 1309 Inruilen van instrumenten tegen zeer hooge prijzen. Seizoen Opening

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1