FIRMA DUIM BURGER Amerstoort DÉ ËÉMLANDEU Biiïtenlandsch Overzicht Buitenland Belani Licht JOH. DE HEER J. J. MOLENAAR DAMESMODEZAAK Zaterdag 9 April 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30 e Jaargang No. 240 MUITERIJ DER MARINE IN ECUADOR UIT MOOI BOOT OMGESLAGEN Weerbericht 7 uur 15 min. L. J. LUYCX ZOON Piano's, Orgels, Radio Een eik, die een PLYMOUTH berijdt, Blijkt op de hoogte van zijn tijd. STATIONSPLEIN 5 - TELEPH. 1210 ARNHEMSCHE WEG 26 ABONNEMENTSPRIJS 3 maal,d" voor Amersfoort 2.10. per maand f 0.75, per week (met gratis vertekering tegen ongelukken) f 0.I71/,. Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderll|ke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 51J TSCH DAGBLAD PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Llefdadighelds-advcrtcntlën voorde helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—Bewijsnummer extra f 0.05 Het Vaticaan en de ontwape< ning. Vrees voor het bolsje wistische gevaar. ITct Italiaansche standpunt inzake de ontwapening is bekend; de regeering van Mussolini is bereid op zeer grootc schaal van haar militaire machtsmiddelen afstand te doen, natuurlijk wanneer de andere mo gendheden in dezelfde mate ontwapenen, Bekend is de uitspraak van den ducc, die zich bereid heeft verklaard een leger van slechts tienduizend soldaten op dc been te houden, wanneer de sterkste continentale mogendheid tot denzclfden stap overgaat. Welk standpunt neemt inmiddels het Vaticaan ten opzichte van de ontwapening in? I)e paus zelf heeft zich tc dezer zake den laatstcn tijd niet geuit, maar er valt te beschikken over een artikel van den hoofd redacteur dor Osservatore Romano, het Vaticaansche orgaan, waarvan men mag aannemen, dat het dc opvattingen weer geeft van het hoofd der Roomsch-Katholicko kerk. Aangezien het Katholieke Polen het eer ste bolwerk tegen hot, bolsjewisme is, zoo wordt in bedoeld artikel betoogd, zou liet oen grootc vergissing zijn wanneer men over liet hoofd zag, dat oen onvoorzichtige ontwapening, in plaats van een helpster van don vrede te zijn, zou kunnen leiden lot oen cycloon van sociale gewelddaden politieke oncenighcdcn on economische om wentelingen, zoolang namelijk in verschil lende landen 'iel communistische gevaar bestaat en achter do grenzen van Rus land, die op geheimzinnige wijze zijn geslo ten, de proefnemingen met een gewapenden staat plaats vinden. Aan den anderen kant aldus de Osser vatore Romano hebben de bewapeningen geleid tot uitgaven, die met astronomische cijfers moeten worden aangeduid en die de naties bcrooven van de idee dos vredes on van de hoop op een economische weder geboorte. Hier moet hulp worden geschaft: de bewapening dient te worden beperkt, wil men althans, dat de menschelijke voor uitgang en welstand niet in het gedrang raken. De conclusie van het Vaticaansche orgaan is, dat, moge do algelieelc ontwape ning het ideaal zijn, in verband met de be dreiging \an liet bolsjewisme slechts de be perking der bcwajèmhg onder dc tegen woordige omstandigheden do cenig moge lijke cn nuttige vorm van ontwapening kan zijn. IIoc komt de schrijver tot deze bescliou wingen? Algemeen neemt men aan, dat het artikel in sterke mate is beïnvloed door den Poolschèn kerkvorst, kardinaal Hlond, die steeds een buitengewone activiteit aan den dag legt cn tijdens de Paasclidagen te Rome was, waar hij zeer nadrukkelijk heeft gewezen op dc gevaren van het bolsje wisme. De Kölnischc Zeitung, die aan liet Vati caansche standpunt ten opzichte van de ontwapening groote aandacht wijdt, meent te moeten opmerken, dat er van een vergis sing moet worden gerept, wanneer al te nadrukkelijk wordt gewezen op het „experi ment van een bewapenden staat", waartoe men in de unie van sovjet-republieken is overgegaan. Een feit toch is, aldus het Duitschc blad, dat Litwinof het radicaalste ontwapeningsprogram heeft ingediend, de bereidheid ïieeft te kennen gegeven volko men te ontwapenen en als beste voorwaarde voor dc ontwapening dc afschaffing van den oorlog lieeft voorgesteld. Door een ra dicale ontwapening van alle staten wordt de veiligheid naar binnen en naar buiten der afzonderlijke staten cn hun sociale structuur niet bedreigd; voor bepaalde noodzakelijkheden toch op binncnlandsch- politiek gebied moet elke staat natuurlijk de vereischle machtsmiddelen behouden. de strijd in het verre oosten. Een bloedige veldslag. Londen, 7 April. (H. N.) Uit Mock- den wordt gemeld, dat aan dc grens van Korea cn Mandsjoerijc een grootc slag ge leverd is tusschen Japanschc cn ongeregel de Chineésche troepen, waarbij 500 Chince- zen gedood cn 3000 gewond zijn. koning gustaaf van zweden bij von hindenburg. 13 e r 1 ij n, 7 A p r i 1. (V. D.) Koning Gus taaf van Zweden, die op de terugreis uit het Zuiden van Frankrijk een dag te Ber lijn vertoeft, heeft een officieus bezoek ge bracht aan rijkspresident von Hindenburg Dc Zweedsche koning kwam tegen hal' een voor het paleis van den rijkspresident aan, waar een eerewacht hem de militaire eerbewijzen bracht. Na een onderhoud van ongeveer een half uur volgde een lunch, waarbij behalve het gevolg van den koning cn eenige leden van het kabinet van den rijkspresident ook dc Zweedsche gezant te Berlijn, rijksminister Groener, dc chef van de legerleiding, generaal Von Hammcrstcin en de voormalige Duitsche gezant in Zwe den, alsmede de ambassadeur Nadoluy aanzaten. Londen, 7 April. (H. N.) Uit Guaya quil wordt gemeld, dat dc bemanningen van de kanonneerbooten Tarqui cn Cotopaxi, de eenige oorlogsvaartuigen van de republiek Ecuador, gemuit hebben. De beide konon- neerbooten stoomden uit de haven op het oogenblik, dat het stoomschip Bodegraven met den vroegeren president Plaza Gutier rez aan boord aankwam. Dc havenautori teiten waren door de houding van de twe? kanonneerbooten geheel verrast. Eerst later werd bekend, dat ook het garnizoen van het fort Punta Piedra in opstand is gekomen. De geheclc beweging schijnt een poging te zijn om do landing van president Plaza Gutierrez te verhinderen. Dc regeering van Ecuador heeft terstond het stoomschip Guayaquil gezonden om den opstand tc on derdrukken. Guayaquil, 8 A p r i 1. (V. D.) Dc op standige beweging tegen de regeering van den president van Ecuador Alfredo Moreno, vindt haar oorzaak in dc economische moei lijkhcden, waarin het land verkeert en de critiek, die wordt grocfcnd op het finan cieels beleid der regeering. Dn regeering spant alle krachten in om den opstand zoo wel in het binnenland als ter zee tc onder drukken. Een der opstandige schepen, de kanon neerboot Cotopaxi, beeft in den afgeloopen nacht een vcrgeefsclic poging gedaan oru liet fort aan de golf van Guayaquil in tc nemen. Toen deze poging mislukte, is het schip met de opstandelingen en den leider der opstandelingen Ildefonso Mendoza ver trokken. Ook uit Quito wordt gemeld, dat aldaar een opstand is uitgebroken, die ech ter door de politie cn dc regeeringstrocpen spoedig onderdrukt kon worden. N e w-Y o r k, 8 April. (V. DA ln tegen stelling tot do berichten uit Guayaquil wordt tc New-York vernomen, dat aan den marine-opstand in Ecuador de geheclc vloot meedoet. Deze vloot bestaat echter slechts uit twee kanonneerbooten. De muiters wil den den terugkeer van den verbannen ge neraal Plaza Gutierrez, die reeds twee maal president van Ecuador was, verhinderen. Generaal Plaza Gutierrez, die gcruimen tijd te Lausanne verbleef, is met het Nederland- sclie 6toom6chip Bodegraven van de K. N. S. M. naar Ecuador teruggekeerd. Eenerzijds wordt gemeld, dat hij ongehin derd kon landen, waarna dc muiters met dc beide kanonneerbooten de haven van Guayaquil verlieten om niet meer terug tc keeren. Anderzijds wordt gemeld, dat de muitende matrozen dc Bodegraven buiten de haven zouden hebben aangehouden cn den generaal gevangen hebben genomen, terwijl zij voorts een Engelsche tankboot zouden hebben in beslag genomen. SPREEUWEN EN ANDEREN. Langzamerhand begint het koor al volle diger te worden: Eerst waren hel schuch tere lijstci geluidjes, speelsche probeersel tjes leken het wel eens, maar weldra was toch het heele drietal aan hel woord. De melodieuze geluiden van den grauwen, die het maar steeds over die „lieve Marietje" wou hebben, de voller klarinettoonen van den zwarten meneman en de wel bekoorlij ke, maar toch ook wel vervelende herha ling van 's grootcn lijsters melodietje, zij wisselen elkaar alweer dagcli|ks af De gele koolmees met zijn zwarte das „schiet in 't vuur" of „zaagt" dat het een lust is en de blauwe pimpeltjes laten nu en dan hun zil veren belletje klinken. Daar sloeg de vink zijn vollen slag! De groene specht liet zijn mephisto-lach klinken cn de grootc bonte kefte als een klein hondje. Zou dc zwarte er weer zijn? Deze week was het pientere tjiftjafje al weer druk aan het maalslaan cn een blauwspecht of boomklevcr liet zijn helderen roep klinken. Volop lentegeluidcn te genieten op onze wandelingen. En let nu ook eens op de spreeuwen. Hebt ge ooit zijn levendig snavelgcklepper gepaard met hel uitbundig vleugelbewceg gadegeslagen zonder den monteren praatgraag met een glimlach te observeeren? Wat kan hij te keer gaan op een mooien lentedag zoo bo ven op den vorst van hel huis. als hij pro beert allerlei vogelgeluiden te imiteeren, den joligen jodclaar. „Zoo'n ccllectic van die glanzende snateraars is", zegt 5trijbos „een heerlijk monter samenraapsel van leu tige pretmakers" cn Rinke Tolman dichtte zeer toepasselijk: „Wie is het, die op 't kerkedak De broze stilte fluitend brak En sloeg ccn lied dc hccmlen in, Een bed van vreugd, ccn lied van nun, Dat luchtig luidt en tiereliert En danzend ver en verder zwiert? Dat is dc spreeuw, de brokkelaar, De kommervrije tokkelaar, Dal is de spreeuw, die bont van pluim, De fluiter is van lossen luim A. JOMAN. MELLON IN ENGELAND AANGEKOMEN. Londen, 7 April. (V. D.) De nieuwe Amerikaansche ambassadeur tc Londen, Mellon, is hedenavond aan boord van het s.s. Majestic te Southampton aangekomen. EEN OORLOGSSCHIP OP WEG NAAR ST. JOHNS. Londen, 7 April. (V. D.) Naar Eve ning Standard verneemt, heeft de Britsehc regsering op verzoek van den gouverneur van New Foundland besloten een oorlogs schip te zenden naar St. Johns, teneinde verdere onlusten te voorkomen. Een tegenspraak. Londen, 8 April. (V. D.) Het bericht, dat de Engelsche regeering op verzoek van den gouverneur van New Foundland ccn oorlogsschip naar St. Johns zou hebben ge stuurd, wordt als volkomen uit de lucht gegrepen tegengesproken. KOELE ONTVANGST VAN TARDIEU'S VERKIEZINGSREDE. P a r ij s, 7 April. (H.N.) De rede van Tar- dieu, waarmede gisteren de verkiezingscam pagne in Frankrijk officieel geopend is, wordt in de pers over het algemeen vrij koel ontvangen. Men leidt uit de rede af, dat Tardieu de partij der radicalen voor zich wil trachten te winnen, doch deze po- g wordt door de radicale bladen afgewe zen, die er op wijzen, dat Tardieu alles heeft gedaan, om de radicale partij buiten de meerderheid te houden. de duitsche invoerbeperkingen. Engelsche mijneigenaars eischen maatregelen. Londen, 7 April. (V. D.) In dc giste ren gehouden vergadering van Engelsche mijneigenaren werd ccn resolutie aangeno men, waarin besloten werd er bij de ïcgee- ring met kracht op aan tc dringen, dat ter stond maatregelen genomen zullen worden om den Engelschen kolcriuilvo T tc be schermen togen de schade, die hij door de hóuding der Duitschc regeering lijdt. In een toelichting wordt gezegd, dat de Duitsche maatregelen nu reeds 2 maanden in wer king zijn cn dat liet meer dan tijd wordt, dat Duitschland weet, dat een land, het welk Engelsche waren van zijn markt uit sluit, voor zijn eigen waren op dc Britsehc markt dezelfde behandeling kan verwach ten. poolsch commentaar op het proces te moskou. W arscliau, 7 April. (V. D.) De toon aangevende bladen te Warschau maken in hun commentaren op de rechtbankversla gen uit Moskou inzake Stern nadrukkelijk melding van het feit, dat het verwijt van een georganiseerde medeplichtigheid van Poolsche staatsburgers bij den aanslag op Tvvardowski onbevestigd gebleven is. Het vonnis laat dc aangelegenheid zelf in het onzekere. Dc sovjets hebben alles gedaan om de feitelijke motieven voor den aanslag te verdoezelen. de zuid-afrikaansche unie. Natal wil zich afscheiden. Kaapstad. 8 April. (V.I).) ln een gis teravond gehouden druk bezochte openbare vergadering werd met algemcenc stemmen oen resolutie aangenomen, waarin afschei ding van Natal van de Zuid-Afrikaansclie unie werd geèischt. graf zeppelin te pernambuco. Pernambuco, 7 April. (V.D.) ITct lucht schip Graf Zeppelin is hedenavond om zes uur G.T. te Pernambuco voor anker gegaan. het nieuwe chileensciie kabinet samengesteld. Santiago de Chili, 8 April (V.D.). In het nieuwe kabinet heeft eerste minister Victor Robles (radicale partij) de porte feuille van Binnenlandschc Zaken geno men. Het ministerie van Buitenlandsche Zaken komt onder leiding van Dalmaceda. Het schijnt dat dc rust in het land is weergekeerd. Vijf personen verdronken B c r 1 ij n, 7 A p r i 1. (V. Een boot, waarin een jeugdleider en acht jeugdige wcrkloozen zalcn^ is tengevolge van den krachtigon storm op hot Wcrbcllin-inccr omgeslagen, doordat hij vol water was ge- loopen. Vier inzittenden konden gered wor den. Dc overige vijf, waaronder dc jeugd leider, verdronken. N EEN NIEUWE ZENDER VOOR KALUNDBORG. Order in Engeland geplaatst. Londen, 8 April (V.D.). Dc Dqcnsche regeering heeft in Engeland ccn nieuwe zender besteld voor liet radiostation Ka lundborg, welke een der krachtigste van Europa zal worden. Begin volgend jaar zal deze nieuwe zender, welke zal werken op ccn golflengte van 1100 M. in gebruik wor den genomen. POE YI STICHT EEN CENTRALE BANK MET CIRCULATIERECHTEN. T s j u n g t s j o c li, 8 April (V.D.). Poe Yi heeft gisteren een decreet ondcrtcckcnd in zake dc stichting van een centrale bank instelling voor Mandsjoerijc niet. oen ka pitaal van 30 inillioen. L>c centrale bank zal verscheidene kleine banken in Mands joerijc overnemen en het recht verkrijgen bankbiljetten uit lo geven. Dc regeering Poe Yi kondigt voorts aan dat dc gouden standaard zal worden ingevoerd. DE VALERA'S ANTWOORD. Een zitting van liet Engelsche kabinet. Londen, 8 April. (II.N.) Het kabinet hield gisteravond een zitting ter bcstudcc- ring van Dc Valera's antwoord. Besloten is terstond antwoord daarop naar Dublin te zenden. Maandag zal Thomas, dn minister voor dn dominions, in het Lagerhuis ccn verklaring afleggen. Volgens dc Timcs-cor- respondont to Dublin zal waarschijnlijk op 2!) April een wetsvoorstel tot. afschaffing van den.eed van den trouw in hot Icrschc parlement worden ingediend. PILSOEDSKI OP REIS. Warsch au, 8 April (V.D.) Volgens be richten uit Cairo is maarschalk Pilsoedski heden per schip naar Boekarest vertrokken. Officieel worden weliswaar geruchten be treffende een a.s. bezoek van maarschalk Pilsoedski aan Londen gedementeerd, doch er bestaan hardnekkige geruchten inzake een reis van Pilsoedski naar Engeland; po litieke kringen herinneren aan h?t recente oponthoud van don vice-minister van bui tenlandsche zaken, Beek, aan Londen. Waarschijnlijk betreffen dc geruchten dit bezoek aan Londen. de modderbandjirs op java. D j o c j a k a r t a, 8 April. (Aneta). Na dere bizonderheden omtrent de modder- bandjir gewagen van een grootc verwoes ting. Gistermiddag 5 uur waarschuwde de post Babadan voor mogelijke bandjirs van de Kali Blongkcng~en de Kali Walang, waarop de bevolking werd gealarmeerd. De bevolking vluchtte, zoodat toen om 6 uur de modderstroom aanzette, dc geheelo om geving was ontruimd. Momentcel kan wor den vastgesteld, dat ongeveer 130 ïnland- sche huizen in Krakitan, Kcrong en Oman zijn verwoest. Van persoonlijke ongelukken is niets vernomen. De gouverneur van Midden-Java, dc resident van Magelang en de regent van Magelang zijn ter plaatse. Het binnenl. bestuur voedt duizenden vluchtelingen. De verbinding over den Postweg is voor bussen en personenauto's hersteld. Dc N.I.S. onderhoudt een auto busverbinding tusschen Tempel cn Mocnt- lian, welke aansluiting geeft op dc treinen., Van de zijde van het Europccschc publiek bestaat geweldige belangstelling voor de aangerichte verwoestingen. buitenland. Na dc mislukking tc Londen. (Derde blad, pag. 1) Groote partij narcotica aangehaald. (Derde blad, pag. 1). binnenland. Dc regeering gezwicht voor de stem dei- nat ie. (Tweede Blad, pag. 2). stadsnieuws. ITct twintigjarig bestaan van liet Sana toriumfonds „Ons Belang." (Vierde Blad. pag. 2). lectuur in het zondagsblad. Ir. W LandsbergSamuel Morse, do vader der telegrafie. Anna Bunavcntc Lente in het Zuiden. liet verhaal van dc Weck „Wim is het vergeten." Uit het, Leven F.en journalist als colporteur in stof zuigers. liet wonder van den vogeltrek. Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. lust# tc Dc Bilt. Hoogste barometerstand: 773.i tc Tou louse. Laagste barometerstand: 739.5 tc llapa- randa. Verwachting: Matige tot krachtig -, later wellicht stormachtige Z.W. tot W. wind, zwaar bewolkt lot betrokken, tijdelijk regen, zachter, vooral des nachts. Dc gisteren genoemde depressie bij IJsland heeft zich in den loop van den nacht be langrijk uitgediept en Z.O.-waarts ver plaatst. Vooral in Noord-Engelund was dc barometerdaling zwaar, terwijl daar plaat selijk ook meer stormachtige Wind voor komt. liet dcprcssicsysteem over Scandi navië trok verder Oostwaarts af. Daarmee verdween dc stormachtige wind, die den laatstcn tijd over onze omgeving gewaaid heeft. ITct laat zich echter aanzien, dat dc wind wederom zal gaan toenemen cn op nieuw ccn stormachtige periode tegemoet gaat. Bovendien zal de nieuwe depressie op nieuw regen brengen. Sinds gisteren is over een uitgebreid gebied in West-Europa neerslag gevallen, doch de hoeveelheden waren niet zeer groot. Over het algemeen steeg de temperatuur in het W. van liet waarnemingsgebied. In het Oosten daalde zij. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Bent U reeds klant van ONZE STOFFENAFDEELING? Zoo niet, dan moet U toch eens een kijkje komen nemen, dan wordt U het zeker. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Ock voor piano's het goedkoopste adres. Expositie van nieuwe modellen

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1