'T DUITSCHE VOLK HERKIEST HINDENBURG DÉ EEMLANDEü MEERDERHEID VAN 6 MÏLLIOEN STEMMEN Belangrijkste Weerbericht JOH. DEHEER Maandag 11 April 1932 Uitgave: WALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a GROOT VERLIES VOOR DE COMMUNISTEN Cijfers uit den luidspreker Piano's, Orgels, Radio MADAME HANAU WEER GEARRESTEERD 30 e Jaargang No. 241 7 uur 17 min. L. J. LUYCX ZOON IBACH PIANO'S Fa. R. VAN DEN BURG AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS f*' 3 ""aandcn voor Amersfoort 2.10, per maand I 075. per - ("K' gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.I71/,. Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afroodcrlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 5IJ PRIJS DER ADVERTENTIE!) van 1—4 regels t 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer c|j.c rCgCi mccr f0.25. Llefdadlghcids-advertentlcn voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiön „KEITJES" bi) vooruitbetaling 15 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra t 0.05 De stemmingsdag in het geheele Rijk vrij rustig verloopen Berlijn aan den vooravond der verkiezingen. B ij n, 0 April (V.D.) Op ontzaglijk uit gebreide wijze worden heden op den voor avond der presidentsverkiezingen vlug schriften in de straten der stad rondge strooid. Ook \liegtuigcn werpen weer circu- Jaires bij massa's naar beneden. Straten en pleinen zijn pvërdckt met papier. Reusach tige bontgekleurde aanplakbiljetten wijzen op de bctcckcnis van den dag van Zondag. Wagens met luidsprekers rijden af en aan en trekken de aandacht evenals een leger \p.n sanchvibhmcn. De belangstelling van het publiek wordt echter sterk bekoeld door het winderige en regenachtige Aprilweer. De strijd gaat klaar blijkelijk nog slechts tussehen Hindenburg- aanhangers en nat.-soc. Vlaggen en transpa ranten zijn heden in grooten getale aan de huizen aangebracht. In dit opzicht vooral hebben de nat.-soc. hun inspanning, verge leken met den eersten verkiezingsdag, min stens nog verdubbeld. De communistische propaganda daarentegen is vrijwel op den achtergrond gekomen. Alleen in de uitge sproken communistische buurten ziet. men grootc massa's roodc vlaggen met het por- irct \an Thalmann uit dc ramen hangen. Op vele plaatsen heeft men ook de minder kostbare""wijze van propagandceren verko zen en dedaklijsten over grootc afstanden beschilderd met communistische leuzen. De politie, die sedert hedenmorgen 10 uur in volle sterkte op haar post is, rijdt met overvalauto's door de stad. Tot hedenavond echter heeft zij slechts bij ccnige kleine botsingen behoeven in tc grijpen. Tot ern stige incidenten is het nog niet gekomen. De Eugclsche fascisten be tuigen hun sympathie met de nazi's. Londen, D April (V.D.) De Engelschc fascisten hebben aan dc Duitsche N.S.D.A IJ een telegram gezonden, waarin zij hun Duit- schcn vrienden een volledig verkiezings succes tocwcnschcn Dc Engelschc fascisten, aldus hot telegram, volgen 'niet gróóte be langstelling de presidentsverkiezingen, aan gezien zij er van overtuigd zijn, dat de strijd van Adolf Ilitler niet alleen om Duitsch- land gaat, maar ook om dc volkeren van het geheele Noordelijke ras. „Wanneer gij Duitsche nat.-soc. een groote overwinning bevecht, is dat ook een overwinning-voor ons in Engeland,want wij zijn er van over tuigd, dat geen groote natie op den duur zonder belangstelling kan blijven staan tegenover' de zelfopoffering en 't enthou siasme van een groote partij der jeugd. Wij hebben-het volle vertrouwen, dat Adolf Hit Ier ipt president zal worden gekozen". Dc leiding der Engelschc fascisten heeft Vrijdagavond een order uitgevaardigd, waarin bevolen wordt, dat de Engelschc fascistftnemblcmcn in dc toekomst moeten aansluiten hij het voorbeeld van dc Duitsche nat.-soc.' Bij vergaderingen moeten de deel nemers een witten doek om den arm dra gen met een rooden rand, waarop een blauw haken kruis genaaid is. Vroeger gebruikten dc Engelschc fascisten als embleem den bundel roeden. Blauw-wit-rood zijn de Engel sche kleuren. De dag van gisteren rustig ver loopen. Aanmerkelijk minder stemmen uitgebracht. Berlijn, 10 April. (V.D.) De. Verkie zingszondag heeft volgens alle, tot heden middag vier uur binnengekomen berichten uit liet geheele Rijk een volkomen rustig verloop gehad. Tot noemenswaardige inci denten is het tot nu toe niet gekomen, fn tegenstelling met den eersten stemmingsdag, was het heden aanmerkelijk rustiger. Voor zoover nog propaganda werd gemaakt, ge schiedde zulks bijna uitsluitend door Natio naal socialisten en Communisten. In het al gemeen heeft de Zondag in ieder geval een opmerkelijke ontspanning gebracht in de Zaterdag nog zeer ijverig gevoerde propa- ganda-campagnc. In het Rijk. Opmerkelijk is de bijna in het geheele Rijk tijdens de morgenuren waargenomen geringe opkomst der kiezers, welke tegen over de eerste verkiezingsronde aanzienlijk is achteruitgegaan. In eenige streken, in het bizonder in Noord-West Duitschland, heeft blijkbaar het ongunstige weder, gepaard met régen en krachtigon wind, een ongunstigen invloed gehad op de opkomst der kiezers. In dc meeste provincies hadden tot den middag in doorsnede slechts 25 a 30% der kiezers hun stem uitgebracht, tegenover ge middeld 40 ïi 50% tot den zelfden tijd per 13 Maait. Uitzonderingen waren slechts te con st ateoren in de omgeving van Hamburg en in dc provincie Slccswijk-IIolstcm, die bij tie eerste ronde overwegend voor Ilitler had den gestemd. Uit Maagdenburg wordt ge meld, dal ook daar zeer druk is gestemd Tc Berlijn. Zondagmorgen w erden 10? nationaal socia listen en 70 communisten door dc politie gearresteerd. Negen aanplakzuilen werden in brand gestoken. Overal in dc stad ziel men krachtige politicpatrouilles, die iedere poging tot samenscholing direct verhinde ren. In de vroege morgenuren werd nog weinig gestemd. Pas tegen den middag werd het in de stembureaus wat drukker. Dc aan dacht trok de „Schlepperdicnst" der natio naal socialisten en die van het IJzeren Front. Dr. Brüning stemt. In de buurt der regceringsgebouwcn is de politiebewaking nog uitgebreider dan den eersten verkiezingsdag het geval is geweest Rijkskanselier dr. Brüning die Zondagmor gen vroeg uit Koningsbergen terugkeerde, begaf zich reeds kórt na zijn aankomst te Berlijn naar liet stembureau om te kwart over negen als een der eersten zijn stem plicht tc vervullen. Na de sluiting der stembureau*. Voor zoover tot nu toe is tc overzien, hccfl de verkiezingsdag tc Berlijn lot het sluitings uur dor stembureau een rustig verloop ge had. Pogingen om optochten te vormen vver den in verschillende, doelen der stad tijdig door dc politic onmogelijk gemaakt. Spreek koren werden eenige malen verboden, ter wijl de deelnemers hieraan uit elkaar wor den gedreven. In de vroege, avonduren is op den Bulovv platz en omgeving een grootc monschen menigte op dc heen, welke door politic te voet en te paard, zoomede in auto's op een afstand worden gehouden. Bijna iedereen die den Bülovvplatz wilde oversteken, werd door dc politic gefouilleerd op wapenen. 75% der kiezers heeft gestemd. Berlijn, 10 April. (V.D.) Voor zoover is na tc gaan, heeft ongeveer 5% der kie zers gestemd 76 arrestaties tc Bochum. Volgens de tot nu toe binnengekomen be richten, is het in de steden van het Roerge bied rustig geweest. In doorsnede werd niet zoo druk gestemd als bij de eerste ronde. Het is nergens tot ernstige botsingen geko men. Alleen, te Bochum *hioestcn 76 perso nen worden gearresteerd Te Keulen werd in de middaguren vrij druk gestemd. Men berekent, dat minstens 75% der stemgerechtigden hun stem hebben uitgebracht. Vooral dc vrouwen hebben druk gestemd. Hot is nergens tot incidenten ge komen. In den nacht op Zondag evenwel is liet te Keulcn-Ehrenfeld tot een vechtpartij gekomen Tussehen ongeveer 20 nazi's en 15 communstcn. Bij deze gelegenheid is ge schoten. Voor den luidspreker. „Berlin, angeschlosscn alle Deutsche und Ocsterreichische Sender. Die Funkstundc tcilt mit: Wahlergcbnisse Spannende ©ogenblikken aoor den luid spreker. Wie den verkiezingsstrijd winnen zal, is eigenlijk de groote vraag niet en toch is men nieuwsgierig naar liet moment, waarop man kan verklaren: „Heb ik het niet gezegd?" De Duitsche omroeper doet zooals op 13 Maart, hij geeft eerst den uitslag van den hóogstcn kieskring, dc Zugspitze, en dan verzoekt hij den omroep niet op tc bellen om uitslagen tc vernemen. Verder wijst hij zeer terecht op, dat niet dc omroep de cijfers verzint, doch dat die van de stem- bureaux komen. Worden er fouten gemaakt, dan zij men niet. boos op do radio. Langzaam komen dc cijfers binnen, een kieskring bier, een kieskring daar. Om 0 uur 50 hooien wc een getal van 712.864 uit gebrachte stemmen. Hindenburg krijgt er hiervan 377.079, Ilitler 272.859, Thalmann 62.798. Een klein half uurtje later, kwart over zeven, heeft dc oude president er 1.241.302, Hitier 822.342 en Thalmann 216.633 stemmen. Twintig minuten later: Hinden burg 2.115.668, I-Iitlcr 1.292.928, Thalmann 377,080 stemmen. Om vijf minuten voor half tien, komt een uitslag van Berlijn. Uitgebracht zijn in de hoofdstad 2.151.000 stemmen. Op Hindenburg I 20000, d.i. 48%, op Ilitler 696000, (31%), op Thalmann 4.52000 (21%). De stand is nu. uitgebracht 26.333.000 stemmen. Op Hindenburg: 14.193.000, op Ilitler 9.540.000, op Thalmann 2.500.000. Eenige plaatsen worden genoemd. Frank fort aan den Oder. Daar zijn uitgebracht 921000 stemmen. Hindenburg 4 42000, dat is 31000 meer dan op 13 Maart, Ilitler 421000 Rijkspresident von Hindenburg, die gisteren herkozen is. (82000 meer). Düstcihcrg kreeg hier 13 Maart 123000 en Thalmann legt hier het loodje. 1 lij krijgt 24000 stemmen minder, n.l. 57000. In Neder-Beicrcn lieoft Hindenburg 29000 stem men meer dan den vorigen maal, maar ook Hitler krijgt hier inecr. Om 0.35 zijn er 31 000.000 stemmen uitgebracht. Op Hinden burg ruim 16.000.000, op Hitier 11.000.000, op Thülmnrm 3.000.009. Tien minuten later is dit getal geklommen tot 34.641.000. Duidelijk wordt de indruk gewekt, dat minder gestemd is. Y\ anneer klasdistrictcn worden, genoemd, /.egt rie omroeper ook dc verschillen met 13 Maart er bij. Zoo stemde men minder in Wcstphalen in Frankfort, daarentegen in Niedcr Baycrn minder, maai in Ober Bayeren meer, in Dresden minder, in Oost-Pruisen minder, in Coblcnz Trie: meer. Het wisselt nogal af. Lr komt wat muziek de cijfers afwisselen, dc spanning wordt met dc minuut grooter.cn om half elf hooren wc den voorloopigen eind uitslag. Uitgebracht zijn 36.584.000 stemmen, waarvan op Hindenburg 19.367.000 (een ab solute meerderheid), op Ilitler 13.417.000, op Thalmann 3.705.000, ongeldig zijn 100.000 stemmen. Hindenburg is gekozen! Nog volgen eenige steden en kieskringen en tussehen populaire wijsjes, worden steeds weer nieuwe „officicuzerc" uitslagen ge meld, totdat een telegram het bericht van Hindenburg's herkiezing bevestigt: HINDENBURG TOT RIJKSPRESIDENT GEKOZEN. B e r l ij n, 10 April. (V.D.) Bi] de tweede stemming voor het Presidentschap is heden Hindenburg gekozen met meer dan 50% der uitgebrachte stemmen. Zoowel de stem- mencijfers van Hindenburg als Hitier zijn gestegen, ondanks het feit, dat het aantal uitgebrachte stemmen minder was dan bij de eerste verkiezing. De stemmen van den Duitsch-Nationalen candidaat Büsterberg zijn over Hindenburg cn Hitier verdeeld, terwijl Hitier zeer waarschijnlijk nog ccn groot aantal stemmen heeft gekregen van kiezers, die bij de eerste stemming op den communist Thalmann hebben gestemd. De ze laatste heeft racer dan 1 milliosn stem men verloren. Berlijn. Het voorloopig officicele eindre sultaat luidt: Totaal uitgebracht aantal stemmen: 36.491.694 Op Hindenburg 19.359.642. Op Hitier 13.417.460. Op Thalmann 3.606.383. 83der kiezers brachten hun stem uit. Hindenburg kreeg 708 000 stemmen meer dan op 13 Maart, terwijl llitlcrs stommen- aantal met 2 millioen toenam. Vss-ttensmsrki 5 Te!. 1309 ALLEEN BETERE MERKEN. Geheime beseheiden verduisterd? P a r ij s S A p r i 1. (V I»1 Hedenmiddag is mevrouw Ilanau weer gearresteerd. Hot bevel tot arrestatie is uitgevaardigd op grond van clocumentendicfstal en versprei ding van valsche geruchten op do beurs. Tegelijkertijd is het financiccle blad van mevrouw Hanau, Force, verboden en 111 be slag genomen, liet in beslag genomen num mer bevat verscheidene artikelen over den internationalen toestand en de positie vnn ito Frans'cho geldmarkt, op dc beurs was het opgevallen, dat in den lantstcn lijd groote verknopen plaats vonden van dc door mevrouw Ilanau aangevallen fondsen. Bo vendien heelt mevrouw Ilanau in het in be slag genomen nummer mododcèliugen ge daan over een geheim politierapport, het geen de verdenking van documentendief stal deed ontstaan. P a r ij s9 A p r i i. (V. D.) In verband met de arrestatie van madame Hanau, die beschuldigd wordt geheime documenten van het ministerie van financiën tc hebben verduisterd, heeft gisteravond in het mi nisterie van buitenlandschc zaken een be spreking plaats gevonden, die o. a. werd bij gewoond door minister-president Tardieu cn den Parijschcn prefect van politic Chiappc. Bij haar verhoor verklaarde madame Hanau, dat er Van diefstal van documenten geen sprake was en dat dc betrokken stuk ken zich nog op liet ministerie van finan ciën moesten bevinden. Zij weigerde echter elke mededecling omtrent de wijze, waarop zij kennis had gekregen vnn den inhoud der documenten en verklaarde, dat zij slechts in aanwezigheid van haar verdedi ger zou spreken. DE INSPECTEUR-GENERAAL VAN HET IRAK-LEGER GEWOND. Bagdad. 8 A p r i 1. (V. D) Dc inspec teur-generaal van het Iraklcger, generaal Rowan Robinson, werd bij de strafexpeditie van liet Irak-leg er tegen den sjeik van Bar- zan door schoten van Koerdische scherp schutters gewond. Hij werd per -vliegtuig naar Bagdad overgebracht, om daar te wor den behandeld. Do herkiezing van von Hindenburg is ook een groot succes voor den Rijkskanselier Brüning. BUITENLAND. Hindenburg met grootc meerderheid van stemmen tot president van Duitschland ge kozen. (Eerste Blad, pag. 1). Een aanslag op den president van de Rijksbank, Dr. Luthcr. (Eerste blad pag. 2.) BINNENLAND. Scheurleer cn Zonen tc 's Gravcnhagc vraagt surscanco van betaling aan. (Tweede Blad, pag. 1.) Tc Amsterdam is ccn auto to water gere den. Een doode. (Tweede Blad, pag. 1). Een centraal comité inzake de economi sche bezwaren tegen de contingentenings- maatregelcn. (Tweede Blad, pag. 2). SPORT. AjaxP. S. V. 3—0. (Tweede Blad, pag. 3). Fcijcnoord speelt gelijk tegen Enschedé. (Tweede Blad, pag. 3). If. V. C. behaalt een 3—2 overwinning op U. V. V. (Tweede Blad, pag. 2). Van Kempen en Pijnenburg winnen den Zcsdaagsche te Parijs. (Tweede Blad, pag. 3). Verwachting: Matige, tijdelijk krachtige \V. tot N. wind, zwaar bewolkt met tijde lijke opklaringen, regen- of hagelbuien, aanvankelijk kouder. De depressie verplaatst zich naar dc Nooi - sche kust cn vanaf IJsland heeft zich de hooge drukking over liet W. uitgebreid, waarbij dc temperatuur op IJsland tot 7° onder nul daalde. Nu begint dc barometer op IJsland weer tc dalen, zoodat aanvanke lijk z?cr buiig weer met regen en hagel en later tijdelijk eenige opklaring te wachten is. liet buiig weer heeft zich over het ge heele waarnemingsgebied uitgebreid en op allerlei plaatsen viel zware regen, tc Kopen hagen 21, Lc Havre IS, Groningen 16 m.M. In Oost-Duitschlancl werd het veel zachter. Op dc Britsche eilanden daarentegen is dc temperatuur sterk gedaald. In onze omge ving zal dc temperatuur verder dalen. Dc windkracht nam af, maar bereikte plaatse lijk op de Britsche eilanden nog storm kracht uit het Noorden. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 HANDSCHOENEN Zwart/wit chevreau f 1.75 en f l.SO. Dit is een extra voor- deelige aanbieding. Wasch- leder, wit en gekleurd 2.95 voortreffelijk in elk opzicht. Vraagt catalogus en condities aan bij den vertegenwoordigen AHNH-STRAAT. |19 [20 |21 |2zj| Wij geven hierboven in grafiekvorm den uitslag van de verkiezingen voer den Rijk,- president, vergeleken mei den uitslag van de eorste verkiezingen op 13 Maart j.l. Het gearceerde gedeelte geeft aan het aantal siemmen dat op 13 Maart op de drie voor naamste candidaten werd uitgebracht het zwarte gedeelte het aantal stemmen dat op den stemmingsdag van gister is uitgebracht op dezelfde drie candidaten. Tor nadere verduidelijking zij nog vermeld, dat op 13 Maart op Duestorberg 2.558 933 stemmen ztjn uiigcbracht, en op den candidaat Winter in totaal 111.186 stemmen. De cijfers boven aan beteckenen millioeneo

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1